zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОРГАНІЗАЦІЯ ЕВРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ФОРМУВАННІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПОНЯТЬ З ТОЧКИ ЗОРУ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ТА РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

 

Амброзяк О.В.

Україна, м. Черкаси,

Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

 

В статье рассмотрены некоторые предпосылки организации эвристической деятельности по формированию геометрических понятий.

 

Розвиток сучасної педагогічної теорії та практики грунтується на відкритості і творчому характері навчання, особистісній його спрямованості. Ключовим завданням сьогодення є орієнтація системи навчання на розвиток особистості, здатної до самостійної навчальної діяльності, саморозвитку і творчого розв’язання інтелектуальних та практичних проблем.

Процес формування понять як складної одиниці мислення, впливає на розвиток особистості учня, тому неможливо розглядати його у відриві від тенденцій особистісно-орієнтованої освіти.

Засвоєння системи наукових понять як основи власної діяльності, зумовлює інтенсивну перебудову свідомості учнів. Зазначений факт пояснюється зміною картини світу, її динамічним осмисленням, що призводить до суттєвого підсилення регулятивної функції свідомості, яка в свою чергу набуває рис рефлексивності.

У зв’язку з цим, доцільно говорити про організацію процесу формування геометричних понять з урахуванням принципів розвивального навчання, оскільки він (процес) впливає на розвиток особистості дитини та її подальшу навчальну діяльність.

Формування геометричних понять відбувається поступово через активне включення особистості учня у процес дослідження відомостей про певний клас об’єктів, що складають обсяг поняття. Таким чином, відбувається змістовний аналіз і узагальнення об’єктивних відношень. На думку С.Л. Рубінштейна, вказаний процес є не лише актом теоретичного мислення, але і механізмом, що лежить в основі здібностей.

Процес формування геометричних понять має проходити у формі навчального діалогу, з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Засвоєння понять повинно відбуватися через власну творчу пізнавальну діяльність, яка заснована на свободі вибору та ситуації успіху. Мова йде про забезпечення суб’єктного сприйняття матеріалу кожним учнем, тобто про трансформування навчального матеріалу в систему задач, виконання яких вимагає певного рівня пізнавальної самостійності учнів, що у свою чергу не суперечить таким основним особливостям навчання, орієнтованого на особистість учня, як:

1)      активна інтелектуальна праця (евристичні ситуації дають змогу учневі перевтілитися з пасивного слухача в активного учасника й організатора пізнавальної діяльності);

2)      визначення вкладу кожного школяра у колективний пошук, навчальний результат (колективне висування гіпотез, їх обговорення з урахуваня вагомості кожної думки);

3)      багатство форм і методів засвоєння інформації (евристичні прийоми створюють можливість для вибору різноманітних шляхів розв’язання проблеми без чіткого регулювання конкретного зі способів).

В.І. Євдокимов [2] вказує на той факт, що учень пізнає, діючи, а пізнаючи – діє, розв’язуючи практично нове коло задач. Для виконання такого взаємозв’язку, основу навчання повинен становити дослідницько-пошуковий, активно-рушійний процес, що скеровується вчителем, оволодіння знаннями повинно поєднуватися з радістю пошуку, наукового відкриття, інтересом до процесу пізнання, тобто мова йде про евристичний підхід до навчання.

Таким чином, організація еврисичного навчання у процесі формування геометричних понять дає можливість учням знаходити нові методи дослідження та водночас самостверджуватися.

Характерною особливістю розвивального навчання є участь дитини у навчальному процесі у якості активного суб’єкта учіння, а це можливо лише у тому випадку, коли вона здатна самостійно знаходити способи розв’язання різноманітних задач. Для досягнення такого результату навчання слід вибудовувати у напрямку оволодіння загальними принципами розв’язування задач певного класу, а це не що інше, як озброєння учнів евристичними прийомами (їх) розв’язання задач.

Крім того, основним елементом навчальної діяльності в розвивальному навчанні є учбова задача, а процес навчання передбачає прямування думки від загального до часткового, що є ще однією умовою застосування евристичних прийомів при формуванні геометричних понять.       

Вивчення навчального матеріалу в системі розвивального навчання відбувається шляхом виконання учнями певних теоретичних дій, що відповідають закономірностям теоретичного мислення. Загалом, можна виокремити таку послідовність теоретичних дій:

1)      прийняття від учителя чи самостійне визначення навчальної задачі;

2)      аналіз умов задачі з метою виявлення суттєвих зв’язків і відношень в об’єкті;

3)      моделювання виявленого відношення в предметній, графічній або буквенній формах;

4)      вивчення на моделі властивостей цього відношення;

5)      побудова системи часткових задач, що розв’язуються в загальний спосіб;

6)      контроль виконання попередніх дій;

7)      оцінка засвоєння всього загального способу як результату розв’язування даної навчальної задачі.

