zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

 

Яненкова І.Г., Михайлюк О.М.

Україна, м. Миколаїв,

Чорноморський державний університет ім. П.Могили

 

В статье проанализированы и обобщены основные научные подходы к определению понятия «организационный капитал» и его структуры. Предложено авторское определение организационного капитала, выявлены функции данного вида капитала, усовершенствована его структура. Рассмотрены факторы, влияющие на формирование и управление организационным капиталом на предприятии.

 

Актуальність теми. В сучасних ринкових умовах відбувається зростання інтелектуальної складової економіки, яка передбачає прискорений розвиток галузей з інтенсивним використанням знань як фактору виробництва. Загальними тенденціями світового розвитку стає широке впровадження у життя досягнень великомасштабної технологічної революції, яка спричиняє структурні зрушення в економіці на користь наукоємних галузей виробництва. У зв’язку з цим набуває особливого значення організаційний капітал підприємства, що генерує нові знання, які приймають форму інтелектуальної власності та забезпечують формування економіки інноваційного типу. Без поширення організаційного капіталу у всі сфери діяльності підприємства неможливе становлення інформаційної, знаннєвої економіки та інноваційного розвитку.

Постановка проблеми. Посилення ролі інтелектуальних та інформаційних ресурсів для виробництва конкурентноздатної продукції змушує підприємців акцентувати увагу на організаційній структурі, корпоративній культурі, інформаційному забезпеченні, ноухау, патентах – елементах організаційного капіталу. Проте для того, щоб забезпечити конкурентоспроможність підприємства, необхідно вміти оцінювати зазначений капітал та ефективно ним управляти.

Аналіз публікацій. Дослідженням питань, пов’язаних з організаційним капіталом, присвячені праці багатьох відомих вчених. Серед них: М.Армстронг, Е.Брукінг, Л.Едвінсон, М.Мелоун, О.Бутнік - Сіверський, В.Базилевич, В.Ільїн, С.Ілляшенко та ін. [1-6]. В їх працях головна увага зосереджена на інтелектуальному капіталі, а поняття «організаційний капітал», його структура та показники оцінки його вартості розглядаються фрагментарно. Тому ці дослідження висвітлюють лише окремі сторони організаційного капіталу, не дають цілісного уявлення про нього.

З цих позицій метою статті є аналіз та узагальнення теоретичних підходів до сутності поняття «організаційний капітал» та методологічних основ дослідження його структури.

Основні результати дослідження. В умовах формування економіки інноваційного типу посилюються процеси конвергенції інформаційно - комунікативних технологій і стрімке поширення нових знань, які в свою чергу забезпечують зростання технологічних і організаційних інновацій. Знання виступають головним фактором виробництва, який забезпечує участь підприємства в глобальній конкуренції. Проте, варто зазначити, що в основі вищевказаних процесів знаходиться організаційний капітал.

Визначальною особливістю організаційного капіталу є те, що в центрі уваги є результати творчої діяльності людини в комерційних та некомерційних формах обміну. Для того, щоб ефективно управляти організаційним капіталом необхідно розуміти його сутність.

В науковій літературі існує багато визначень поняття «організаційний капітал». У таблиці 1 відображено основні точки зору вітчизняних та зарубіжних науковців.

Таблиця 1

Визначення організаційного капіталу науковцями

Визначення

Автор, джерело

Організаційний капітал – це інституціоналізовані знання, які можна зберігати за допомогою інформаційних технологій в доступних базах даних.

Армстронг М., [1]

Організаційний капітал - це інституційні знання, власником яких є організація, що зберігаються в базах даних, збірниках і т.і.

Е. Брукінг [2]

Організаційний (структурний) капітал – це організаційні здібності компанії, які мають відповідати потребам ринку – форми, методи і структури, які дають змогу ефективно відбирати, створювати і поширювати знання, організовувати їх у систему, доступну для всіх співробітників, що уможливлює досягнення синергетичного ефекту від спільної діяльності.

Л. Едвінссон, М.Мелоун, [3]

Організаційний капітал - систематизована і формалізована компетентність компанії (поінформованість, обізнаність, авторитетність), а також організаційні можливості та системи, які посилюють її творчі можливості.

Базилевич В.Д., Ільїн В.В. [4]

 

Організаційний (структурний) капітал – програмні засоби ЕОМ, програмне забезпечення, бази даних, організаційна структура, патен-ти, товарні знаки, а також всілякі організаційні механізми, які забез-печують продуктивність працюючих та функціонування компанії.

Бутнік-Сіверський О.Б., [5]

Організаційний капітал – це патенти, ліцензії, ноу-хау, програми, товарні знаки, промислові зразки, технічне й програмне забез-печення, організаційна структура, корпоративна культура й т.п.

Ілляшенко С.М., [6]

Організаційний капітал – це інституціоналізовані знання та інформація, які можна зберігати за допомогою інформаційних технологій в доступних базах даних і які мають свого формально визначеного власника.

Янишівський В.М., [7]

Під організаційним капіталом розуміються здібності підприємства відповідати вимогам ринку.

Лось В.О., [8]

Організаційний капітал – це частина інтелектуального капіталу, яка стосується організації в цілому і визначає її матеріальні, інтелектуальні та інноваційні засоби, які працівники компанії використовують у своїй діяльності; цей капітал здебільшого є власністю компанії і може бути відносно самостійним об’єктом купівлі-продажу

Балашов Е.Л., [9]

Організаційний капітал — це частина інтелектуального капіталу, що має відношення до організації в цілому (процедури, технології, системи керування, технічне й програмне забезпечення, оргструктура, патенти, товарні знаки, культура організації, відносини із клієнтами).

Організаційний капіталце організаційні можливості фірми реагувати (озиватися) на вимоги ринку.

Бобришева Г.О., [10]

 

 

Організаційний капітал - це вид капіталу, який складається з елементів, які відповідають на питання: що та як мають робити працівники для підвищення прибутку організації.

Організаційний капітал - це здатність фірми керувати організаційною структурою, з метою адаптування до кон'юнктури ринку, що постійно змінюється.

Непляха Ю.В., [11]

 

Організаційний капітал являє собою не просто набір структурних підрозділів і служб, покликаних забезпечити нормальну виробничу діяльність компанії, а таке поєднання і організацію їх взаємовідносин, які в максимальній мірі сприяють успішній реалізації виробничих процесів, а також створюють комфортні умови для праці і відпочинку всіх співробітників компанії. Іншими словами, організаційний капітал – це належним чином організоване робоче місце, що забезпечує успішне функціонування компанії в сьогоденні і в майбутньому.

Скоп Х.І., [12]

 

Організаційний капітал — це частина інтелектуального капіталу, що являє собою сукупність організаційних знань, здібностей та можливостей, отриманих внаслідок використання організаційного потенціалу.

Авторське визначення

Джерело: складено авторами

 З таблиці 1, можна зробити висновок про існування різних підходів щодо визначення організаційного капіталу, які висвітлюють окремі сторони цього поняття. Так, одні автори визначають організаційний капітал як інституційні знання [1, 2], інші – як здібності чи компетентності фірми [3, 4, 8]. Деякі автори ототожнюють його із структурним капіталом [6, 12], що вбачається нами дещо обмежуючим підходом. Зустрічаються визначення організаційного капіталу, в яких до цього поняття включають інформацію [7]. На нашу думку, включення інформації потребує уточнення, оскільки будь-яка інформація сама по собі не може бути організаційним капіталом. Вважаємо, що існуючі визначення авторів дають часткове уявлення про організаційний капітал, а для повного його розуміння слід узагальнити та розвинути підходи науковців.

