zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Теоретичні основи добору методів навчання при формуванні компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі вивчення медичної інформатики

 

Кривенко І.П.

Україна, м. Київ,

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 

Статья посвящена обоснованию теоретических основ подбора методов обучения при формировании у будущих врачей компетентности по обработке медико-биологических данных в процессе изучения медицинской информатики.

 

Сучасна гуманістична освітня парадигма ставить перед медичною освітньою системою важливе завдання: підготувати компетентного лікаря, який володітиме новими професійними компетентностями для успішного надання якісної та кваліфікованої допомоги хворому та вмітиме адаптуватися до змін і особливостей інформаційного суспільства, раціонально організовуватиме свою діяльність. На наш погляд, доцільно приділити увагу дослідженню компетентності з опрацювання медико-біологічних даних, під якою ми розуміємо здатність майбутнього лікаря ефективно та творчо застосовувати знання, навички та вміння щодо опрацювання медико-біологічних даних за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) [3]. Ми вважаємо, що дослідження, які присвячені формуванню компетентності з опрацювання медико-біологічних даних, заслуговують особливої уваги, оскільки ця компетентність є фундаментальною основою для ефективного застосування ІКТ у професійній діяльності лікарів і зумовлена потребою раціонально реалізовувати інформаційні процеси у цифровому форматі.

Метою статті є обґрунтування теоретичних основ добору методів навчання при формуванні у майбутніх лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі вивчення медичної інформатики.

У науково-педагогічній літературі метод навчання трактується як система послідовних взаємопов’язаних дій викладача та студентів, які забезпечують засвоєння змісту навчання і спрямовані на досягнення навчальних цілей [4, с. 73]. Від методів навчання, які застосовуються, залежить ефективність формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних. У науково-педагогічній літературі єдиної універсальної класифікації методів навчання немає.

На основі проведеного аналізу науково-педагогічних джерел та педагогічного досвіду вважаємо доцільним виділити методи навчання, які, на нашу думку, сприяють ефективному формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних. Ми дотримувалися класифікації методів навчання за джерелом одержуваних знань (Д. Лордк-іпанідзе, Є. Голант, Н. Верзілін та ін.) та рівнем пізнавальної активності і самостійності (М.Н. Скаткін, І.Я. Лернер) [4, с. 75]

При формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних доцільно використовувати словесні методи, які передбачають як подання матеріалу викладачем (лекція, розповідь, пояснення, бесіда, інструктаж), так і роботу студентів з підручником (довідковою, навчальною літературою), комп’ютерними програмами, глобальною мережею Інтернет. Словесні методи навчання дозволяють глибоко та системно розкрити сутність понять, підходів щодо опрацювання медико-біологічних даних, показати логічні взаємозв’язки, зробити акцент на особливо важливому матеріалі, правильно спрямувати уявлення та діяльність студентів, мотивувати цікавою науково-насиченою розповіддю.

Словесні методи навчання часто вважають неактивними, застарілими, проте їх не можна повністю виключити при формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних тому, що ці методи дають змогу за короткий час передати значний обсяг навчального матеріалу. Водночас, ефективність словесних методів залежить від поєднання з іншими методами навчання, забезпечення пізнавальної активності студентів.

Наочні методи застосовують у тісному взаємозв’язку зі словесними, вони передбачають використання ілюстрацій і демонстрацій, їх специфічною особливістю є розвиток спостережливості студентів. На нашу думку, особливо важливо демонструвати студентам відео-ролики при вивченні теми «Аналіз біосигналів. Методи обробки біосигналів. Візуалізація медико-біологічних даних. Обробка та аналіз медичних зображень» для показу різних методів отримання медичних зображень (УЗД, КТ, МРТ тощо).

Вищого рівня самостійності й активності вимагає від студентів евристичний (частково-пошуковий) метод навчання. Особливості цього методу навчання при формуванні компетентності з опрацювання медико-біологічних даних полягає в тому, що знання студентам не пропонуються у «готовому» вигляді, їх необхідно здобувати самостійно. Студенти під керівництвом викладача самостійно розмірковують, вирішують проблемні ситуації, аналізують, порівнюють, узагальнюють їх.

Застосування проблемних методів навчання сприяє розвитку навичок творчої навчально-пізнавальної діяльності, свідомому і самостійному оволодінню знаннями. Проблемні методи навчання доцільно використовувати під час проведення лекцій та практичних занять.

При формуванні компетентності з опрацювання медико-біологічних даних доцільно застосовувати також дослідницький метод, що вимагає прояву творчості студентів, оволодіння методами наукового пізнання, формування досвіду самостійного наукового пошуку. Характерні ознаки цього методу такі:

1)      викладач разом із студентами формулює проблему;

2)      нові знання викладач не повідомляє, студенти повинні самостійно здобути їх у процесі дослідження проблеми, порівняти різні варіанти відповідей, а також визначити основні засоби досягнення результатів;

3)      основною метою діяльності викладача є оперативне управління процесом вирішення проблемних завдань;

4)      навчання характеризується високою інтенсивністю, підвищеним інтересом, а знання – глибиною, міцністю і дієвістю.

