zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

Коваль С.М.

Науковий керівник - Юрій Е.О.

Україна, м. Чернівці, БДФЕУ

 

Рассмотрены основные составляющие государственных финансов Украины, органов, осуществляющих управление ими, а также проанализированы основные показатели расходов государственного и местных бюджетов, сформированные основе перспективы развития сектора государственных финансов Украины.

 

Постановка проблеми. Розбудова фінансових відносин в сучасних умовах господарювання потребує нових підходів до визначення якісних характеристик взаємодії державних органів, населення, бізнес-кіл. Саме під час кризових ситуацій в економіці України виявилась обмеженість механізмів ринкового регулювання в подоланні негативних тенденцій і відновлення економічної динаміки. В таких умовах значно посилилась роль державних фінансів у підтримці підприємництва та бізнесу, а також вирішення соціальних проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Державні фінанси відіграють важливу роль у розвитку країни. З їх використанням забезпечується господарська діяльність у державному секторі економіки та реалізовуються соціальні програми. Питанням складу державних фінансів і проблемам їх розвитку присвячені праці Гладченка Л., Кудряшова В.П., Луніної І.О., Рожка О.Д., Чумакова І., Юхимчук А. та багатьох інших вітчизняних науковців.

Постановка завдання. Особливого значення набувають питання розвитку сектору державних фінансів, адже на нього припадає навантаження не тільки з вирішення проблем формування ринкових структур, а й фінансового забезпечення проведення реформ практично в усіх сферах діяльності, зокрема і адміністративної реформи. Водночас з використанням ресурсів, накопичених у секторі державних фінансів, вирішуються питання забезпечення стабільності розвитку в економічній, політичній, соціальній та інших серах, підтримкою економічного зростання, реалізації соціальних програм тощо.

Виклад основного матеріалу. Щоб розглянути сутність управління державними фінансами, необхідно спочатку визначити, що відносять до цієї сфери і що власне розуміють під поняттям «державні фінанси». У працях вітчизняних науковців містяться дещо спрощені визначення державних фінансів та управління ними, які не достатньо спрямовані на використання в практичній діяльності. Державні фінанси не виокремлюють у відносно самостійну сферу в межах економічного сектору країни. Недостатньо чіткою є класифікація основних складових державних фінансів та функцій, які покладаються як на сферу в цілому, так і на її окремі елементи

У працях вітчизняних науковців даються різні визначення змісту та структури державних фінансів. Зокрема, О.Д. Василик відносить до їх складу «сукупність всіх бюджетів держави, централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення, фінанси підприємств і організацій державної та комунальної форм власності, державний кредит, державне особисте і майнове страхування» [3, 141].

За визначенням В.М. Опаріна, в характеристиці змісту державних фінансів переважає «орієнтація на процеси формування державних доходів та здійснення державних видатків». Автор пропонує поділити державні фінанси на «централізовану» (бюджет і цільові фонди) та «децентралізовану» (фінанси державних підприємств) складові [7, 21].

А.Г. Загородній та Г.Л. Вознюк до складу державних фінансів відносять державний бюджет, централізовані та децентралізовані фонди цільового призначення, фінанси підприємств і організацій державної та комунальної форм власності, державний кредит, державне особисте і майнове страхування [4].

С.В. Ковальчук і І.В. Форкун визначають державні фінанси як «фінансові ресурси, зосереджені в руках держави і призначені для забезпечення її функцій, а також сукупність форм і методів, за допомогою яких ці функції реалізуються». До складових державних фінансів вони відносять бюджетну систему (державний та місцевий бюджети), централізовані грошові фонди цільового призначення, державний кредит, страхування, фінанси державних підприємств [5, 140].

Професор В.І. Оспіщев визначає державні фінанси як «сукупність процесів розподілу і використання централізованих фондів грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій». Склад державних фінансів розглядається за ланками та рівнями органів державної влади й управління. За ланками до них відносять бюджет держави (зведений бюджет), позабюджетні фонди цільового призначення, державний кредит, фінанси державного сектору (державних та муніципальних підприємств). За рівнями державні фінанси поділяють на загальнодержавні і місцеві [6, 92].