Наведена модель чудово накладається на модель організації евристичної діяльності учнів у процесі формування геометричних понять:

1)      визначення головного об’єкта евристичної ситуації (поняття), проблеми, яка пов’язана з цим об’єктом;

2)      формулювання завдання з невідомим розв’язком (самостійне формулювання проблеми самими учнями);

3)      розв’язання завдання кожним учнем;

4)      демонстрація освітньої продукції учнів: утворених означень, гіпотез, тверджень;

5)      розгляд раніше знайдених розв’язків з людського досвіду (можливе використання матеріалу підручника);

6)      порівняння, класифікація, співставлення отриманих освітніх продуктів;

7)      рефлексія, самоаналіз власної діяльності.

Система геометричних понять виступає передумовою і основою самостійної побудови способів розв’язання геометричних задач, що у свою чергу є змістовним компонентом розвивального навчання.

З геометричними фігурами та поняттями про них діти знайомляться у повсякденному житті з молодшого віку. Тому кожен учень до моменту систематичного вивчення курсу геометрії у 7 класі має певну систему уявлень про деякі геометричні поняття, що вироблена на основі життєвого досвіду.

Згідно з точкою зору Л.С. Виготського [1], наукові і життєві поняття розвиваються в протилежному напрямку; перші починаються від означення і рухаються до предмета, другі, навпаки, починаються від предмета і рухаються до означення. Л.С. Виготський наділяє ці дві категорії понять протилежними рисами у трьох основних відношеннях: раптовості, усвідомленості, системності. У процесі засвоєння здійснюється одночасний рух у двох протилежних напрямках: від предмета до означення і від означення до предмета, тобто абстрагування і конкретизація здійснюються паралельно.

Думку Л.С. Виготського з приводу ролі життєвих понять поділяє Н.А. Менчинська [3], яка зазначає, що дитині не доводиться безпосередньо «запозичувати» поняття з оточуючого світу, так як вона отримує їх готовими від оточуючих її дорослих, але, тим не менш, її власний наочний досвід накладає певний відбиток на процес засвоєння понять. Науковець вказує таку закономірність: чим менший запас знань про навколишній світ, тим більший власний наочний досвід дитини про поняття.

Ми погоджуємося з цим твердженням, оскільки на цій основі виникають помилки узагальнення, які досить часто спостерігаються як у дітей дошкільного віку, так і на будь-якій віковій сходинці, зокрема і у підлітків, при зіткненні учнів з новими для них поняттями.

У процесі вивчення нових понять у шкільному курсі геометрії, вчитель обов’язково має враховувати наявний життєвий досвід учнів та правильно коригувати його. Слід зазначити, що отриманий висновок повністю співпадає з пріоритетом особистісно-орієнтованого навчання, згідно з яким спочатку розкривається суб’єктний досвід учня, а потім відбувається його узгодження зі змістом освіти.

Наявний суб’єктний досвід особистості після певної корекції дозволяє учневі виконувати завдання з певним рівнем самостійності, що призводить до розвитку та вдосконалення самосвідомості. Евристичний підхід до процесу формування геометричних понять вимагає активної включеності учня у генерування нових знань, висування гіпотез, що у свою чергу дають змогу учневі самореалізуватися.

Зауважимо на специфічній ролі вчителя у процесі формування геометричних понять. Евристичні ситуації передбачають висування завдань чи проблем самими учнями, що робить невідомим процес розв’язання як для учнів, так і для вчителя. Тому, останній перетворюється з керівника освітнього процесу на його рівноправного суб’єкта, тобто відбувається зміна направленості педагогічного впливу: не від учителя до учнів, а від учня до учителя, що у свою чергу відповідає основим положенням особистісно-орієнтованого навчання. Завдання вчителя у такій взаємодії своєчасно прийти на допомогу, коли це необхідно і надати її, при цьому не пригнічуючи активності, самостійності і гідності особистості учнів. Зазначимо, що завдання уроку вчитель визначає за допомогою діалогу з класом; педагог при цьому мотивує учнів до роботи.

Тому, урахування принципів розвивального та особистісно-орієнтованого навчання є передумовою організації евристичної діяльності з формування геометричних понять.

 

Література

1.      Выготский Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.

2.      Євдокимив В.І. Технологія особистісно орієнтованого навчання як інноваційне педагогічне явище / В.І. Євдокимов // Новий колегіум. Науковий інформаційний журнал. – 2007. – № 5 (42). – С. 20-26.

3.      Менчинская Н.А. Психология усвоения понятий / Н.А. Менчинская // Известия академии педагогических наук РСФСР. – 1950. – Вып. 28. – С. 3–17.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info