ZINET.info
home mail
logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Наши партнеры | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Вторая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Третья Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Четвертая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Пятая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Шестая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Седьмая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Почтовые индексы населенных пунктов Украины

Новости Украины и Мира:СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОНБАСУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-Х - КІНЦІ 80-Х РОКІВ XX СТ

 

А.О.Саржан

Донецький національний технічний універсітет

 

Статистичні документи - це досить складний вид історичних джерел, їх цінність багато в чому залежить від об’єкта вивчення глибини, ширини та різноманітності статистичного обліку, однотипності й співставності даних тощо. У той же час добротні, надійні статистичні джерела є найбільш переконливим аргументом в історичному досліджені. Саме це зумовлює їх важливе значення для вивчення історичних процесів.

Статистичні матеріали з питань соціальне - економічного розвитку Донбасу у другій половині 40-х - кінці 80-х років XX ст. ще не були предметом спеціального дослідження. Однак невеликі огляди статистичних документів, звичайно у вигляді анотацій статистичних збірників, наводилися у багатьох дисертаційних дослідженнях, присвячених цій проблематиці.

Мета даної статті - проаналізувати статистичні джерела з питань соціально-економічного розвитку Донбасу у другій половині 40-х - кінці 80-х років XX ст., виявити їх характерні тенденції формування і особливості відображення тих процесів, які відбувалися у господарському комплексі регіону.

Треба зазначити, що за радянських часів існувала переважно державна статистика. Тому на відміну від інших історичних джерел, які формувалися так би мовити "стихійно", статистичні матеріали створювалися свідомо з чітко визначеною метою, що в свою чергу в значній мірі визначало їх зміст, якість, доступність. У досліджуваний  період статистичні джерела, особливо з  соціальне - економічних питань, відкладалися в різні періоди вкрай неоднаково. Перше повоєнне десятиріччя, на наш погляд, було одним Із найбільш складних періодів у статистиці. У ці роки, в умовах тотального контролю партійне - державного керівництва за всіма сферами суспільного життя, багато даних щодо розвитку господарського комплексу країни засекречувалися, статистичні матеріали звичайно не публікувалися. Економічна статистика лише частково наводилася в окремих виданнях [1]. Лише з другої половини 50-х років було налагоджено масове видання статистичних джерел. У 1956 р. була відновлена публікація статистичних щорічників "Народное хозяйство СССР"[2], а наступного року відновилося друкування подібного республіканського щорічника[3].

У 60-ті роки було налагоджено видання статистичних джерел в регіонах. Донецьке обласне статистичне управління у 1966 р. опублікувало збірник "Народное хозяйство Донецкой области"[41. Це було перше масове (3 тис. екземплярів) видання збірника регіональної соціально-економічної статистики. Він містив в собі інформацію щодо розвитку народного господарства загалом і його окремих галузей за 1913-1965 рр. Тематика змісту збірника в цілому відображала основні напрямки розвитку соціально-економічної сфери області. У загальному розділі надавалася інформація щодо адміністративно-територіального поділу області, чисельності населення, його соціального, вікового, професійного складу тощо. Основний масив статистичних даних було згруповано за галузевим принципом: промисловість, транспорт і зв'язок; сільське господарство, капітальне будівництво; торгівля; освіта, наука і культура; матеріальний добробут   і культурний   рівень  трудящих.   За  подібною схемою,   з невеликими відмінностями, публікувалися основні статистичні збірники і у наступні роки. Так, у збірнику "Народное хозяйство Ворошиловградской обпасти", опублікованому у 1971 р. в окремому розділі була надана інформація щодо житлового і комунального господарства, у збірниках, присвячених розвитку народного господарства областей,  виданих у 1976 і 1981 рр. наведено статистичні дані, які характеризували розвиток науково-технічного прогресу.

