zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

 

Сергатюк Ю.В.

Україна, м. Острог,

Національний університет Острозька академія

 

В статье рассматриваются психологические и социальные особенности позиции личности, а также проанализированы подходы ученых к сущности этого понятия. В результате сделана попытка сформировать комплексное представление о позиции личности и ее влияние на жизнедеятельность человека.

 

Прояв назовні буття особистості можливий при наявності у людини сталої системи цінностей, ідеалів, установок, які знаходять своє відображення в системі ставлення людини до світу, до людей, до свого місця і призначення в світі. В радянській, а пoтім і в сучасній російській й українській психології подібну стійку систему ставлення, що виявляється в поведінці і вчинках, прийнято називати “пoзицією”.

Процес формування життєвої позиції особистості містить великий комплекс об’єктивних і суб’єктивних умов та процесів, серед яких – засвоєння особистістю досвіду, формування світогляду, різноманітних знань, вироблення переконань, соціальних і професійних навичок, розвиток міжособистісних відносин, прилучення її до трудової та громадсько-політичної діяльності. Позиція (лат. positio – становище) – погляди, уявлення, установки особистості відносно умов її життєдіяльності. Позиція особистості показує реальне діяльнісне ставлення людини до подій. У ній виявляються цінності особистості [6].

Варто зазначити, що у теоретико-експериментальних дослідженнях вітчизняних і зарубіжних соціологів, психологів, соціальних психологів інтегральною характеристикою особистості визнана саме її активна життєва позиція, хоча у розкритті цього поняття виявляються неоднозначні підходи. Так, у працях Р.П. Ануфрієвої, О.І. Головахи, О.В. Донченко, О.О. Злобіної, М.Л. Кирилової, Л.П. Сохань проблема життєвої позиції особистості вивчається в контексті розробки теоретичних і методологічних проблем розвитку стилів її життєдіяльності, яка у широкому розумінні розглядається авторами як специфічний вид соціальної творчості. В обґрунтуванні означеної проблеми дослідники посилаються на те, що кожна людина, знаходячись у постійному контакті з оточуючим середовищем, не просто пристосовується до його обставин, а й активно впливає на них, перетворює їх відповідно до своїх цілей. У дослідженні В.Б. Соколова проблема активної життєвої позиції розглядається в єдності з комплексним вивченням особливостей розвитку моральної цілісності особистості. У зв’язку з цим життєва позиція в узагальненій формі визначається автором як певним чином організована єдність духовного і практичного. Активна життєва позиція, зазначає автор, є ядром цілісності особистості та її найбільш вірогідним критерієм. Як вважає В.Б. Соколов, необхідно враховувати ту обставину, що життєва позиція може проявлятися в усіх сферах життєдіяльності: трудовій, політичній, соціальній, побутовій, у сфері культури, пізнання тощо [2, с. 167].

Цікавою в цьому контексті є думка В.Н. Маркіна, згідно якої “життєва позиція – це спосіб включення особистості в життєдіяльність суспільства: сукупність поглядів, переконань, соціально значущих, перш за все професійних, умінь і відповідних ним дій особистості [4, с. 45]”. Соціальну спрямованість у визначенні життєвої позиції продовжує російський дослідник С.А. Прядков. Він розкриває суть життєвої позиції як “стійкої, усвідомленої системи поглядів людини на життя як концепцію, на свою діяльність”, а також “як систему відносин людини до суспільства, до самої себе, обумовлену положенням людини в системі суспільних відносин [8]”. Зрозуміло, що поза соціумом формування життєвої позиції не можливе, але давати їй оцінну характеристику, виводячи на провідні позиції критерій відповідності суспільним тенденціям і соціально значущим умінням, представляється дещо однобоким.

Вказані вище трактування “життєвої позиції” К.А. Абульханової-Славської, В.Н. Маркіна, С.С. Мірошникової можна віднести до соціологічного підходу, при якому позиція відображає соціальні статус, положення або ролі особистості.

Крім соціологічного, існує психологічний підхід, в якому позиція розуміється як стійкий структурний компонент особистості. Так, С.Л. Рубінштейн, розкриваючи суть життєвої позиції, писав, що основою її є “світогляд, який визначає реалізацію життєвої позиції, виявляється в діяльності і поведінці відповідно усвідомленим цілям особистості, яка володіє можливістю вибору цілей і засобів їх досягнення, оскільки в них найповніше виявляється активність, індивідуальність і самостійність особистості [9, с. 361]”. О.А. Мацкайлова вважає, що позиція – “поняття комплексне, таке, що містить особистісні утворення, які характеризують індивіда як суб’єкт: активність, творча свобода, свідомість і унікальність…, а також ціннісні орієнтації людини” [5, с. 52].

У дослідженнях Л.І. Божович соціальна позиція визнана як стрижневий компонент структури особистості, який виступає мірилом її ставлення до соціального середовища і зумовлює індивідуальну своєрідність виконання нею соціально спрямованих дій і поведінки. Як стверджує автор, під час формування особистості у дитячому віці спрямованість складається як внутрішні позиції особистості щодо соціального оточення, його окремих об’єктів. Позиція включає в себе мотиваційний, афективний та когнітивний компоненти. Важливо підкреслити, що внутрішня позиція – це не нав’язаний зовнішнім оточенням, а свідомо прийнятий людиною вибір свого місця в житті [3].

