zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)



НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.info



Студия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!



Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>



ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОБОТИ КОМБІНОВАНОГО СТРІЧКОВОЛОПАТЕВОГО ЗМІШУВАЧА КОРМІВ ДЛЯ ВРХ

 

Кісільов Р.В., Матвєєв К.Д., Лузан П.Г.

Україна, м. Кіровоград,

Кіровоградський національний технічний університет

 

Цель данного исследования – теоретическое обоснование и оценка энергетических затрат на работу ленточно-лопастного смесителя кормов для крупного рогатого скота. Разработана методика математического расчета энергетических затрат на привод рабочих органов смесителя.

 

Постановка проблеми та її зв'язок з науковими і практичними завданнями. Для приготування збалансованих кормових сумішей для ВРХ найбільше застосовують лопатеві, стрічкові, шнекові і комбіновані стрічково-лопатеві змішувачі кормів порційної дії [1, 2, 3]. За умов подальшого зростання вартості енергоносіїв вирішальними чинниками у придбанні будь – якої машини вважаються енергетичні показники (загальна потужність машини, витрати енергоносіїв – палива чи електроенергії). Тому дослідження впливу енерговитрат на технологічні показники роботи мішалок при змішуванні кормів є актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Із практики приготування збалансованої кормової суміші з різноманітних компонентів раціонів для ВРХ відомо, що механічний процес змішування їх занадто складний і енергоємний [1, 2]. За результатами досліджень процесу приготування кормових сумішей опубліковано багато наукових праць такими відомими вченими: Г.М. Кукта, С.В. Мельников, Є.М. Резніков, В.І. Сироватка, А.І. Завражнов, С.В. Ревенко, І.І. Фурса та ін. Незважаючи на велику кількість відомих наукових досліджень особливість і складність цього процесу вимагає пошуку нових підходів до вирішення енергозберігаючих технологій і технічних засобів.

Як показують проведені теоретичні і експериментальні дослідження використання вдосконаленого комбінованого стрічково – лопатевого змішувача дозволяє підвищити ефективність технологічного процесу змішування вологих кормів, що потребує теоретичних досліджень для обґрунтування витрат енергії у порівнянні з традиційними енергомісткими змішувачами кормів [2].

Метою даного дослідження є теоретичне обґрунтування і оцінка енергетичних витрат запропонованого змішувача.

Результати досліджень. При дослідженні процесу сумішоутворення вдосконаленим одновальним змішувачем примусової дії була розроблена математична модель динамічної системи силової взаємодії периферійних гвинтових (перша секція) і плоских (друга секція) лопатей з монолітом суміші, а також радіальних пальців, стійок і горизонтальних опор для визначення потужності привода мішалки в залежності від конструктивно – кінематичних параметрів та фізико – механічних властивостей суміші [2]. При цьому використовували існуючі методи розрахунку на підставі того, що корпус змішувача заповнюється пошарово кормами до 0,6…0,8 від геометричної ємності. В процесі змішування кормів не всі периферійні гвинтові і похилі плоскі лопаті з радіальними пальцями, вертикальними стійками та горизонтальними опорами плоских лопатей повністю занурюються у кормову суміш. Коли лопать занурена у суміш, діє рівнодіюча сила  всіх опорів, яка відхиляється від нормалі  на кут тертя по лопаті . Для подолання цієї сили прикладається направлене зусилля  і виникає сила тертя , яку розкладаємо на  і  за направленням кругової  і осьової  швидкостей руху суміші.

При недозавантаженні бункера і обертанні лопатей глибина занурення є перемінною величиною. Нормальна складова сил опору  визначається за формулою:

,                                          (1)

g - об’ємна вага кормосуміші, кг/м3;  - середня глибина занурення лопаті, яка дорівнює половині найбільшої глибини, м;  - проекція площі зануреної лопаті за напрямком обертання, м2;  - кут внутрішнього тертя суміші, град.;

Отримані сумарні вектори за напрямком руху (кругові і осьові) визначаємо:

кругове зусилля ,                                    (2)

осьове зусилля ,                                               (3)

де a - кут нахилу лопаті до осі обертання вала мішалки, град.;

f - коефіцієнт зовнішнього тертя суміші по лопаті.

Сила тертя кормової суміші по внутрішній поверхні корпуса складає:

 

,                                    (4)

де         - коефіцієнт заповнення бункера змішувача ();

 - зовнішній діаметр мішалки, м;

 - довжина бункера, м;

f - коефіцієнт зовнішнього тертя суміші по внутрішній поверхні бункера.

Сила зсуву суміші однієї лопаті з лобовою поверхнею  визначається за формулою:

,                                                         (5)

де  - питомий опір зсуву, ;

Повні витрати потужності на перемішування суміші будуть дорівнювати:

.       (6)

Після підставлення значень сил опору в рівняння (6) отримаємо

      (7)

 

де  - відповідно витрати потужності зануреними гвинтовими і плоскими лопатями;

 - витрати потужності на тертя суміші по внутрішній поверхні корпуса;

 - витрати потужності радіальними пальцями;

 - витрати потужності вертикальними стійками мішалки;

 - витрати потужності горизонтальними опорами плоских лопатей;

 - відповідно витрати потужності на зсув суміші гвинтовими і плоскими лопатями.

Висновок. Розрахункові теоретичні і експериментальні дані потужності привода мішалки не перевищують 5%, що свідчить про достатньо високу надійність розробленої розрахункової математичної моделі динамічної взаємодії робочих органів з монолітом корма запропонованого двоступеневого лопатевого змішувача кормів періодичної дії.

 

Список літератури

1.      Кукта Г.М. Технология переработки и приготовления кормов / Г.М. Кукта. – М.: Колос, 1978.– 240 с.

2.      Матвєєв К.Д. Обґрунтування параметрів лопатей комбінованого стрічково-лопатевого змішувача кормів / К.Д. Матвєєв, П.Г. Лузан, Р.В. Кісільов [та ін.] // Сільськогосподарські машини.– Луцьк: ЛНТУ, Вип. 21, Т. 1.– 2011.– С. 279–288.

3.      Рыжов С.В. Состояние и перспективы развития машин и оборудования для приготовления кормов / С.В. Рыжов, В.А. Степанов // Обзорн. информ.- М.: АгроНИИТЭИИТО, 1987.– 27 с.



Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info