ZINET.info
home mail
logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Наши партнеры | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Вторая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Третья Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Четвертая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Пятая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Шестая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Седьмая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Почтовые индексы населенных пунктов Украины

Новости Украины и Мира:СУТНІСТЬ ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ПРИ УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМ РИЗИКОМ

 

Помазанська Ірина Ярославівна

Україна, Херсонська область, місто Нова Каховка

ВНЗ МУРоЛ  „Україна”, Новокаховський Гуманітарний Інститут

 

Анотація

В даній статті розкривається сутність теорії прийняття рішень в економічних процесах, основою є стратегія управління, що впливає на об’єкт управління, спрямований на досягнення певних цілей керування.  Прийняття рішень за умов невизначеності характеризується тим, що неможливо однозначно передбачити наслідки цих рішень.

Анотация

В данной статье рассматривается суть теорий принятия решений в экономических процессах, основой есть стратегия управления, что влияет на объект управления, направлений на достижение определенных целей управления. Принятие решений в условия неопределенности характеризуется тем, что невозможно предвидеть последствие этих решений. 

 

 

           Загалом теорія прийняття рішень розглядає процес керування певною системою. Даний процес передбачає сукупність принципів, методів, форм і способів управління. Воно являє собою процес прийняття та здійснення управлінських дії. Управлінські дії – це вплив на об’єкт управління, спрямований на досягнення певних цілей керування. Він передбачає одержання інформації, її передачу, обробку та прийняття  на її основі рішень. Об’єктом управління в економічних процесах називають керовану  економічну систему. Об’єктом інвестиційної діяльності є майно у різних його формах, на яке витрачено інвестиції та яке використовується для отримання прибутку або для досягнення певного соціального ефекту: основні та оборотні кошти , цінні папери , науково – технічна продукція, інтелектуальні цінності, майнові права [1].

  Суб’єкт управління – це відповідальна особа , якій надано право остаточного вибору рішення, користуючись якісною та кількісною інформацією, і на яку покладена відповідальність за цей вибір. Вона через різні форми управлінських дій  спрямовує функціонування об’єкта. Суб’єктами інвестиційної діяльності можуть бути державні органи влади, фізичні та юридичні особи України та інших держав [1].

          Стратегія управління являє собою загальну направленість та спосіб використання для досягнення  поставленої мети. Цьому відповідає певний перелік правил та обмежень щодо прийняття рішень. Стратегія дозволяє сконцентрувати зусилля на рішеннях з альтернативними варіантами, що не суперечить прийнятій  стратегії, відхиливши всі інші можливі варіанти. Інвестиційна стратегія – це система довгострокових цілей і засобів досягнення, що реалізуються в інвестиційні діяльності [2].

Тактика – це конкретні методи та способи , що необхідні для досягнення поставленої цілі у конкретних  умовах. Завданням тактики управління є вибір оптимального рішення та застосування найбільш прийнятних у даній ситуації методів та засобів керування. Предметом теорії рішень за умови ризику є досягнення законів перетворення апріорної та апостеріорної інформації про стан об’єкта та середовища у кількісні складові інформації керування, що притаманні різним суб’єктам керування та різним керованим економічним об’єктам

(системам). Основними поняттями ( категоріями) теорії рішень є: система керування ; керований об’єкт; суб’єкт керування та прийняття управлінських рішень;економічне середовище; стан об’єкту та середовища; рішення ,що приймаються ; невизначеність та зумовлений нею ризик; функціонал оцінювання ( матриця значень функціонала оцінювання); ситуація прийняття рішень; інформаційна ситуація; джерело інформації; критерії прийняття рішень тощо. У межах теорії прийняття рішень за умов ризику та невизначеності існують різні концепції залежно від того, які поняття вважаються основними під час аналізу процесу прийняття рішень. В економічній літературі зустрічаються точка зору про те, що за умови ринкової економіки цю функцію виконує прибуток. Але критерій максимізації прибутку однозначно може бути визначений лише тоді , коли рішення приймають за детермінованих умовах, коли вони стосуються короткого терміну, за наявності повної для їх прийняття інформації. Прийняття рішень за умов невизначеності характеризується тим, що неможливо однозначно передбачити наслідки цих рішень. Така непевність призводить до того, що прибуток стає випадковою величиною, яку можна максимізувати лише за умови прийняття ряду гіпотез та коли інвестор має певну схильність до ризику. Проблематика вивчення економічних систем при невизначеності та ризику досліджувалась багатьма вітчизняними та закордонними вченими[3-9]. Необхідно визначити , що під час вибору рішення за умов невизначеності не можна уникнути певного суб’єктивізму та елементу ризику. Для прийняття оптимальних рішень обмаль інформації ніколи не є перевагою і завжди є корисним наявні варіанти у такій формі, щоб зробити певний суб’єктивізм   вибору менш відчутним, а  ризик , по можливості , прийнятним. Важливим  етапом успішного інвестування коштів в активи певного підприємства є проведення якісного аналізу ризиків з метою визначення тих ризиків , які властиві даному підприємству та даному виду діяльності. Подібний аналіз дозволяє передбачати та враховувати потенціальні небезпеки, що можуть виникнути в процесі реалізації інвестиційного проекту, а також задіяти комплекс відповідних заходів для зниження виявлених ризиків. Для вирішення даної проблеми існує декілька поширених підходів. Істотною перевагою теорії імовірності для оцінки ризику є багатовіковий історичний досвід використання ймовірностей і логічних схем на їхній основі. Отже при прийнятті рішень треба використовувати всі можливі  джерела інформації , а  також мінімізувати ступень ризику, та використовувати ті варіанти, що    максимально підходять для вирішення той чи іншої проблеми що виникла .

 

Список використаної літератури:

1.      Закон  України „ Про інвестиційну діяльність” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. № 47.

2.      Идрисов А.Б. Планирование и анализ эффективности инвестиций. – М.:         PROINVEST CONSULTING, 1995.- 160c.

3.      Ефимов В.М., Спивак В.А. О  неопределености  и вероятности // Экономика и мат. Методы, 1972. – Т. 8. – Вып.5.5- С.720- 740.

4.      Ершов Э.Б. Неопределенность информации и устойчивость решения стохастической модели планового межотраслевого баланса // Проблемы народнохозяйственного оптимума, 1969. Вып.2.- С.431 – 462.

5.      Хохлов Н.В. Управление ризком . – М.: Юнити – Дана, 1999. – 239с.

6.      Marshall J.M. Welfare Analisis under Uncertainty//Journal of Risk and Uncertainty.1989.Vol. 2 4 P.385 -405.

7.      Ястровський О.І. Основи теорії економічного ризику. – К.: АртЕК, 1997.- 248

8.      Лукошин Ю.П. Оптимизация  структутры портфеля ценных бумаг// Экономика и мат. Методы, 1995. – Т.31. – Вып. 3. 138 -150  

9.      Lintner J. The valuation of risky assets and selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets // Review of Economics and Statistics1965.P13– 37.  Обговорення статті:


Ваш коментар:

Прізвище, ім"я, по батькові, вчений ступінь, звання, посада:

Украинская Баннерная Сеть
TOP.zp.ua

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Контакты | Наши партнеры

    Copyright © Lifelux.net. Идея сайта - Dr.Mar