Суттєво змінилася структура інформаційної основи статистичних збірників лише з другої половини 80-х років. В умовах демократизації суспільного життя в країні значно урізноманітнилися і стали більш якісними відомості про розвиток народного господарства. Вони відображали не тільки позитивні тенденції у розвитку соціально-економічного комплексу, але і негативні явища. Сталися значні позитивні зміни у висвітлені процесів, які відбувалися у соціальній сфері. Характерний у цьому відношенні статистичний збірник "Социально-зкономическое развитие Донецкой области за 1986-1990 годы", опублікований у 1991 р. [5]. Поряд з даними щодо розвитку провідних галузей економіки області тут було наведено значний матеріал, присвячений соціальним питанням. Уперше статистичні джерела відображали структуру прибутків і витрат населення, показані демографічні зміни, зайнятість у різних галузях господарства, умови праці трудящих. Опублікована інформація щодо споживання товарів і послуг, охорони навколишнього середовища, наведені цікаві матеріали про бюджет часу населення тощо.

У кінці 80-х - на початку 90-х років були також оприлюднені численні статистичні збірники, які опубліковані під грифом " Для службового використання". Вони видавалися обласними статистичними управліннями невеликими тиражами (іноді лише декілька десятків екземплярів) для вищого партійного і радянського керівництва і мали більш об'єктивну і різноманітну інформацію щодо процесів які відбувалися у суспільстві. Аналіз цих збірників з точки зору складу інформації і групування даних дозволяє, на наш погляд, умовно виділити три види статистичних збірників: загальні, галузеві і аналітичні. У загальних статистичних збірниках надавалася інформація звичайно за підсумками виконання п'ятирічних планів і охоплювала всі аспекти розвитку соціально-економічної сфери. Причому наводилися дані не тільки загалом по області, а і по окремим районам і містам. Донецьке обласне статистичне управління публікувало подібні збірники з 1966 р. [6]. До другої групи можна віднести статистичні збірники, в яких друкувалися відомості щодо розвитку окремих галузей [7]. В них звичайно надавалася як загальна, так і специфічна для конкретної галузі господарського комплексу інформація. Великий масив статистичних даних, присвячених різним галузям економіки регіону зосереджено в аналітичних статистичних збірниках [8]. Треба зазначити, то загалом ці матеріали ще недостатньо опрацьовані дослідниками.

Аналізуючи якість статистичних джерел з питань соціально-економічного розвитку Донбасу у другій половині XX ст., необхідно підкреслити, що для радянської статистики як на державному, так і на регіональному рівні властива була посилена увага до макроекономічних показників, насамперед таких, як загальні обсяги виробництва тієї чи іншої продукції. На макрорівні статистика більш-менш точно відображала різні кількісні показники. Причому в умовах панування екстенсивного ведення господарства, головним завданням статистичних зведень було відображення постійного і неухильного зростання валової продукції, передусім важкої промисловості, сільського господарства, а також розширення соціальної інфраструктури. Характерно, що абсолютно більша частина статистичних показників були узагальнені і не конкретизувалися за окремими видами, типами, сортністю тощо. Наприклад, при оцінці розвитку економіки найчастіше використовувалися такі узагальнені види продукції, як "вугілля", "сталь", "прокат", "зернові культури" тощо. Звичайно подібні показники не давали змоги виявити якісні характеристики розвитку тієї чи іншої галузі економіки. Значно ускладнювалося вирішення цього завдання і через відсутність достатньо повних показників які характеризують ефективність виробництва, насамперед, рентабельність, фондовіддача, собівартість продукції тощо.

У багатьох випадках показники радянської статистики не є співставними. Насамперед мова йде про те, що у одному випадку наводяться абсолютні дані, а в іншому - з цього ж показника - у відсотках. Інколи у різних статистичних збірниках приводилися неоднотипові показники. Наприклад, у статистичному збірнику "Народное хозяйство Ворошилоградской области" опублікованому у 1971 р. і аналогічному збірнику надрукованому у 1976 р. показники, що характеризують структуру капіталовкладень у житлове будівництво не є співставними. Так, у першому збірнику наведені дані щодо інвестицій державних і кооперативних підприємств і організацій у житлове будівництво, а у другому - показані капіталовкладення населення на будівництво приватного житла [9]. Подібних прикладів можна навести чимало і вони свідчать не тільки про зміни методики збору статистичних даних, а і про небажання влади засвідчити дійсне становище у галузі. Значним недоліком радянської економічної статистики було й те, що чимало даних з міркувань секретності просто не оприлюднювалася або надавалася у завуальованому вигляді. Йшлося не тільки про військово-промисловий комплекс, а навіть про кількість робітників, заробітну плату, демографічні показники тощо. До того ж деякі статистичні дані свідомо фальсифікувалися , особливо це стосується стану сільського господарства. Наприклад, у 50-ті роки підрахунок урожаю проводився не на основі фактично зібраного зерна, а на основі так званої "видової урожайності" або "бункерного врожаю". Іноді з метою "покращення" показників допускалися приписки. Звичайно, необ'єктивна, заангажована статистична інформація значно ускладнює використання статистичних джерел того часу.

