ZINET.info
home mail
logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Наши партнеры | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Вторая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Третья Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Четвертая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Пятая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Шестая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Седьмая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Почтовые индексы населенных пунктов Украины

Новости Украины и Мира:СИСТЕМА НАГЛЯДУ ЗА БАНКАМИ НА ОСНОВІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ

                                                                                                                 

 Александренко К.В.

Україна. Херсонська область. м. Нова Каховка

ВНЗ ВМУРОЛ Україна. Новокаховський Гуманітарний Інститут

 

Анотація

Аналізується система оцінки ризиків (СОР), побудована на засадах аудиту та нагляду за системою CAMELS; пропонуються цифрові вираження для кількісної оцінки ризиків і визначення «лідерства» чи «аутсайдерства» банку щодо обсягів ризиків у своїй банківській групі.

Аннотация

Анализируется система оценки рисков (СОР), построенная на засадах аудита и присмотром за системой CAMELS; предлагаются цифровые выражения для количественной оценки рисков и определения «лидерства» или «аутсайдерства» банка по-поводу объемов  рисков у своей банковской группе.   

 

 

     Банківська система України відіграє провідну роль не тільки в здійсненні структурних перетворень, а і у формуванні ринкових механізмів у економіці в цілому. В останні роки значно збільшився її вплив на темпи економічного зростання.

     Для того, щоб реалізувати подальший вплив банків на фінансову, інвестиційну, виробничу та інші сфери економіки, суспільстві не повинно бути жодних сумнівів у їх стійкості. Забеспечити стійке функціонування банків та виконання ними важливих суспільний функцій можна завдяки досконалому механізму нагляду таконтролю за їх діяльністю, аби він не виходив за межі правого поля, тобто був врегулюваним законодавчими і нормативними актами.

     Запровадження на даному етапі розвитку банківської системи нагляду на основі оцінки ризиків (системи оцінки ризиків -  СОР) – важливе завдання, виконання якого матиме вплив на всі сфери банківської діяльності. За цією системою Правління та Спостережні ради комерційних банків повинні створити системи ризик-менеджменту в їхніх банках. Вони ж повинні нести відвовідальність за рівень прийнятих ризиків та якість механізмів управління ними.

     На сьогодні інстрементарій та процедури банківського нагляду НБУ вже розроблені. Так, постановою Правління НБУ від 15.03.2004р. №104 схвалено «Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків». Метою даної системи є забеспечення якісного нагляду, спрямованого на визначення суттєвих існуючих або потенційних проблем в окремих банках та в банківській системі в цілому, а також на забеспечення процесів належного усунення таких проблем.

     Нагляд на основі оцінки ризиків – це система, у рамках якої виробляється спільна термінологія та послідовні підходи до управління ризиками в банківських установах будь-якого рівня. Оскільки такий підхід має універсальний характер, він достатньо гнучкий і може бути практично пристосований і до будь-яких фінансових установ.

     Сучасний підхід до нагляду, який сьогодні використовується НБУ, полягає у тому, що, як правило, банківський нагляд тісно пов`язаний із принципами аудиту та нагляду на основі системи CAMELS. Основна увага приділяється достовірності даних звітності, повноті формування резервів за активними операціями, достатності систем внутрішнього контролю, зоорінтованих перш за все на запобігання відмиванню брудних коштів та шахрайству з фінансовими ресурсами. Позитивним в такому підході є те, що він дозволяє зробити висновок щодо поточного стану фінансової установи, але не покладає відповідальність за достовірність звітності, ідентифікацію і виправлення недоліків на тих, хто насправді має її нести. Запобіжні дії також часто спрямовані на ускнення проблем, а не причин їх виникнення.

     Нагляд на основі оцінки ризиків оцінює якість систем ризик-менеджменту, виявляє причини виникнення проблем та виробляє спосіб звести до мінімуму негативні наслідки ризику. Крім того, традиційно нагляд застосовує до різних банківських установ одні і тіж підходи. Наглід на основі оцінки ризиків підходить до кожного банку по-різному, залежно від продемонстрованої ними здатності управляти ризиками. При цьому добре керовані банки не примушують працювати за стандартами, виробленими для підтримки в кредитоспроможному стані слабких, погано керованих.

     Система оцінки ризиків пропонує чіткий та вичерпний метод подання інформації та документування висновків щодо кількості ризиків, якості управління ними, сукупного рівня ризиків та напрямку їх зміни. СОР повинна складатися з трьох основних компонентів, необхідних для того, щоб служба нагляду могла здійснювати нагляд на її основі, а саме:

- поділ (класифікація) ризиків на окремі категорії;

-критерії оцінки кожної категорії ризику;

- оцінка обсягів ризику, якості управління ним, та напряму його зміни.

     Національним банком України виділено дев`ять категорій ризиків: кредитний, ризик ліквідності, зміни процентної ставки, ринковий, валютний, операційно-технологічний, репутації, юридичний та стратегічний.

