ZINET.info
home mail
logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Наши партнеры | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Вторая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Третья Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Четвертая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Пятая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Шестая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Седьмая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Почтовые индексы населенных пунктов Украины

Новости Украины и Мира:БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Є.О. Кучерява, Т.П. Павленко

Україна, м. Нова Каховка

Новокаховський Гуманітарний Інститут ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

 

Анотація

У статті наведені основні форми ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, зайнятих сільськогосподарською діяльністю. Висвітлені  проблеми, які виникають під час обліку. Розкриті шляхи його вдосконалення.

 

Аннотация

В статья приведены основные формы ведения бухгалтерского учета на предприятиях, занятых сельскохозяйственной деятельностью. Определены проблемы, которые возникают во время учета. Раскрыты пути его усовершенствования.

 

 

Важливу  роль у виробництві  сільськогосподарської  продукції відіграє  агропромисловий комплекс,  який є єдиною цілісною  виробничо-економічною  системою,  яка  охопила  цілий  ряд  галузей  народного  господарства  спеціалізованих  на  виробництві  продовольства.

Сучасний агропромисловий комплекс є важливим сектором економіки України. У ньому зосереджена майже третина основних виробничих фондів, працює четверта частина населення, зайнятого у народному господарстві; виробляється понад 20% валового сукупного продукту та третина національного доходу, формується 70% роздрібного товарообігу. Сільське господарство є однією з основних галузей економіки України, на яку припадає близько 20% загального обсягу валового продукту [1].

Історично склалося так, що органи, завідуючі бухгалтерським обліком, приділяли мало уваги веденню бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах.

Виробництво сільськогосподарської продукції має свої особливості, які необхідно враховувати при організації та веденні бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах.

Сільськогосподарські підприємства можуть використовувати різні форми обліку, наприклад: просту (без використання подвійного запису, який застосовується на підприємствах, в яких працюють власник (голова) і члени його родини (без залучення найманих працівників)), а також малі сільськогосподарські підприємства із середньообліковою чисельністю працюючих за звітний період до 10 осіб включно. Сільськогосподарські підприємства, які відповідають статусу малих підприємств (до 50 чоловік) можуть вести облік за спрощеною формою обліку із використанням спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 19.04.01 № 180 і складати фінансову звітність відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.00 № 39 [2].

Усі інші сільськогосподарські підприємства повинні вести облік за Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємства та організацій, затвердженим  Міністерством фінансів України від 30.11.99 № 231 [3].

Розглянемо деякі з особливостей сільськогосподарського виробництва та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку.

1.             Земля – головний, незамінний засіб господарського виробництва.

При розумному використанні вона не зношується, а навпаки, підвищує свою родючість, що пов’язано з додатковими фінансовими вкладеннями. У бухгалтерському обліку відображається найважливіший засіб праці – земля. Знос (амортизація) на земельні ділянки при цьому не нараховується.

2.              Сезонність, нерівномірність у використанні робочої сили і техніки

протягом року. Визначення фактичної собівартості проводять раз на рік. Спостерігається велике нагромадження в обліку витрат виробництва, які в кінці року розподіляються пропорційно обсягам одержаної продукції.     

3.             Невідповідність процесу затрат праці і матеріальних ресурсів з

виходом продукції. Оприбуткування й облік одержаної протягом року продукції проводиться за плановою собівартістю з доведенням її в кінці року до фактичної.

4.             Процес створення продукту здійснюється під впливом не тільки

знарядь та предметів праці, робочої сили, а й  природних умов, причому останні впливають на розвиток продукту найбільше. Процес вкладання праці в сільське господарство внаслідок впливу зовнішнього середовища на біологічні процеси рослин і тварин розтягнутий у часі та характеризується сезонністю, що вимагає розвитку в сільському господарстві допоміжних промислів, які дозволяють повніше використовувати природні та трудові ресурси в сільському господарстві. Необхідність своєчасного і поточного обліку і контролю за виходом продукції рослинництва і тваринництва. Спостерігаються особливості обліку формування основного стада, обліку тварин на відгодівлі, обліку приросту і приплоду. Тривалість виробничого циклу в рослинництві вимагає організації обліку витрат на виробництво продукції не лише за культурами і окремими їх групами, а й з окремих процесів і видів робіт.

