zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ І ФІЗИКИ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ

 

Дейнека О.М.

Україна, м. Київ,

Національний педагогічний

університет імені М.П.Драгоманова

 

Инновационные технологии на уроках позволяют повысить интерес к изучению предметов специальных дисциплин и естественно-математического цикла, активизировать их познавательную деятельность, способствуют формированию научного мировоззрения. В ходе постепенного развития методики преподавания технических и естественно-математических дисциплин совершенствуются методы учебы и технология педагогического труда, улудшается и обогащается обеспечение учебного процесса.

 

Ключові слова: інноваційні технології, комп’ютерна техніка, програма, професійно-технічний заклад.

Постановка проблеми. Ми живемо у динамічному світі, що дуже швидко змінюється. Ці зміни стосуються усіх сфер нашого буття: техніки, що нас оточує, політики, яку проводять світові держави, цінностей, на які орієнтуються люди. Наше життя стало безперервним процесом адаптації, і саме від адаптаційного потенціалу особистості у значній мірі залежать її успіх та можливості самореалізації. Педагогічні технології, що використовуються у сучасній освіті, створюють сприятливі умови для вирішення питань, таких як: інноваційні технології у навчанні допомагають краще осмислити навчальний матеріал, інтерактивні технології розвивають комунікативні навички та активність, проектні технології у навчанні створюють можливості для самостійних досліджень, тренінги допомагають опанувати нові соціальні ролі та отримати можливість експериментувати у сфері спілкування, проекти у виховній роботі – обрати вид діяльності відповідно до власних нахилів та уподобань. Стрижнем інноваційних процесів в освіті є впровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. Інноваційну спрямованість педагогічної діяльності зумовлюють соціально-економічні перетворення, які вимагають відповідного оновлення освітньої політики, прагнення вчителів до освоєння та застосування педагогічних новинок, конкуренція загальноосвітніх закладів, яка стимулює пошук нових форм, методів організації навчально-виховного процесу.

Аналіз досліджень і публікацій. Про інноваційні технології говорять багато, але саме поняття є багатозначним, і тому дебати про чітке ії значення продовжуються.Будь-який інноваційний процес, в основі якого є педагогічне відкриття, рано чи пізно, стихійно або свідомо повинен реалізуватися. Достатньо пригадати досвід видатних педагогів -- А.Макаренка, В.Сухомлинського, С.Шацького, вчителів-новаторів.Інновація перевіряється практикою, набуває масового визнання. На останньому етапі новий підхід до навчання чи виховання стає відомим і входить до системи навчально-виховної роботи.Проблеми інформатизації навчальногопроцесу висвітлені в публікаціях Н. Апатової, В. Бикова, Ю. Дорошенко, М. Жалдака, М. Кадемії, Г. Кедровича,С.Яшанова; впровадження ІКТ у навчальний процес з фізики аналізували: О. Бугайов, М. Головко, В. Заболотний,А.Касперський, Є. Коршак, О. Ляшенко, Н. Сосницька, М. Шут та ін. У працях цих вчених розглядаються питання удосконалення шкільного фізичного експерименту засобами ІКТ; поєднання традиційних засобів навчання; розробки ППЗ з вивчення окремих тем шкільного курсу фізики. Серед учених, які вели дослідження у даному напрямку, слід відзначити праці І.Беха, Л. Даниленко, І. Дичківської, М. Кларіна, О. Пєхоти,О.Попової, Л.Подимової, А. Прігожина, В. Сластьоніна,А. Хуторського і багатьох інших учених-дослідників.

Питання методики використання комп’ютерних програм у процесівивчення окремих навчальних дисциплін висвітлені в публікаціяхВ. Бикова, В. Карлащука, А. Матвійчука, В. Сумського та ін.

Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, М. Бургін,В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.) намагаються співвіднести поняття нового у педагогіці з такими характеристиками, як корисне,прогресивне, позитивне, сучасне, передове. Зокрема, В. Загвязинський вважає,що нове у педагогіці – це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які у таких поєднаннях ще не висувались або ще не використовувались, а й той комплекс елементів чи окремі елементи педагогічного процесу, які мають у собі прогресивне начало, що надає змогу під час зміни умов і ситуацій ефективно вирішувати завдання виховання та освіти [6, с. 23].Людство сьогодні перебуває в технологічній фазі науково-технічної революції. Основна межа цього етапу - інформатизація всіх сторін життя. Освіта є інформаційним процесом і тому використання інформаційних технологій із застосуванням комп'ютера особливо важливе. Використання новітніх технологій у сучасному суспільстві стає необхідним практично в будь-якій сфері діяльності людини. Оволодіння навичками цих технологій ще за шкільною партою багато в чому визначає успішність майбутньої професійної підготовки нинішніх учнів.

Мета статті полягає в розкритті питань упровадження інноваційних технологій в процес вивчення електротехніки, фізикидля слухачів професійних училищ.

Сучасні вимоги суспільства до освіти примушують фахівців у багатьох країнах світу переглянути якість і рівень освіти, що зумовило необхідність її реформування. Змінюються цілі та завдання, що постали перед сучасною освітою в інформаційному суспільстві, поступово на зміну традиційній системі навчання приходить особистісно-орієнтована, традиційні методи змінюються інноваційними, що передбачають зміщення акцентів у навчальній діяльності, її спрямування на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення долі репродуктивної діяльності. Навчальний процес повинен бути орієнтований на особистість учня і враховувати його індивідуальні особливості та здібності. І як зазначається в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, одним з пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань [4], умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей до самонавчання, створюють сприятливі умови для навчальної діяльності учнів і вчителя. У зв’язку з цим зрозуміло, що назріла гостра необхідність в адаптації вчителів до нових умов роботи, ролей і мети, що швидко змінюються. Адже на уроці вчитель виступає вже не в ролі розповідача, а стає для своїх учнів швидше помічником й інструктором, «… менеджерами з навчання, а учні – їх клієнтами, як сьогодні ми є клієнтами юристів або професійних консультантів» (Дейвід Керр) [5].

Педагог-новатор є носієм конкретних нововведень, їх творцем, модифікатором. Він має широкі можливості і необмежене поле діяльності, оскільки на практиці переконується в ефективності наявних методик навчання і може коригувати їх, проводити докладну структуризацію досліджень навчально-виховного процесу, створювати нові методики. Основна умова такої діяльності — інноваційний потенціал педагога. Сучасний учитель займається різними видами професійної діяльності: викладацькою, виховною, науковою, методичною, управлінською. Залежно від того або іншого виду діяльності існують різні можливості використовувати комп’ютерні або інформаційні технології, що дають можливість отримувати, передавати, систематизувати, обробляти інформацію, а також здійснювати комунікацію між колегами, учнями, їх батьками і так далі.

Як зазначив Станіслав Ніколаєнко: "Якість підготовки робітничих кадрів без інновацій неможлива". Застосування комп’ютерів як засобу навчання підвищує мотивацію навчання за рахунок інтересу слухачів до діяльності. Підготовка кваліфікованих робітників підприємств, має стати пріоритетним напрямом у діяльності кожного профтехучилища. Саме від їх професійного рівня викладача, від матеріальної бази учбового заклада залежить рівень підготовки кваліфікованого робітника. Із збільшенням кількості комп’ютерів вПТУ зростає їх роль як ефективного засобу підвищення результативності навчання при застосуванні їх як нового засобу навчання. Його застосування дозволяє підвищити інтелектуальний рівень слухачів і полегшує вирішення практичних задач. Він може бути використаний як:

·         інформаційна система, що допомагає вирішувати різні питання;

·         джерело інформації для розробки творчих проектів;

·         для суттєвого розширення наочності навчання;

·         контрольпо засвоєнню знань і умінь.

