ZINET.info
home mail
logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Наши партнеры | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Вторая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Третья Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Четвертая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Пятая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Шестая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Седьмая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Почтовые индексы населенных пунктов Украины

Новости Украины и Мира:ОСОБЛИВОСТІ  ЗМЕНШЕННЯ  КОРИСНОСТІ  АКТИВІВ

 

О.Л. Остапенко

Україна, м. Нова Каховка, Новокаховський гуманітарний інститут

ВМУРоЛ “Україна”

 

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы влияния изменения полезности активов на финансовое состояние предприятия в конце отчетного периода, результаты которого отражаются в отчетах о финансовых результатах, и изменении сумм в составе собственного капитала. Руководством, бухгалтерией и финансово-плановым отделом предприятия должны учитываться ряд внешних и внутренних факторов при составлении финансовых планов на перспективу.

 

Анотація

У статті розглянуті питання впливу зміни корисності активів на фінансовий стан підприємства в кінці звітного періоду, результати якого відображаються в звітах про фінансові результати, і зміну сум у складі власного капіталу. Керівництвом, бухгалтерією і фінансово-плановим відділом підприємства повинні враховуватися ряд зовнішніх і внутрішніх чинників при складанні фінансових планів на перспективу.

 

 

На сучасному етапі розвитку ринкових відносин, коли існує конкуренція в багатьох сферах діяльності, велике значення для нормальної діяльності та престижного становища кожного суб’єкту господарської діяльності мають не тільки фактори, що впливають на відносини між суб’єктами та результати господарської діяльності (доходи або витрати), а й має значення стан активів підприємства, інформацію стосовно яких відображається у звітах про фінансові результати.

 Питання зменшення або відновлення корисності активів є суттєвим для підприємства: внаслідок певних ситуацій або помилкових прогнозів щодо активів (групи активів, яка генерує грошові потоки) можуть виникнути труднощі в подальшій роботі у формі значної суми втрат від зменшення корисності (сума, на яку балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування), або в деяких випадках – можливість вигоди від відновлення їх корисності (величина, на яку сума очікуваного відшкодування активу перевищує його балансову вартість).

 Підприємство має оцінювати ознаки можливого зменшення корисності активів. Методологічною основою формування в бухгалтерському обліку інформації про зменшення корисності активів та розкриття у фінансовій звітності є П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів».

Норми П(С)БО 28 застосовуються юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ), і не поширюються на запаси; біологічні активи, оцінені за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу; активи, які виникають у підрядника від будівельних контрактів; відстрочені податкові платежі; активи, які виникають від виплат працівникам; фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю.

Корисність активів змінюється залежно від певних ознак:

1.     Коливання  ринкової вартості активу протягом звітного періоду.

2.     Фізичний стан активу (наприклад, застаріле або пошкоджене устаткування – зменшує корисність цього активу).

3.     Зміни (негативні чи позитивні) в технологічному, ринковому, економічному, правовому середовищі, в якому діє підприємство.

4.     Зміна протягом звітного періоду ринкових ставок або інших ринкових ставок доходу від інвестицій (при збільшені ставок – зменшення корисності активу, при зменшенні – відновлення корисності активів), що впливає на ставку дисконту і змінює суму очікуваного відшкодування активу.

5.     Суттєві зміни способу використання активу.

6.     Інші свідчення про ефективність активу, яка буде кращою (або гіршою), ніж очікувалося [1, п.6.1 - 6.7].

За наявності ознак про зменшення корисності активів підприємство визначає суму очікуваного відшкодування активу (наприклад, від об’єкту основних засобів, нематеріальних активів), яка є найбільшою з двох оцінок: чиста вартість реалізації активу, теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від активу. При відсутності таких ознак підприємство на дату річного балансу визначає суму очікуваного відшкодування гудвілу, а також нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання.

Суму очікуваного відшкодування необхідно визначати окремо для кожного активу, крім випадку, коли суму очікуваного відшкодування  певного активу визначити неможливо, то визначається сума очікуваного відшкодування групи активів, яка генерує грошові потоки і до якої належить цей актив.