5.             Сільськогосподарські підприємства відтворюють у господарствах

своїми силами і засобами частину необхідних їм засобів виробництва. Ця особливість змушує сільськогосподарські підприємства розглядати витрати основної діяльності на вирощування молодняку худоби, який переводять в основне стадо, як витрати на капітальне складення, оскільки вони відносяться до основних засобів. Спостерігаються особливості обліку насіння та кормів власного виробництва.

6.             Наявність різних форм власності. Вплив на вибір форми бухгалтерського

обліку.

7.             Підприємство зайняте діяльністю пов’язаною сільським господарством має

змогу отримувати допомогу з боку держави,  не обмежену ніякими умовами, яка повинна бути визнана як дохід тільки з того моменту, як вона отримана. Але вона виділяється за певних умов, враховується як дохід тільки тоді, коли дотримуються певні умови [4].  

Окрім цього,  відтепер у разі неможливості надійного вимірювання первинної собівартості сільськогосподарського активу передбачається визначення справедливої вартості за вирахуванням накопиченого зносу і збитків від знецінення. Переваги цього методу перед бухгалтерським обліком за історичною вартістю полягає в тому, що він дає можливість детальніше і точніше відобразити результати здійснюваної сільськогосподарської діяльності. 

Цікавою є ще й облікова політика сільськогосподарських підприємств по відношенню до поголів'я худоби і молока. Поголів'я худоби вимірюється за справедливою вартістю без розрахованих збутових витрат. Справедлива вартість поголів'я худоби визначається на основі ринкових цін на худобу того ж віку, породи і генетичних якостей. Молоко спочатку оцінюється за справедливою вартістю за вирахуванням підрахованих збутових витрат у момент доїння. Справедлива вартість молока визначається за ринковими цінами на молоко в регіоні.

Якщо тварин не можна оцінити  за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат з моменту реалізації, при первинному визнанні,  у зв'язку з тим, наприклад, що вони були  хворі,  ми повинні розглянути  знецінення відповідно до даного стандарту, в якому йдеться про те, що актив знецінюється, якщо його балансова вартість перевищує суму відшкодування. При цьому розглядаються такі ознаки знецінення: старіння або фізичне «зношення», актив є частиною схеми реструктуризації або утримується для реалізації, економічні результати гірші, ніж передбачалося [5].

Отже, ведення бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах агропромислового комплексу з урахуванням багатьох особливостей передбачає правильність і раціональність організації ведення бухгалтерського обліку. Має забезпечуватися контроль за виконанням планів, своєчасне і правильне документування операцій, забезпечення достовірності даних. Повинен проводитись контроль за збереженням продуктів праці (вирощування тварин і рослин). Окрім цього бухгалтерський облік має бути еластичним і мати змогу варіювати при виникненні деяких особливих ситуацій. Для цього слід деталізувати та автоматизувати облік на всіх сільськогосподарських підприємствах та приділяти його веденню не аби яку увагу та значення. Шукати шляхи його вдосконалення та розвитку.

Саме тому дуже важливо правильно організувати ведення бухгалтерського обліку, який дасть змогу об’єктивно оцінювати та аналізувати господарські процеси, що відбуваються на підприємствах АПК.

 

Перелік використаних джерел:

1.             С.Д. Бутко, М.І. Гурін, С.М. Рогаченко, М.Я. Цей тлін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. – Київ: «Урожай» - 1998р., стр. 101;

2.             Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 «Фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва», затверджений Наказом МФУ від 25.02.00 №39;

3.             План рахунків активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом МФУ від 30.11.99 № 231;

4.             В. Московський. Види обліку в сучасних умовах та їх обґрунтування // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002р., стр. 215;

5.             А.М. Коваленко. Бухгалтерський облік в Україні. Підручник. – Дніпропетровськ: Баланс-клуб, 2003р., стр. 53.

 Обговорення статті:


Ваш коментар:

Прізвище, ім"я, по батькові, вчений ступінь, звання, посада:

Украинская Баннерная Сеть
TOP.zp.ua

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Контакты | Наши партнеры

    Copyright © Lifelux.net. Идея сайта - Dr.Mar