Інноваційна освітня діяльність в системі професійно-технічної освіти (ПТО) спрямована на створення нової інноваційної практики організації професійно-технічної освіти, яка відрізняється від існуючої змістом, організаційною структурою, системою управління [4]. Потенційні можливості розвитку та ефективності виробництва визначаються передовсім науково-технічним прогресом, його темпами і соціально-економічними результатами. Що цілеспрямованіше та ефективніше використовуються новітні досягнення науки і техніки, котрі є першоджерелами розвитку продуктивних сил, то успішніше вирішуються пріоритетні (щодо виробничих) соціальні завдання життєдіяльності суспільства[9, c.301].

Щоб іти в ногу з часом, учитель повинен володіти основами інформаційних технологій, мати уявлення про найбільш поширену в даний час операційну систему Windows, уміти працювати в поширених комп’ютерних програмах, зокрема, MicrosoftWord, Ехсеl, РоwerPoint і низкою інших спеціалізованих програм, пов’язаних з предметною діяльністю вчителя, користуватися Інтернетом, а також уміти використовувати знання учнів про комп’ютер. Програмне забезпечення, яке встановлено в комп’ютерах у вигляді продуктів MSOffise, дозволяє вчителям значно швидше підготуватися до уроку і провести його на більш високому рівні. Продукт MS Offise – це пакет продуктів, серед яких:

·         Word – текстовий редактор;

·         Exсel – табличний процесор;

·         Аccess – бази даних;

·         Power Point – створення мультимедійних презентацій.

Текстовий редактор Word дозволяє створювати широку базу роздаткового матеріалу, що дозволяє швидко і ефективно провести оцінювання якості знань учнів на різних етапах та виявити прогалини в їхніх знаннях.

Програма Microsoft Excel дуже ефективна в плані економії навчального часу, коли учням треба показати, як залежить той чи інший процес від зміни певної фізичної величини. Це прекрасний засіб для автоматичного обчислення різних даних, записаних у табличній формі. Також ця програма зручна для графічного представлення фізичних процесів, для аналізу та порівняння отриманих графіків.

Access дозволяє створювати, переглядати й редагувати бази даних, які є в наявності вчителя. Стосовно електротехніки чи фізики можна створити базу даних відомихвинахідників або вчених, навчальних відеофільмів, наявність устаткування та наочності у кабінетах спецдисциплін та фізикиака інформація дозволяє вчителеві оперативно знаходити й використовувати потрібні дані на уроці й позаурочний час.

Power Point призначена для створення й демонстрації презентацій ділового характеру.

Виділимо основні напрями застосування комп’ютерної техніки на уроках електротехніки і фізики:

·         підготовка друкованих роздаткових матеріалів (контрольні, самостійні роботи, дидактичні картки для індивідуальної роботи);

·         мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу (презентації, ау-діо-, відеозаписи реальних лекцій, навчальні відеоролики, комп’ютерні моделі фізичних експериментів);

·         інтерактивне навчання в індивідуальному режимі;

·         проведення комп’ютерних лабораторних робіт;

·         обробка учнями експериментальних даних (побудова таблиць, графіків, створення звітів);

·         контроль рівня знань з використанням тестових завдань;

·         використання на уроках і при підготовці до них інтернет-ресурсів.

Подібні уроки дозволяють підвищити інтерес до вивчення предметів спеціальних дисциплін і природничо-математичного циклу, активізувати їх пізнавальну діяльність, сприяють формуванню наукового світогляду.Досвід роботи дає підставу стверджувати про те, що у учнів виникають значні труднощі в процесі вивчення курсу електротехніки або фізики. В ході поступового розвитку методики викладання технічних і природничо-математичних дисциплін вдосконалюються методи навчання і технологія педагогічної праці, покращюються і збагачуеться оснащеність навчального процесу. Від примітивного малюнка на піску до навчальних телевезійних передачінавчальних машин – такий шлях єволюції технічних засобів навчання. Подальший прогрес в викладанні цих дисциплін тісно повязаний з широким використанням в навчальному процесі технічних засобів навчання (ТЗН), в число яких входять навчальне кіно, телебачення, компьютери, епі-, діа-, графопроекція, навчальні і контролюючі засоби і системи, радіо-, відео і звукозапис, технічні засоби навчання повинні стати в руках вчителя знарядями більш ефективної передачі знань підростаючому поколінню і підсилення виховного впливу на них. За класичним визначенням “навчання” – процес пізнання, щохарактеризується усвідомленням нових понять і їх взаємозв’язків. Як відомо, цей процес є консервативним і непродумане втілення нових методів навчання зумовлює неочікувані результати.

Добре відомо, що електротехніка і фізика містять у собі розділи, глави вивчення і розуміння яких вимагає розвитого образного мислення, уміння аналізувати, порівнювати. Як показує багаторічний досвід роботи, учні ПТЗ не володіють необхідними розумовими навичками для глибокого розуміння явищ, процесів, описаних у даних розділах данних предметів. У таких ситуаціях на допомогу викладачу приходять сучасні технічні засоби навчання.

Безумовно, комп'ютер можна застосовувати на уроках різних типів: при самостійному вивченні нового матеріалу, при рішенні задач, під час контрольних робіт,під час узагальнення та систематизації знань з розділів і інше. Необхідно також відзначити, що використання комп'ютерів на уроках перетворює їх у дійсний творчий процес, дозволяє здійснити принципи розвиваючого навчанняа його прикладі можна вивчати електронно-променеву трубку, напівпровідникові елементи, електричні явища, використання лазера та ін.

Краще і простіше, а також наочніше показати, як електрон за моделлю Бора перескакує в атомі з орбіти на орбіту, що супроводжується поглинанням чи випромінюванням кванта, ніж пояснювати це за допомогою дошки і крейди. А якщо взяти до уваги те, що ця модель дає можливість одночасно показати переходи електрона й на інші орбіти в динамічному режимі роботи електронних рівнів і вигляд спектральних ліній, тоді стає зрозумілим, що подану демонстраційну модель неможливо забезпечити іншими засобами.

Уміле поєднання комп'ютерних технологій і традиційних методів викладання предметів дадуть бажаний результат: високий рівень засвоєння знань з фізики й усвідомлення їх практичного застосування. Використання нових засобів навчання - це є засіб підтримки зацікавленості предметом. Зокрема, мультимедійні засоби не лише підтримують бажання пізнавальної діяльності, а й осучаснюють предмет, роблять його більш близьким і наочним.

Перевагою комп’ю торних програмє те, що в ний наводяться реальні моделі явищ, котрі розглядаються у кожній задачі як з електротехніки так і з фізики. Завдяки цьому розвязування задачі не зводиться до формального застосування необхідних формул, а учень має можливість вивчати фізичні явища, передбачаючи кінцеві результати. Це дозволить у подальшому не тільки розвязати конкретну задачу, але із розвязанням задачі можна проводити невелику лабораторну роботу. Моделі містять анімацію, які демонструють процеси про які йдеться в задачі.Моделі досліджуваних явищ і можливості анімації дозволяють розібратися й в умові запропонованої задачі, і в методах її рішення.