     Другим важливим компонентом СОР є розроблення рекомендованих критеріїв оцінки для кожної категорії ризику. Визначення таких критеріїв створює спільну основу для відображення рішень щодо ризику у відповідних документах та надає орієнтири для кількісної оцінки його обсягу. Так, наприклад, для кредитного ризику – найбільш важливого на сьогодні у банківській діяльності – суттєвими факторами оцінки є такі:

- існування адекватної, ефективної, доведеної до виконавців внутрішньої нормативної бази щодо управління цим ризиком, затвердженої за принципами корпоративного управління;

- склад портфелів активів (кредитний, інвестиційний) та існування концентрацій;

- рівень забеспечення кредитного ризику заставою;

- танденції зростання обсягів активних операцій, прострочених та негативно класифікованих кредитів і збитків від таких операцій;

- ефективність кредитного адміністрування, включаючи аналіз, моніторинг та роботу з проблемними активами;

- рівень комлектації та кваліфікації кадрів, зважаючи на обсяг та складність операцій    банку;

- наявність належних внутрішніх механізмів контролю (аудит, внутрішні перевірки кредитної діяльності) для забеспечення дотримання нормативних та законодавчих актів, внутрішніх положень банку та інші.

     Наведені фактори включають досить широкий спектр дослідження кредитного ризику банку і в достатньому обсязі висвітлюють його наявні чи потенційні проблеми.

При оцінці ризиків за операціями для кожної категорії ризику враховують:

- кількість ризику, тобто існуючий рівень або обсяг ризику, на який наражається банк. Ця кількість оцінюється як значна, помірна і незначна;

- якість управління ризиком, тобто наскільки добре ризики виявляються, оцінюються кількісно, контролюються та як здійснюється їхній моніторинг;  якість управління ризиком оцінюється як висока, така, що потребує вдосконалення, або низька;

- сукупний ризик, тобто узагальнена оцінка проблем, які викликають занепокоєння органів нагляду, з урахуванням кількості ризику, якості ризик-менеджменту та відносного значення кожного із цих двох факторів. Сучасний ризик оцінюєтьсмя як високий, помірний та низький за кожною з дев`яти категрій ризику. На основі оцінки сукупного ризику визначається стратегія нагляду та конкретні заходи, які слід вжити до банку;

- напрям ризику, який відображає ймовірні майбутні зміни в загальній картині ризиків банку впродовж визначеного періоду (як правило 12 місяців) і рцінюється як зростаючий, стабільний або такий, що зменшується. Напрям зміни ризику вказує НБУ на тенденції в банку і період для інспектування. Якщо напрям буде зростаючим, то період між інспектуваннями буде коротким, і навпаки.

     Ці три компонента СОР спираються на традиційні наглядові підходи, які запроваджено службою нагляду НБУ з початку 2004 року, проте більш комплексний підхід до оцінки як поточного стану установи, так і перспектив розвитку надасть можливість службі банківського нагляду ефективніше розподіляти свої ресурси та використовувати превентивну тактику під час застосування заходів впливу. СОР не лише дозволить службі банківського нагляду зрозуміти ризики конкретного банку та вживати відповідних дій, але також дасть змогу скласти більш повне уявлення про ризики в банківській системі взагалі.

     Отже, основою метою переходу служби банківського нагляду НБУ від традиційного нагляду, зоорінтованого на окремі трансакції, до підходу, який спирається на оцінку ризиків по всій організаційній структурі установи, є забеспечення своєчасного та повного виявлення всього комплексу ризиків як в окремому банку, так і всій банківській системі в цілому. Першочерговим завданням НБУ є забеспечення наявності у банках процесів ризик менеджменту, які відповідали б типу та рівневі притаманного банкові ризику, а також на тому, щоб він мав достатній капітал та резерви для поглиблення збитків. Цей підхід має забеспечити, щоб операції банку відповідали стандартам надійної та беспечної банківської діяльності, здійснювалися в інтересах усіх зацікавлених сторін – НБУ, керівництва банку, клієнтів та акіонерів.

 

Перелік використаних джерел:

1. Блімлінг Ф. Матеріали семінару «Особливості підходів до управління банком на основі ризик-менеджменту», Київ, червень 2003.

2. Коршикова Т. Контроль та управління ризиками в кредитній діяльності банків. Вісник НБУ. – 2003.-№1.-24с.

3. Корнієнко Т. Управління ризиками як складова управління активами і пасивами. Вісник НБУ.-2003.-№6.-28с.

4. Постанова НБУ від 08.05.2002р. №171 «Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS».

5. Кириченко О. Гіленко І. Ятченко А. Банківський менеджмент: Навч. Посібник для вищих навчальних закладів. Основи, 1999.-671с.Обговорення статті:


Ваш коментар:

Прізвище, ім"я, по батькові, вчений ступінь, звання, посада:

Украинская Баннерная Сеть
TOP.zp.ua

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Контакты | Наши партнеры

    Copyright © Lifelux.net. Идея сайта - Dr.Mar