Слід звернути увагу на те, що в зарубіжних країнах використовується термін «публічні фінанси». За визначенням американського науковця Р. Арганоффа, публічні фінанси (публічний сектор економіки або публічна економіка) вивчають оподаткування та діяльність уряду з витрачання коштів та їх вплив на розміщення ресурсів і розподіл доходів, тобто до сфери державних фінансів відносять податкову політику, адміністрування податків, взаємозалежність між ними, міжбюджетні відносини, політику в сфері державних видатків та процеси фіскального управління [1, 65].

О.М. Бабушкіна вважає, що державні фінанси складаються з державного бюджету і позабюджетних фондів. До державних і муніципальних фінансів вона відносить федеральний і субфедеральні бюджети, державний кредит, державні позабюджетні фонди, а до муніципальних фінансів – місцеві бюджети, позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування [2, 383].

Систематизуючи вищенаведені визначення можна визначити, що сектор державних фінансів охоплює операції державних інституційних одиниць з фінансовими об’єктами. До складу державних фінансів України входять такі інституційні одиниці: державні одиниці (міністерства, відомства, законодавчі органи, державні цільові фонди), державні грошово-кредитні установи (Національний банк України та інші депозитні установи), державні фінансові установи (державні страхові компанії, інвестиційні компанії, біржі, інші фінансові установи), державні підприємства [9, 17].

Організаційна структура управління державними фінансами – компонент системи управління державними фінансами, зумовлений цілями та змістом управління державними фінансами, який об’єднує в собі сукупність державних організацій, їх персонал, матеріальні та інформаційні ресурси.

З метою забезпечення довгострокової стійкості державних фінансів потрібно створити інституційні умови для формування виважених бюджетних рішень, зокрема такі:

·         широке професійне обговорення прогнозу макроекономічних показників, які покладено в основу формування бюджету;

·         оцінку бюджетних ризиків;

·         аналіз середньострокових наслідків державних запозичень і гарантів уряду для економіки країни та системи державних фінансів, оцінку впливу видатків із обслуговування та погашення державного боргу та фінансування основних функцій держави;

·         необхідно вдосконалити процедуру прийняття рішень щодо видатків державного та місцевого бюджетів;

·         досягнення раціональної структури державних фінансів;

·         проведення децентралізації бюджетної системи та підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів;

·         зміцнення фінансової стійкості державних фінансових установ, а також державних корпорацій.

Отже, процес управління державними фінансами, а також теорія та практика державних фінансів визначає необхідність чіткого виокремлення складових сектору державних фінансів та розмежування функцій органів управління державними фінансами.

 

Список використаних джерел:

1.      Арганофф Р. Державні фінанси в розвинених та перехідних країнах / Р. Арганофф; пер. З англ. – К. : К.І.С., 2007. – 400 с.

2.      Бабушкіна О.М. Державне регулювання національної економіки: навч. посіб. / О.М. Бабушкіна. – М. : Фінанси і статистика, 2007. – 480 с.

3.      Василик О.Д. Теорія фінансів: підруч. / О.Д. Василик. – К.: НІОС, 2003. – 413 с.

4.      Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К. : Знання, 2007. –1072 с.

5.      Ковальчук С.В. Фінанси: навч. посіб. / С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. – Л.: Новий Світ-2000, 2006. – 568 с.

6.      Оспіщев В.І. Фінанси: навч. посіб. / В.І. Оспіщев, О.П. Близнюк, Л.І Лачкова, та інші. – К. : Знання, 2008. – 366 с.

7.      Опарін В. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): моногр. / В. Опарін. – К.: КНЕУ, 2005. – 91 с.

8.      Гладченко Л. Прозорість державних фінансів як передумова ефективності державного управління / Л. Гладченко // Ринок цінних паперів України. - 2011. - №3-4. - С. 35-41.

9.      Кудряшов В.П. Сектор державних фінансів України та його складові / В.П. Кудряшов // Наукові праці НДФІ. - 2011. - №2. - С. 3-17.

10.  Луніна І.О. Проблеми і перспективи розвитку системи державних фінансів в Україні / І.О. Луніна // Фінанси України. - 2010. - №2. - С. 3-12.

11.  Луніна І.О. Державні фінанси та інфраструктурні проблеми розвитку економіки/ І. Луніна // Економіка України. - 2011. - №8. - С. 46-56.

12.  Рожко О.Д. Еволюція теоретичних концепцій державних фінансів / О.Д. Рожко // Фінанси України. - 2009. - №12. - С. 56-65.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info