logo logo
logo
ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
logo

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІНТЕГРАЦІЯ АНАЛІТИЧНИХ ПІДХОДІВ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПАРАМЕТРІВ ЕПІЛЕПТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Макаренко А.С.,

Олександрук Б.А.,

Тетко І.В.

ННК "Інститут прикладного системного аналізу" при НТУУ "КПІ"

В наші дні фіксується велика кількість випадків епілептичних за­хво­рювань. Епілепсія є психічним захворюванням, що характеризується по­ру­шеннями свідомості та нерідко супроводжується тотальними су­дома­ми. Як правило, припадок починається раптово, без проявів попередніх симп­томів. Розрізняють епілепсію генуїчну (природжену) та симпто­ма­тич­ну. Симптоматична епілепсія може бути викликана такими за­хворю­ван­нями головного мозку, як пухлини, травми, хронічний алкоголізм чи ін­фекційні захворювання. Лікування епілепсії суворо індивідуальне та комплексне.

Підкреслимо важливість попереднього прогнозування епілеп­тич­но­го припадку. Більшості негативних проявів припадку можна уникнути, як­що ввести попередньо (за 5–10 хв.) ряд препаратів. Також важливо без хі­рургічного втручання встановити місцезнаходження джерела епілепсії, йо­го характеристики. Виходячи з того, що природа епілепсії для різних па­ці­єнтів індивідуальна, зробимо висновок про те, що методики розв'язку по­ставлених задач мають бути індивідуальними. Таким вимогам від­по­ві­да­ють адаптивні підходи. Достатню гнучкість навчання демонструють ней­ронні мережі. Але нейронні мережі не вирішують повністю проблему ви­значення параметрів епілептичного захворювання. В даному випадку не­обхідне адекватне поєднання як методів стохастичного аналізу, методів, що застосовуються при аналізі динамічного хаосу, так і технологій ней­ронних мереж.

У даному дослідженні використовувались цифровані (частота квантування 200 Гц) дані 32-канальної електроенцефалограми системи Biomedical Monitoring Systems Inc (Nicolet-BMSI, Madison, Wisconsin, USA). Дані було знято з 21 та 27 електродів, що були розміщені згідно стан­дартів Extended International 10-20 System. Дослідження проводились на 10 пацієнтах. Аналіз запису проводився на різних фазах перебігу епі­леп­тичного захворювання: до настання припадку, під час припадку, пев­ний час після припадку, а також у нормальному стані пацієнта при знач­но­му часовому віддаленні від  припадку.

Первинний аналіз сигналу полягав у дослідженні динаміки сиг­на­лів, що були записані у різних фазах. Тут важливим є дослідження як ін­тегральних складових, так і диференційних складових високих порядків. На даному етапі відбувається формування багатовимірних патернів  різ­них  фаз запису сигналів (період формування 15 секунд).

На наступному етапі відбувається фільтрація й нормування патер­нів з метою зведення патернів різноманітних фаз сигналів до  єдиної мет­ри­ки. Крім того, даний етап є важливим  для отримання більш регулярних ре­зультатів при наступній обробці патернів, а також для підвищення ефек­тивності наступних методів обробки.  

Далі після проведення фільтрації й нормування будемо розглядати па­терни в якості базисних характеристик стану пацієнта в певний момент часу. Оскільки епілептичне захворювання носить суворо індивідуальний ха­рактер, то патерни різних пацієнтів істотно відрізнятимуться навіть для од­на­кових фаз формування патернів. Тому визначення параметрів епілеп­тич­ного захворювання пацієнта необхідно здійснювати на базі по­рів­няль­но­го аналізу патернів, сформованих у різних фазах перебігу за­хво­рю­ван­ня. Відповідно до вимог адаптивності будемо будувати нейронну мережу, що виконуватиме функцію компаратора. З метою встановлення рівня до­сто­вірності результатів, адекватного прийняття найбільш імовірної гі­по­те­зи необхідно провести статистичний аналіз даних, що були отримані з ней­ронної мережі.

Проведені дослідження показали, що в більшості випадків припа­док епілепсії може бути попереджений завчасно, що дасть змогу уникнути йо­го негативних проявів. Також для кожного пацієнта можуть бути ви­значені оптимальні для нього рекомендації щодо лікування епілепсії.

Крім того, дослідження продемонстрували, що для отримання прийнятних результатів можна відмовитись від електродів, що розміщу­ють під черепну коробку. Використані методи аналізу можуть бути реа­лі­зо­вані апаратурою малих розмірів, що може надати змогу стежити за ста­ном пацієнта цілодобово.

Подяка за інформаційну допомогу INTAS OPEN 97-168, 97- 173.

Література

1.        GoldBerger AL. Nonlinear dynamics for clinicians: chaos theory, fractals and the complexity at the bedside. Lancet. 1996.

2.        Engel J Jr. Seizure and epilepsy. Philadelphia, USA. 1989.

3.        Олександрук Б.А. Использование стохастических процессов в ней­рон­ных сетях при решении задач распознавания образов. Автоматика – 2000.

4.        Nuver MR, Comi G, Emerson R, et al. IFCN standards for digital recording of clinical EEG.  Electrocefalogr Clin Neurophysiol. 1998.

 Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet