zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>БІЛКОВО-СИНТЕТИЧНА ФУНКЦІЯ ПЕЧІНКИ ЗА УМОВ НАДЛИШКУ ТА НЕСТАЧІ NO В ОРГАНІЗМІ ЩУРІВ

 

Коренчук Е.С., Робота А.В.,

Галінський О.О., Кленіна І.А.,

Хоменко О.М., Руденко А.І.

Україна, м. Дніпропетровськ,

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара,

ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»

 

Встановлено, що як при нестачі, так і при надлишку оксиду азоту в організмі щурів відбувається пригнічення білково-синтетичної функції печінки, зниження вмісту альбумінів у сироватці крові тварин, підвищення α глобулінів незалежно від тривалості введення NG-нітро-L-аргініну і нітропрусиду натрію, та β глобулінів на 6-ту добу введення препаратів. Виявлено підвищення малонового діальдегіду та церулоплазміну як за умов дефіциту, так і за умов надлишку оксиду азоту в організмі щурів, максимально на 12 добу проведення дослідження.

 

В останні роки дослідниками активно вивчається роль оксиду азоту (NO) в регуляції шлунково-кишкового тракту в нормі та при патології і, зокрема, при змінах нормальної діяльності гепатобіліарної системи [1-4; 8-11].

Відомо, що NO справляє потужну вазодилятаторну дію і може служити причиною гіпердинамічного кровообігу, отже, розвитку асциту, гепаторенального синдрому та портальної гіпертензії. NO синтезується в ендотелії з L-аргініну; його дія пов’язана з активацією гуанілатциклази. Активність NO-синтаз можна змінювати введенням, наприклад NG-монометил-L-аргініну (L-NMMA), який усуває багато судинорозширюючих ефектив NO. Так, у щурів із портальною гіпертензією цей препарат зменшував прояви гіпертонічного кровообігу. При цирозі печінки у цих тварин чуттєвість до пресорної дії інгібіторів NO підвищена; їхнє введення підвищує тиск у ворітній вені. NO-синтазу можна індукувати стимуляцією бактеріальним ендотоксином або цитокінами.

В експериментальній гастроентерології існують моделі гепатиту, що ґрунтуються на підвищенні рівня NО у печінці [11]. Однак, механізми наявних змін при дисбалансі NО-ергічної системи регуляції залишаються невирішеними.

 Отже, метою даної роботи є дослідження впливу донатора оксиду азоту та інгібітора NO-синтази на функціональний стан печінки в експерименті на щурах.

Дослідження проводили на лабораторних білих щурах - самцях масою 140-230 г, яких утримували у віварії на стандартному раціоні. Евтаназію тварин здійснювали під кета- міновим наркозом. Дослідження проводили, дотримуючись нормативів Конвенції з біоетики Ради Європи 1997р., Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей, загальних етичних принципів експериментів на тваринах, ухвалених Першим національним конгресом України з біоетики (2001р.), інших міжнародних угод та національного законодавства у цій галузі.

Тварини були розподілені на три групи. Перша група тварин була контрольною, якій вводили фізіологічний розчин; тваринам 2-ої групи - неспецифічний інгібітор NO-синтази нітро-L–аргінін; щурам 3-ої групи вводили донатор NO. Надлишок та нестача NO в організмі щурів здійснювались протягом 6-ти та 12-ти днів До кожної групи входило по 10 тварин. У якості донатора NO використовували 1% розчин натрій нітропрусиду в дозі 1,5 мг/кг, блокаду NO-синтази здійснювали за допомогою NG-нітро-L-аргініну в дозі 40 мг/л (у вигляді суспензії), які вводили тваринам внутрішньочеревно.

Білково-синтетичну функцію печінки оцінювали за вмістом загального білка та білкових фракцій в сироватці крові щурів (альбумін, α1-глобуліни, α2-глобуліни, β-глобуліни та γ-глобуліни), які визначали за допомогою набору біотесту «Філісіт-діагностика». Стан системи перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) оцінювали за концентрацією малонового діальдегіду (МДА) в плазмі крові, який визначали за інтенсивністю забарвлення триметилового комплекса, який утворюється в кислому середовищі при реагуванні МДА з 2-тіобарбітуровою кислотою [6].

Отриманий числовий матеріал оброблявся за допомогою стандартних методів математичної статистики з визначенням середніх величин, їх стандартних помилок та інтервалів вірогідності за t-критерієм Стьюдента. Відмінності, отримані за методом парних порівнянь, вважали вірогідними при р<0,05 [7]. Математичні розрахунки та побудову графіків здійснювали з використанням пакетів програм Microsoft Excel 2007.

В результаті проведених досліджень встановлено (див. таблицю), що у тварин експериментальних груп пригнічувалась білково-синтетична функція печінки, про що свідчила тенденція до зниження вмісту загального білку в сироватці крові. Виявлено, що у щурів, як на 6-ту так і на 12-ту добу, в сироватці крові відбувається порушення співвідношення між альбумінами та глобулінами, що є переконливою ознакою глибини функціонального порушення печінки.

Як за умов нестачі, так і при надлишку оксиду азоту в організмі щурів, при будь-якій тривалості введення препаратів, було виявлено зниження вмісту альбумінів у сироватці крові тварин. Так, на 6-ту добу у 2-ій групі цей показник знизився в 1,5 рази, а у 3-й групі - на 17%. На 12-ту добу вміст альбумінів сироватки крові щурів в обох групах продовжував знижуватися, і становив 31,30±2,66% у 2-ій, та 39,01 ± 6,36% - у 3-ій. Одержані результати свідчать про зниження синтетичної функції печінки, а дефіцит його поповнюється збільшенням кількості однієї чи декількох фракцій глобулінів [5].

 

Таблиця

Білкові фракції сироватки крові щурів у досліджених групах

Показники

Контроль

ІІ група

ІІІ група

6 днів

12днів

6 днів

12днів

Загальний білок, г/л

51,91±5,60

37,15±1,92

31,95±3,40

53,8±1,87

46,37±2,65

Білкові фракції, %

Аl

57,75±2,09

37,88±1,0**

31,30±2,66*

46,92±0,95**

39,37±6,36*

α1

4,20±1,30

11,57±1,3**

10,20±2,0*

8,37±1,19*

13,59±2,0*

α2

8,58±1,2

10,7±1,0**

10,34±0,94

18,27±0,3***

15,97±0,22**

β

10,25±0,73

16,37±1,4*

15,46±2,3

18,37±0,62**

13,16±1,27

γ

15,87±3,1

21,59±2,5

24,46±3,3

18,07±0,8

23,33±8,7

Примітки : *- р<0,05; ** – р < 0,01; *** - р < 0,001 вірогідність змін між показниками дослідної групи щурів в порівнянні з інтактними

 

Як при введені донатора, так і при введенні інгібітора NO-синтази, відбувалось вірогідне підвищення α1 та α2 глобулінів як на 6-ту, так і на 12-ту добу введення препаратів. Максимальна кількість α1 глобулінів підвищувалась у 2-ій групі на 6-ту добу (майже у 3 рази), а у 3-ій групі – після 12-ти днів введення натрію нітропрусиду. Кількість α2 глобулінів сягала максимальних значень у 2-ій та 3-ій групах після 6-ти діб введення препаратів, підвищуючись на 24% та у 2 рази відповідно. Подібні результати були отримані авторами [1,8].

Аналогічними були зміни β фракції. У 2-ій та 3-ій групах цей показник максимально підвищився на 6-ту добу проведення дослідження (на 60% та 79% відповідно). На 12-ту добу введення препаратів вміст β-глобулінів у сироватці крові 2-ої та 3-ої груп тварин мав тенденцію до збільшення.

Вміст у крові досліджуваних тварин γ глобулінів також мав тенденцію до збільшення протягом всього терміну проведення дослідження, що можливо, обумовлено інфільтрацією печінки мононуклеарними елементами ретикуло-ендотеліальної системи, яка мобілізує купферовські клітини, фагоцитуючих детритні маси загиблих клітин та накопичують g - глобуліни [4].

Отже, як за умов надлишку, так і при нестачі NO в організмі щурів, виявлено порушення білково-синтетичної функції печінки, що супроводжувалося гіпоальбумінемією та підвищенням α–глобулінових фракцій.                               

На рис. 1 зображено вміст МДА при створенні дефіциту та надлишку NO в організмі щурів.

Вміст МДА у сироватці крові тварин підвищувався при будь-якій тривалості введення препаратів. Як бачимо, у 2-ій групі на 6-ту добу даний показник підвищився в 1,4 рази (від 3,62±0,13 нмоль/л до 4,94± 0,35нмоль/л, р<0,05 ), а у 3-ій-на 18% (з 3,62±0,13 нмоль/л до 4,28±0,18 нмоль/л, р<0,05). На 12-ту добу введення препарату вміст МДА сироватки крові щурів у 2-ій групі був максимально підвищений - у 1,6 рази (до 5,67±0,88 нмоль/л, р<0,05 ), а у 3-ій групі збільшувався у 1,9 рази і становив 6,78±0,87нмоль/л, р<0,05. Таким чином, моделювання дефіциту і надлишку оксиду азоту призводило до патологічних змін усіх визначаємих біохімічних показників білкового обміну та ПОЛ – МДА [2].