Дослідницький метод активізує пізнавальну діяльність, самостійність студентів, але потребує багато часу, специфічних умов. У використанні дослідницького методу слід дотримуватися міри та обґрунтування раціональності його застосування. Ефективність цього методу зростає за умови поєднання з іншими методами навчання.

Практичні методи навчання спрямовані на формування навичок та вмінь застосовувати знання в стандартних або нестандартних умовах. Ми вважаємо, що ефективним засобом формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних є саме компетентнісні завдання, які містять структурований опис ситуацій із професійної діяльності майбутніх лікарів з метою виконання різноманітних інформаційних процесів за допомогою ІКТ.

Специфіка компетентнісних завдань у процесі навчання медичної інформатики полягає в тому, що вони мають професійно-орієнтовану спрямованість та передбачають обов’язкове застосування ІКТ. Неодмінною складовою таких завдань є проблемні ситуації, які повинні бути сформульовані таким чином, щоб у студентів з’явився інтерес до їх виконання. У компетентнісних завданнях може розглядатися будь-яка конкретна ситуація, що виникає у професійній діяльності лікаря і потребує застосування ІКТ. Компетентнісне завдання повинне мати достовірні дані, що дозволить студентам проявити інтерес при його виконанні. Виконання компетентнісних завдань дає можливість максимально активізувати діяльність кожного студента і залучити його до аналізу професійних ситуацій, що потребують застосування ІКТ при опрацюванні медико-біологічних даних.

На нашу думку, при формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних доцільно застосовувати інтерактивні методи навчання, зокрема, метод проектів та кейс-метод, методичні аспекти використання яких у процесі навчання медичної інформатики описані нами у [1] та [2].

Метод проектів спрямований на здобуття студентами знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку. Цей метод дозволяє студентам оволодіти значним арсеналом методів дослідження (аналіз літератури, пошук джерел інформації, збір та опрацювання даних, висування гіпотез та методів їх вирішення тощо).

Використання методу проектів сприяє ефективному формуванню компетентності з опрацювання медико-біологічних даних, за його допомогою реалізуються міжпредметні зв’язки, здобуваються знання через взаємодію студентів з викладачем та між студентами. Наш досвід використання методу проектів у процесі навчання медичної інформатики дозволяє констатувати, що цей метод є важливим засобом організації самостійної роботи студентів при формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних. Метод проектів належить до прогресивними освітніх технологій ХХІ століття і є важливим педагогічним засобом формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних.

Суть застосування кейс-методу при формуванні компетентності з опрацювання медико-біологічних даних полягає у виконанні професійно-орієнтованих завдань, що потребують опрацювання медико-біологічних даних за допомогою ІКТ.

Для перевірки рівня сформованості компетентності з опрацювання медико-біологічних даних необхідно використовувати методи контролю: методи усного контролю, письмового контролю, тестової перевірки знань, самоконтролю. Особливе значення при формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних займає тестова перевірка знань, яка забезпечує об’єктивне вимірювання обсягу і якості засвоєння студентами конкретних знань, умінь і навичок.

Висновок. У статті обґрунтовано теоретичні основи добору методів навчання при формуванні у майбутніх лікарів компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі вивчення медичної інформатики. З’ясовано, що для ефективного формування компетентності з опрацювання медико-біологічних даних необхідно застосовувати різноманітні методи навчання: словесні (розповідь, пояснення, інструктаж, робота з підручником), наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація), практичні (компетентнісні завдання), проблемний виклад, евристичний, дослідницький, інтерактивні (метод проектів, кейс-метод), контроль (усного, письмового, тестової перевірки знань, самоконтролю).

 

Література

1.      Войтенко Л.П., Аліта О.С., Кривенко І.П., Юрченко Л.С. Проектно-орієнтований підхід до організації самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання // Вища освіта України – том ІІІ (21) – 2010 р. – Теоретичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» – С. 330-338

2.      Кривенко І.П. Застосування кейс-технологій при формуванні компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у майбутніх лікарів на основі вивчення медичної інформатики // Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип. 27, Том IV (37): Теоретичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – 554 с. – С. 209-216

3.      Кривенко І.П. Сутність та структура компетентності з опрацювання медико-біологічних даних у процесі навчання медичної інформатики майбутніх лікарів // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 27, Том VII (40): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – 654 с. – С. 474-483

4.      Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб: У 4 ч. / За ред. акад. М.І. Жалдака. – К.: Навчальна книга, 2003. – Ч. І: Загальна методика навчання інформатики. – 254 с

5.      Медична інформатика в модулях: практикум / І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, М.Р. Мруга та ін.; за ред. І.Є. Булах. – К.: Медицина, 2009. – 208 с.

6.      Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / М.М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. – К. : Академвидав, 2010. – 456 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info