zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Черепня В.В.

Україна, м. Чернівці, Чернівецький національний університет

 імені Юрія Федьковича

 

Обоснована необходимость перехода экономики Украины на инновационный путь развития. Рассмотрены категории: комплекс маркетинга, маркетинг инноваций в системе факторов конкурентоспособности предприятия.

 

У ринкових умовах безперервне впровадження інновацій – вирішальний фактор підтримки високої конкурентоспроможності підприємства. Важливою умовою реалізації інноваційної політики підприємства є застосування маркетингових інновацій. Саме концепція маркетингу інновацій орієнтує виробництво і збут на більш повне, ніж конкуренти, задоволення існуючих потреб споживачів за допомогою інновацій.

Актуальність проблеми використання концепції маркетингових інновацій для сучасної України зумовлена спадом виробництва вітчизняних товарів, відсутністю попиту на багато видів продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Досвід Японії, Південної Кореї та Китаю свідчить про те, що ці країни зробили акцент на інноваційну стратегію, інтенсивні технологічні зміни, які забезпечили їм високі темпи економічного зростання. Ще М. Портер підкреслював, що ефективність і конкурентоспроможність економіки визначається співвідношенням виробничих факторів, інвестицій та інноваційної діяльності [1, с.146].

У Законі Україні «Про інноваційну діяльність» зауважується: «...інновації це знову створені (засновані) і (чи) удосконалені конкурентоспроможні технології, продукти чи послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного та іншого характеру, які істотно покращують структуру та якість виробництва і (чи) соціальної сфери, а інноваційна діяльність - це діяльність, спрямована на використання та комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок, що обумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг» [2]. Отже, у Законі підкреслено, що інноваційний продукт є результатом наукових досліджень.

Очевидно, що структура маркетингових інновацій повинна бути зумовлена змістом такого фундаментального поняття маркетингу, як комплекс маркетингу, який розробив американський вчений-маркетолог Ф. Котлер. Це конкретний інструментарій, який використовується фірмою для досягнення поставленої мети, вирішення відповідних завдань. До нього належать прийоми і методи планування продукції, визначення цін, використання товарних знаків, виробничих марок, розподілу, рекламування, стимулювання збуту, які об’єднані в чотири групи (концепція «4Р») - товар, ціна, місце, просування [3, с. 95 - 96].

Отже, можна припустити, що відповідно змісту комплексу маркетингу структура маркетингових інновацій складається з наступних елементів: інновації – продукт, інновації – ціна, інновації – розподіл та інновації просування. А в основу класифікації маркетингових інновацій відповідно повинна бути покладена методологія ринкової діяльності підприємства, згідно з якою маркетинг інновацій можна розглядати з наступних позицій:

1)      як аналітичний процес, що передбачає виявлення ринкових можливостей інноваційного розвитку;

2)      як засіб активного впливу на споживачів та цільовий ринок у цілому, що пов’язаний з виведенням та просуванням інновації на ринок;

3)      як функцію інноваційного менеджменту, спрямовану на виявлення можливих напрямів інноваційної діяльності, їх матеріалізацію і комерціалізацію. При цьому можна одночасно розглядати інноваційний менеджмент як функцію маркетингу інновацій, спрямовану на втілення досягнень науки і техніки у нові товари, що здатні задовольнити потреби і запити споживачів та забезпечити товаровиробнику (продавцю) прибуток;

4)      як засіб (ринковий інструментарій) орієнтації окремих суб’єктів господарювання, а разом з тим і національної економіки в цілому, на інноваційний розвиток [4, с. 270].

 На шлях інноваційного розвитку розвинуті країни світу стали у другій половині ХХ століття і отримують близько 80 – 85% приросту ВВП за рахунок інновацій, до яких відносять нові технології, нові вироби, нові методи організації виробництва і збуту тощо [5, с. 187].

Саме жорстка конкуренція на ринку об’єктивно зумовлює необхідність розробки маркетингових інновацій. Постійні потреби в маркетингових інноваціях обумовлюються кризовими явищами у функціонуванні підприємств, втратою конкурентних переваг. Звідси й випливає, що потреба в маркетингових інноваціях зумовлена бажанням фірм та організацій зберегти та зміцнити свої ринкові позицій.

Для підприємств України в сучасних умовах найактуальнішим питанням залишається необхідність активізації інноваційної маркетингової діяльності. Перехід до інноваційного типу економічного зростання є необхідною умовою входження до світової економічної системи.

 

Список літератури

1.      Портер М. Стратегія конкуренції. / М. Портер. - К.: Основи, 1998.

2.      Про інноваційну діяльність: Закон України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/

3.      Котлер Ф. Основы маркетинга. / Ф. Котлер. М.: Прогресс, 1990. - 736 с.

4.      Маркетинг. Менеджмент. Інновації. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. – 623 с.

5.      Зяйлик М.Ф., Вівчар О.І. Особливості інноваційного маркетингу в Україні // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». Вип. 5(2), 2011. – С. 185-190.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info