zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОЇ СПАДЩИНИ В.Г. КОРОЛЕНКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФСЬКОЇ НАУКИ

 

Блоха Я.Є.

Україна, м. Полтава, Полтавський національний

педагогічний університет імені В.Г. Короленка

 

У статті обґрунтовується необхідність вивчення історико-філософської спадщини одного з найбільш відомих мислителів кінця ХІХ – початку ХХ ст. В. Г. Короленка, який значну увагу приділяв розгляду світоглядних проблем і трактуванню філософських категорій. Дослідження філософського підґрунтя творчості мислителя, більшість ідей якого відрізняються співзвучністю сучасності, допоможе глибше зрозуміти духовно-моральні проблеми українського соціуму.

 

Не зважаючи на встановлену думку про Володимира Галактіоновича Короленка як виключно письменника, гуманіста, правозахисника, громадського діяча, філософські інтереси мислителя виражені з більшою визначеністю, ніж прийнято вважати. Він, звичайно, не був мислителем-теоретиком у прямому розумінні цього слова, в жодному разі його не можна вважати людиною, що присвятила себе філософській праці як такій: його судження з питань суспільного життя та філософії мають фрагментарний характер, іноді одне висловлювання суперечить іншому [1, с.221]. Але це був живий і допитливий розум із великою потребою побудови самостійних відповідей на найскладніші питання життя, з яскраво вираженим тяжінням до цілісного й різнобічного світогляду та пристрасною потребою втілення в життя тих принципів, які були продуковані філософією.

Хоча В. Короленко не був філософом і не мав фахової освіти, а його судження з питань суспільного життя та філософії не носять системного характеру, проте філософські питання, безперечно, входили до кола основоположних проблем життя і творчості мислителя. Серед них проблеми співвідношення буття і свідомості; безсмертя людини; сутності моралі; свободи волі та необхідності; низка питань релігійного змісту тощо. Щоб комплексно охарактеризувати постать В. Короленка, необхідно визначити основні риси його світогляду, той фундамент, на якому ґрунтувалося ставлення гуманіста до людей, світу, суспільного життя, основних проблем сучасного йому соціуму. Лише розглядаючи історико-філософські міркування В. Короленка з урахуванням його соціально-політичних та аксіологічних поглядів, і тісно пов’язуючи формування й розвиток його світогляду з політичною, філософською та літературною боротьбою епохи, можна правильно розкрити уявлення гуманіста про світ та особливості його існування, показати світоглядно-філософську оригінальність багатьох його висловлювань та історичну закономірність висування на початку ХХ ст. на перше місце низки нових ціннісних орієнтацій порівняно з поглядами революційних демократів 60-х років ХІХ ст.

Теоретичні пошуки мислителя знайшли своє відображення в його творчості, у постановці низки філософських питань у художніх творах, що дає можливість виділити в творчому спадку В. Короленка певне коло творів із філософсько-світоглядною проблематикою («З двох боків», «Вночі», «Сліпий музикант», «Сказання про Флора, Агріппу і Менахема, сина Ієгуди»; «Тіні», «Необхідність», «Мороз»). У своїх творах В. Короленко визнавав існування об’єктивного світу та його матеріальність, переконував у необхідності пізнання зовнішнього світу та його об’єктивних законів, вчив поважати точне, теоретичне знання, вірити у людський розум, у можливості людини впливати на навколишній світ тощо. Філософське спрямування його мислення виражалося у низці мотивів і в творах, у яких, здавалось би, прямо не піднімалися філософські теми. Філософське спрямування визначило й певні моменти його художньої творчості. Не оминув мислитель питання філософського характеру і у своїй публіцистичній та епістолярній спадщині, зокрема у «Щоденниках» за 1887-1921 рр., «Листах до Луначарського», «Листах із тюрем і заслань», «Листах до П.С. Івановської», «Листах з Полтави», статтях «Кілька слав про націоналізм», «Війна, вітчизна, людство».

Складність дослідження обраної проблеми полягає в тому, що В. Короленко не залишив праць методологічно й теоретично оформлених у відповідності до канону наукової філософії. Тому дослідникові доведеться мати справу перш за все не з системою чітко визначених філософських категорій і понять, а з системою образів, які відповідним чином відтворюють певні ідеї мислителя. Отже, перша складність, з якою доведеться зіткнутися дослідникові, полягає у необхідності відокремлення філософського поняття (у даному випадку поняття щодо сутності того чи іншого явища реальності, представленого в мисленні В. Короленка) від його метафоричного або образного уявлення або описування, відокремлення поняття від ідеї, а ідеї від образу. Наступною необхідністю у цьому відношенні буде необхідність достеменного й науково коректного виокремлення та висвітлення з публіцистичних, а почасти й художніх текстів особистих поглядів, світогляду, світобачення та світорозуміння мислителя, виокремлення, завдяки якому б ці погляди та світогляд не змішувався б з ідеями, які не належали особисто В. Короленку. Інша складність полягатиме в процесі науково коректної історико-філософської реконструкції системо утворюючих ланок та зв’язків світоглядних ідей мислителя. Знаходження того типу логічного сполучення та взаємозв’язку, який дозволяв би представити ідеї цього вітчизняного гуманіста у логічно зрозумілій та струнко розбудованій системі гуманітарного знання. Виокремлені складнощі і проблеми теоретичного історико-філософського аналізу предмету дисертаційного можна подолати не лише за допомогою застосування відповідних методів історико-філософського аналізу, але й за допомогою відповідного аналізу додаткового матеріалу, зокрема, публіцистичної спадщини мислителя, його листування та архівних матеріалів.

Варто відзначити, що серед сучасних вітчизняних філософів дослідженням світоглядно-філософських та гуманістичних поглядів В. Короленка займаються В.А. Буслинський, М.В. Попович та П.М. Ямчук, які високо оцінюють гуманістичний потенціал творчості мислителя і називали його духовним батьком пізнішого безоглядного гуманістичного дисидентства, правозахисного руху [2; 3]. На нашу думку, більш детальне дослідження багатої творчої спадщини одного з найбільш відомих мислителів, громадських діячів та правозахисників кінця ХІХ — початку ХХ століття В.Г. Короленка, більшість ідей якого відрізняються гостротою, актуальністю й співзвучністю сучасності, сприятиме набагато глибшому розумінню духовно-моральних проблем сучасного українського соціуму, допоможе запобігти моральному здичавінню української молоді та зміні її ціннісних орієнтацій у бік збереження та поширення української духовно-національної ідентичності.

 

Список використаних джерел та літератури:

1.      Коровіна Р. Світоглядно-теоретичні засади творчості В.Г. Короленка / Рената Коровіна // Слов’янський збірник. — Випуск 5. — Полтава : Слов’янський клуб, 2006. — С. 221–224.

2.      Попович М.В. Нарис історії української культури / М.В. Попович. — К. : «АртЕк», 1998. — 728 с.

3.      Ямчук П.М. «Щоденник» Володимира Короленка й універсальна гуманітарна проблема осмислення філософсько-буттєвих реалій доби радикального постпросвітництва / П.М. Ямчук // Філософські обрії. Науково-теоретичний журнал Інституту філософії імені Г.С. Сковороди HAH України та Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. — Випуск 25. — К. — Полтава, 2011. — С.22-42.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info