< ZINET.info - первый украинский интеллект-портал
zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У ФОРМУВАННІ АГРАРНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

 

Франчук В.М.

Україна, м.Умань,

Уманський національний університет садівництва

 

In the article basic problems which stand on an obstacle forming an agrarian innovative enterprise are examined. Influence of human capital on overcoming of the crisis phenomena in rural locality is considered and opinions of villagers in relation to possibility of conduct of own business are considered.

 

В результаті трансформаційних змін, що відбулися в аграрному секторі України протягом останнього десятиріччя, на базі колишніх колективних та переважної більшості державних підприємств утворені підприємства нових організаційно-правових форм. Процес трансформації форм господарювання супроводжувався руйнацією матеріально-технічної бази, суттєвим зниженням ефективності виробництва, згортанням або навіть знищенням трудомістких та високовитратних галузей [1]. Актуальним науковим завданням є пошук шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств ринкового типу та забезпечення сталого розвитку аграрної економіки. Одним з напрямів подолання негативних тенденцій в аграрному секторі економіки є формування інноваційного підприємництва за рахунок поліпшення використання людського капіталу.

Вивченню ключових проблем теорії і практики розвитку інноваційного аграрного підприємництва в умовах формування національної економіки присвячена низка публікацій таких вчених, як Лоза А.С., Павлов О.І., Недобєга О.О. та деякі інші.

Одним із перспективних напрямів створення конкурентного ринкового середовища є розвиток малого підприємництва, найбільш вагомою складовою якого в сільському господарстві є фермерські господарства. Незважаючи на окремі оптимістичні приклади, на даний час фермерські господарства стикаються з багатьма проблемами функціонування в ринковому середовищі [1]. Зокрема, для організації ефективного виробництва селяни потребують знань з аграрного менеджменту та маркетингу, передових технологій, бухгалтерського обліку й податків, юридичних питань тощо. Дефіцит знань, а іншими словами, недостатня забезпеченість якісним людським капіталом зумовили виникнення ініціативи щодо запровадження дорадчої діяльності в Україні.

У сучасній світовій економіці інформація і знання дедалі більше перетворюються в безпосередню продуктивну силу, стають важливішим фактором розвитку господарства. Розвиток інформаційних технологій, значним чином, залежить від постійного формування кадрів нової генерації, які мають високу кваліфікацію як у технічній сфері, так і володіють сучасними навичками підприємницької діяльності, аграрного менеджменту, маркетингу.

Світовий досвід з відповідальності бізнесу за підготовку молоді до підприємництва є важливою підмогою у царині поширення і поліпшення якості національної підприємницької освіти та наближення її до вимог сучасної практики. Вважаємо, була б доцільною реалізація ідеї відповідальності бізнесу за підготовку кадрів і в Україні. Такі ідеї втілено в США, Великій Британії, Німеччині. Вже тривалий студенти, економісти та інженери провідних країн спільно розробляють бізнес-плани і готуються стати підприємцями [5].

Отже, підвищення якості підприємницької освіти у навчальних закладах через оновлення навчальних програм, підготовку і видання сучасних, зокрема електронних підручників, а також втілення в реальність концепції відповідальності бізнесу за підготовку кадрів сприятиме економічному зростанню країни на основі використання висококваліфікованої праці.

Як показали результати дослідження цілком схвально до розвитку приватного підприємництва в Україні поставилося близько 60% опитаних; більше схвалюють ніж не схвалюють - 20%; швидше не схвалюють - 6% і зовсім не схвалюють півтора відсотка опитаних. Визначальним для реалізації своїх приватних задумів опитані вважають економічний стан держави (68%), дещо менше значення має правове середовище держави (36%) та політична ситуація в державі (14%). Серед основних проблем з якими зіткнулися ті, хто вже або реалізував, або намагався реалізувати свої підприємницькі задуми, є податкове законодавство (35%), правові проблеми (31%), корумпованість державних службовців (29%), відсутність стартового капіталу (28%), кредитів (22%) [2].

Неоцінену роль у активізації розвитку підприємництва повинна відіграти система освіти (стан системи підготовки кадрів та її відповідність вимогам і потребам сьогодення). З огляду на високий рівень безробіття, кваліфікація далеко не всіх молодих спеціалістів (людського капіталу) відповідає вимогам сучасної економічної ситуації. Тільки докорінне реформування системи освіти, одним із напрямів якого повинна стати розробка освітніх програм на рівні початкової, середньої, спеціальної та вищої освіти з розвитку вмінь і навичок у сфері підприємницької діяльності сприятиме у майбутньому формуванню середнього класу в Україні.

У зв’язку з тим, що ефективність реалізації системи управління соціально-економічним розвитком агарних підприємств багато в чому залежить від моніторингу соціально-економічного розвитку, що «представляє собою процес постійного спостереження і оцінювання змін, що відбуваються у соціально-економічному розвитку підприємств з метою прийняття своєчасних і виважених управлінських рішень» [3], то роль якісного людського капіталу у становленні аграрного підприємництва зростає.

Таким чином, основною перешкодою на формуванні успішного інноваційного підприємництва є недостатній розвиток людського капіталу сільської місцевості та «аграрних міст» [4], які останнім часом втратили свої традиційні функції в пострадянський період свідчить про втрату ними своїх традиційних функцій. Більша частина їх мешканців виживає за рахунок підсобних господарств та праці на місцевих ринках. Значною мірою така ситуація є наслідком послаблення агропромислової інтеграції, повільного соціально-економічного розвитку міст. Крім того, із занепадом соціальної інфраструктури міст та селищ за рівнем соціально-культурних і торговельно-побутових послуг та способом життя вони не можуть забезпечити належне формування людського капіталу.

 

Список використаних літературних джерел

 

1.      Бахчиванжи Л.А. Механізм державної підтримки малих підприємств у трансформаційних умовах розвитку аграрного сектору / Л.А. Бахчиванжи // Аграрний вісник Причорномор’я. – Вип. 49. – 2009. – С. 25-35.

2.      Лоза А.С. Соціологічний аналіз розвитку приватної ініціативи та підприємництва / А.С. Лоза // Соціологічні дослідження. Збірник наукових праць. – №7. – 2008. – С.54-58.

3.      Недобєга О.О. Моніторинг соціально-економічного розвитку підприємств / О.О. Недобєга // Часопис економічних реформ. – №2. – 2011. – С. 99-103.

4.      Павлов О.І. «Аграрні міста» як полюси економічного зростання та відродження сільських територій України / Павлов О.І. // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – №1-2. – 1999. – С.178-182.

5.      Стефанишин О. Молодіжне інноваційне підприємництво і фінансові стимули його розвитку в Україні / О. Стефанишин // Формування ринкової економіки в Україні. – Вип. 19. – 2009. – С.118-123.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet