zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>БІРЖОВИЙ РИНОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ

 

Сидоренко О.В.

Україна, м. Київ,

Національний університет біоресурсів

 і природокористування України

 

В статье рассматриваются теоретические вопросы значения управления развитием экономических систем и необходимость пересмотра модели управления биржевого рынка сельскохозяйственной продукции, как инфраструктурной единицы аграрной сферы в контексте новейшей экономической политики государства.

 

The article considers theoretical issues of control values ​​the development of economic systems and the need to review governance model of the stock market of agricultural products, such as infrastructure units of the agrarian sector in the context of modern economic policy of the State.

 

Прийняття Закону України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» та інші правові акти, які спрямовані на розвиток регулювання ринку сільськогосподарської продукції України, створили передумови для формування системи управління розвитком аграрного сектору на національному рівні. Звичайно в умовах, коли Україна є членом СОТ і коли потрібно декларувати відкритість ринків аграрної продукції, надзвичайно ускладнюється процес застосування примусових заходів на них, а що найголовніше державного впливу [1]. Перед суспільством постає надважке завдання сформувати таку модель ринку, коли гармонійно поєднуються різні механізми управління, і ринкові, і державні, створити конкурентоздатну галузь, яка зможе витримати натиск зовнішніх ринків та бути адаптивною до кон’юнктурних змін.

Інтеграція в світове співтовариство перш за все передбачає якісні зміни. А «зміна – це керований процес, і керований для того, щоб основні проекти були завершені своєчасно в рамках затвердженого бюджету з досягненням бажаного результату» [2]. Тобто потрібний «керований розвиток», який здійснюється шляхом інтеграції процесів самоорганізації й цілеспрямованого управління[3].

Управління розвитком складає необхідну підсистему нової системи регулювання економіки, яка включає індикативне планування соціально-економічного розвитку, процедури вибору і реалізації пріоритетів господарської політики тощо. Одним із пріоритетів у розвитку аграрної сфери має стати формування цивілізованих господарських відносин в сфері реалізації продукції, зокрема розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції. Розвинений біржовий ринок є не тільки місцем купівлі-продажу, а й засобом встановлення прозорих та конкурентних цін, що є надзвичайно необхідним для сучасного агровиробника, оскільки, на сьогодні «ринок сільськогосподарської продукції – це ринок … де заготівельні і переробні підприємства отримують сильну ринкову владу для здійснення цінової політики на свою користь» [4]. В результаті - спотворені ціни на продукцію, неконкурентоспроможність аграрних підприємств. Функціонування ринку біржових послуг хоч і підпорядковується загальним законами ринкової економіки, але має низку особливостей: високий динамізм, територіальну сегментованість, велику швидкість обертання капіталу, універсалізованість та індивідуалізованість діяльності [5]. Біржова торгівля України на сучасному етапі глибоко трансформується, внаслідок посилення конкуренції та виходом на вітчизняний ринок глобальних торгівельних мереж. Тому управління та стимуляція розвитку біржового ринку товарної продукції має стати одною з ключових стратегій розвитку ринкової економіки.

Необхідність формування ефективної управлінської моделі та її застосування з метою стимулювання розвитку загострюється в зв’язку із обмеженість ринкових механізмів вирішення фундаментальних стратегічних завдань суспільного соціально-економічного розвитку. У наукових працях лауреатів Нобелівської премії з економіки K. Ерроу, Ф. фон Хайєка, M. Фрідмена, Б. Охліна, T. Шульца, Д. Беккера, Д. Стігліца та інших було досліджено нездатність принципу саморегулювання ринкових систем врівноважувати економічні системи. Це обумовлює необхідність активізації пошуку новітніх методів удосконалення управління розвитком на основі поєднання ринкових та адміністративних методів. Але ці постулати далеко не нові. Ще на початку ХХ століття видатний економіст М.Д.Кондрат’єв в своїх перспективних планах розвитку сільського господарства притримувався ідеї поєднання «планових та ринкових важелів». Він стверджував, що «тільки здоровий ріст сільського господарства передбачає… потужний розвиток індустрії» та усієї економіки, стати гарантією стійкості усього народного господарства [7]. З часом радянська економіка відійшла від моделі співвідношення «плановості» та «ринковості» економіки, а ідеї М.Д. Кондрат’єва були відкинуті. Підходи до регулювання економічними процесами були сконцентровані лише на жорсткій централізації та командному типі управління.

Очевидно, що потрібно позбутися залишків такої адміністративної моделі управління, яка дісталася у спадок Україні в результаті розпаду СРСР. Тим паче, що вона вже останні десятиліття показала свою слабкість та нездатність до контролю та координації процесів, а в кризових умовах і поготів.

Отже, беззаперечним фактом є те, що чільне місце в моделі розвитку агарної сфери та її інфраструктури, зокрема й біржового ринку сільськогосподарської продукції, має зайняти формування оптимальної моделі управління. Оптимальність ми маємо розуміти як гнучке поєднання державницького управління із ринковим саморегулюванням. Важливо при цьому зберегти існуючий потенціал регулятивних інститутів, та на їх базі розробити ефективну методологію розробки новітньої управлінської моделі.

Головною ціллю такого механізму управління має бути ефективне регулювання продовольчої і економічної безпеки, стабілізація ринків, підтримки доходів виробників і купівельної спроможності споживачів. Тобто, як висловився в свій час один із засновників теорії розвитку Й.Шумпетер: «необхідно враховувати історичні події минулого для формування конкретного процесу розвитку» [6]. А формувати - це пряма управлінська функція. Тобто управління процесом розвитку економічної системи будь-якого рівня та типу є найвагомішою рушійною силою розвитку усього суспільства.

 

Список літератури:

1.      Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року»//Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. - №1 – с.17

2.      Абдикеев Н.М., Данько Т.П., Ильдеменов С.В., Киселев А.Д. Реинжиниринг бизнес-процессов. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 592с. – (МВА)

3.      Шаров Ю.П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: монографія:концептуальні аспекти. – К.: УАДУ, 2001. - 302 с.

4.      Андрійчук В.Г., Зубець М.В., Юрчишин В.В. Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти. – К.: Аграрна наука, 2005. – 140 с.

5.      Буряк П. Региональные программы социального развития в условиях формирования рынка // РЭЖ. – 1996. - №4

6.      Шумпетер И.А. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, процента и цикла конъюнктуры). – М.: Прогресс, 1982. – 362 с.

7.      Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. / Под ред. В.Д. Григорьева, В.И. Винокурова. – М.: Экономика, 1993. – 543 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info