ZINET.info
home mail
logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Наши партнеры | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Вторая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Третья Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Четвертая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Пятая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Шестая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Седьмая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Почтовые индексы населенных пунктов Украины

Новости Украины и Мира:ОСНОВНІ ЗАСАДИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

 

В.О.Бєлохонов

Україна Херсонська область м. Нова Каховка

ВНЗ ВМУРоЛ “Україна”

Новокаховський Гуманітарний Інститут

 

 

Анотація

У статті основну увагу приділено реформуванню виробничих відносин і зокрема земельних. На сьогодні стан економіки і її ефективність в значній мірі залежать від обігу землі і іншої нерухомості. Успішний розвиток підприємницької діяльності є неможливим без належно функціонуючого обігу земельних ділянок і іншої нерухомості, тобто без забезпеченої законодавством можливості здійснювати купівлю-продаж, заставу і інші трансакції з даними об’єктами громадських прав. Серед трансакцій із земельними ділянками важливе місце займає іпотека.

Аннотация

В статье основное внимание уделено реформированию производственных отношений и в частности земельных. На сегодня состояние экономики и ее эффективность в значительной степени зависят от обращения земли и другой недвижимости. Успешное развитие предпринимательской деятельности является невозможным без должным образом функционирующего обращения земельных участков и другой недвижимости, то есть без обеспеченной законодательством возможности осуществлять покупку-продажу, залог и другие трансакции с данными объектами общественных прав. Среди трансакций с земельными участками важное место занимает ипотека.

 

 

В Україні реформування виробничих відносин і зокрема земельних, відбувається вже понад 10 років. Була спроба прийняти Закон України “Про іпотеку”. Він навіть пройшов у Верховній Раді України перше читання. Але й донині ця проблема законодавчо залишається не унормованою. Земля з державної форми власності, в сільському господарстві, переважно набула статус приватної, широко поширилась оренда земель сільськогосподарського призначення, а виробництво постійно відчуває гостру потребу в додаткових оборотних коштах. Все це потребує дослідження доцільності й можливості використання у вітчизняній практиці іпотеки землі.

Головна увага зосереджується на вивченні зарубіжного досвіду іпотеки землі, її суті, можливого механізму функціонування, організації спеціалізованих фінансових установ (земельних іпотечних банків), покликаних обслуговувати іпотечний процес. Аналіз наукових праць свідчить, що однозначності поглядів на цю проблему поки що немає. Практично відсутні дослідження з приводу можливої бази іпотеки землі в Україні, підходів до проблеми за умов, коли не діє ринок землі, більшість земель сільськогосподарського призначення передані в оренду.[1]

Обговорення проблеми. Відповідно до статті 30 Закону “Про заставу” іпотекою визнається застава землі, нерухомого майна, при якій земля та майно, що становить предмет застави залишається у заставодавця. А у новій редакції Земельного кодексу України забезпечується широкий розвиток приватної власності на землю, гарантій прав на неї, розвиток іпотеки землі. Зокрема стаття 133 нового Земельного кодексу України говорить, що:

- у заставу можуть передаватися земельні ділянки, які належать громадянам та юридичним особам на праві власності;

- земельна ділянка, яка перебуває у спільній власності, може бути передана у заставу за згодою всіх співвласників;

- передача в заставу частини земельної ділянки здійснюється після виділення її в натурі (на місцевості);

- заставодержателем земельної ділянки можуть бути лише банки, які відповідають вимогам, установленим законами України.

Застава, як форма забезпечення має ряд особливостей, що надають їй певних переваг перед іншими формами забезпечення.

Однією з особливостей застави, в порівнянні з іншими формами забезпечення зобов’язань, є поєднання правового і речового характеру з врахуванням якого при заставі майна забезпечується його збереження до моменту виконання зобов’язання боржником. При цьому це є значною перевагою – вартість цього майна, в більшості випадків, не зменшується, а повертається пропорційно рівню інфляції. Крім того, застава особливо цінного та висококваліфікованого майна, особливо для боржника, стимулює останнього до прийняття всіх можливих заходів по погашенню кредиторської заборгованості без використання застави.

Ще однією суттєвою особливістю і перевагою застави є найбільш характерна властивість саме права власності – це право слідування. Це значить, що право власності на майно з боку кредитора наче “слідує” за майном, тобто, де б чи в чиїй власності не знаходився предмет застави він буде предметом відносин застави до моменту припинення зобов’язання – в даному випадку кредитної угоди.

Таким чином, в будь-якому випадку заставлене майно є заставою до моменту припинення дії зобов’язання боржника.

