zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Куликова О.Ф.

Україна, м. Сімферополь,

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

 

Розвиток малого бізнесу є|з'являється| одним з пріоритетних напрямів|направлень| економічної політики держави, а також вагомішим чинником повноцінного функціонування ринкових економічних систем, тому зростає й актуалізується його місце в теорії економічного пізнання в тих чи інших проявах як об’єкта наукового дослідження. В зв'язку з цим в статті розглянуті|розглядувати| теоретичні та сучасні підходи до управління фінансами малих підприємств.|

 

Розвиток малого бізнесу є|з'являється| одним з пріоритетних напрямків економічної політики держави. На сучасному етапі економічного розвитку для більшості вітчизняних малих підприємств головною проблемою стала нестача необхідного обсягу фінансового забезпечення, що істотно позначається на ефективності їх господарювання. Разом з цим, низька забезпеченість малих підприємств фінансовими ресурсами супроводжується низьким рівнем їх використання, саме тому, подальший розвиток малого бізнесу в Україні та спрямування його діяльності на забезпечення фінансової стабільності держави потребує вирішення проблеми дефіциту фінансових ресурсів.

Реалізація даного завдання полягає в належній організації ефективного управління його фінансовими ресурсами. Механізм управління фінансовими ресурсами малих підприємств в умовах трансформаційних змін в економіці України лише починає формуватись, тому визначення його сутності та завдань дуже актуальні на сучасному етапі. В системі управління різними аспектами діяльності будь-якого підприємства найбільш складним та відповідальним є управління фінансами, тому розгляд сутності фінансів підприємства дає змогу безпосередньо перейти до розуміння фінансів підприємства як об’єкта фінансового менеджменту.

Теоретичнім і практичним| питанням| розвитку| малого бізнесу|, розробці| механізмів| його| підтримки| присвячені| дослідження| багатьох| зарубіжних| і українських| учених|, серед| яких|: І.М. Абрамова, І.О. Бланк І.О., В.|ст| Вісящев, В.|ст| Геєц, О. Карпова, Ю.О.Клочко, Л. Крівенко, М. Кондратюк, Д. Ляпін, С. Мочерний, Й. Піхлер, Т. Смовженко, А. Хоськинг та інші.

Фінансовий менеджмент вже більше десяти років визнаний вченими-економістами пострадянського простору як суттєва частина економічної науки. Але до цього часу не запропоновано єдиного концептуального під­ходу до визначення фінансового менеджменту як процесу управління фі­нансами підприємства. На наш погляд, зміст управління фінансами (фі­нансового менеджменту) полягає в ефективному використанні фінансо­вого механізму для досягнення стратегічних і тактичних цілей вироб­ництва. Відповідно до філософського тлумачення процесу як послідовної зміни стану об'єкта можливо зробити висновок, що процес управління фінансами підприємства — це послідовна зміна функцій, за допомогою яких суб'єкт фінансового управління (фінансова служба підприємства) впливає на об'єкт — фінансові потоки з метою їх оптимізації та отримання кінцевого результату виробництва (чистого прибутку).

Слід відмітити, що основна мета управління фінансами підприємства нерозривно пов’язана з головною метою фінансового менеджменту в цілому і реалізується з нею в єдиному комплексі. У науковій літературі поширено кілька основних підходів до визначення мети фінансового менеджменту. Багато авторів дотримуються точки зору, що основною метою фінансового менеджменту є максимізація прибутку [4, 7]. Реалізація цієї мети забезпечується шляхом досягнення рівності показників граничного доходу і граничних витрат підприємства.

Найбільш продуктивним, з нашої точки зору, є визначення основної мети фінансового менеджменту як «максимізація добробуту його власників» [1, 2]. Реалізація цієї мети, на думку прихильників такого підходу, забезпечує тривалий безкризовий розвиток підприємства і поступове розширення обсягу його господарської діяльності. Така мета відображає сукупність таких факторів, як час, доходність, ризик, вартість використаних ресурсів.

З урахуванням вище сказаного, основною метою фінансового менеджменту є забезпечення максимізації добробуту власників підприємства у поточному та перспективному періоді, яке знаходить відображення у підвищенні його ринкової вартості. Також слід відмітити, що вище визначення мета більш відповідає великим підприємствам. Так мале підприємство, як правило, не ставить мету максимізувати курс акцій, показник капіталізації і рівень дивідендів. Вартість малого бізнесу, як правило, не оцінюється фінансовим ринком і її досить важко визначити. Досить часто власник взагалі уникає поповнення капіталу підприємства за рахунок внесків нових потенційних співвласників, навіть якщо це економічно виправдано.