  Чиста вартість реалізації активу базується на цінах активного ринку за вирахуванням очікуваних витрат на реалізацію. Такими  витратами є витрати, які можна прямо пов’язати з продажем активу, за винятком фінансових витрат і витрат з податку на прибуток. Якщо активний ринок для конкретного активу відсутній, то основою чистої вартості реалізації є інформація про суму, яку підприємство може отримати за актив на дату річного балансу в операції між зацікавленими та незалежними сторонами після вирахування витрат на його реалізацію.

    Теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від активу визначається застосуванням відповідної ставки дисконту до майбутніх грошових потоків від безперервного використання активу та його продажу (списання) наприкінці строку експлуатації. Майбутні грошові потоки активу визначаються, виходячи з фінансових планів підприємства на період не більше 5 років. Якщо у підприємства є досвід визначення суми і наявні розрахунки, то така оцінка може визначатися на підставі фінансових планів підприємства, які охоплюють період більше 5 років [1, п.11].

Майбутні грошові потоки слід попередньо оцінювати (на основі моделей аналізу, моделювання та управління ризиком) для активу в його теперішньому стані, при цьому не враховують очікувані надходження або вибуття грошових коштів внаслідок:

майбутні реструктуризації, щодо якої підприємством не визнано зобов’язання;

майбутніх  капітальних інвестицій;

майбутніх  грошових потоків від фінансової діяльності;

сплати податку на прибуток.

Щодо зміни корисності групи активів, то сума очікуваного відшкодування групи активів, яка генерує грошові потоки, визначається у порядку встановленому як і для окремих активів. Балансова вартість групи активів, яка генерує грошові потоки, включає балансову вартість лише тих активів, які можна прямо віднести до такої групи.

Особливістю оцінок є те, що втрати від зменшення корисності активів  визначається іншими витратами, а що до активів, відображених в обліку за переоціненою вартістю – з одночасним зменшенням його балансової вартості (залишкової вартості). А вигоди від відновлення корисності активів визначається іншим доходом, а що до активів з переоціненою вартістю – з одночасним збільшенням його балансової вартості (залишкової вартості). Після зміни корисності активів, що амортизуються, нарахування амортизації здійснюється, виходячи з нової балансової вартості (залишкової вартості) активу і переглянутого строку його корисного використання [2, п.31-п.32].

Питання зменшення корисності активів  є важливим для обліку на підприємстві, бо воно впливає на фінансовий стан самого підприємства, тому у складі власного капіталу відображається сума втрат або вигід від зменшення або відновлення корисності, а також у примітках до фінансової звітності щодо кожної статті активів наводиться обов’язково повна інформація про події, які спричинили зміну корисності активу:

характеристика активів;

 події та обставини, що вплинули на корисність активу;

оцінку, за якою визначено суму очікуваного відшкодування;

база, прийнята для визначення чистої вартості реалізації;

ставку дисконту, яка використовувалася для поточного і попереднього визначення теперішньої вартості майбутніх чистих грошових надходжень від активу;

 визнана сума втрат від зменшення (суму вигод  від відновлення) корисності активів;

 статті активів, на які впливають визнані втрати від зменшення корисності або вигоди від відновлення корисності.

З вище наведеного необхідно зазначити, що на підприємстві обов’язково повинна діяти серед адміністративних одиниць оперативна реакція на зміну факторів в зовнішньому економічному середовищі. При цьому бухгалтерія повинна тісно взаємодіяти з фінансово-плановим відділом, який розробляє фінансові плани та розраховує ймовірність ризиків діяльності підприємства, що зможе дати най- точніший  стан активів в майбутніх періодах, з урахуванням обставин у звітному періоді.

 

Список використаної літератури:

1. П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 р. №817;

2. П(С)БО 7 «Основні засоби» затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 (зі змінами та доповненнями Наказами Міністерства фінансів України від 16 березня 2005р. № 235).

 Обговорення статті:


Ваш коментар:

Прізвище, ім"я, по батькові, вчений ступінь, звання, посада:

Украинская Баннерная Сеть
TOP.zp.ua

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Контакты | Наши партнеры

    Copyright © Lifelux.net. Идея сайта - Dr.Mar