zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДО ПИТАННЯ МОНІТОРИНГУ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУРАТОРІВ ГРУП СТУДЕНТІВ ВНЗ

 

Денисенко А.О.

Україна, м. Харків,

Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С. Сковороди

 

В статье автор раскрывает исторический аспект мониторинга воспитательной деятельности кураторов студенческих академических групп в университете. Указывает ключевые аспекты и направления раскрытия организации воспитательной работы в современных условиях.

 

Ключові слова: моніторинг, виховання, університет, куратор, студент, група.

Сучасні зміни у соціальному, економічному і політичному житті України висувають нові вимоги до виховання особистості – громадянина нового суспільства. Вирішення цієї проблеми багато в чому залежить від професійної підготовки майбутніх педагогів – нинішніх студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

У зв’язку з цим постає потреба у модернізації виховної системи та удосконалення виховного процесу у вищих педагогічних навчальних закладах, як кузні педагогічних кадрів, що забезпечить виконання поставлених завдань Національною доктриною розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті: [1] посилення гуманітарної спрямованості навчально-виховного процесу, підвищення рівня вихованості підростаючого покоління.

Пошук нових форм і методів організації виховного процесу, застосування прогресивних технологій виховання в умовах розвитку інформаційного суспільства відбувається на тлі загальних тенденцій розвитку студентської громади і з урахуванням психології сучасної молоді. Тому для з’ясування сучасних змін в освітніх процесах, виявлення реальної картини результативності запровадження інноваційних виховних технологій у ВНЗ необхідно організовувати моніторинг виховної системи вищиго педагогічного навчального закладу.

Моніторинг – (від лат. слова monitor - застережливий) комплекс процедур зі спостереження, поточного оцінювання перетворень керованого об’єкта і спрямування цих перетворень на досягнення заданих параметрів розвитку об’єкта.

Моніторинг – це постійне спостереження за виховним процесом, педагогічними ситуаціями, що відбуваються у ВНЗ з метою виявлення його відповідності установленим нормам, прогнозам, бажаному результату. У педагогіці моніторинг – це форма організації збирання, зберігання, обробки і поширення інформації про діяльність педагогічної системи, що забезпечує безперервне спостереження за її станом і прогнозування її розвитку.

Історія свідчить про те, що ще в давніх українських вищих школах (Острозькій, Києво-Могилянській академіях, Львівському, Харківському, Київському університетах) було сформовано цінний досвід здійснення спостереження й оцінки виховного процесу в освітньому закладі. Серед найуживаніших способів варто виділити щорічні звіти грецьких дидаскалів, професорів про роботу наукових гуртків, систему організації діяльності senatus – кращих студентів-помічників викладачів, чітко визначені інструкції й розпорядки внутрішнього устрою академій та університетів.

Моніторинг сьогодні – необхідний компонент ефективного управління виховним процесом у ВНЗ. Об’єктами управління є умови, процес, результати цього процесу, діяльність та її окремі параметри. Чинниками моніторингу є збирання й накопичення інформації, обробка й узагальнення цілей ефективного управління. Моніторинг потребує використання моделей управління, моделей об’єктів управління й комп’ютерних технологій.

Безумовно, сучасне управління процесом виховання у вищій школі потребує постійного вивчення результатів виховної роботи, рівня вихованості студентів, виховних можливостей викладацького складу, громадських організацій, корегування змісту, завдань і методики виховного процесу з метою їхнього удосконалення.

Вихованість студентів – один із показників ефективності і якості навчально-виховного процесу у ВНЗ. Ефективність виховання залежить від ставлення студента до дійсності і спрямованих на нього виховних впливів, від інтенсивності виховання, активності його учасників, ефективності процесу навчання, органічного поєднання мети, змісту, форм і методів виховної роботи тощо.

Оцінити рівень вихованості особистості можна через визначення її ставлення до суспільства, інших людей, самого себе, навчання, природного довкілля, культури тощо.

Процес вивчення студентів є складною і відповідальною ділянкою роботи куратора. Результати цієї роботи мають бути основою планування і проведення виховної роботи зі студентами, а також координування цієї роботи з викладачами, батьками і тими викладачами, які здійснюють навчально-виховну роботу з конкретними студентами та колективом вихованців. З цією метою куратор ретельно і систематично має фіксувати результати вивчення особистості студента й академічної групи. Це має бути своєрідний банк знань рівня і особливостей фізичного, психічного і соціального розвитку кожного студента. До такого банку даних повинні мати доступ усі, хто здійснює виховну роботу у ВНЗ.

Куратор організує виховну роботу і відповідно може здійснювати моніторинг виховної системи ВНЗ за напрямами:

·         упорядкованість життєдіяльності ВНЗ (узгоджуваність елементів виховної системи з чинним законодавством, а також - змісту, обсягу і характеру виховної роботи університету; раціональність планування виховних заходів, координованість і узгодженість планів діяльності структурних підрозділів; взаємозв’язок аудиторної і позааудиторної діяльності, співпраця з громадськістю тощо);

·         наявність сформованого єдиного колективу (згуртованість студентського колективу, ідентифікація студента з університетом (відчуття університету, єдності усього педагогічного колективу);

·         інтеграція виховних впливів (здійснення виховання великими блоками; створення структурних елементів виховної системи ВНЗ, раціональний розподіл заходів за часом);

·         ступінь наближення системи до висунутої мети (створення умов для виховання та самовиховання студентів, розвитку національної свідомості, творчих здібностей, підвищення професійної майстерності й реалізації творчої ініціативи педагогічного колективу, впровадження особистісно зорієнтованого підходу у виховному процесі);

·         загальний психологічний клімат у ВНЗ (сприятлива атмосфера спілкування; самопочуття студента і його соціальна захищеність, емоційна насиченість життя колективу);

·         рівень вихованості студентів (сформованість таких якостей у студентів, як: любов до професії, повага до Батьківщини, позитивне ставлення до одногрупників, гуманність, чесність, дисциплінованість, відповідальність, активність, гідність, орієнтування на збереження зв’язку з університетом після завершення навчання та ін.).

За цими напрямами куратор – організатор виховного процесу у студентській академічній групі може здійснювати моніторингові спостереження. Важливим аспектом цього моніторингу є публічність висновків і рубіжних результатів опитування.

 

Використана література

1.      Національна доктрина розвитку освіти /Затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002р. № 347/2002 (Електронна версія) : Режим доступу : www// http:mon.gov.uaПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info