На нашу думку, основна мета фінансового менеджменту малого бізнесу це ефективне управління оборотним капіталом, а саме запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, що дозволить підприємству мати достатню кількість ліквідних коштів і робить його платоспроможним. Але також необхідно зазначити, що у окремих ситуаціях мета управління фінансами малого підприємства може змінюватися, так цілю управління фінансами може бути:

·         виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби;

·         попередження банкрутства та суттєвих фінансових невдач;

·         максимізація прибутку;

·         мінімізація витрат;

·         стійкий темп зростання економічного потенціалу підприємства;

·         зростання обсягу виробництва та реалізації;

·         зростання доходів керівництва та власників підприємства;

·         забезпечення рентабельності бізнесу та ін.

Отже, можна сказати, що в сучасному розумінні основне завдання|задача| управління фінансів підприємства – ухвалення|прийняття| рішень по забезпеченню найбільш ефективного руху фінансових ресурсів між фірмою|фірма-виготовлювачем| і джерелами її фінансування як зовнішніми, так і внутрішньофірмовими.

Розглянувши мету та завдання управління фінансами підприємством, перейдемо до аналізу функцій фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту можна виділити в дві однорідні групи: функції об'єкта управління і функції суб'єкта управління. До першої відносяться: організація грошового обігу, забезпечення фінансовими ресурсами, забезпечення основними й оборотними фондами тощо. Функції суб’єкта управління зводяться до управлінського впливу на цілеспрямоване функціонування об'єкта управління. Вони складаються зі збору, систематизації, передачі, збереження інформації, вироблення та затвердження рішення, перетворення його в команду, тобто такі функції як прогнозування, організація, регулювання, координування, стимулювання, контроль.

Схожої думки дотримується Л. Н. Павлова [6], яка для визначення функцій фінансового менеджменту вважає традиційні функції менеджменту як такого: планування, організація, мотивація і контроль. Слід зазначити, що відзначені лише функції суб'єкта управління, що значно збіднює сферу функціонування фінансового менеджменту як системи управління фінансами. Тільки розглядаючи в нерозривній єдності функції фінансів і фінансових ресурсів у цілому і функції суб'єкта управління фінансами на рівні конкретного об'єкта управління можна досягти найбільш повного розуміння досліджуваної економічної категорії в рамках цілісної концепції організації фінансово-кредитних відносин.

Розглянемо ще один підхід до визначення функцій системи управління фінансами закордонного дослідника Ван Хорн Д. [3] у якості двох основних функцій фінансового менеджменту розглядає: мобілізацію ресурсів і розподіл ресурсів. Розподіл ресурсів між різними напрямками діяльності підприємства повинний проводитися відповідно до основної мети його діяльності: максимізації добробуту власників. Відповідно до цієї мети оцінюється ефективність управління активами підприємства. Другою функцією управління фінансами є формування фінансових ресурсів. Їхні джерела дуже різноманітні, кожне має відповідні характеристики: ціна, термін платежу, доступність та ін. На їхній підставі визначається оптимальне співвідношення джерел фінансування суб’єкта господарювання.

Функції управління фінансовими ресурсами, розподіл і мобілізація, взаємозалежні, тобто приймаючи рішення про інвестування фінансових ресурсів у конкретний актив, необхідно профінансувати ці інвестиції, причому вартість фінансування впливає на саме рішення про інвестування.

Таким чином, процес управління фінансами підприємства являє собою сукупність управлінських процедур, які виконуються у певній послідовності, для вирішення поставлених перед управлінням завдань.

Практичне застосування фінансового менеджменту реалізується за допомогою методів і важелів фінансового механізму. Фінансовий механізм являє собою сукупність фінансових методів і важелів, за допомогою яких організуються, плануються й використовуються фінансові й у цілому грошові ресурси (рис. 1.1.).

Можна виділити три взаємозалежні блоки, що утворять структуру фінансового механізму:

1.      нормативно-правове регулювання процесу формування та використання фінансових ресурсів (закони, нормативні акти, що регулюють процес формування фінансових ресурсів та впливають на фінансову діяльність підприємства);

2.      методи та важелі реалізації політики управління фінансових ресурсів на підприємстві. У процесі аналізу, планування і контролю фінансової діяльності використовується система методів (прогнозування, планування, оподаткування, самофінансування), важелів (дохід, прибуток, амортизаційні відрахування, податки, відсотки) і прийомів управління фінансових ресурсів, за допомогою яких досягаються необхідні результати на підприємстві;

3.      інформаційне забезпечення процесу формування та використання фінансових ресурсів (бухгалтерська звітність підприємства, статистичні дані).

 

Рис. 1.1 Фінансовий механізм і його забезпечення. Джерело: [5]

 

На підставі проведеного дослідження наукових праць, нами було сформулювано ряд особливостей управління фінансами малого підприємства в порівнянні з великим підприємством:

1.      малі підприємства не можуть емітувати акції; весь капітал формується за рахунок власників, а також прибутку від бізнесу.