У навчальному процесі доцільним є також використання комп’ютерних експериментів поряд з живим експериментом. У такому випадку комп’ютерний експеримент повинен відображати ті суттєві властивості оригіналу, які недостатньо чітко прослідковуються в ″живому″ досліді. Об’єднання інформації з різних джерел про явище, яке вивчається, дозволяє слухачеві отримати найбільш повне уявлення про це явище. Їхнє використання поряд із звичайним дослідом чи демонстрацією лише підкріплює істинність знання.А інформація, отримана з різних джерел, не залежних одне від одного, взаємопідтверджується цими джерелами, засвоюється набагато краще, міцніше і надійніше. Крім того, комп’ютер вже сам є діючою моделлю не одного фізичного явища. У зв’язку з цим використання комп’ютера на уроках електротехніки і фізики є не просто бажаною, а й необхідною умовою вдалого проведення лабораторно-практичних робіт, демонстраційних експериментів та дослідівійсно, на виконання лабораторних робіт з електротехніки і деяких робіт з фізики виділяється дуже мало часу. Звичайно, за традиційним навчанням поза лабораторією дослідженняпараметрів електричних кіл або машин виконати неможливо,а томувивчення цієї дисципліни дещо формальне. Подолати ці та інші труднощіпевною мірою можна за допомогою комп’ютерної техніки і наявногопрограмного забезпечення. Нині існують електронні варіанти посібників,мультимедійні засоби, постановки віртуальних експериментів тощо. На допомогу вчителю електротехніки, фізики для організації занять за допомогою комп’ютера сьогодні випускається безліч навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, інтернет. Більш того, на заняттях з електротехнічних робіт можна простежити зв’язок з багатьма науками: фізикою, хімією, біологією, кресленням.

Під час вивчення електротехнічних, побутових приладів учнів знайомлять з фізичними та хімічними властивостями матеріалів, що входять до будови цих приладів. Чому саме ті, а не інші матеріали використовуються при виготовленні осердь трансформаторів, плавких вставок та інших пристроїв? При відповіді на це запитання проявляється інтеграція електротехніки з фізикою та хімією. Виробничі процеси та явища використовуються для демонстрації практичного застосування того чи іншого природничо-наукового закону [10].

Електротехніка, фізика - науки експериментальні, щильно пов’язані між собою. Вивчення цих предметів важко представити без лабораторних, практичних робіт. Розвиток електротехніки, фізики принесло не тільки фундаментальні зміни в уявленні про матеріальний світ, але також через засоби технологій, які засновуються на лабораторних відкриттях, зміни в суспільстві. 

 На жаль, оснащення лабораторій з цих предметів не завжди дозволяє провести лабораторно-практичні роботина належному рівні. Лабораторні заняття з електротехніки, фізики учні виконують традиційноз використанням електротехнічних приладівле широкі можливості при виконанні лабораторного експерименту має використання комп'ютерної техніки на різних етапах роботи. Використання комп'ютера дозволяє графічно подати будь-яку математичну функцію (залежність між певними фізичними величинами), моделювати фізичні процеси, складні фізичні та технологічні установки, розглядати фізичні процеси в динаміці. Застосування комп‘ютерівбільше впливає на ефективність занять при попередньому моделюванніта розрахунках електричних кіл; моделюванні ідеальних умов роботиелектричних кіл і приладів; при роботі кіл, параметри яких не можливостворити в умовах лабораторії тощо. За таких умов можна використовувати програми Workbench, P-cab, Or-cab та інші.

Текстова інформація закладена в програму, включає теоретичні основи електротехніки та базові знання з фізики. При цьому необхідним є перехід із однієї теми до інших, пов‘язаних із нею, що забезпечує можливість внутрішньопредметних і міжпредметних зв‘язків.

Застосування аналого-цифрових перетворювачів дає можливість використовувати комп'ютер під час виконання лабораторно-практичних робіт для вимірювання фізичних величин та графічної інтерпретації протікання фізичних процесів. Застосування електронно-обчислювальної техніки під час обробки результатів експерименту дозволяє уникнути великих затрат навчального часу на виконання одноманітних обчислень та збільшити частку творчої роботи слухачів.