Оскільки організаційний капітал відображає ефективність діяльності підприємства, зокрема ефективність використання організаційних ресурсів та можливостей, то можна вважати, що цей капітал є результатом використання організаційного потенціалу підприємства. Організаційний капітал зростає завдяки ефективному перетворенню працівниками інформації та ресурсів, появі нових знань та можливостей, а також удосконаленню та розвитку людського капіталу.

Таким чином, організаційний капітал підприємства – це частина інтелектуального капіталу, що являє собою сукупність організаційних знань, здібностей та можливостей, отриманих внаслідок використання організаційного потенціалу.

Для поглиблення уявлення про організаційний капітал, доцільним є виділення його функцій:

·         формування організаційної структури та системи управління підприємством;

·         становлення креативного типу мислення працівників, підприємців, наукових діячів, управлінського персоналу;

·         формування у системі капіталу інформаційного центру, що охоплює поступово всю сукупність факторів виробництва, розподілу, обміну і споживання;

·         забезпечення ефективного використання інформаційних технологій та ресурсів підприємства;

·         забезпечення формування, управління та прогресивного розвитку об’єктів інтелектуальної власності.

Окреслені нами функції організаційного капіталу дозволяють удосконалити його структуру та уточнити набір складових елементів. Аналіз джерел інформації показав, що існує декілька підходів щодо визначення структури організаційного капіталу, які мають спільні та відмінні риси. Відсутність єдності поглядів на визначення поняття «організаційний капітал» аналогічно відбивається на підходах до його структури і, звичайно, ускладнює розуміння в цілому. Одні вчені представляють складові організаційного потенціалу у вигляді ресурсів та потенціалу [3]; інші - схиляються до думки, що організаційний капітал складається із елементів, які зазначені у його визначенні (патенти, товарні знаки, ноухау, організаційна культура, технічне та програмне забезпечення, програми і т.і.) [5, 6, 9, 10]. Є і протилежні підходи. Так, автори праць [6, 12] організаційний капітал є складовою структурного, а у дослідженні [13] – навпаки. Вважаємо обгрунтованішим підхід, який розглядає структурний капітал в якості складової організаційного капіталу. Адже в основі визначення структурного капіталу полягає зміст поняття «структура», що є невідємною складовою організації (як функції управління). В свою чергу, саме у процесі організації визначається структура, а не інакше. Погоджуємося з авторами, які відносять організаційну структуру до елементів структурного капіталу підприємства [3, 5 та ін.], але, водночас вважаємо її складовою організаційного капіталу. Систематизація та узагальнення наявних підходів до визначення складових організаційного капіталу дозволяє виділити такі групи: нематеріальні ресурси, інформаційні ресурси та технології, електронні мережі і система управління підприємством. Вважаємо за доцільне конкретизувати зміст цих груп, як наведено на рис. 1.

 

Рис. 1.1. Структура організаційного капіталу

Джерело: авторська розробка

 

Для більш глибокого вивчення організаційного капіталу підприємства, варто звернути увагу на фактори, які впливають на формування та управління. Основні фактори, які визначають формування організаційного капіталу можна згрупувати таким чином:

·         науково – технічні – кількість ліцензій, патентів, ноухау, сума грошей, які витрачаються на НДДКР, кількість винаходів, промислових зразків, корисних моделей, які зроблені та впровадженні підприємством;

·         інформаційні – вартість програмних продуктів, комп’ютерної техніки, витрати на створення і захист бази даних;

·         інноваційно - інвестиційні – сума грошей, які виділяються на розробку інновацій, життєвий цикл інновацій, сума інвестицій в маркетингову та інноваційну діяльність, які створюють умови для освоєння нових напрямків діяльності, інновації організаційного характеру.

Фактори, які впливають на управління організаційним капіталом:

·         введення інновацій для створення бази даних (дані про персонал, продукцію, послуги, сировину) та комунікаційних мереж, використання новітніх технологій документообігу;

·         автоматизація процесів управління організацією, процесів збору та розподілу інформації, які полегшують працю працівників, підвищують достовірність інформації, а отже і якість індивідуальної праці працівників;

·         інформаційна відкритість у відносинах зі споживачем, поглиблення ділових контактів з постійними клієнтами, що сприяє покращенню маркетингової діяльності;

·         взаємовигідні стосунки зі споживачами і постачальниками, які забезпечать формування системи управління на підприємстві;

·         формування системи традицій та правил в межах підприємства, які формують його організаційну культуру;

·         впровадження нових способів управління підприємством, а також методів та засобів.

Висновки. Складність поняття, різноманітність функцій, а також відсутність системних досліджень організаційного капіталу обумовлюють існування різних підходів до визначення цього поняття та до його структури. Запропоновані нами визначення та структура організаційного капіталу дозволяють глибше розуміти це поняття і дають повніше уявлення про його складові елементи. Удосконалення структури організаційного капіталу шляхом її доповнення та конкретизації, а також визначення його функцій і факторів впливу дозволить точніше підбирати показники для оцінки цього капіталу на підприємствах та збільшить ефективність управління ним.

Подальші дослідження організаційного капіталу можуть бути спрямовані на виявлення показників його оцінки та розробку системи заходів із удосконалення управління цим капіталом на підприємствах.

 

Список джерел та літератури:

1.         Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами / Н.В. Гринберг (пер.с англ.). – М. : ИНФРА-М, 2002. – 327с.

2.         Брукинг, Э. Интеллектуальный капитал [Текст] : Пер. с англ. /Энтони Брукинг; [под ред. Л.Н. Ковалик]. – СПб.: Питер, 2001. –288 с.: ил. — (Теория и практика менеджмента). - ISBN 5-318-00249-8.

3.         Edvinsson, L. Intellectual Capital. Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower [Text] / L. Edvinsson, M. S. Malone. – N. Y.: Harper Business, 1997. Режим доступу: http://www.knowledgeandlearningbooks.com/…and…Capital.htm.

4.         Базилевич В.Д., Ільїн В.В. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку. – К.: Знання-Прес, 2008.- 687 с.

5.         Бутнік-Сіверський О.Б. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект // Інтелектуальний капітал. – 2002. – № 1. – С. 16-27.

6.         Ілляшенко С.М. Сутність, структура й методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства.

7.         Янишівський В.М. Сутність і складові інтелектуального капіталу в контексті впливу на соціально-економічний розвиток та якість життя населення регіону / В.М. Янишівський // Зайнятість та ринок праці: міжвідомчий науковий збірник НАН України і Міністерства праці та соціальної політики України. – К., 2009. – Вип.21-22. – С.52-69.

8.         Лось В. О. Концепція впливу інтелектуального капіталу та інноваційний розвиток підприємства / В. О. Лось // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. – Запоріжжя, 2008. – № 2. – С. 125-130.

9.         Балашов Е.Л. Управление интеллектуальным капиталом организации (на примере консалтинговой компании): автореф. дис. канд. экон. наук [Электронный ресурс] / Е.Л. Балашов; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 2009. – Режим доступу: http://e-journal.spa.msu.ru/images/File/avtoreferat_Balasov.pdf

10.     Бобришева Г.О. Управління інтелектуальним капіталом організації [Електронний ресурс] / Г.О. Бобришева – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2011/iem/bobrisheva/diss/indexu.htm

11.     Непляха Ю. В. Сутність та структура інтелектуального капіталу [Електронний ресурс] / Ю.В. Непляха – Режим доступу:http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Economics/30011.doc.htm

12.     Скоп Х.І. Структуризація інтелектуального капіталу [Електронний ресурс] / Х. І. Скоп – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2011_3/84.pdf

13.     Бояринова К.О., Бацалай Т.М. Інтелектуальний капітал як інструмент інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / К. О. Бояринова, Т.М. Бацалай – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_4/Bacalay_409.htmПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info