zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>дослідження сутності поняття «Фінансове забезпечення» малого підприємства

 

Жежерун Н.А.

Україна, м. Черкаси,

Черкаський інститут банківської справи

Університету банківської справи Національного банку України

 

Рассмотрены подходы к определению сущности понятия «финансовое обеспечение», выделены задания и принципы реализации политики финансового обеспечения.

 

Ефективність підприємницької діяльності, забезпечення високих темпів її розвитку в умовах переходу до ринкових відносин значною мірою визначається рівнем її фінансового потенціалу. Множина питань, пов’язаних з фінансовим забезпеченням підприємницької діяльності, вимагає ґрунтовних знань теорії і практичних навичок в області обґрунтування фінансової стратегії, вибору ефективних форм розвитку активів і капіталу, розробки цілеспрямованої інвестиційної програми та інших. Фінансове забезпечення значною мірою визначає ефективність функціонування суб’єктів господарювання будь-якої галузі економіки.

Термін «фінансове забезпечення» в економічній літературі зустрічається дуже часто. В більшості випадків суть наукового терміну визначається залежно від того, який аспект фінансової діяльності розглядає автор. Саме тому не завжди розкривається зміст саме фінансового забезпечення.

У вітчизняній фінансовій літературі висвітлення суті даного поняття неоднозначне. Так, більшість науковців фінансове забезпечення розглядають як один із методів фінансового механізму. Такого підходу у своїх наукових працях дотримується Кириленко О.П. [1, с. 34] та Буряк П.Ю. [2, с. 46], визначаючи фінансове забезпечення, як метод, через який відбувається здійснення системи розподільчих і перерозподільчих відносин. До методів фінансового забезпечення науковці відносять: бюджетне фінансування, кредитування та самофінансування.

Романенко О.Р. фінансове забезпечення визначає, як покриття затрат за рахунок фінансових ресурсів, акумульованих суб’єктами господарювання і державою; фінансове забезпечення може здійснюватися у таких формах, як бюджетне фінансування, кредитування, самофінансування, оренда (лізинг), інвестування [3, с. 18].

Дещо ширше розглядає зміст цього терміна колектив авторів підручника «Фінанси», за редакцією Юрія С.І., Федосова В.М. А саме, «фінансове забезпечення» – це формування цільових грошових фондів суб’єктів господарювання у достатньому розмірі та їх ефективне використання. Науковці основними елементами фінансового забезпечення суб’єктів господарської діяльності визначають: самофінансування; кредитування; бюджетне фінансування; оренда; інвестування [4, c. 94].

На нашу думку, на основі аналізу розглянутих вище підходів щодо визначення дефініції «фінансове забезпечення» під поняттям «фінансове забезпечення малого підприємства» слід розуміти сукупність джерел і форм формування грошових фондів, необхідних для реалізації життєдіяльності підприємства та їх ефективне використання.

Досягнення ефективної діяльності малих підприємств можливе лише за умови реалізації зваженої політики фінансового забезпечення, спрямованої на ефективне використання фінансових ресурсів для задоволення поточних потреб і на чітке визначення їхніх обсягів, вартості та джерел формування.

Метою політики фінансового забезпечення підприємств є досягнення ними стану фінансової рівноваги та стійкого економічного зростання [5, c. 298].

Політика фінансового забезпечення спрямована на втілення таких завдань:

·         визначення достатніх обсягів фінансових ресурсів для забезпечення реалізації стратегічних завдань суб’єкта господарювання;

·         обґрунтування оптимального рівня фінансового забезпечення з урахуванням вартості та ризиків залучення фінансових ресурсів;

·         визначення джерел фінансового забезпечення;

·         забезпечення раціонального використання обмежених фінансових ресурсів;

·         організація контролю за цільовим використанням фінансових ресурсів [6, c. 196].

Розробка і реалізація політики фінансового забезпечення повинна спиратись на такі принципи:

1.      Системності – формування та розподіл фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва повинно здійснюватись з урахуванням усіх завдань і перспектив розвитку виробничої, технічної, соціальної систем підприємств та їхнього зворотного впливу на фінансове забезпечення.

2.      Єдності дій – розробка та реалізація політики фінансового забезпечення повинна поєднувати зусилля, інтереси всіх структур, які здійснюють виробничий, технічний і соціальний розвиток підприємства.

3.      Диференціації джерел фінансового забезпечення – формування фінансових ресурсів повинно здійснюватись із залученням різних джерел, що дозволить впливати на їхню вартість і рівень ризику.

4.      Підпорядкованості визначеним цілям – діяльність структур, які відповідають за формування, розподіл та використання фінансових ресурсів повинна бути узгоджена та координована з усіма службами підприємств, поєднуючи інтереси всіх зацікавлених сторін.

5.      Ефективності – використання фінансових ресурсів повинно забезпечувати стабільну прибуткову діяльність підприємства та підвищення якості послуг.

6.      Оптимальності – розробка політики фінансового забезпечення повинна спиратись на використання сучасних методів планування, контролю, аналізу, багатоваріантних розрахунків [7, c. 85].

 

Список літератури

1.      Кириленко О.П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика) / О.П. Кириленко. – Тернопіль : АСТОН, 2002. – 212 с.

2.      Буряк П.Ю. Фінанси / П.Ю. Буряк, С.Д. Смолінська, П.Б. Татарин : Підручник. – К. : «Хай–Тек Прес», 2010. – 392 с.

3.      Романенко О.Р. Фінанси / О.Р. Романенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с.

4.      Юрій С.І. Фінанси: Підручник / С.І. Юрій, В.М. Федосов. – К. : Знання, 2008. – 611 с.

5.      Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / Г.Г. Кірейцев. К.: ЦУЛ, 2002. 496 с.

6.      Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент: Підручник. / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 520 с.

7.      Крамаренко В.І. Управління ресурсами підприємства: Навчальний посібник / В.І. Крамаренко, Б.І. Холод. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 288 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info