ZINET.info
home mail
logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Наши партнеры | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Вторая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Третья Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Четвертая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Пятая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Шестая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Седьмая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Почтовые индексы населенных пунктов Украины

Новости Украины и Мира:МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКОГО ЯЗИЧНИЦТВА

 

Д.А.Іванов

Черкаський національний університет їм. Б. Хмельницького

 

Будь яка світоглядна система грає якщо не провідну, то одну з домінуючих ролей в історичному поступі суспільства, що є її носієм. Виходячи з цього можна зробити висновок, що система світобачення східних слов'ян являла собою один з визначальних чинників суспільного розвитку наших пращурів, а, отже, мас вплив на українську, білоруську та російську сучасність. З огляду на це постає питання про детальне вивчення язичництва східних слов'ян, яке в свою чергу не можливе без використання сучасної методології.

Справді, левова частка існуючих праць з цієї проблематики вирізняється рядом протиріч, різницею підходів, суб'єктивізмом, неоднозначним тлумаченням джерел та різноманітних подій. Все вище наведене зайвий раз підкреслює гостру необхідність у розробці більш-менш досконалої методології вивчення язичництва східних слов'ян.

Наукова новизна даного дослідження полягає в тому, що до теперішнього моменту у вітчизняній історіографії відсутні розробки методологічного інструментарію вивчення східнослов'янського язичництва.

На сучасному етапі розвитку історичної науки найбільш актуальними та дієвими є такі методи:

а) критичний метод

б)метод системного підходу і структурно-функціонального аналізу

в) метод порівняльного аналізу

г) метод дослідження випадку

д) біхевіористичний метод

е) метод наукової дискусії

є) герменевтичний метод.

Використання зазначених методів не можливе без застосування принципів наукового плюралізму та цивілізаційного.

Принцип наукового плюралізму, що, не дивлячись на свій солідний вік, досі є дуже популярним в науці, передбачає рівнозначність усіх теорій і гіпотез, доки вони не будуть замінені більш досконалими. Цей принцип досить широко використовувався на початку вивчення язичництва. Так, дослідження митрополита Макарія "История русской церкви" [1] та однойменна праця Є. Є. Голубинського [2], а також праця А. С. Фаміцнна "Божества древних славян" [3] побудовані на використанні зазначеного принципу, що показує його прийнятність та необхідність для вивчення східнослов'янського язичництва, адже праці зазначених авторів вважаються класичними.

Цивілізаційний принцип представлений у вивченні язичництва найширше. Оскільки радянська концепція вивчення історії визнавала тільки чітку періодизацію історії людства, що складалася з поділу суспільства на: доіндустріальне, індустріальне, постіндустріальне, технотронне та інформаційне, то цивілізаційний принцип, основою якого є зазначена періодизація, був найбільш уживаним, в тому числі у фундаментальних працях Б.А. Рибакова "Язычество в древней Руси" [10] та "Язычество древних славян" [11], В.В.Іванова, "О выборе веры в Восточной европе" [12], М.И. Толстого [13] "Роль язычества в славянской культурной традиции", М.О. Васильєва "Язычество восточных славян на кануне крещения Руси" [14].

Критичний метод також досить широко використовується у дослідженні язичництва. Він вимагає критичного ставлення як до об'єктів та методів дослідження, так і до результатів дослідження. Цей метод був використаний у таких дослідженнях: "Смесь християнства й язычества с єресями" О.П. Щапова [4], "Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси" [5) М.М Гальковського, "Язычество и древняя Русь" Є.В. Анічкова [6], що також є класикою в історіографії вивчення язичництва. На використанні цього методу побудовані більш сучасні праці Б.Я. Рамма "Папство и русь в Х-ХIV в.в." [7], Є. К. Дулумана та О. С. Глушана "Введение христианства на Руси" [8] та С. Толмашевського "Вступ до історії церкви на Україні" [9]. Критичний метод е одним з найдієвіших у вивченні язичництва.

Методи системного підходу та порівняльного аналізу дають найкращі результати у поєднанні. Завдяки використанню цих методів у системі з усіма вищезгаданими методами, у якості допоміжних, на думку автора можна досягти повної та об'єктивної картини у дослідженні східнослов'янського язичництва. Нажаль в історіографії присвяченій язичництву використання такої методології не набуло розповсюдження. Виключення складають лише праці В.В. Сєдова "Славяне в древности" [15]

Метод дослідження випадку спрямований на всебічне І глибоке аналізування якогось одного окремо взятого конкретного явища, процесу чи ситуації. Використання такого методу може дати найкращі результати при використанні Його у якості допоміжного до всіх вищеописаних методів.

Найбільш перспективним для вивчення язичництва на сучасному етапі вбачаються такі методи: біхевіористський підхід що акцентує увагу на вивченні поведінки окремих осіб, груп та спільнот під впливом тих чи інших обставин. Особливо цінним цей метод може виявитись при розв'язанні таких концептуальних питань, як мета, яку переслідував князь Володимир при проведенні язичницької реформи 982 року чи питання вибору цим же князем саме християнства; метод наукової дискусії, що полягає у розгляданні явищ з позиції специфічної, розробленої кожним автором методології. Така постановка проблем дослідження значно б полегшила ситуацію з різною трактовкою джерел і причин та наслідків введення християнства чи язичницького пантеону для Київської Русі, як держави, так і для її населення; герменевтичний метод, що говорить про те, що осягання будь якого твору передбачає реалізацію двох полярних завдань: а) з'ясувати значення твору у його Історичному значенні, б) з'ясувати значення твору для сьогодення, що допомогло б у прогнозуванні певних подій та явищ у подальшому розвитку руського суспільства, на більш об'єктивне висвітлення історичної дійсності.

Отже, для об'єктивного та ґрунтовного вивчення язичництва, його ролі у формуванні сучасних етносів та їх ментальності, подолання суб'єктивістських та ідеологічних упереджень необхідне методологічне переозброєння дослідників, використання ними поряд із вже існуючими методами більш нові підходи до вивчення язичництва східних слов'ян.

 

ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ:

1. Митрополит Макарий. История русской церкви. В 8-ми т.-СПб.,1997-2002.

2. Голубинский Е.Е. История русской церкви. В 5-ти т. - М.,І880.

3. Фамицин А.С. Божества древних славян. -СІІб.,1884.

4. Щапов А.П. Смесь христианства с язичеством й єресями. // Щапов А.І. Сочинения. - СПб.,2002.

5. Гальковский Н.М. Ворьба христианства с остатками язычества в древней Руси. -М.,1913.

6. Аничков Е.В. язычество й древняя Русь. — СПб.,1914.

7. Рамм Б.Я. Папство й Русь в Х-ХУ вв. - М.Л.,1959.

8. Дулуман Е.К., Глушак А.С. Введение христианства на Руси. - Симферополь, 1988.

9. Толмашевський С. Вступ до історії церкви на У країні. — Львів, 1934.

10. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. - М.,1987.

11. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. - М.,1997.

12. Иванов В.В. О выборе веры в Восточной Европе // Природа. - 1988. -№12.

13. Толстой Н.И. Роль язычества в славянской культурной традиции. - Минск.,1999.

14. Васильєв М.А. Язычество Восточных славян на кануне крещения Руси. -М.,1999.

15. Седов В.В. Славяне в древности. - М.,1991.

16. Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. - М.,1997.Обговорення статті:


Ваш коментар:

Прізвище, ім"я, по батькові, вчений ступінь, звання, посада:

Украинская Баннерная Сеть
TOP.zp.ua

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Контакты | Наши партнеры

    Copyright © Lifelux.net. Идея сайта - Dr.Mar