zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

 

Шишенко В.О.

Україна, м. Харків,

Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С.Сковороди

 

В публикации автор конкретизирует проблемы подготовки будущих учителей к формированию положительной учебной мотивации младших школьников, а именно: проблемы участия учителей в формировании педагогического пространства. Указано, что решению задач профессионального педагогического образования будет способствовать: использование индивидуальных карт развития будущих учителей, проектная деятельность в составе педагогических союзов, индивидуальное портфолио.

 

Стратегічною метою педагогічної освіти є підготовка педагогічних кадрів, які здатні забезпечити становлення сучасної національної школи, зосередженої на потребах індивідуального розвитку і виховання учнів. Про це, зокрема, наголошується в Державній програмі «Вчитель» (2002 р.), в якій особливу увагу приділено підготовці нової генерації педагогічних кадрів, підвищенню їх професійного та загальнокультурного рівня, яка спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти «на розв'язання проблем, пов'язаних з підготовкою, професійною діяльністю та післядипломною освітою педагогічних працівників, на забезпечення гарантованої державної підтримки у цій сфері» [2].

Загальні психолого-педагогічні проблеми формування мотивації навчання школярів різного віку висвітлені в роботах багатьох учених Б. Ананьєва, В. Асєєва, Л. Божович, Л. Виготського, П. Гальперіна, В. Давидова, І. Зимньої, І. Підласого, Г. Щукіної та ін. Мотивація, у розумінні цих учених, розглядається як складне структурне утворення, в якому різні мотиви виступають в єдності та взаємозалежності. Відповідну проблему на прикладі діяльності молодших школярів досліджували І. Базик, О. Дусавицький, Д. Ельконін, А. Єпіфанцева, Р. Жданова.

Різні підходи до розв’язання проблеми формування мотивації навчальної діяльності були запропоновані в дисертаційних дослідженнях Н. Бондаренко, Р. Борківської, О. Гузенко, С. Забредовського, І. Зайцевої, В. Клачка, В. Климчук, І. Красноголової, Г. Лещенко, О. Малихіної, Л. Міхеєвої, Н. Юдіної та ін. Результати цих досліджень склали теоретичне підґрунтя нашого дослідження. Разом із тим, проведений аналіз наукових джерел доводить, що до цього часу недостатньо дослідженими залишаються питання підготовки майбутніх учителів до формування позитивної навчальної мотивації молодших школярів.

Як відомо, якість педагогічної діяльності та її результат залежать від спонукань учнів. Загально визнаним є факт про те, що тільки позитивна мотивація викликає цілеспрямовану пізнавальну активність, передбачає вільний вибір дитиною засобів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності для досягнення освітніх цілей. В той же час розуміється складність проблеми формування позитивної навчальної мотивації як системи неоднорідних збудників різного рівня, які включають у себе потреби, мотиви, інтереси, ідеали, прагнення, установки, емоції, норми, цінності тощо.

Сучасний педагогічний вищий педагогічний навчальний заклад зорієнтований на розв’язання важливих завдань підготовки вчителя нового поколіннядіяльного, ініціативного, творчого організатора педагогічного процесу. Одним із завдань є становлення особистісної та професійної діяльнісної позиції педагога в реалізації індивідуальних творчих сил в “людинотворчійдіяльності (В.Сластьонін). Формування професійних компетенцій майбутнього вчителя набуває не тільки професійного, але й соціального, культурологічного та індивідуально людського значення. Діяльнісний, компетентнісний підходи вимагають культивування дієвої позиції особистості майбутнього вчителя з метою становлення власної позитивної мотиваційної сфери, свідомої потреби і прагнення морального і духовного самовдосконалення.

Однак, вимоги до педагогічних працівників замикаються на особистості вчителя, від якого потрібен високий рівень професіоналізму, абсолют розвитку духовно-моральної сфери. Адже конкретного учня виховує конкретний учитель. Саме вчитель формує соціальне середовище, в якому розв’язуються завдання освіти, виконується соціальне замовлення. Учитель є ключовою фігурою у формуванні педагогічної ідеології.

Але сучасна педагогічна освіта залишається недостатньо конкурентоздатною, оскільки не забезпечує повною мірою мобільність програм підготовки, не враховує різнорівневість запитів і можливостей освітніх закладів. Наприклад, вже понад 20 років в Україні розвивається мережа профільних закладів загальної освіти. Однак, до цього часу не розроблено стандартів підготовки педагогічних кадрів для профільних навчальних закладів, існує розбіжність у формуванні методичних компетенцій майбутніх учителів у педагогічному навчальному закладі і закладах загальної освіти. Спостерігається загострення суперечностей між зростаючими вимогами до рівня професійної діяльності педагога й неготовністю майбутнього вчителя до створення педагогічного простору, що забезпечує реалізацію індивідуальних навчальних програм, формування соціально цінних компетентностей учнів; ідеальним образом професійної діяльності педагога, що затвердився в науковій і громадській думці, з творчою спрямованістю індивідуального педагогічного мислення та сформованою моделлю професійної освіти, зорієнтованої переважно на традиційну «знаннєву» парадигму освіти; соціальним замовленням на високо компетентного фахівця та відсутністю розроблених механізмів у подоланні таких негативних явищ, як ранні професійні кризи, педагогічне виснаження, уповільнення та припинення професійного розвитку вчителів.

Для вирішення указаних проблем і суперечностей в сучасній системі вищої педагогічної освіти першочергово, на наш погляд, слід реалізувати завдання створення умов для становлення високопрофесійної педагогічної компетентності, реалізованої в індивідуальному стилі навчально-пізнавальної діяльності студента – майбутнього вчителя. Для цього варто розробити багаторівневу систему випереджального підвищення педагогічної майстерності, яка б враховувала умови конкретного регіону, матеріально-технічні і персональні ресурси педагогічного навчального закладу, спиралася б на попередні моніторингові дослідження можливостей, запитів і прагнень майбутніх учителів, абітурієнтів.

Уважаємо необхідними компонентами підготовки майбутніх вчителів до формування у молодших школярів позитивної навчальної мотивації: чітко структуровані механізми самовдосконалення для забезпечення особистісного і професійного розвитку майбутнього вчителя (приклад – індивідуальна карта розвитку); реальні рефлексивні простори для майбутнього педагога, що створюються засобами ІКТ-технологій; поширення проектної навчальної, науково-дослідної і професійної діяльності через популяризацію педагогічних спілок, що мають досвід роботи в проектному режимі; психологічний і педагогічний моніторинг формування індивідуального стилю педагогічної діяльності з використанням навчального і професійного портфоліо. Також доцільними видаються заняття-тренінги з питань самоорганізації, оволодіння ефективною самодіагностикою; формування нової культури управління з персоніфікованою відповідальністю за результати своєї праці.

Усі викладені міркування і пропозиції сприяють реалізації особистісно-діяльнісного підходу. Саме особистісний компонент має системоутворюючий характер в змісті, організаційному і методичному забезпеченні професійної педагогічної підготовки і відрізняє її від традиційного, в якому переважає когнітивний компонент, пов’язаний з опануванням знань, їх переробкою і трансформацією.

 

Використана література

1.      Державна програма «Вчитель»

2.      Національна доктрина розвитку освіти в Україні

3.      Освіта України : Інформаційні матеріали / За заг.ред. проф. Д.В. Табачника. – К. : Букрек, 2011. – 92 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info