zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДУХОВНІСТЬ – ФУНДАМЕНТАЛЬНА ЦІННІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАУКИ ХХI СТОЛІТТЯ

 

Дудченко В.С.

Україна, м. Київ,

Інститут вищої освіти

Національної Академії Педагогічних наук України

 

Рассматриваются информационное-технологическое общество, которое функционирует как чрезвычайно сложная система, его главной тенденцией является кардинальное обновление всех структур и институтов, процессы, которые затрагивает все области общественной и индивидуальной духовной жизни, формируют инновационные научные направления.

Ключевые слова. Инновационные направления, духовность, духовных потенциал, украинская наука, морально-духовные ценности.

 

На рубежі ХХ-ХХІ століть людство вступило в інформаційну добу, яка відзначається стрімким наростанням змін у всіх сферах соціокультурного буття. Виникає новий світ, в якому відбувається переструктуризація відносин виробництва, влади і досвіду, базових духовних цінностей. Інформаційно-технологічна революція спричинила надзвичайну швидкість соціальних змін, чимало з яких є дуже істотними та мають радикальний характер. Відповідно «інформаційне-технологічне суспільство постає як надзвичайно складна система, яке зачіпає усі сфери суспільного та індивідуального духовного життя»[3, c.2].

Проблема духовного потенціалу особистості привертає сьогодні увагу науковців у сфері філософії, педагогіки, культурології, соціології. Духовний розвиток особистості, формування морально-духовних цінностей та духовне збагачення молодого покоління розглядається як дієвий засіб підвищення духовного рівня українського народу і як головний шанс застереження екологічних та антропологічних катастроф. Тому стає актуальним завдання відновлення теоретичних досліджень проблеми розвитку духовного потенціалу особистості, сучасного наукового обґрунтування фундаментальних духовно-моральних норм.

Інформаційне суспільство радикальним чином відрізняється від попереднього (індустріального) суспільства саме ставленням до інноваційних процесів. Основою його розвитку стає не лише застосування окремих винаходів та інженерних рішень, а формування інноваційного наукового середовища. До цього підключається уся інфраструктура суспільства – економіка, культура, освіта, сфера комунікації тощо. Саме такий підхід дає можливість визначити соціальну інновацію як соціокультурний процес, який сприяє закономірної різномасштабної трансформації соціуму.

Соціокультурні зміни, які відбуваються наразі в Україні, додатково актуалізують необхідність соціально-філософського осягнення природи, конкретних механізмів розвитку всіх сфер суспільної життєдіяльності. В умовах трансформації українського суспільства теоретичний аналіз інноваційного потенціалу суспільного розвитку, розмаїття його можливостей суттєво пов’язується з необхідністю пошуку факторів забезпечення усталеності соціального порядку та актуалізації продуктивної новаторської діяльності.

Головною стратегічною ціллю соціально-економічного розвитку України є утвердження її як високотехнологічної держави. «Сьогодні, коли основними критеріями ефективного розвитку стають якість і швидкість впровадження нових інформаційно-технологічних систем та управлінських підходів, аналіз інноваційного потенціалу України є надзвичайно актуальним, оскільки назріла потреба змінити самі підходи до інноваційної політики, та навіть до розуміння інновації як категорії»[1,c.2].

Будь-яка країна, що вступила у фазу постіндустріального суспільства мусить дбати про те, аби створити всі необхідні матеріальні, організаційно-правові, кадрові, психологічні тощо умови для нарощування інноваційного потенціалу розвитку наукової парадигми.

«Інноватизація» як активна науково-технологічна домінанта сучасного розвитку та конкурентної діяльності виникає об`єктивно як реакція на зміну характеру співвідношення науки й виробництва, а також як пряв їх багатофункціонального співвідношення.

Головним рушієм інноваційного розвитку України стає глобалізація науково-технічного прогресу, що породжує загрози інноваційній безпеці країни. За цих умов України має забезпечити ефективне використання науково-технологічного потенціалу, який включає: наукоємне машинобудування; мікроекоелектроніка; нанотехнології; інформаційно-телекомунікаційні технології; біотехнології, хімічні технології нових поколінь, виробництво нових матеріалів і ін.

