zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ОСВІТНІМИ ПОСЛУГАМИ У ВНЗ

 

Аннєнкова І.П., Аннєнков Д.Ю.

Україна, м.Одеса,

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

В статье рассматривается мониторинг удовлетворенности образовательными услугами как компонент системы менеджмента качества образования в высшем учебном заведении. Определены сущность, цель, объекты, субъекты мониторинга, а также комплекс мониторинговых показателей.

Соціальні й економічні зміни, що відбулися у нашій країні за останні десятиріччя, призвели до жорсткої конкуренції на ринку праці, яка пред’являє до молодих фахівців все більш високі вимоги. Формується конкурентне середовище, в якому здатний розвиватися і працювати з найбільшою ефективністю тільки фахівець високого рівня кваліфікації. В таких умовах вищі навчальні заклади стають перед необхідністю розробки таких важелів впливу на освітній процес, які б гарантували досягнення поставлених цілей. Головна мета може бути сформульована однозначно: підготовка конкурентоспроможного фахівця, який відповідає самим високим вимогам галузевих ринків праці. У зв’язку з цим при розгляді питань сучасного функціонування і розвитку вищої освіти на перший план виходять проблеми якості освіти, управління якістю освіти у ВНЗ. У Берлінському комюніке країн-учасниць Болонського процесу підкреслюється, що згідно з принципами автономії навчальних закладів, первинна відповідальність за якість вищої освіти лежить на кожному окремому навчальному закладі [3].

Останнім часом приділяється велика увага питанням розробки й впровадження у вищих навчальних закладах системи управління якістю (СУЯ). Але механічне впровадження стандартів ІSО серії 9000 не гарантує автоматичного поліпшення діяльності ВНЗ. До того ж, на відміну від промислових підприємств, розробка й впровадження СУЯ у ВНЗ відрізняються більшою складністю й тривалістю. У зв'язку із цим основним завданням ВНЗ, що прагне поліпшити свою діяльність, повинне стати прийняття й застосування на практиці принципів менеджменту якості, покладених в основу стандартів ІSО серії 9000. У першу чергу варто впроваджувати ті принципи, які можуть дати відчутний результат і можливість м'якого впровадження СУЯ. На початковому етапі формування внутрівузівської системи управління якістю підготовки фахівців у доцільно зробити головний акцент на принципах орієнтації на споживача й прийняття рішень на основі фактів [1].

Зростання конкуренції в сфері освіти, жорсткість вимог з боку самих споживачів до якості освітніх послуг, входження України в європейський освітній простір призвели до того, що орієнтація на споживача стає ключовим принципом в організації освітнього процесу. Саме розраховуючи на споживача організація повинна визначати мету своєї діяльності й ставити завдання для її досягнення. Реалізація даного принципу припускає створення системи взаємодії ВНЗ зі своїми споживачами, системи споживчого моніторингу (СМ) задоволеності освітніми послугами різних груп споживачів[1], яка має стати важливою складовою системи внутрішнього моніторингу якості освіти у вищому навчальному закладі.

Під системою моніторингу задоволеності освітніми послугами слід розуміти постійне відстеження стану задоволеності споживачів освітніх послуг, порівняння отриманих результатів з вимогами й очікуваннями, виявлення тенденцій їхніх змін з метою прийняття управлінських рішень[1]. При цьому поняття моніторингу є більш широкою категорією, чим контроль, оскільки моніторинг містить у собі і діагностику, й аналіз, і прогноз тенденцій, і коректування розвитку освітніх програм.

Система моніторингу задоволеності освітніми послугами включає наступні компоненти: мета, об'єкти, суб’єкти моніторингу, комплекс моніторингових показників, методи й процедури моніторингових досліджень.

Мета моніторингу задоволеності освітніми послугами - безперервне відстеження задоволеності споживачів освітніх послуг для управління якістю освітнього процесу.

Об'єкти моніторингу задоволеності освітніми послугами: внутрішні споживачі (студенти, викладачі), зовнішні споживачі (роботодавці, держава й суспільство в цілому). Суб'єкти: опитування споживачів проводять фахівці центру моніторингу, методисти деканатів, куратори академічних груп, викладачі, студенти й аспіранти.

Моніторинг задоволеності студентів можна проводити за такими показниками: задоволеність умовами навчання, організацією навчального процесу, рівнем викладання, станом морально-психологічного клімату. Моніторинг задоволеності викладачів проводиться на основі таких показників, як задоволеність роллю вищого навчального закладу й професією, управлінням діяльністю ВНЗ, умовами праці, психологічним кліматом; доступністю інформації; умовами для підвищення кваліфікації.

Процедура моніторингу складається з таких етапів: 1) визначення потреб й очікувань споживачів; 2) оцінка задоволеності споживачів якістю освітніх послуг, надаваних вищим навчальним закладом (для кожного дослідження виробляються критерії оцінки, складаються анкета й програма її обробки); 3) зіставлення очікувань і фактичної задоволеності споживачів; 4) формування планів коригувальних і попереджуючих заходів для поліпшення якості надаваної освітньої послуги.

Методи збору первинних даних: аналіз документів, інтерв'ю з деканами, працівниками ректорату, завідувачами кафедрами, що виступають як експерти, анкетне опитування. Методика проведення останнього передбачає проведення анкетування кожної групи споживачів по розроблених анкетах або опитних аркушах.

Інформація про існуючі потреби й очікування споживачів може бути отримана, наприклад, за допомогою їхнього анкетування через певні проміжки часу або по закінченні вивчення окремих дисциплін. Методика організації й проведення анкетування має бути заснована на таких принципах: фронтальності опитувань, що забезпечує не тільки максимальну вибірку, але й достатню показність суджень, зокрема, щодо якості викладання; тематичності, що припускає групування запитань однієї анкети за близькою тематикою; систематичності проведення опитувань; повної анонімності анкетованих; машинної обробки результатів, що гарантує повну конфіденційність підсумкової особистісної інформації [2].

Отже, визначення ступеня задоволеності внутрішніх споживачів є одним з головних завдань менеджменту якості освіти у вищому навчальному закладі. Така оцінка необхідна для коректування дій в освітніх процесах ВНЗ й внесення змін в управління організацією, освітні програми й технології навчання.

 

Література

 

1.     Капелюк З.А. Потребительский мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг в вузе / З.А. Капелюк, С.С. Донецкая, Л.М. Струминская // Стандарты и качество. – 2006. - №1. – С. 62-66.

2.    Ревун М.П. Социологические исследования эффективности учебного процесса в вузе/ М.П. Ревун, Е.Я. Швец, Н.Н. Турба // Вестник СевГТУ. - Севастополь, 2001. - Вып.34:Педагогика.- С.22-25.

3.  Створення зони вищої освіти Європи: комюніке конференції міністрів освіти (Берлін, 19 вересня 2003 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nau.edu.ua/uk/EduProcess/Bologna/Berlin/Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet