zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЗМІНИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ В УМОВАХ НАДЛИШКУ ОКСИДУ АЗОТУ В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ

 

Клименко А.С., Хоменко О.М.,

Кленіна І.А., Руденко А.І.

Україна, м. Дніпропетровськ,

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара,

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

 

З'ясовано вплив надлишку NO в організмі щурів на функціональний стан підшлункової залози. При введенні нітропрусиду натрію концентрація нітратів /нітритів на 6 – ту добу збільшується майже в 2 рази, з подальшим зниженням цього показника, який на 30 – ту добу зменшився у 3,7 рази в порівнянні з контролем. За даних умов, також спостерігається підвищення активності і α – амілази на 6 – ту добу, та зниження даного показника наприкінці дослідження. Також на 6 – ту добу моделювання надлишку NO в організмі щурів підвищується концентрація трипсину у 2 рази. Можливі механізми отриманих змін потребують подальших досліджень.

 

Як свідчать статистичні дані останніх років, в наш час, поширюється кількість людей які мають різноманітні захворювання підшлункової залози, серед яких є панкреатит. Постійна увага до проблеми панкреатиту обумовлена тим, що це прогресуюче захворювання підшлункової залози, яке характеризується появою під час загострення гострого запального процесу, поступовим заміщенням паренхіми органа сполучною тканиною й розвитком недостатності екзой ендокринної функції залози [4].

На сьогоднішній день вивчено достатню кількість механізмів, що стосуються впливу оксиду азоту, але що до ролі NOергічної системи, яка здатна однією з перших реагувати на стресс фактор, у регуляції діяльності підшункової залози, то це питання вивчено не достатньо.

Доведено подвійну роль цього універсального ендогенного регулятора, здатного як ушкоджувати, так і захищати слизову оболонку шлунковокишкового тракту, в залежності від його концентраії. Відомо [5], що NO регулює моторику травного тракту, шлункову секрецію, мікроциркуляцію, стимулює секрецію слизу і у фізіологічних умовах надає цитопротективну дію [5,7].

Також оксид азоту, виступає як потужний ендогенний вазодилататор та бере участь в регуляції як системного, легеневого та судинного опору, так і в процесах коагуляції крові, інгібує адгезію формених елементів крові до ендотелію [3]. Особливий інтерес представляє здатність оксиду азоту експресувати синтез ряду найважливіших білків й ферментів [1].

 Отже, метою цієї роботи є зясування ролі NOергічної системи у функціональній активності підшлункової залози шляхом моделювання надлишку оксиду азоту в організмі щурів.

Дослідження проводили на лабораторних білих щурах – самцях масою 210 – 230 г, яких утримували у віварію на страндартному раціоні. Евтаназію тварин здійснювали під кетаміновим наркозом. Дослідження проводили дотримуючись нормативів Конвенції з біоетики Ради Європи 1997р., Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей, загальних етичних принципів експериментів на тваринах, ухвалених Першим національним конгресом України з біоетики (2001 р.), інших міжнародних угод та національного законодавства у цій галузі.

Тварини були розділені на дві групи. Перша група тварин була контрольною (n=18), цим тваринам внутрішньочеревинно вводили стерильний фізіологічний розчин протягом 6ти, 12ти та 30ти днів.

До другої групи відносилися тварини, яким вводили внутрішньочеревинно 1% – ий розчин натрію нітропрусиду (NaНП) (SigmaAldrich) в дозі 1,5 мг/кг протягом 6 – ти (n=6), 12 – ти (n=6) та 30 – ти (n=6) днів.

Оцінку зовнішньосекреторної функції підшлункової залози, проводили завдяки методам визначення активності ферментів a – амілази, трипсину в сироватці крові за допомогою методу Ерлангера в модифікації Шатернікова [6].

У присутності a – амілази крохмаль гідролізується до похідних, що не дають кольорової реакції з йодом. При взаємодії крохмалю з йодом утворюється забарвлений комплекс, оптична щільність якого пропорційна концентрації негідролізованого крохмалю. Активність a – амілази оцінюють по зменшенню інтенсивності забарвлення. Під дією трипсину на синтетичний субстрат N, αбензоїлD–1–аргінінрнітроанілідутворюється бензоїл–D, альфа–аргінін і рнітроанілін, забарвлений в жовтий колір. Про активність ферменту свідчить інтенсивність забарвлення розчину [6].

Отриманий числовий матеріал обробляли за допомогою стандартних методів математичної статистики з визначенням середніх величин, їх стандартних помилок та інтервалів вірогідності за tкритерієм Ст'юдента. Відмінності, отримані за методом парних порівнянь, вважали вірогідними при р < 0,05. Математичні розрахунки та побудову графіків здійснювали з використанням пакетів програм Microsoft Excel 2010.

Під час проведення експерементальних досліджень не було зафіксовано летальних випадків серед піддослідних тварин. Контрольна група тварин у своїй крові мала такі показники нітритів / нітратів: 32,61 ± 4,55 мкмоль/л, ці дані відповідають нормі, що підтверджується даними літератури [7]. При внутрішньочеревному введені нітропрусиду натрію, уже на 6 день у порівнянні з контрольною групою були помітні суттєві зміни.