Поряд з тим, використовуючи комп'ютер у лабораторному експерименті, слід пам'ятати, що моделювання фізичних процесів за допомогою комп'ютера мало сприяє формуванню у слухачів ПТЗ експериментаторських умінь та навичок. Адже комп'ютер лише моделює експеримент, а модель ніколи не може подати вичерпні відомості про явище. Тому використання комп'ютера в лабораторному експерименті повинне доповнювати, але не підмінювати його. Учні повинні вміти працювати з реальними приладами, збирати експериментальні установки, користуватись вимірювальними приладами. Моделювання ж різноманітних ситуацій, наприклад під час роботи "конструкторами електричних кіл" та іншими аналогічними комп'ютерними програмами, дозволить швидше пізнати закономірності тих чи інших процесів і явищ.

Вивчення пристрою і принципу дії різних фізичних, електротехнічних приладів - невід'ємна частина уроків електротехніки і фізики. Звичайно, вивчаючи той чи інший прилад, учитель демонструє його, розповідає про будову, принцип дії, застосування використовуючи при цьому модель чи схему. Але часто учні важкоуявити весь ланцюг процесів, що забезпечують роботу даного приладу або осмислити його технічні характеристики. На допомогу приходять спеціальні комп'ютерні програми, які дозволяють "зібрати" прилад з окремих деталей, відтворити в динаміку з оптимальною швидкістю процеси, що лежать в основі принципу його дії. При цьому можливо багаторазове "прокручування" мультиплікації.

Програма PowerPoint призначена для створення і показу презентацій – єдиної сукупності і послідовності статичних і динамічних зображень, які можуть включати в себе текст, електронні таблиці, мультимедійні об’єкти (малюнки, відео, звук). PowerPoint допускає організацію інтерактивного режиму роботи з користувачем – прискорення або сповільнення демонстрації, перехід від одного кадру до іншого за бажанням користувача, що враховує його індивідуальні особливості.Ця програма у нагоді під час проведення уроку узагальнення і систематизації знань. А саме, дає змогу поєднувати узагальнююче повторення та систематизацію матеріалу з контролем і корекцією знань та вмінь. Це реалізується під час розвязування тестів, запропонованих презентацією, і виконання вправ із вивченої теми.

Комп’ютерні слайдові презентації матеріалу уроку можуть мати автоматичний контроль та обмежувач часу демонстрації слайд-фільму. Це дозволяє більш ефективно в часі поєднати усний лекційний матеріал із безупинною автоматичною демонстрацією слайд-фільму на уроці. Презентація подає узагальнений матеріал у вигляді схем і таблиць.

Якщо презентація грунтується на систематизації на основі теорії, то, крім повторення конкретних , слухачи мають змогу ознайомитись із структурною фізичної теорії, чітко розрізняти її елементи, а саме: базис, модель, гіпотезу, наслідки, експериментальне підтвердження.

Презентаційна програма частково допоможе зазвязати проблему нестачі обладнання у кабінетах. Використовуючи засоби анімації у PowerPoint , учитель з екрана монітора може продемонструвати ті досліди, які він не зміг показати через відсутність приладів у кабінеті.

Не слід зловживати інноваційними технологіями і перетворювати реальний експеримент на віртуальний. Будь-яке комп’ютерне застосування, яке б воно добре не було, повинно мати межі свого використання, а тому не слід зациклюватися тільки на ньому, необхідно використовувати й інші методи навчання. Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття слухачами не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності, самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.

Висновки. Комп'ютеризація навчального процесу може бути реалізована у спільній роботі адміністрації, вчителів і науковців, що спеціалізуються на розробці програм навчання.

Використання комп’ютерної техніки дозволяє раціональніше розподілити навчальний час, сприяє покращанню емоційного сприйняття навчального матеріалу, підвищенню його інформативності, доступності та наочності. Тому використання нових інформаційних технологій під час навчання фізики відкриває широкі можливості для підвищення ефективності навчального процесу але не слід зловживати інноваційними технологіями.

