ZINET.info
home mail
logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Наши партнеры | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Вторая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Третья Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Четвертая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Пятая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Шестая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Седьмая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Почтовые индексы населенных пунктов Украины

Новости Украины и Мира:ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ОБЄКТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ЛАНКИ СУБЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Боднар М.В.

Україна, м.Нова Каховка,

Новокаховський гуманітарний інститут ВНЗ ВМУРоЛ „Україна”

 

Анотація

За сучасних умов становлення та розвитку ринкової економіки керівництво підприємством вимагає систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характери та обсяги, про використання наявних ресурсів та фінансові результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані бухгалтерського обліку.

Однак рівень якості бухгалтерського обліку не відповідає сучасним вимогам управління через порушення методології ведення обліку, недотримання певних елементів облікової політики, недостовірність та спотворення інформації.

 

Аннотация

В условиях становления и развития рыночной экономики руководство предприятием требует систематической информации об осуществляемых хозяйственных операциях, их характере и объемах, об использовании имеющихся ресурсов и финансовых результатах деятельности. Главным источником такой информации являются данные бухгалтерского учёта, достоверность которых во многом зависит от соблюдения методологии ведения учёта и следования требованиям учётной политики.

 

 

Бухгалтерський облік – система суцільного, неперервного спостереження й контролю за господарськими процесами підприємства, що передбачає виявлення, вимірювання, реєстрацію, накопичення, узагальнення, зберігання та передачу інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

За сучасних умов серед провідних функцій бухгалтерського обліку виділяють не тільки аналітичну, інформаційну, контрольну, але й комунікаційну, яка полягає в передачі інформації менеджерам для прийняття управлінських рішень. Саме від якості організації бухгалтерського обліку залежать повнота, достовірність і своєчасність одержуваної інформації, яку використовує управлінська ланка з метою здійснення керівництва певною діяльністю.

Світова економіка як динамічна система, що розвивається в реальному масштабі часу, переходить до інформаційного способу виробництва на базі інформаційної структуризації. На цьому етапі розвитку визначальну роль відіграють не масштаби виробництва, а його технологічний рівень. В економічній теорії відбувається визнання й становлення інформаційної парадигми, що потребує конкретного наповнення. Наростання процесів інформатизації всіх форм суспільного виробництва стало реакцією господарських систем на неспроможність існуючих механізмів передавати і використовувати інформацію. Ця проблема посилюється наявністю розлагодженості дій у часі й просторі щодо відображення інформації про факти господарського життя і самим господарським життям.

Між тим слід зазначити, що в домінуючій частині випадків ні виконавча дирекція, ні менеджери різних рівнів управління не здійснюють належної послідовної роботи щодо забезпечення надійності системи бухгалтерського обліку та підвищення якості отримуваної інформації щодо фінансових результатів діяльності.

Причиною такого незадовільного стану інформаційного забезпечення управлінської ланки суб’єктів господарювання можна вважати неопрацьованість теоретико-методологічних та практичних питань застосування інформації бухгалтерського обліку в процесі прийняття управлінських рішень та відсутність науково обґрунтованих рекомендацій щодо визначення якості організації обліку. Проте теперішній стан розвитку вітчизняної економіки вимагає більш вичерпної їх характеристики і особливо формування оновленої концепції організації системи бухгалтерського обліку, насамперед як інформаційної складової, адекватної сучасним умовам функціонування підприємств.

Оскільки бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який регламентується законодавством України, національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та забезпечує необхідною інформацією фахівців усіх рівнів управління за єдиною методологією, створюючи можливість проведення порівняльного аналізу якості обліку й отриманих результатів за певними сферами діяльності підприємства, він має свою специфіку. Головною метою, притаманною тільки бухгалтерському обліку є виробництво необхідної для управління інформації про стан об’єктів, якими управляють та які використовують у практичній діяльності під час планування, контролю, аналізу й регулювання виробничо-господарської діяльності.

Володіння достовірною та актуальною інформацією поряд з умінням ефективно застосовувати адекватні методи та засоби її збирання, перетворення і передавання є основою організації ефективної організації діяльності будь-яких підприємств, організацій, установ незалежно від рівня їхньої організаційно-правової форми.

Тому розробка теоретичних основ інформаційного забезпечення управлінської ланки, яка має важливе значення безпосередньо як для теорії, так і для практики обліку і контролю, має базуватися на виокремленні характеристик (тимчасової, якісної, кількісної) бухгалтерської інформації як організаційної сукупності.

Тимчасова характеристика дає змогу прослідкувати період здійснення тих або інших операцій.

Якісна характеристика служить мірою розрізнення господарських процесів і об’єктів в якості нормативної бази.

Кількісна характеристика являє собою універсальний об’єктивний грошовий вимірник усіх процесів і об’єктів.

Таким чином, можна дійти висновку, що бухгалтерський облік – це інформаційна сукупність, яка концентрує в собі інформацію про господарські процеси й об’єкти, що беруть участь у них, яка має єдиний грошовий вимірник і яку реєструють методом подвійного запису, де мірою відмінності процесів і об’єктів є чинна нормативна база.

Сучасний бухгалтерський облік є інформаційною базою, на основі якої можлива підготовка різних видів звітності. Так фінансова, податкова, статистична, управлінська звітності, звітність перед державними органами контролю, що використовують грошовий вимірник, базуються на даних бухгалтерського обліку.

Під час підготовки бухгалтерської звітності формується інформація, на основі якої її користувачі (інвестори, ділові партнери, банки, державні органи та ін.) прийматимуть ті чи інші рішення.

Отже, побудова бухгалтерського обліку має забезпечувати відносну незалежність організації облікового процесу від будь-якого певного виду звітності. встановлювані принципи й вимоги до організації облікового процесу, а також базові правила бухгалтерського обліку мають забезпечувати господарюючому суб’єкту можливість підготовки різних видів звітності та глибинного розуміння сутності проблем для прийняття ефективних та дієвих управлінських рішень.

Перехід від традиційної пасивної констатації фактів господарського життя до активних і ефективно функціонуючих форм накопичення інформації, яка має бути основою для прийняття дієвих управлінських рішень, може бути здійснено за рахунок наступних кроків в процесі формування інформації в бухгалтерському обліку, а саме:

-                  забезпечення цілей різних груп користувачів інформації бухгалтерського обліку шляхом здійснення моніторингу їх потреб;

-                  погодженість інтересів диференційованих груп користувачів;

-                  виявлення можливих засобів ведення бухгалтерського обліку, котрі в змозі забезпечити формування різних видів звітності.

Очевидним є те, що організація бухгалтерського обліку має бути покладена в основу формування інформаційного забезпечення управлінської ланки суб’єкта господарювання.

 

Перелік використаної літератури:

1. „Бухгалтерський облік і аудит” (№2, 3/2008)Обговорення статті:


Ваш коментар:

Прізвище, ім"я, по батькові, вчений ступінь, звання, посада:

Украинская Баннерная Сеть
TOP.zp.ua

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Контакты | Наши партнеры

    Copyright © Lifelux.net. Идея сайта - Dr.Mar