Цікавими для України, з точки зору вирішення завдань власного розвитку, є процеси активізацї дослідницької діяльності вузів у сфері фундаментальних досліджень, а також природничих і гуманітарних дисциплін. Налагоджуються містки співпраці з дослідницькими центрами й галузевими відомствами з метою становлення чіткої системи «вузи – наукові дослідження - виробництво». Можна констатувати, що Україна володіє достатньо вагомим та перспективним інноваційним потенціалом. Проте на сьогодні він використовується далеко не в повному обсязі, що викликано як потребами його технологічного та структурного оновлення, розширенням фінансової підтримки інноваційної діяльності в Україні, так і поглибленням та диверсифікацією форм міжнародного науково-технічного співробітництва нашої держави.

Інноваційна політика, змістом якої виступає сприяння ефективному обміну інформацією між суб`єктами господарського та науковаого життя на різних етапах інноваційних циклів, є обов`язковим елементом системи державного регулювання.

Щодо інноваційного потенціалу вітчизняної науки свідчить той факт, що українські вчені беруть активну участь в загальноєвропейському та світовому ринках наукових кадрів і наукових розробок та користуються на ньому значним попитом. «Проте висока мобільність наукових кадрів має місце без будь-якої участі держави, тому не використовується в інтересах країни. Поза інтересами країни залишається і численна українська наукова діаспора в зарубіжних наукових структурах»х[4,c.5].

Тому назріла нагальна необхідність у зламі негативних тенденцій, що склалися в науковій сфері, спрямуванні державної політики на формування якісно нового науково-технічного потенціалу, максимального його використання для переведення вітчизняної економіки на інноваційний шлях розвитку.

Для розбудови інтелектуально-орієнтованої економіки і формування знаннєвого суспільства Україна повинна мати ефективну науку світового рівня: високопродуктивних науковців, сучасне технологічне оснащення та інформаційне забезпечення їх праці, раціональну організацію науково-дослідних, дослідно-конструкторських розробок, розвинуту систему комерціоналізації наукових результатів, інакше кажучи, науку з високим інноваційним потенціалом.

Отже, існує потреба в перегляді й актуалізації змісту державної наукової політики, визначеності її доктринальних завдань та стратегічних напрямів, а також у створенні простих, зрозумілих науковцям, владі та суспільству механізмів забезпечення зростання ролі науки та її інноваційного потенціалу в соціально-економічному розвитку країни.

Ми вважаємо, що найбільш радикальні зміни, що ведуть до перебудови суспільства, повинні відбутися в галузі духовності, культури, освіти. Особливого значення у цьому плані набуває посилення ролі інноваційного потенціалу сучасної науки. «Саме вона має максимально стимулювати ініціативу й самостійність, подолати пасивність людини, її громадянську безбарвність, апатію, несамостійність мислення та дії. Духовність – необхідна передумова створення справді людяного суспільства, морального, культурного піднесення особистості, формування нової наукової парадигми»[3,c.147-150].

Історія розвитку людства – це складний процес суперечливого взаємовпливу форм практичної реалізації людських сутнісних сил і способів її духовного становлення. Система розвитку й руйнування протиріч «практичне-духовне», «наукове-позанаукове» і є принципом руху специфічно гуманістичного чинника формування інноваційнового наукового світогляду, побудованого на фундаменті духовності.

 

Список джерел та літератури:

1.      Головінов О.М., Федосєєва Ю.С. Інноваційний потенціал України:сучасний стан та перспективи розвитку [ Електронний ресурс]. – Режим доступу до ст.: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64066.doc.htm

2.      Дудченко В.С. Ненасилля як духовний фактор соціокультурного розвитку людства: соціально-філософський аналіз: монографія / В.С. Дудченко. - Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 160с.

3.      Сандига Ольга Іванівна Інноваційний потенціал соціального розвитку ( філософський аналіз): Автореф. дис... к-та філософ. наук: 09.00.03 / О.І.Сандига; Луганський держ. пед.ун-т. імені Тараса Шевчена. — Л., 2004. — 21 с.

4.      Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ст.: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=47920Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info