На рис.1. наведені результати досліджень щодо зміни концентрації нітритів / нітратів при моделювані надлишку NO в організмі щурів. Як бачимо, на 6 – ту добу проведення експерименту концентрація нітритів / нітратів збільшилася від 32,61 ± 4,55 до 57,1 ± 7,28 мкмоль/л (р < 0,05), тобто в 1,8 рази.

Починаючи з 12 – ї доби було відмічено суттєву тенденцію до зниження концентрації нітритів / нітратів, яка дорівнювала 21,34 ± 5,56 мкмоль/л, це на 34% менше за показники, які мали на 6 – ий день введення нітропрусиду натрію. Вже на 30 день концентрація нітритів / нітратів у крові тварин досягала 8,75 ± 3,16 мкмоль/л, що свідчить про зменшення даного показника в 3,7 рази (р < 0,001) у порівнянні з контролем.

 

Рис.1. Зміни кількості концентрації нітритів / нітратів за умов надлишку оксиду азоту.

1. * – р < 0,05 – вірогідність змін між показниками у порівнянні з контролем;

2. ** – р < 0,001 – вірогідність змін між показниками у порівнянні з контролем;

Контрольна група α – амілази перед початком експерименту мала такі показники 96,02 ± 20,30 мкмоль/л. Так напротязі всього експерименту максимальна активність спостерігалася на 6 – ту добу, дані у порівняні з контрольною групою зросли на 54,1%, але з подальшим введенням нітропрусиду натрія концентрація α – амілази почала зменшуватися.

На 12 – ту добу введення нітропрусиду натрія концентрація α – амілази була менша за 6 – ту добу на 21,5%, при подальшому продовжені експеримента, спостерігали максимальне зменшення концентрації α – амілази на 30 – ту добу, що на 3,2 рази менше ніж показники, які отримали під час експерименту на 6 – ту добу (Рис. 2.). Цей факт можна розглядати як захисний адаптаційнокомпенсаторний механізм спрямований проти пошкодження підщлункової злози [7].

 

Рис. 2. Зміни кількості концентрації α – амілази за умов надлишку оксиду азоту.

 

При проведені експерименту, спостерігалися зміни і концентрації трипсину у крові щурів. Так, контрольна група мала такі показники – 4,19 ± 0,92 мкмоль/л, при введені нітропрусиду натрію на 6 – ту добу концентрація збільшилася на 49,8% від початкових даних (Рис. 3.).

При продовжені експерименту, було видно, що після 6 – ї доби концентрація трпсину почала зменшуватися. Так, дані які отримали на 12 – ту добу, 5,70 ± 0,49мкмоль/л свідчать, що концентрація знизилася у порівняні з 6 – тою добою на 31,7%. Наприкінці експенрименту, було помітно, що концентрація трипсину дорівнювала 3,91 ± 0,93 мкмоль/л, це свідчить, що показники зменшилися у порівняні з контролем на 6,7%.

 

Рис. 3. Зміни кількості концентрації трипсину за умов надлишку оксиду азоту.

 

Подібні результати отримали такі автори [1,5], вони пов'язують ці зміни у показниках з висняженням секретопродукуючих клітин у підшлунковій залозі під час довготривалого введення нітропрусиду натрію.

Висновки: Отже, з отриманих результатів видно, що тривале введення нітропрусиду натрію викликає порушення екскреторної функції підшлункової залози, яке супроводжується фазовими змінами ферментів білкового та вуглеводного обміну, що негативно впливає на функціонування підшлункової залози.

 

Список використаної літератури

1.      Виноградова Л.В. Функциональная недостаточность поджелудочной железы и ее коррекция в зависимости от стадии хронического панкреатита / Л.В. Виноградова, И.Е. Трубицына, А.В. Губина, Б.З. Чикунова // РМЖ. 2010. — № 13. — С. 37— 40.

2.      Геллер Л.И. Экзокринные и эндокринные панкреатические нарушения при хроническом панкреатите / Л.И. Геллер // Сов. Мед. — 2000. — №8. — C. 4–7.

3.      Коротько, Г.Ф. Регуляция секреции поджелудочной железы / Г.Ф. Коротько // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. — 2006. — № 4. — С. 6 — 15.

4.      Лазебник Л.Б. Роль NO в этиопатогенезе некоторых заболеваний органов пищеварения / Л.Б. Лазебник, В.Н. Дроздов, Е.Н. Барышников // Эксп. и клин, гастроэнт. — 2005. — № 2. — С. 4–11.

5.      Малышев И.Ю. Введение в биохимию оксида азота. Роль оксида азота в регуляции основных систем организма / И.Ю. Малышев // Росс. журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. — 1997. — № 1. — С. 49–55.

6.      Метельская В.А. Скрининг – метод определения уровня метаболитов оксида азота в сыворотке крови / В.А. Метельская, Н.Г. Туманова // Клин. лаборат. диагн. — 2005. — № 6. — С. 15–18.

7.      Руденко А.І. Спосіб моделювання панкреатиту в експерименті / А.І.Руденко, О.О. Крилова, Ю.А. Гайдар, В.А. Макарчук, М.С. Опихайло, В.В. Челкан // Держ. установа Інститут Гастроентерології НАМН України. – 2011. – 6 с.

8.      Moncada S. Nitric oxide and cell. Respiration Physiology and Patology // Verk Kon. Acad. Genelsk Belg. — 2009. — № 3. — P. 171 — 179.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info