ZINET.info
home mail
logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Наши партнеры | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Вторая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Третья Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Четвертая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Пятая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Шестая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Седьмая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Почтовые индексы населенных пунктов Украины

Новости Украины и Мира:Показники та індикатори сталого розвитку землекористування

 

Котикова О.І.

Україна, м. Миколаїв, Миколаївський державний аграрний університет

 

Summary

 The necessity of creation of the scientific system of steady development of land-tenure is considered in the article, conducted the critical comprehension, generalization and systematization of existent experience. As a result of research conclusions are done about the necessity of the improvement  existent system of indexes of estimation of constancy of development after blocks and necessity of subsequent theoretical researches in relation to the improvement of the system for the use of her on a level.

Keywords: steady development, land-tenure, indexes, ecological block, economic block, social block.

 

 

За минулі роки в системі землекористування нашої країни визначилися такі тенденції: перебудова системи землекористування призвела до зниження ефективності сільськогосподарського виробництва, погіршення використання землі як основного засобу виробництва; продовжує погіршуватися екологічна ситуація при землекористуванні; знижується і до того низький за часів радянської влади рівень життя сільських жителів, різко погіршилась демографічна ситуація на селі [1].

Все це свідчить про те, що в нинішніх умовах вирішення проблем, що склалися в галузі землекористування, неможливе без переходу до моделі сталого розвитку. У відповідності з принципами Ріо-де-Жанейрської конференції слід розробити науково-обґрунтовану систему  сталого розвитку для кожної галузі народного господарства, зокрема і для землекористування.

Вагомий внесок у розробку наукових основ комплексної оцінки сталого розвитку землекористування внесли провідні вітчизняні вчені, а саме: Тихонов А.Г., Царенко О.М., Гребенюк Н.В., Тихоненко О.В., Феденко В.П. та ін.

Разом із тим єдиної системи показників для здійснення спостереження за розвитком землекористування, визначення рівня його сталості та індикації цього процесу в часі досі не існує.

Вітчизняні науковці, зокрема Тихонов А.Г., Гребенюк Н.В., Тихоненко О.В., Феденко В.П., наголошують, що "індикатори мають відображати такі характеристики функціонуючої системи землекористування: екологічні – стан земельних ресурсів та інших складових оточуючого середовища; економічні – продуктивність та економічна ефективність землекористування; соціальні – рівень соціального розвитку сільської місцевості та демографічна ситуація" [1].

Ми погоджуємось з позицією авторів щодо систематизації показників за трьома аспектами, що характеризують сталий розвиток землекористування, проте вважаємо за доцільне здійснити її коригування у розрізі блоків та індикаторів.

Екологічний блок.  У перший блок, на нашу думку, слід ввести ще й показники рівня використання земельних ресурсів, оскільки останні найточніше відображають як кількісні, так і якісні характеристики землекористування і найкращим чином показують їх зміну у динаміці. Спірним, на нашу думку, є включення до екологічного блоку оцінки сталості розвитку землекористування окремих показників: капітальні вкладення в заходи на охорону навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів, аварійні забруднення об’єктів навколишнього середовища, надзвичайні екологічні ситуації та радіаційні аварії. Ми вважаємо за доцільне винести названі індикатори, окремо від будь-яких блоків, оскільки об’єктами їх впливу є усі аспекти сталого розвитку.

Економічний блок. За пропозицією науковців [2] економічний блок нараховує 10 індикаторів. Це, переважно, показники економічної ефективності використання землі, проте з нашої точки зору вказаний перелік потребує коригування. По-перше, слід відсікти показники, що не дають оцінки ефективності використання землі. По-друге, для більш повного відображення оцінки ефективності землекористування необхідно збільшити кількість показників, що її визначають. По-третє, показник продуктивності праці в сільськогосподарському підприємстві, на нашу думку, слід віднести до блоку соціально-економічного, оскільки він не дозволяє оцінити ефективність використання землі, проте визначає ефективність використання трудових ресурсів.

Соціальний блок. Доволі складно виділити групу показників соціального блоку, оскільки практично всі існуючі індикатори рівня життя населення в тій, чи іншій мірі відображають рівень соціального розвитку та демографічну ситуацію. Загалом, головні з цих показників висвітлені у наукових роботах Тихонова А.Г. та ін.; разом з тим, на нашу думку, існує перелік показників, які характеризують як соціальну, так і економічну сталість, тому їх слід віднести до соціально-економічного блоку.

Проведені дослідження показали, що для забезпечення виконання умови про мінімальну кількість індикаторів, які б в повній мірі відображали екологічні, економічні та соціальні характеристики функціонуючої системи землекористування, необхідно здійснити коригування існуючої системи показників:

1.   Розширити систему показників за блоками:

а) екологічний – питома вага посівних площ в складі ріллі; частка зрошуваних земель в площі сільгоспугідь; частка осушених земель в площі сільгоспугідь; питома вага площі посівів інтенсивних культур в загальній площі посівів (без зернових та з зерновими культурами); середній бал родючості орних ґрунтів; утворення промислових токсичних відходів у розрахунку на один кілометр квадратний; зрошуванні та осушені землі;

б) економічний – припадає на 1 га сільгоспугідь поголів’я худоби та птиці, отримано в розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь молока та приросту ВРХ, отримано в розрахунку на 100 га ріллі приросту свиней, отримано в розрахунку на 100 га посівів зернових та зернобобових культур яєць та приросту птиці.

2. Відсікти індикатори, які не відображають характеристик, що дають змогу оцінити сталість розвитку землекористування:

а) економічний – продукції сільського господарства; індекси продукції сільського господарства, продуктивності худоби та основних фондів.

3. Виділити окремі під блоки для показників, що однаково рівно визначають два з трьох аспектів сталості:

а) еколого-економічний – питомі капітальні вкладення; відвернені втрати ґрунту, повний та чистий екологічні ефекти, приведені затрати відповідно на приріст врожаю та охорону ґрунту, вартість приросту врожаю в кадастрових цінах, повний і чистий еколого-економічні ефекти; 

б) соціально-економічний – продуктивності праці в сільськогосподарському підприємстві; рівень економічної активності населення в сільській місцевості; рівень зайнятості населення в сільській місцевості; рівень середньодушових сукупних витрат населення в сільській місцевості, у тому числі на продукти харчування; індекс Джині для населення в сільській місцевості; децильний коефіцієнт для населення в сільській місцевості.

4. Винести окремо від будь-яких блоків групу індикаторів, об’єктами впливу яких є усі три аспекти сталого розвитку – аварійні забруднення об’єктів навколишнього середовища, надзвичайні екологічні ситуації та радіаційні аварії.

5. Розроблена система комплексної оцінки сталого розвитку землекористування на мікрорівні неефективна і потребує подальшого удосконалення.

 

Список літератури:

1.         Тихонов А.Г., Гребенюк Н.В., Тихоненко О.В., Феденко В.П. Наукові засади сталого розвитку землекористування: індикація екологічного стану // Землевпорядкування. – 2003. - №1. – С.15-20.Обговорення статті:


Ваш коментар:

Прізвище, ім"я, по батькові, вчений ступінь, звання, посада:

Украинская Баннерная Сеть
TOP.zp.ua

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Контакты | Наши партнеры

    Copyright © Lifelux.net. Идея сайта - Dr.Mar