 

Рис. 1. Показники МДА у сироватці крові при створенні дефіциту та надлишку NO в організмі щурів

 

Також було встановлено, що за умов нестачі та надлишку оксиду азоту в організмі щурів підвищувався вмісту ЦП у сироватці крові тварин, як на 6-ту, так і на 12-ту добу введення препаратів (рис.2).

Так, у 2-ій групі на 6-ту добу даний показник підвищився в 1,2 рази (від 254,85 ± 9,17мг/мл до 298,75±10,39 мг/мл, р<0,01), а у 3-й групі-на 75% (з 254,85 ± 9,17 мг/мл до 444,75 ± 25,7 мг/мл, р<0,001 ). На 12-ту добу вміст ЦП продовжував підвищуватися в обох групах і становив: у 2-ій групі - 457,13±21,2 мг/мл та 478,87±72,5мг/мл - у 3-ій групі.

Підвищення активності ферменту антиоксидантного захисту – ЦП, необхідного для захисту біологічних мембран ушкоджених клітин від дії перекисів у щурів, може бути розцінено як позитивна прогностична ознака.

 

Рис. 2. Показники ЦП у сироватці крові досліджених груп тварин

 

Отже, в результаті проведених досліджень, можна стверджувати, що як при тривалому введенні нітропрусиду натрію, так і NG-нітро-L-аргініну, відбуваються значні порушення білково-синтетичної функції печінки, що супроводжується гіпоальбунемією та гіпергамаглобулінемією.

 

Список використаної літератури:

1.      Ивашкин В.Т. Оксид азота в регуляции активности физиологических систем/ В.Т.Ивашкин,О.М. Дропкина // Рос. журн. Гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии -2000.- 5- С.16-21.

2.      Каминская Л.Ю. Влияние донатор NO нитрозотиола глутатиона нa уровень окислов азота и малоновогo диальдегида в крови крыс // Артериальная гипертензия/ Л.Ю. Каминская , А.А Жлоба , Л.А. Александрова и др. — 2005. —Т.11, №1. — С.10

3.      Киричук В.Ф. Оксид азота и микроциркуляторное звено системы гемостаза / В. Ф. Киричук, Е. А. Андронов, А. Н. Иванов // Успехи физиол. наук. — 2008. — Т. 39, № 4. — С. 83—91

4.      Лазебник Л.Б. Роль NO в этиопатогенезе некоторых заболеваний органов пищеварения / Л.Б. Лазебник, В.Н. Дроздов, Е.Н. Барышников // Эксп. и клин, гастроэнт. — 2005. — № 2. — С. 4–11.

5.      Наконечна О.А. Активність індикаторних ферментів печінки та вміст альбуміну в крові щурів за умов тривалої дії простих поліефірів / О.А. Наконечна // Медицина сьогодні і завтра. – 2008. - № 4. – С. 12 - 14.

6.      Овсянникова М.М. Біохімічні та біофізичні методи оцінки порушень окислювального гомеостазу в осіб, що зазнали радіоційного впливу внаслідок аварії на ЧАЕС / М.М. Овсянникова, С.М. Альохіна, О.В. Дробінська // Метод. Рекомендації. -К. − 1999.- 6 с.

7.      Петри А. Наглядная статистика в медицине / А.Петри, К. Сэбин – М.: ГЕОТАР – МЕД. – 2003. – 143 с.

8.      Плосканич Л.И. Влияние блокаторов синтеза оксида азота на состояние печени при ее ишемически-реперфузионном повреждении в эксперименте / Л. Й. Плосканич // Мед. хiм. - 2006. — Т. 8, № 2. — С.31—35.

9.      Салей А.П. Влияние L-аргинина на белоксинтезирующую функцию изолированной печени крыс / А.П.Салей, М.Ю.Мещерякова, О.И.Бахметьева // Физиология и психофизиология мотиваций: межрегион. сб. науч. работ. — Воронеж. — 2008. — Вып. 9. — С. 34—38.

10.  Шерлок III. Заболевания печени и желчных путей /Ш. Шерлок., Дж. Дули. - М: ГЭОТАР-МЕД, 2002. - С. 864.

11.  Iredale J. P. Models of liver fibrosis: exploring the dynamic nature of inflammation and repair in a solid organ // J. Clin. Invest. 2007. – V. 117, № 3. – P. 539–548.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info