ZINET.info
home mail
logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Наши партнеры | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Вторая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Третья Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Четвертая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Пятая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Шестая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Седьмая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Почтовые индексы населенных пунктов Украины

Новости Украины и Мира:ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ'ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 

І.В.Тетерук , О.А.Єлькіна

Україна, м. Н.Каховка  

Новокаховський Гуманітарний Інститут  ВНЗ ВМУРОЛ «Україна»

 

Анотація

У статті наведені особливості фінансової звітності підприємства. Визначені проблеми її складання. Висвітлено загальний аналіз фінансового стану підприємства. Розкриті перспективи вдосконалення фінансової звітності  на Україні.

 

Аннотация

В статье приведены особенности финансовой отчетности предприятия. Определены проблемы ее составления. Обоснован общий анализ финансового состояния предприятия. Раскрыты перспективы усовершенствования финансовой отчетности на Украине.

 

 

В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого суб'єкта є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (фізичних і юридичних осіб ), які зацікавлені в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказані особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства. Основним інструментом для цього слугує економічний аналіз за допомогою якого можна об'єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини об'єкта.

Економічний аналіз являє собою процес побудований на вивчені даних про фінансовий стан підприємства і результатах його діяльності в минулому з метою оцінки майбутніх умов і результатів діяльності. Таким чином, головною метою економічного аналізу є зниження неминучої невідомості, пов'язаної з прийняттям економічних рішень, орієнтованих на майбутнє.

Економічний аналіз дає можливість оцінити:

    Майновий стан підприємства;

    Ступень підприємницького ризику;

    Достатність капіталу для поточної діяльності і довгострокових інвестицій;

    Потребу в додаткових джерелах фінансування;

    Здатність до нарощування капіталу;

    Раціональність залучення займаних коштів;

    Обґрунтованість політики розподілу і використання прибутку.

 

     Перспективи вдосконалення фінансової звітності в країні.

На сучасному етапі функціонування суспільства в Україні відбуваються істотні зрушення, що приводять до змін у веденні бухгалтерського обліку. Це насамперед повязано з намаганням наблизити облік до міжнародних стандартів і нестабільною законодавчою базою.

     Протягом дев’яностих років йшла безперервна робота по вдосконаленню бухгалтерського обліку на Україні  із застосуванням міжнародних стандартів, прийнятих в міжнародній  фінансовій звітності. Почали з розробки і введення методики бухгалтерського обліку для спільних підприємств, що зявились наприкінці восьмидесятих років.

     У 1992 році було запропоновано і прийнято  план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідав вимогам Національної економіки на той час. Спеціалісти пропонували перейти на європейську структуру планів рахунків, що складались з десяти класів з трьохзначною нумерацією кодів синтетичних рахунків; двома-трьома резервними класами рахунків для організації управлінського, в тому числі калькуляційного обліку.  Це призведе до необхідності перебудови комп’ютерних програм бухгалтерського обліку, дезорганізує роботу бухгалтерів, аудиторів, податкових інспекторів і інших зацікавлених осіб.

     Робота над проектом Закону про бухгалтерський облік показала, що жорстке регламентування методології і організації бухгалтерського обліку неприйнятне. Необхідно переходити до нових регламентуючих документів і стандартів бухгалтерського обліку. Першим був затверджений стандарт про облікову політику підприємства, що містив загальні правила бухгалтерського обліку, та застосовувався в міжнародній практиці фінансового обліку і звітності.

     Ще одним необхідним елементом вдосконалення звітності  було прийняття стандарту бухгалтерського обліку „Бухгалтерська звітність підприємства”, який максимально наблизить її структуру і зміст до міжнародних правил, що застосовуються в Об’єднаній Європі та інших країнах.

     В умовах нестабільності економічної ситуації більш гостро стоїть питання про стан бухгалтерського обліку юридичних осіб так, як багато підприємств виходять на міжнародний ринок.  Це потребує швидшого вдосконалення нормативної бази бухгалтерського обліку і податкового законодавства.

