zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)



НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.info



Студия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!



Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>



ПСИХОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ - ЯК НАПРЯМОК РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

 

Титаренко Л.М.

Україна, м. Одеса,

ОРІДУ НАДУ при Президентові України

 

В даній статті розглядаються основні напрями сутності психології управління в контексті дослідження спрямованості підготовки управлінських кадрів на організацію їх практичної діяльності. Аналізуються питання, пов’язані з проблемами формування державної кадрової політики в контексті взаємодії влади і суспільства.

Ключові слова: психологія управління, суспільні реформи, державна кадрова політика, якісний склад кадрового потенціалу, кадри державного управління.

 

Постановка проблеми. Зі зміною суспільно-політичного устрою країни постає необхідність забезпечення якісної підготовки управлінських кадрів, орієнтованих на удосконалення державної кадрової політики в напрямку виконання державою соціально-захисної функції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальнотеоретичні аспекти досліджуваної проблеми висвітлені у працях вітчизняних вчених: О. Воронько, С. Дубенко, Н. Нижник, В. Лугового, В. Малиновського, В. Майбороди, В. Олуйко, Г. Псарьова, О. Якубовського і ін. і ін. В центрі уваги цих авторів знаходиться система освіти та її спрямованість на формування і удосконалення корпусу кадрів державного управління.

Невирішена раніше частина проблеми. Вибір даної теми зумовлений тим, що формування системи підготовки магістрів державного управління потребує вивчення тих проблем, що існують в цій галузі. Як зазначають вчені, ефективність діяльності управління визначається взаємозв’язком суспільних реформ з пріоритетними напрямками державної політики та якісним складом її кадрового потенціалу [1; 3]. Науковцями розглядаються різні підходи щодо співвідношення практичної діяльності державних службовців: політичного, економічного та соціального аспектів розвитку суспільства. Ці питання не втратило актуальності, і на сьогоднішній день потребують подальшого розгляду та вирішення.

Метою статті є дослідження соціально-психологічної спрямованості підготовки управлінських кадрів на організацію їх практичної діяльності та аналізу раціонального використання кадрового потенціалу в напрямку підвищення суспільного добробуту населення.

Виклад основного матеріалу. Психологія управління - це галузь психології, яка вивчає психологічні закономірності управлінської діяльності. Як наука, психологія продукує знання, що застосовуються при вирішенні проблем життєдіяльності суспільства і т. ін. Вона охоплює коло завдань управлінської діяльності (функціональний зміст управління, чинники, що впливають на її ефективність, мотивацію отримання теоретичних знань і реалізацію їх в безпосередній практичній діяльності), а саме: психологічні основи добору та навчання управлінських кадрів; психологію вирішення управлінських завдань; психологію прийняття управлінських рішень; соціально-психологічні аспекти кадрової політики в цілому.

Тому особливої актуальності набуває те, що державна кадрова політика є стратегією держави з формування і раціонального використання її кадрового потенціалу. Зміни в системі суспільно - політичного устрою порушують питання про те, чи стає державна служба типом професійної управлінської діяльності, спрямованим на задоволення нових соціальних потреб суспільства. За цих умов виникає потреба в формуванні якісно нової особистості працівника державної служби. При цьому особливої ваги набуває виявлення зв’язків між громадянським суспільством і державною владою. Сьогодення вимагає від кадрів державної служби вміння визначити і пред’явити суспільству новітні технології відповідного управління - вміння критично оцінювати проблеми суспільства і успішно їх розв’язувати[4, с. 5]. Пріоритетні цілі та завдання формування і реалізації державної кадрової політики визначені у запропонованій Президентом України В.Ф.Януковичем національній стратегії державної кадрової політики на 2011-2020роки [5, с. 8].

Існує безпосередня залежність надійного і стабільного розвитку держави від якісного складу її кадрового корпусу [3, с. 69]. Відповідність працівників державної служби вимогам управлінської діяльності ефективно забезпечується використанням професіограми. Це характеристика вимог, висунутих професією до фахівця, його психологічних та інтелектуальних якостей; перелік та опис загальних і спеціальних умінь та навичок, необхідних для управлінської діяльності. В аналітичну професіограму ми пропонуємо включати два блоки: опис об'єктивних характеристик, необхідних для конкретної професійної діяльності, і опис діяльності конкретної людини та її якостей [2, с. 103].

Загальні вимоги для розробки професіограми державного службовця як керівника і спеціаліста різних категорій, рангів вказані в Законі України "Про державну службу". Враховуючи ці вимоги, пропонуємо методику складання професіограми державного службовця сучасного типу, яка включає психологічні компоненти:

·         самооцінку глибини знань за основними дисциплінами, які він прослухав у навчальному закладі;

·         самооцінку своїх вмінь за 10-ти бальною шкалою;

·         експертну оцінку за тими ж самими критеріями.