2.      дефіцит коштів обмежує будь-які плани керівництва на розширення;

3.      головним джерелом фінансування є кредиторська заборгованість, а також позики банків.

Отже, фінансовий менеджмент в малому бізнесі має наступні особливості, що відрізняють його від великого:

·         залежність від внутрішніх джерел фінансування і слабка організація довгострокового планування, що обумовлена незначною чисельністю працюючих і низьким рівнем їхньої спеціалізації;

·         більшість власників малих підприємств відчувають дефіцит широкого діапазону навичок, за допомогою яких вони повинні точно аналізувати ринок і стрімко маневрувати своїми обмеженими ресурсами, щоб максимізувати швидкість і гнучкість випуску продукції;

·         залежність потенціалу росту малих підприємств від кваліфікації їхнього управлінського персоналу.

Таким чином, вивчення теорії і практики управління фінансовими ресурсами малих підприємств (у першу чергу західних фахівців, в силу того, що їхня дослідницька діяльність у цій сфері найбільш активна) дає можливість сформулювати наступний ряд чинників, що визначають їх відмінні риси в порівнянні з великим бізнесом:

1.      специфіка підприємницьких мотивацій керівників-власників малих підприємств на відміну від найманих менеджерів великих фірм;

2.      стратегічні цілі підприємства, що визначають різницю у керуванні фінансовими ресурсами великих та малих підприємств;

3.      можливість відсутності мети максимізації прибутку, що характеризується прагненням власника до збереження незалежності й певного, достатнього рівня доходів;

4.      залежність від внутрішніх джерел фінансування й актуальність проблеми дефіциту фінансових ресурсів у силу складності доступу на фінансовий і грошовий ринки;

5.      обмежені ресурси й потужності, невелике число виробленої продукції;

6.      менш розвинені системи керування, адміністративних процедур і технологій, слабка організація довгострокового планування, що обумовлено незначною чисельністю працюючих і низьким рівнем їхньої спеціалізації;

7.      відсутність мети максимізації курсу акцій і рівня дивідендів у силу складності визначення вартості малого бізнесу, що не оцінюється публічно фінансовим ринком;

8.      високий рівень фінансових ризиків;

9.    несистематичність менеджменту, характерність неофіційних методів керування й обґрунтування рішень.

Проте, більшість принципів управління фінансовими ресурсами великих підприємств можуть бути застосовані до малого бізнесу, але з іншими акцентами.

Управління фінансовими ресурсами вітчизняних малих підприємств має ряд особливостей: кваліфікаційний бар'єр суб'єктів малого підприємництва; обмеженість ресурсів і залежність від внутрішніх джерел фінансування; простота організаційно-фінансової структури підприємства і, у деяких випадках, елементарність здійснюваних операцій.

На підставі дослідження управління фінансовими ресурсами в секторі малого бізнесу можна зробити висновок про те, що створення на малому підприємстві зрозумілої й логічної схеми організації даного процесу, що припускає підвищення ефективності використання ресурсів за рахунок мобілізації внутрішніх резервів є реальним чинником підвищення ефективності його фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, організація фінансового менеджменту на малих підприємствах є складним та багатогранним процесом. Основним завданням фінансового менеджера є формування, розподіл і використання фінансових ресурсів з метою забезпечення безперервного процесу виробництва. Фінансовий менеджмент малих підприємств передбачає насамперед, ефективне управління оборотним капіталом, а саме: грошовими коштами на основі використання теорій грошових потоків, вартості грошових ресурсів, підприємницького і фінансового ризику, управління дебіторською заборгованість з використанням сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості, управління запасами.

 

Список використаних джерел|

1.      Бланк І.О. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / І.О. Бланк. – К.: Ельга, 2008. – 724 с.

2.      Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: Полный курс: в 2-х т./ Пер. С англ. Под ред. В.В. Ковалева [Текст] / Бригхем Ю., Гапенски Л. СПб. Экономическая школа, 1997.Т. 1. XXX — 497с., Т.2. 669 с.

3.      Ван Хорн Д. Основы управления финансами Пер. с англ. / Гл. ред. серии Я. В. Соколов [Текст] / Ван Хорн Д. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 800 с.

4.      Ковалев В. В. Учет, анализ и финансовый менеджмент: Учеб. пособие / В. В. Ковалев, В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 688 с.

5.      Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки [Текст] / Крейнина М.Н. - М.: ИКЦДИС, 2007.- 224 с.

6.      Павлова Л. П. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для Вузов[Текст]/Павлова Л.П. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005.— 400 с.

7.      Шим Джей К. Финансовый менеджмент: пер. сангл.[Текст] / Шим Джей К., Сигел Джоэл Г. - М.: Информационно-издательский дом, Филин, 1996. – 400 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info