zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>КРИТЕРІАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Малютін О.К.

Україна, м. Суми,

Сумський національний аграрний університет

 

Рассмотрен инструментарий оценки инвестиционной безопасности национальной экономики. Исследованы методические подходы к критериальной оценке инвестиционной безопасности.

 

В економічній літературі можна знайти дослідження щодо визначення критеріїв та показників оцінки безпеки [1].

Моніторинг ризиків (загроз) інвестиційної безпеки національної економіки повинен використовувати велике коло аналітичних індикаторів, що будуть характеризувати різноманітні сторони інвестиційного розвитку економічної системи.

Ефективним індикатором інвестиційної безпеки будемо вважати таку характеристику економіки, яка:

·         встановлює причинно-наслідковий зв'язок між обсягом інвестицій та економічною безпекою країни;

·         відображає довгострокові тенденції в економічному розвитку країни;

·         є репрезентативною, чутливою та надійною;

·         є динамічною, що дозволяє визначати тенденцію розвитку інвестиційної складової економічної безпеки країни.

В 90-х роках 20 століття О.І. Барановський серед індикаторів запропонував використовувати: частку України в світовому обсязі прямих іноземних інвестицій; прогнозований обсяг інвестицій; мінімальні обсяги державних інвестицій у відсотках до ВВП; частку іноземних інвестицій в загальному обсязі інвестицій; величину іноземних інвестицій на душу населення; співвідношення прямих та портфельних інвестицій; ступінь покриття потреби держави в інвестиціях; частку бюджетних коштів у вартості інвестиційного проекту [2].

Слід зазначити, що дана методика була базовою для наступних методик оцінки інвестиційної безпеки країни. Більшість науковців в своїх працях робили акцент на основний індикатор інвестиційної безпеки – відношення загального обсягу інвестицій в економіку країни до ВВП [3].

В наукових працях В.М. Геєця не виокремлюється інвестиційна безпека при оцінці рівня економічної безпеки [4]. Увага приділяється такому об’єкту як зовнішні інвестиції, які характеризуються наступними індикаторами: необхідний рівень прямого зовнішнього інвестування економіки; фактичний рівень і структура прямого іноземного інвестування; введення основних фондів за рахунок іноземних інвестицій; прибутковість прямих іноземних інвестицій; рівень портфельних іноземних інвестицій.

При дослідженні збалансованості макроекономічних пропорцій В.М. Геєць пропонує індикатори – рівень капіталоутворення, рівень заощаджень по секторах економіки, рівень чистого запозичення по секторах економіки, співвідношення між споживанням та нагромадженням, ефективність інвестицій, відтік інвестицій за кордон і т.д. Інвестиційна складова при оцінці економічної безпеки за методикою В.М. Геєця простежується і в інших групах показників, що виносяться як основні для оцінки рівня економічної безпеки країни. Тому на наш погляд, інвестиційна безпека повинна бути виділена в окремий синтетичний показник, що характеризує рівень безпеки економічної системи, і вагомість якого повинна не підлягати сумніву.

Заслуговує уваги методика оцінки інвестиційної безпеки висвітлена в працях Н.С. Вавдіюка та З.В. Герасимчук [5, с. 190]. Науковці зазначають важливість інвестиційної складової в економічній безпеці країни та її вплив на різноманітні сторони господарської діяльності. Вони пропонують систему порогових показників інвестиційної безпеки, що складається з 6 блоків: економічного, правового, соціального, екологічного, кримінального та політичного. На нашу думку, при розгляді інвестиційної складової економічної безпеки таке виокремлення шести блоків є недоречним, оскільки враховуються різносторонні напрямки безпеки країни, а не тільки економічний. Також обтяжливою є процедура визначення загального рівня інвестиційної безпеки для інвестора, якого більше цікавить можливість інвестування в відповідну галузь економіки. Уряд, з нашої точки зору, також повинен відстежувати інвестиційну безпеку в цілому в загальноекономічній сфері країни і, одночасно, секторіально (по галузях).

В 2007 році в Україні Наказом Міністерства економіки України затверджена «Методика розрахунку рівня економічної безпеки України» [6]. Вагомість інвестиційної безпеки в загальній економічній безпеці України (яка включає макроекономічну, виробничу, фінансову, інвестиційну, зовнішньоекономічну, науково-технологічну, соціальну, демографічну, енергетичну, продовольчу безпеки) складає 9,39%. Індикаторами інвестиційної безпеки в даній методиці виступають: ступінь зносу основних засобів; частка прямих іноземних інвестицій у загальному обсязі інвестицій; відношення обсягу інвестицій до вартості основних фондів; відношення обсягів інвестицій в основний капітал до ВВП; відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП.

Ступінь розробки аналітичного інструментарію оцінки інвестиційної безпеки дозволяє зробити висновок про відсутність єдиного розуміння критеріїв інвестиційної безпеки економіки та їх порогових значень.

На нашу думку, критерій інвестиційної безпеки та показники оцінки інвестиційної безпеки повинні бути різними. Так, під критерієм інвестиційної безпеки слід розуміти оцінку інвестування економіки, що відображає її стан з точки зору безпеки. А дана критеріальна оцінка інвестиційної безпеки національної економіки повинна включати оцінку: співвідношення національних та іноземних інвестицій; забезпечення розширеного відтворення; рівня реструктуризації та переозброєння економіки; рівня накопичення ресурсів; рівня фінансування науково-технічної сфери.

Для більш повної характеристики інвестиційної складової загальноекономічного розвитку країни, а також для визначення галузевої інвестиційної безпеки необхідно розраховувати показник інвестиційної безпеки в різних секторах економіки, а потім з врахуванням вагомості кожної галузі для народного господарства визначати інтегральний показник.

 

Література

1.      Мухитов Н.М. Формирование национальной системы экономической безопасности в условиях глобализации: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05 / Н. М. Мухитов. – М., 2006. – 24 с.

2.      Барановський О.І. Інвестиційна безпека / О. І. Барановський // Фінанси України – 1998. – № 9. С.60-70

3.      Сухоруков А.І. Методологія оцінки рівня економічної безпеки [Електронний ресурс] / А.І. Сухоруков // Національний інститут проблем міжнародної безпеки – Режим доступу: http://www.niisp.gov.ua/articles/61/

4.      Концепція економічної безпеки України / Ін-т економіки і прогнозування, кер. проекту В.М. Геєць. – К.: Логос, 1999. – 56 с.

5.      Герасимчук З.В. Інвестиційний потенціал регіону: методика оцінки, механізми нарощення: Монографія / З.В. Герасимчук, В.Р. Ткачук. – Луцьк: Надстир’я, 2009. – 232 с.

6.      Методика розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 р. №60 [Електронний ресурс] // Міністерство економіки України – Режим доступу: http://www.me. gov.uaПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info