ZINET.info
home mail
logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Наши партнеры | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Первая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Вторая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Третья Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Четвертая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Пятая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Шестая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Седьмая Всеукраинская научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"

Почтовые индексы населенных пунктов Украины

Новости Украины и Мира:ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІЗИНГУ В ОНОВЛЕННІ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА
 
Тимофєєва Т.П.

Україна, м.Одеса, ОДАБА

 

Аннотация

В статье изложены понятие лизинга, его основные функции, гибкость лизинговых платежей, преимущества применения лизинга в обновлении основных фрндов, эффективность от реализации проекта.   

      

 

В умовах ринкової економіки підприємству необхідно підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм управління виробництвом та мобілізації невикористаних резервів. Основні фонди є одним з найважливіших факторів виробництва, є тим інструментом, який дає можливість підприємству виробляти продукцію, здійснюючи велику кількість оборотів оборотних активів.  Їх стан та ефективне використання прямо впливає на кінцевий результат господарської діяльності підприємства. Для своєчасного забеспечення оновлення основних фондів необхідні відповідно джерела фінансування, які можуть бути власними або запозиченими. Із запозичених коштів виділяють довгостроковий фінансовий кредит та лізинг.

       Лізинг є одним з найбільш перспективних фінансових механізмів забеспечення підприємств новим обладнанням. При придбанні обладнання за допомогою лізинга покупець не потребує одночасно вкладати грошові кошти в виробництво. При цьому майно використовується лізингоотримувачем в процесі виробництва без будь-яких обмежень.

       Поняття лізингу згідно ст.1 закону України «Про лізинг» [1] визначається так:

Лізинг – це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів і полягає в наданні лізиногодавцем у виключне користування на визначенний строк лізингоодержувачу майна, що є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням із лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

       Лізинг виконує дуже важливі функції з формування багатоукладної економіки та активізації виробничої діяльності. Найважливіші з них: фінансова, виробнича, постачальницька та використання податкових пільг.

       Фінансова функція виражається у звільненні підприємства від одноразової сплати повної вартості необхідних йому засобів виробництва

       Виробнича функція лізингу полягає в оперативному вирішенні виробничих задач шляхом тимчасового використання, а не купівлі дорогих та морально старіючих машин.

       Постачальницька функція зумовлена розширенням кола споживачів та освоєнням нових ринків збуту, залучення в сферу лізингу тих, хто не може відразу купити те чи інше майно.

       Лізинг припускає використання податкових та амортизаційних пільг, а саме:

-         взяте за лізингом майно відображається на балансі користувача або лізингодавця по узгодженню між ними;

-         орендна плата відноситься на собівартість продукції, що виробляється і відповідно зменшує прибуток, який підлягає оподаткуванню;

-         застосування прискореної амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку контракту, що зменшує оподаткований прибуток та прискорює оновлення матеріально-технічної бази.

      Ринок лізингових послуг характеризується багатоманітністю форм лізингу, моделей лізингових контрактів та юридичних норм, які регулюють лізингові операції.

Однією з головних переваг лізингових операцій, крім можливості користування об’єктом лізингу без сплати його вартості є гнучкість лізінгових платежів. Класичний лізинг передбачає можливість встановлення порядку сплати лізингових платежів за домовленістю сторін (відповідно до чинного у тій чи іншій країні фінансового законодавства). Визначення за домовленістю сторін розміру, способу, форми і строків внесення лізингових платежів та умов їх перегляду продекларовано в п. 3 ст. 16 закону України “Про лізинг” .

  Лізингові платежі можуть розрізнятися і за складом елементів,які враховуються під час розрахунку, і за методом нарахування платежів, і за способом та переодичністю сплати, і за формою розрахунків. Так, за способом сплати розрізняють платежі лінійні (рівними частками), прогресивні (розмірами, що збільшуються), дегресивні (розмірами, що зменьшуються), прискорені, сезонні та ін. За періодичністю сплати платежі поділяються на щорічні, піврічні,щоквартальні та щомісячні, а за термінами їх внесення - на такі, що вносяться на початку, в середені та в кінці періоду сплати.

       Вигідним для лізингоодержувача є включення до загальної вартості лізингу також таких витрат: на транспортування об’єкту лізингу до місця його експлуатації; на монтажні та пусконалагоджувальні роботи; на навчання фахівців для роботи на лізинговому устаткуванні тощо.

    Лізинг як особлива форма господарювання здійснює комплексний вплив на основні складові елементи виробничого процесу: на засоби праці і на живу працю людини, на ступінь використання техніки і робочої сили.

         Ефективність лізингу проявляється у різних сферах життєдіяльності підприємства. В організаційно-економічній сфері при впровадженні лізингу спостерігається збільшення масштабу виробництва, розширення господарської діяльності, підвищення матеріальної зацікавленості та відповідальності, поліпшення менеджменту. З боку виробничо-технічної сфери відбувається підвищення ефективності праці, зниження затрат ресурсів на одиницю продукції, поліпшення виробничої структури, стабілізація партнерських звязків. В соціальній сфері підприємства можливе поліпшення використання творчого потенціалу співробітників, зростання особистих доходів, поліпшення змісту діяльності, збільшення впевненості підприємця та інше.  

 

Список використаної літератури:

1.Закон України «Про лізинг».16.12.1997р. Президент України Л. Кучма

2. Горемыкин В.А. «Лизинг» 2003г. 944с.

3. Р.Капроні, С.Кисіль. «Лізинг в Україні», К, 2006р.142с.

4.Внукова Н. «Новые возможности лизинга в Украине» - Українскі ділові новини 1996р №23.

5. Закон України «Про фінансовий лізинг», 2004р. . Президент України Л. Кучма

 Обговорення статті:


Ваш коментар:

Прізвище, ім"я, по батькові, вчений ступінь, звання, посада:

Украинская Баннерная Сеть
TOP.zp.ua

На главную | Отчеты предыдущих конференций | Контакты | Наши партнеры

    Copyright © Lifelux.net. Идея сайта - Dr.Mar