ZINET.info
home mail
logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Наши партнеры | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Вторая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Третья Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Четвертая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Пятая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Шестая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Седьмая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Почтовые индексы населенных пунктов Украины

Новости Украины и Мира:ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ У ВІЛЬНИХ

ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ

 

Шкробанець В.І.

Україна, м. Чернівці, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича

 

 

Аннотация

В статье описано значение инвестиционных ресурсов и основные проблемы инвестирования в свободных экономических зонах как средства финансовой стабилизации экономики Украины. На основе анализа зарубежного опыта определены основные способы их решения и приведены прогнозы ожидаемых результатов.

 

 

Новий етап економічного розвитку України значною мірою визначається відносною фінансовою стабільністю, яка дозволяє здійснювати активну виробничу діяльність. Проте фінансова стабілізація в Україні може бути досягнута тільки за умови істотного збільшення зовнішніх інвестицій в економіку країни.

Світовий досвід показує, що для країн з незадовільним інвестиційним кліматом одним з найбільш реальних і важливих шляхів залучення інвестицій є функціонування спеціальних (вільних) економічних зон [2, с.155].

Іноземні інвестори, природно, зацікавлені у новому плацдармі для отримання прибутку за рахунок обсягового внутрішнього ринку України, її природних багатств, кваліфікованої і дешевої робочої сили, досягнень вітчизняної науки і техніки і, навіть, її екологічної безтурботності. Тому перед нашою державою стоїть складне і доволі делікатне завдання: залучити в країну іноземний капітал, не позбавляючи його власних стимулів і спрямовуючи його заходами економічного регулювання на досягнення суспільних цілей.

Отже, створення в зоні сприятливого інвестиційного клімату, який визначається сукупністю політичних, соціально-економічних, фінансових, соціокультурних, організаційно-правових, географічних чинників, є одним з першорядних завдань на даному етапі інтеграції України у світовий простір [3, с.13].

Одним з головних завдань для створення позитивного клімату є подолання побоювань іноземних інвесторів, які оцінюють міру ризику вкладень в економіку України, пов’язане з нестабільністю законодавства, яку зарубіжні спостерігачі пов’язують з незавершеністю системи управління країною, але більшою мірою з недоліками в економічній політиці та нерішучістю при проведенні економічних перетворень [1, с.47].

Для вирішення даної проблеми необхідно створити стабільне законодавство, насамперед, у податковій сфері. Розробку таких нормативно-правових актів слід спрямовувати на довготерміновий характер, а отже, і максимально врахувати інтереси інвестора та інтереси приймача на перспективу.

Другим чинником, який впливає на рішення інвестора, є податки, пільги та система стимулів.

Серйозним недоліком при розробці заходів по вирішенню описаної проблеми є слабка аргументація та опрацювання системи пільг, яка функціонує на території вільної економічної зони, зокрема, податкових, митних та інших їх різновидів. [1, с.46].

Важливим чинником оцінки інвестиційного клімату країни є також обґрунтованість вибору території, на якій створена вільна економічна зона. Адже часто-густо такі території не мають на те об’єктивних передумов, якими є:

1)      зручне розташування;

2)      достатній розвиток транспортної системи (наявність портів, аеропортів, залізниць, перехресть, автомобільних шляхів тощо);

3)      наявність необхідність ресурсного потенціалу для розвитку ВЕЗ;

4)      забезпеченість об’єктами інфраструктури для функціонування вільної економічної зони.

Це не тільки шляхи, а й зв’язок, і сучасні готелі, і зв’язок зі світом, які необхідні для того, щоб інвестор, потрапивши до вільної економічної зони, міг вільно розвиватися. Така інфраструктура, як, скажімо, наявність очисних споруд, води, тепла необхідна для того, щоб на цій території можна було створювати й розвивати виробничі об’єкти, об’єкти для послуг, для роботи на території вільної економічної зони [3, с.16].

Отже, виникає кілька проблем, розв’язання яких дозволяє практично розпочати створення вільної економічної зони.

По-перше, це вдосконалення законодавчої бази. По-друге, прийняття державної програми регіонального розвитку, залучення в Україну іноземних інвесторів та створення вільних економічних зон. По-третє, розробка і прийняття методики техніко-економічного обґрунтування доцільності утворення вільних економічних зон. По-четверте, здійснення детального аналізу переваг та недоліків уже підготовлених проектів вільних економічних зон.

Ефективне вирішення перелічених проблем практично дозволить процвітати вільним економічним зонам. Досягнути цього можна лише враховуючи вітчизняний та зарубіжний досвід в даній сфері.

Досвід проектування, становлення та розвитку вільних економічних зон за кордоном показує, що:

·      держава саме шляхом правових новацій досягає припливу зовнішнього капіталу з метою зміни існуючих соціально-економічних умов регіонального господарювання, використовуючи географічний та виробничий потенціал;

·      механізм досягнення поліпшених соціально-економічних результатів враховує особливості, що стосуються народонаселення, економіки та розміщення виробництва у конкретному регіоні;

·      розвиток вільних економічних зон досягається завдяки реалізації загальнорегіональних напрямків підвищення ефективності;

·      зарубіжні інвестори надають великого значення політичній стабільності у державі – приймаючій стороні [4, с.78].

Що стосується позитивних результатів, на які можна очікувати при розумній організації справи, то до них слід віднести:

-         забезпечення зайнятості та модернізацію робочих місць;

-         залучення прямих іноземних інвестицій, нових знань і технологій, управлінського досвіду;

-         активізацію науково-технічного обміну;

-         ефективну діяльність в сфері міжнародного виробництва;

-         сприяння структурним зрушенням;

-         прискорений соціально-економічний розвиток території тощо.

Отже, ґрунтовний аналіз інвестиційного потенціалу країни та позиціювання країни на світових ринках інвестицій в умовах глобальної інтеграції ринків капіталів має стати стратегічним завданням державної політики України.

 

Список літератури:

1. Борщевський В., Польова І. Формування регіональної системи залучення іноземних інвестицій // Регіональна економіка. – 2006. – №4.

2. Герасименко С.С., Свистун-Золотаренко Л.О. Статистична оцінка привабливості регіонів. // Актуальні проблеми економіки. – 2004. -- №12(42).

3. Федоренко В. Інвестиції та економіка України // Економіка України. – 2007. – №5.

4. Харламова Г.О. Перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний ринок в умовах глобалізації. – 2006. – №12 (42).

 

 

 Обговорення статті:


Ваш коментар:

Прізвище, ім"я, по батькові, вчений ступінь, звання, посада:

Украинская Баннерная Сеть
TOP.zp.ua

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Контакты | Наши партнеры

    Copyright © Lifelux.net. Идея сайта - Dr.Mar