Великий пласт статистичних матеріалів знаходиться в архівних фондах. На особливу увагу заслуговують матеріали Центрального статистичного управління при Раді Міністрів УРСР, які зберігаються у Центральному державному архіві вищих органів влади і управління України (фонд 582). Тут зосереджена детальна інформація, у тому числі і так звана "закрита" практично з усіх питань розвитку соціально-економічної сфери Донбасу. Причому вид і тематичний характер цієї інформації самий різноманітний: від статистичних зведень про роботу окремих підприємств до аналітичних оглядів становища в окремих галузях і н господарському комплексі в цілому, які готувалися для центральних партійних і радянських органів.

Значний матеріал з питань соціально-економічного розвитку Донбасу зосереджено у Російському державному архіві економіки, насамперед, у фонді Центрального статистичного управління при Раді Міністрів СРСР (фонд 1562). Тут знаходиться цінна інформація щодо розвитку господарського комплексу як УРСР, так і Донецької й Луганської областей: статистичні звіти про роботу галузей і окремих підприємств; обстеження з питань розвитку господарства, первинні Й узагальнюючі матеріали місцевих статистичних органів. Велике значення мають відомості обласних статистичних управлінь, які зберігаються у місцевих державних архівах.

Таким чином, аналіз статистичних матеріалів свідчить, що вони становлять важливе, а іноді чи не єдине масове джерело вивчення соціально-економічних процесів у регіоні. Незважаючи на недоліки статистичних відомостей, їх критичний аналіз та зіставлення опублікованих даних та архівних матеріалів дозволяє реконструювати дійсні, реальні тенденції розвитку соціально-економічної сфери. Треба зазначити, що економічна статистика ще недостатньо вивчена науковцями. На наш погляд, на особливу увагу заслуговують проблеми формування і використання соціальної та сільськогосподарської статистики.

 

ПОСИЛАННЯ ТА ПРИМІТКИ:

1.   Народне господарство Радянської України - К/ Вид-во АН УРСР, 1945- 222 с.. Нариси розвитку народного господарства Української РСР. - К.: Вид-во АН УРСР,1949-579с.

2. Народное хозяйство СССР: Стат. сборник. - М: Госстатиздат, 1956-262 с.

3. Народне господарство Української РСР: Стат. збірник. - К.: Держстатвидав,1957 -536с.

4. Народное хозяйство Донецкой области: Стат. сборник.- Донецк: Статистика, 1966-196с.

5. Социально-зкономическое развитие Донецкой области за 1986 - 1990 гг.: Стат. сборник. - Донецк: Обл. управление статистики, 1991. - 275 с.

6. Донецкая область в семилетке: Стат. сборник. - Донецк: Обл. стат. управление, 1966. - 129 с.; Донецкая область в восьмой пятилетке: Стат. сборник - Донецк: Обл, стат. управление, 1971. - 151 с.; Экономика Донецкой области в девятой пятилетке: Стат. сборник. - Донецк: Обл. стат. управление, 1976. - 449 с. та ін.Обговорення статті:


Ваш коментар:

Прізвище, ім"я, по батькові, вчений ступінь, звання, посада:

Украинская Баннерная Сеть
TOP.zp.ua

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Контакты | Наши партнеры

    Copyright © Lifelux.net. Идея сайта - Dr.Mar