·         далі здіснюється порівняння самооцінки з оцінкою експерта.

 

Таблиця 1.1.

Оцінка знань державного службовця (заповнює держслужбовець)

Необхідні знання

Оцінка знань: глибокі

Оцінка знань: задовільні

Оцінка знань: несистематизо-вані

1

2

3

4

5

1

Теорія держави і права

 

 

 

2

Нормативні акти України

 

 

 

3

Теорію і практику державного управління

 

 

 

4

Основи національної культури і духовності

 

 

 

5

Основи науки загального управління, НОП

 

 

 

6

Основи економіки і організації виробництва

 

 

 

7

Основи соціології, загальної і соціальної психології

 

 

 

8

Основи психології, педагогіки державної служби, етики державного службовця

 

 

 

9

Останні досягнення науки і техніки

 

 

 

10

Свої права і обов'язки

 

 

 

11

Події внутрішньополітичного і міжнародного життя

 

 

 

12

Новинки сучасного мистецтва і культури, духовності суспільного життя

 

 

 

 

Таблиця 1.2.

Оцінка вмінь державного службовця (активно-динамічна модель)

Держслужбовець повинен вміти.

1

Оволодівати нормами творчої, професійної діяльності.

2

Реалізовувати особисту програму самореалізації:

3

- спрямовувати власний потенціал на єдність раціональності, духовності та чутливості,

4

- розбиратися в процесах і явищах суспільного життя,

5

- особисто підвищувати науково - професійний розвиток,

6

- нести відповідальність за наслідки своїх вчинків.

7

Цілеспрямовано збагачувати особисту компетентність.

8

Викликати інтерес до своєї професійної діяльності, бути конкурентноздатним.

9

Створювати позитивний емоційний настрій, знати професіограму своєї професії.

10

Систематично підвищувати професійно-культурний рівень.

11

Враховувати власну індивідуальну своєрідність соціально-психологічних властивостей та співробітників.

12

Оволодівати навиками саморегуляції і постійно їх використовувати.

13

Вміти керувати власною поведінкою в умовах стресових ситуацій.

14

Прогнозувати та програмувати кадрову політику на перспективу.

15

Спрямовувати інтелектуальну енергію на виконання управлінських функцій.

 

Висновки, які ми можемо отримати внаслідок застосування цієї методики дозволяють:

·         оцінити здатність державного службовця аналітично визначити свої професійні та особистісні якості, використовувати методику як орієнтир для професійного самовдосконалення;

·         отримати дані стосовно відповідності професійних якостей кандидата до функціональних вимог;

·         кожен керівник може використовувати методику професіограми для розроблення кваліфікаційних вимог відбору та оцінювання управлінського персоналу.

В кінцевому результаті професіограма націлена на те, щоб забезпечити використання всієї гами можливостей і професіональних здібностей фахівців у професійної діяльності та застосування в різноманітних сферах життя.

Нагальною потребою сьогодення стає всебічне осмислення психологією управління орієнтирів і детермінант розвитку особистості, як суб'єкта управління. У зв'язку з цим набувають актуальності проблеми вивчення специфіки мотиваційної сфери управлінських кадрів, їх професійної підготовки.

Таким чином, наукові програми та багатоаспектність функцій і завдань органів державної влади актуалізують необхідність постійного оновлення професійної підготовки кадрів управління відповідно потреб економічного та соціального розвитку країни, становлення громадянського суспільства. Забезпечення державного управління висококваліфікованими спеціалістами – це складний безперервний процес, який передбачає підвищення ефективності всієї системи державної служби. Важливим завданням державної кадрової політики є формування генерації професійно підготовлених, високоморальних та демократично орієнтованих державних службовців.

 

Література

1.        Псарьов Г.Ю. Розвиток кадрового потенціалу в умовах реформування адміністративно-територіального устрою: регіональна складова державної кадрової політики. Кримський юридичний вісник. Випуск 3 (10 ) частина ІІ.

2.        Титаренко Л.М. Професійність фахівців державного управління за умов становлення громадянського суспільства ( особливості підготовки кадрів) // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України. №1 - 2, січень-квітень, 2008. – С. 101-105.

3.        Якубовський О.П. Регіональна політика на сучасному етапі державотворення: проблеми децентралізації, ризики та перспективи впровадження: матеріали щоріч. загальноінститут. наук.-практ. конф., 31 жовт. 2006 р. / голов. ред. М.М. Іжа. - О., 2006. - С. 62-64.

4.        www/president. gov.ua/Прес-служба Президента України В.Ф. Януковича.

5.        www.rv.gov.ua/sitenewn/mai//Проект Стратегії державної кадрової політики на 2011 - 2020 роки.



Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info