Всі ці переваги, а особливо факт наявності чіткого правового регулювання, державних органів та інститутів, що приймають участь у заставному процесі, робить заставу дуже привабливою формою забезпечення банківських кредитів. Про що свідчать і практичні дані використанням форм забезпечення при наданні банкам кредитів.[2]

Так, протягом останніх років частка застави займає до 80-90% в сукупності всіх форм забезпечення, які використовуються українськими комерційними банками при кредитуванні. Крім того при оцінці кредитоспроможності будь-якого позичальника для переважної більшості українських банків застава, як форма забезпечення має найвищий рейтинг оцінки та визначається найбільш привабливим забезпеченням по кредиту при формуванні кредитної політики комерційного банку.

Однак, поряд з цим, не дивлячись на ці переваги застави, необхідно відзначити недостатнє використання певних її різновидів в кредитних відносинах, небажання банків приймати в окремих випадках заставу як спосіб забезпечення кредиту. Це пояснюється здебільшого тим, що правові норми, які регулюють відносини застави, мають застарілий недосконалий характер і вимагають певних змін. Зокрема, необхідно розширити способи реалізації майна і надати сторонам альтернативне право по його реалізації – не тільки з публічних аукціонів, але і іншими, більш ефективними способами, які не суперечать законодавству.

В даний час правове регулювання застави та використання її в банківському кредитуванні проходить стадію становлення і є досить примітивним та нерозвинутим.

Застава нерухомості – іпотека є надійним і високоефективним способом застави.

Надійність іпотеки пояснюється перш за все характером нерухомості – це майно, вартість якого має відносно довгостроковий характер:

- суттєво не змінюється в залежності від політичної чи економічної ситуації;

- виключається, в основному, ризик крадіжки чи зникнення за інших обставин;

- потребує менших витрат по страхуванню майна завдяки меншому переліку страхових випадків.

Ефективність пояснюється перш за все незмінністю вартості майна відносно високою ліквідністю, простотою контролю за заставленою нерухомістю, відсутністю витрат по утриманню у заставодержателя.

Значною перевагою є можливість точного визначення вартості майна і в основному відносно нескладною процедурою оцінки.

Предметом іпотеки є майно, пов’язане з землею – будівлі, споруди, квартири, підприємства як цілісний майновий комплекс, земельні ділянки, інше майно, що віднесене законодавством до нерухомості.[3]

Особливість предмета іпотеки в тому, що він залишається у власності, а здебільшого і в розпорядженні заставодавця, і відповідно потребує від банку лише належної якості виїзного чи іншого контролю за станом предмета застави.

Наступною суттєвою особливістю іпотеки як різновиду застави, є процес виникнення взаємовідносин між сторонами договору. А саме, договір-іпотеки має бути обов’язково засвідчений нотаріусом за місцем знаходження майна. Відповідно відносини сторін виникають не після підписання договору, а лише після його нотаріального посвідчення, що викликає певні ускладнення в процесі одночасного укладання кредитної угоди і договору-іпотеки.[4]

Таким чином, іпотека є складним, але досить ефективним і надійним способом забезпечення банківських кредитів, а складність в основному полягає у необхідності проведення дуже ретельної перевірки стану майна, що часто потребує залучення фахівців з окремих галузей. Також існують певні ускладнення з юридичного боку, але це не є суттєвим недоліком іпотеки як способу забезпечення виконання зобов’язань.

Як бачимо із вище сказаного в Україні застава майна (будівель, споруд, квартир) є більш розвинута, а організація застави землі під отримання грошового кредиту в Україні можлива лише при функціонуванні ринку земель сільськогосподарського призначення. Це зумовлено тим, що застава землі під одержаний кредит має передбачити можливість відчуження неповерненого кредиту шляхом продажу заставленої земельної ділянки. На практиці умов для цього немає, бо на відчуження земель сільськогосподарського призначення накладено мораторій і переважна більшість сільськогосподарських земель передана в оренду, які заставляти не можна.

Отже, іпотека землі вимагає існування узаконеного ринку землі, тому що при невиконанні умов позики грошових коштів їх відшкодування має здійснюватися за рахунок реалізації заставленої земельної ділянки. Ринок землі в Україні має бути організований і законодавчо унормований

 

Література:

1.      Земельний кодекс України / Урядовий кур’єр. – 2001. – 15листопада.

2.      Третяк А.М. Методичні засади ринку землі в Україні.// Землевпорядкування № 4. 2001.

3.      Формування ринку землі в Україні. За ред. А.С. Даниленка, Ю.Д. Білика – К.: Урожай,

2002, С. 61.

4.      Про заставу: Закон України від 24.11.1992р./Відомості Верховної Ради України.

1992. - № 47

 Обговорення статті:


Ваш коментар:

Прізвище, ім"я, по батькові, вчений ступінь, звання, посада:

Украинская Баннерная Сеть
TOP.zp.ua

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Контакты | Наши партнеры

    Copyright © Lifelux.net. Идея сайта - Dr.Mar