Людство сьогодні перебуває в технологічній фазі науково-технічної революції. Основна межа цього етапу - інформатизація всіх сторін життя. Освіта є інформаційним процесом і тому використання інформаційних технологій із застосуванням комп'ютера особливо важливе. Можна відзначити особливі переваги використання комп’ютера на уроках професійно-технічних і природничо-математичних дисципліномп’ютер з мультимедіа в руках учителя стає дуже ефективним технічним засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізаторивін оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворотний зв'язок, тобто працює в інтерактивному режимі. Все це дозволяє: вивести сучасний урок на якісно новий рівень:

·         підвищувати статус вчителя;

·         впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології;

·         розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку;

·         використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;

·         ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів;

·         полегшувати та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів.

Можна відзначити особливі переваги використання комп’ютера на уроках професійно-технічних і природничо-математичних дисциплін.

Мультимедійні презентації здатні реалізувати багато проблем у процесі навчання:

·         використовувати передові інформаційні технології;

·         змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;

·         полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу учнів;

·         розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати історичні відомості про видатних вчених, тощо;

·         реалізувати ігрові методи на уроках;

·         здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу;

·         дають можливість роздруківки плану уроку та внесення в нього заміток та коментарів;

·         проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв’язків;

·         організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок.

Комп’ютерне тестування успішності дає можливість реалізувати основні дидактичні принципи контролю навчання:

·         принцип індивідуального характеру перевірки й оцінки знань;

·         принцип системності перевірки й оцінки знань;

·         принцип тематичності;

·         принцип диференційованої оцінки успішності навчання;

·         принцип однаковості вимог викладачів до студентів. Як зазначає І.Булах [1]

Інформаційно-комп’ютерні технології – це досить потужні механізми, які мають багато можливостей. Але вони не заміняють викладача, а можуть бути тільки інструментом у руках викладача. Причому таким інструментом, який є потужним у своїх функціях, і має дуже великий ресурс використання.Інструмент «виконує» завдання того, хто ним керує. Таким чином, і ставитися до цих технологій треба лише як до інструменту, зробленого для полегшення праці, а не до генератора команд та ідей.

Адже «людина освічена та, яка знає, де знайти те, чого вона не знає» (Георг Зіммель, німецький соціолог) [5].

 

Література

1.      Булах І.Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах медичних навчальних закладів):Дис. Доктора пед.. наук: 13.00.01 /Київський нац. ун-т ім.. Т.Шевченка.-К.,1995.- с.430.

2.      Буркова, Л. Ключ до управління: Класифікація педагогічних інновацій як елемент механізму керування інноваційним процесом в освіті / Л. Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. − 2000. – №1. − С. 31–37.

3.      Карпова Л.Б. Використання персонального комп’ютера на уроках фізики. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №17,с. 32.

4.      Національна доктрина розвитку освіти.

5.      Наволокова Н.П., Андрєєва В.М. Практична педагогіка для вчителя. //Основа, Х.:, 2009, с.120.

6.      Світові інновації [Електронний ресурс] // The Economist. – Режим доступу до журналу : www.innovations.com.ua.// Педагогічні науки /Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 4/2010

7.      Соловйова О.Ю. Використання комп’ютерних технологій у курсі фізики. //Фізика в школах України. – Основа, 2009, №3, с.20.

8.      Ушаков М.А. Методика преподавания электротехники в средней школе: Пособие для учителя. – М.: Учпедгиз, 1960. – с. 267.

9.      Чирцов А. С., Григорьев И. М. и др. «Информационные технологии в обучении физике. Использование сетевых технологий». Журнал «Компьютерные инструменты в образовании», № 6, с.23-27, Санкт-Петербург, Информатизация образования, 1999.

10.  Электротехнические работы в 5–6 классах: Метод. рекомендации / МП УССР, Отдел трудовой и профес. подготовки уч-ся общеобразовательных школ / Редкол.: Р.С. Деловая и др. – К.: Рад. школа, 1988. – с. 30.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info