Підсумовуючи всі вище згадані підходи до трактування поняття “позиція”, можна зробити висновок, що психологічній і соціально-психологічній літературі (Б.Г. Ананьєв, Г.М. Андреєва, І.Д. Бех, Л.І. Божович, Л.С. Виготський, В.С. Войтко, О.М. Леонтьєв, В.І. Мухіна, В.Д. Небиліцин, Л.Е. Орбан-Лембрик, С.Л. Рубінштейн, Л.Д. Столяренко, Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов) життєва позиція особистості розглядається, в одних випадках, як складне, інтегральне, цілісне утворення, в інших – у вигляді окремих аспектів означеної проблеми, пов’язаних із ставленням людини до оточуючого середовища, соціальною спрямованістю її діяльності й поведінки тощо. Так, Б.Г. Ананьєв вважає, що життєва позиція особистості як суб’єкта суспільної діяльності й поведінки є складною системою, що включає: ставлення людини до суспільства в цілому і спільностей, до яких вона належить, до праці, людей, самої себе; установок і мотивів, якими вона керується у своїй діяльності; цілей і цінностей, на які спрямована ця діяльність. Означене поняття відтворює прояви діяльнісної сутності людини, наділеної свідомістю і здатністю приймати рішення, обирати певну лінію поведінки, так або інакше оцінювати, а отже, так або інакше ставитися до зовнішнього світу. Як підкреслює автор, все це – характеристики особистості, які визначають її світогляд, життєву спрямованість, суспільну поведінку, основні тенденції розвитку. Сукупність цих властивостей особистості, що постійно реалізується в суспільній поведінці, закріплюється в образі її життя [1, с. 354].

Загалом життєва позиція особистості є багатомірною. Вона інтегрує всю особистісну структуру, забезпечує людині певний рівень включеності в життєдіяльність соціального середовища та її самовизначення як суб’єкта власного життєвого шляху та способу життя. Об’єктом позиції особистості є соціальний стан особистості, її життєвий шлях у суспільстві. Життєва позиція особистості як соціальний феномен характеризує людину як суб’єкта певного способу життя, дає змогу зафіксувати специфічні особливості й спрямованість діяльності окремої людини, певної спільноти у різноманітних сферах життя – у сім’ї, на роботі, в громадській діяльності, щодо використання вільного часу [7].

Отже, життєва позиція може бути визначена як стійка, внутрішньо усвідомлювана система поглядів людини на життя, на свою діяльність, а також система ставлення її до суспільства, до інших людей, до самої себе, яке зумовлене домінуючими соціальними цінностями. Це все, що формується в умовах сімейного і соціального виховання, адже внутрішні потреби та мотиви включають в себе частину суспільних мотивів чи потреб. Потреби людини також є частиною позиції, адже з ними тісно пов’язані мотиви поведінки і формування ціннісних орієнтацій. Задоволення потреб є лише умовою розвитку особистості, а не його джерелом. Таким чином, позиція особистості і її розвиток відбувається в умовах соціальної взаємодії, що дозволяє людині використовувати колективний досвід і формувати власні цінності, мотиви, ставлення.

 

Список використаної літератури:

1.      Ананьев, Б.Г. Избранные труды по психологи. – Издательство Санкт-Петербургского университета, 2007. – 412 с. – ISBN 978-5-288-04394-9.

2.      Бех, І.Д. Виховання особистості : у 2 кн. – Кн. 1 : Особистісно-орієнтувальний підхід : теоретико-технологічні засади / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280с.

3.     Лубовский, Д.В. Понятие внутренней позиции – проблема и перспективы исследования [Электронный ресурс] / Д.В. Лубовский. – Режим доступа : http://www.kursm.ru/psy106.html. – Оглавление с экрана.

4.      Маркин, В.Н. Жизненная позиция личности как психолого–акмеологическая категория и феномен социального самоутверждения. // Мир психологии. – 2005. – № 4. – С. 45-50.

5.      Мацкайлова, О.А. Особенности становления субъектной позиции в старшем школьном возрасте // Педагогические проблемы становления субъектности школьника, студента, педагога в системе непрерывного образования. – Волгоград: Изд-во ВГИПКРО, 2003. – Вып. 12. – С.51-54.

6.      Особливості поведінки особистості у групі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://studentam.net.ua/content/view/3296/97/. – Назва з екрану.

7.      Процесс формирования жизненной позиции личности [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pro-psixology.ru/process-formirovaniya-aktivnoj-zhiznennoj-pozicii/167-process-formirovaniya-zhiznennoj-pozicii-lichnosti.html. Оглавление с экрана.

8.      Прядков, С.А. Життєва позиція особистості в аспекті сучасного соціально-філософського осмислення [Електронний ресурс] / С.А. Прядков // Філософський альманах “Мультиверсум”. – К. : Центр духовної культури, 2004. – №40. – Режим доступу : http://www.filosof.com.ua/Jornel/ M_40/Pryadko.htm.

9.      Рубинштейн, С.Л. Проблемы общей психологии. – СПб : Издательство “Питер”, 2000. – 424 c.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info