zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК 373.57:371.26:303.448 (45)

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

 

Богославець Л.П., Житеньова Л.В.

Україна, м. Київ, КНУТД

 

В статье рассматривается актуальная проблема использования инновационных технологий при изучении гуманитарных дисциплин. Уделяется особое внимание системе оценивания уровня знаний студентов с использованием компьютерного класса.

 

Основним пріоритетом політики нашої держави визначена європейська інтеграція, підтвердженням чого є приєднання України до Болонського процесу. Європейський вибір розглядається як важливий реформостимулюючий фактор у всіх галузях народного господарства, зокрема – освіті. Мета реформування – створення національної системи вищої освіти на нових законодавчих і методологічних засадах, досягнення принципово нового рівня якості підготовки фахівців. Гуманізація, гуманітаризація вузівської освіти згідно з Національною доктриною розвитку освіти вимагають підвищеної уваги до дисциплін гуманітарного циклу, що передбачає, в свою чергу, введення у навчальні плани таких предметів, як «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова українська мова», «Психологія спілкування», «Риторика», «Конфліктологія», «Українська та зарубіжна культура» й ін. Зважаючи на відкритість України для міжнародного співробітництва та інтеграцію нашої держави у європейське і світове співтовариство, спостерігається підвищення інтересу у громадян до вивчення не тільки іноземних мов, а в першу чергу української мови. У навчальних та робочих програмах з української мови зазначається, що поряд з іншими цілями та завданнями особлива увага повинна приділятися формуванню загальнонавчальних умінь особистості, зокрема, інтелектуальних, які допоможуть оволодіти прийомами мовленнєво-розумової активності, що стимулюють пошукову діяльність. Враховуючи сенситивність студентського віку, можна максимально використовувати можливості навчального процесу для формування предметних знань та умінь студентів на заняттях з української мови за допомогою включення у процес формування і вдосконалення цих умінь мотиваційної та емоційної сфер студента з метою забезпечення єдності всіх впливів на розвиток особистості, адже гуманізація і гуманітаризація – основний стратегічний напрям вищої технічної освіти, що визначає її мету – виховання інженера не лише як професіонала, але й як громадянина – творчої особистості з високими соціально-психологічними та інтелектуальними якостями.

У сучасних умовах особливої ваги набувають уміння студента самостійно здобувати та опрацьовувати інформацію, отримувати та продукувати знання, по-новому, нестандартно вирішувати проблеми, що виникатимуть у процесі роботи. Таку можливість можуть дати інтелектуальні вміння, які формуватимуться у студента за умов, якщо у процесі навчання не лише засвоюватимуться знання з фаху, але й розвиватимуться мислиневі дії; людина вчитиметься міркувати, самостійно приймати рішення, використовувати знання у нових умовах.

До напрямків застосування інноваційних технологій при вивченні мовних дисциплін відносяться [1]:

1. Інноваційні розробки у навчальному процесі:

·         застосування кредитно-модульної системи;

·         індивідуалізація і диференціація навчання;

·         різнорівневе навчання та ін.

2. Впровадження комп’ютерних та мультимедійних технологій:

·         методи навчання з використанням інтерактивних аудиторій на основі ПЕОМ;

·         електронні підручники, відеофільми та презентації;

·         дистанційна освіта та ін.

3. Вдосконалення системи контролю знань студентів:

·         автоматизовані системи контролю знань;

·         діагностика якості знань методами тестування в спеціалізованих комп’ютерних класах.

Врахувавши всі плюси і недоліки тестування була розроблена система тестування, яка дозволяє:

·         здійснювати на початку кожного заняття і в кінці його перевірку рівень знань та навичок як окремого студента, так і всієї навчальної групи з аналізом успішності;

·         проводити самоконтроль студентом свого рівня знань та навичок під час самостійної підготовки або «роботи над помилками»;

·         реалізувати зв'язок з викладачем, підручником та іншими навчальними дисциплінами.

Використання у навчальному процесі евристичного підходу при реалізації будь-якої інноваційної технології є доцільним, бо заохочення студентів до творчої діяльності можливо здійснити тільки завдяки включення у зміст навчання різних евристичних прийомів та евристико-дидактичних конструкцій.

Ефективним напрямком удосконалення методів викладання мовних дисциплін є застосування індивідуалізації і диференціації навчання в залежності від обраного студентами напряму навчання при впровадженні кредитно-модульної системи. Наприклад, одним із навчальних модулів дисципліни «Ділова українська мова» є розділ «Орфографія». На практичних заняттях закріплення та перевірки знань слухачів з орфографії чільне місце займають словникові диктанти, що охоплюють матеріал одного правила чи кількох. Проводячи їх, можна за короткий час повторити значний обсяг матеріалу, з’ясувати вади у знаннях. Крім того, вони сприяють виробленню автоматизму грамотного і швидкого письма, вчать визначати і коментувати орфограми.

Перед проведенням словникового диктанту визначають його мету (повторити певне правило, закріпити орфограму, підготувати до написання контрольного диктанту тощо). Перевірка здійснюється різними способами: студенти самі читають слова і пояснюють їх, звіряють з написаним на дошці, за таблицею чи електронним підручником, коментують або перевіряють за орфографічним словником. У будь-якому разі викладач домагається того, щоб студент пояснив, що він вивчає, для чого, з якою метою, де він це застосовує у професійному спілкуванні. Використовують також міні-диктанти, які складаються із 15-20 слів або 4-5 речень, бажано зв’язного тексту, і пишуться 5-6 хвилин.

Це можуть бути диктанти-переклади, диктанти-завдання, творчі, вільні, словникові і вибіркові диктанти. За завданням викладача їх можуть підбирати і самі студенти. Зауважимо, що не слід захоплюватися словниковими диктантами, бо саме у зв'язному тексті найбільше виявляються знання студентів, вміння їх знайти потрібне слово, визначити орфограму, її тип, вид. Серед вправ важливе місце займають вправи на порівняння явищ і фактів української і російської мов. Такі вправи полегшують засвоєння теоретичного матеріалу, оволодіння нормами як української, так і російської мов, сприяють розвитку мислення і мовлення.

Оцінювання знань та орфографічних навичок доцільно здійснювати за допомогою автоматизованої системи контролю знань в комп’ютерному класі, враховуючи певні вагові коефіцієнти для кожного виду контролю в межах визначеної кількості балів для одного навчального модуля.

Отже, застосування інноваційних технологій при вивченні мовних дисциплін дозволяють більш інтенсивно підготувати сьогоднішніх студентів не тільки до професійної діяльності, а й виховати творчу особистість з високими соціально-психологічними та інтелектуальними якостями.

 

Список літератури

1. Освітні інновації у вищих навчальних закладах України // Укладачі: В.І.Соколов, В.В.Висоцький. Електронний каталог Міністерства освіти і науки України. www.mon.gov.ua.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info