zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЗАПОЗИЧЕНІ ПАРЕМІЇ В ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ Б.ЛЕПКОГО

 

Баракатова Н.А.

Україна, м. Дніпропетровськ,

ДНУ ім. Олеся Гончара

 

В статье рассматриваются особенности заимствованных паремических единиц в тексте романа «Мотря» Б. Лепкого. Основными языками-донорами пословиц и поговорок являются латинский и польский, менее активными оказались заимствования из немецкого и арабского.

 

Жоден народ світу не існує без власного фольклорного фонду, серед якого окреме місце посідають прислів’я та приказки як словесно-художні форми, що узагальнюють неповторний життєвий досвід тієї чи тієї людської спільноти, є сентенціями, в яких найбільш викінчено акумулюються результати осмислення представниками будь-якої нації фактів об’єктивної дійсності.

Однак до сьогодні залишається остаточно не розв’язаним питання про суть і зміст паремій як наукових одиниць. Пареміологія «перебуває на стику лінгвістики і фольклористики» [5, с. 461] і вивчає народні вислови, серед яких основну масу – до трьох чвертей – становлять прислів’я і приказки. Цієї ж думки дотримується й О. Селіванова, вважаючи паремії об’єктом вивчення «окремої маргінальної галузі» [4, с. 448]. Деякі дослідники включають пареміологію до складу фразеології, зважаючи на ознаки усталеності, клішованості, культурної забарвленості, як властиві одночасно фраземам і пареміям (В.Л. Архангельський, Л.А. Булаховський, Л.Г. Скрипник тощо). І.С. Рябчій зараховує прислів’я до афористичних мікрожанрів [3, с. 206], а Г.О. Денискіна кваліфікує прислів’я і приказки як периферійні структурні елементи дидактичного роду літератури, тобто вважає їх стилістичними різновидами власне афоризмів [1, с. 47]. Метою нашої наукової розвідки є з’ясування специфіки паремійних одиниць у структурі текстів історичної прози Б. Лепкого.

У структурі текстового масиву історичної повісті Б.Лепкого «Мотря» чітко виокремлюються чотири групи прислів’їв і приказок, які характеризуються різними джерелами походження. Це, зокрема, польська, латинська, італійська та німецька мови. Сам автор словами одного зі своїх героїв так умотивовує наявність подібних фактів мови: «Польськими словами бесіду свою, як кашу вишкварками радо підмащують, а то й латиною закидають» [2, с.19]. Найбільш широко представленими в аналізованій повісті виявилися паремії з латині. Як правило, вони наводяться мовою оригіналу, як-от: Homo homini lupus (est) [2, с. 265], Honores mutsnt mores [2, с. 447], In wino weritas [2, с. 46], Nemo omnia scire potest [2, с. 342], Qui tacet, concentire videtur [2, с. 430]. Подекуди такі образні вислови виконують функцію заголовка, напр.: Capre diem [2, с. 455]. Зрідка в тексті повісті фіксуються латинські паремії в україномовному відтворенні: Хто мечем воює, той від меча гине [2, с. 352].

У складі другої за кількісним виявом одиниць групи паремій опинилися прислів’я і приказки польського походження, але, на відміну від попереднього угруповання, тут переважають вирази, фіксовані мовою роману, напр.: Добрий трунок на фрасунок [2, с. 7], Риба, гриби, вепровина потребують завше вина [2, с. 81], зберігаючи в більшості фонетико-граматичні ознаки мови-донора, як-от: Одно до Саса, а друге до ляса [2, с. 76], Три пáни, два отамани, один поддáни [2, с. 195], Ґлове хронь, писка бронь, складай бронь! [2, с. 155]. Натомість збереження оригінальної графіки є явищем не типовим: Na pal; na pal; maczugą wal, wal go w łeb maczugą, niech się nie męczy długo [2, с.41]. Поодинокі запозиченнях демонструють вплив інших культур - німецької (Mit dem Essen kommt der Appetit [2, с. 364]) та арабської (Не покладайся на коня, що пітніє, і на жінку, що плаче[2, с. 409]).

Отже, запозичені з різних мов світу паремії, у тому числі зафіксовані зі збереженням оригінальної графіки, надають художньому твору патетичного, урочистого звучання. Уживання таких одиниць переважно в мові персонажів твору характеризує їх як високоосвічених людей, демонструють красу людського розуму і є засобами створення мовного портрета героїв – Мазепи, Кочубея, Мотрі, Чуйкевича, а також свідчить про глибокі знання різних мов самого автора твору – Б.Лепкого.

 

Список використаних джерел

1.      Денискіна Г.О. Структурно-функціональні різновиди афоризмів / Г.О.Денискіна // Дивослово. – 2006. - № 11. – С. 46-49.

2.      Лепкий Б. Мазепа: Трилогія / Б. Лепкий. – Кн. 3. – Мотря: Іст. Повість у 2-х т. - Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження», 2006. – 496 с.

3.      Рябчій І.С. Трансформація афористичного жанру від Лярошфуко до Бірса / І.С.Рябчій // Дніпропетровський університет. Вісник: Літературознавство. Журналістика. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 6. – С. 205-209.

4.      Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова // Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с.

5.      Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М. (співголова), Тараненко О.О. (співголова), М.П. Зяблюк та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М.П.Бажана, 2004. – 824 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info