     У більшості країн світу застосовуються типові форми бухгалтерської звітності, які розробляються і затверджуються в національному масштабі. Так, для країн Європейського Союзу (ЄС) форми і звіт річного фінансового звіту компаній регулюється Четвертою Директивою ЄС, прийнятою в 1978 році. Кожна країна – учасниця ЄС – може уточнювати форми і зміст звітності залежно від своїх національних особливостей, зберігаючи загальні принципи їх побудови. Проте в деяких країнах типові форми фінансової звітності в національному масштабі не розробляються і не затверджуються (США, Великобританія, Канада, тощо). Компанії (фірми) самостійно обирають форму подання звітів (більш чи менш деталізовану) відповідно до національних вимог щодо їх змісту та принципів формування.

     У багатьох країнах світу для малих підприємств, які мають невеликий господарський оборот, передбачено складання і подання так званих спрощених звітів.

     Обовязковою формою фінансового звіту підприємства є звіт про прибутки та збитки ( звіт про фінансові результати). Основна його мета – надати інформацію користувачам про формування фінансового результату підприємства. Звіт про прибутки та збитки визначається міжнародним стандартом №5 „Інформація, яка підлягає розкриттю у фінансових звітах”.

     Звіт, за багатоступеневим форматом, містить інформацію, котра показує послідовний процес формування кінцевого фінансового результату. Крім чистого прибутку, такий звіт містить проміжні показники фінансових результатів: валовий доход (прибуток), прибуток основної діяльності (операційний прибуток), результат фінансових та надзвичайних операцій, прибуток до оподаткування, чистий прибуток.

     В країнах, членах ЄС форма звіту про прибутки та збитки затверджується в національному масштабі і є єдиною для всіх підприємств. В таких країнах, як США, Англія, Канада та деяких інших, форма звіту довільна щодо переліку доходів, витрат, їх деталізація та групування.

     Ще один показник, який має велике значення для всіх субєктів господарювання називається  фінансовим станом підприємства.

Фінансовий стан підприємства – це здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, потребою в їх розміщенні і ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю. Аналіз фінансового стану підприємства є важливим розділом економічного аналізу. На сучасному етапі аналіз фінансового стану підприємства знаходиться в поступовому розвитку і вдосконалюється, але зараз він  ще не відповідає повністю новим вимогам проведення фінансової роботи підприємства.                 

Особливе місце в процесі організації бухгалтерського обліку і контролю на підприємстві займає бухгалтерська звітність. Воно представляє собою  систему узагальнених показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємства за минулий період, місяць, квартал, рік). Вона складається шляхом підрахунку, групування і спеціальної обробки даних поточного бухгалтерського обліку і є завершальною його стадією. Звітність підприємства складається за єдиними формами та інструкціями Міністерства фінансів України, погодженими з Міністерством статистики України. Головні вимоги, що ставляться до звітності це, реальність, ясність, своєчасність, єдність методики звітних показників, співставленість звітних показників з минулими часами.

Звітність підприємства використовується самими власниками підприємства для аналізу та контролю виконання договірних зобов'язань, аналізу господарської діяльності, для складання планів на майбутнє.

Фінансова звітність має бути подана підприємством не пізніше встановленого строку, наступного за звітним періодом місяця, а річна - не пізніше встановленого строку, наступного за звітним року. Склад та порядок складання бухгалтерських фінансових звітів затверджується Міністерством фінансів України.

Аналізуючи все вищевикладене, можна зробити висновок, що основним завданням проведення економічного аналізу є оцінка результатів господарської діяльності за попередні та поточні роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцевий показник роботи підприємства, прийняття рішень  про визнання структури балансу задовільно (незадовільно), а підприємство платоспроможним (неплатоспроможним ).

 

Перелік використаних джерел:

1.         Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16. 07. 1999 р. № 996.

2.        Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства  фінансів України від 31. 03. 1999 р. № 87.

3.        Бутинець Т.А., Чижевські Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів. // За ред. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖІТІ, 2000. – 627 с.Обговорення статті:


Ваш коментар:

Прізвище, ім"я, по батькові, вчений ступінь, звання, посада:

Украинская Баннерная Сеть
TOP.zp.ua

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Контакты | Наши партнеры

    Copyright © Lifelux.net. Идея сайта - Dr.Mar