zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>«ДОВІРЧИЙ ПРОФІЛЬ» ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Лашко О.В.

Україна, м. Київ,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

 

Статья посвящена исследованию роли и места доверия между участниками образовательного процесса, в частности – обнаружению удобного и наглядного способа отображения выраженности качеств личности преподавателя, которые, по мнению студентов, выступают как критерии доверия.

 

Останнім часом проблема довіри все більше цікавить філософів та психологів пострадянського простору. Довіра є однією з фундаментальних складових ефективної взаємодії особистостей, обміну знаннями та досвідом. Довіра – стрижневий елемент соціального та психологічного добробуту людини у суспільстві. Адже людина потребує довіряти іншим людям, які її оточують, та світу [2]. На наш погляд, виявлення оптимального рівня довіри між суб’єктами взаємодії та окреслення тих властивостей особистості, від яких залежить цей рівень, є основними завданнями дослідників даного феномену.

Більшість словників [4,6] тлумачать довіру як впевненість у чиїй-небудь сумлінності, щирості, в правильності чого-небудь. Б. Мещеряков та В. Зінченко, посилаючись на визначення довіри Ф.А. Брокгауза та І.А. Ефрона, пояснюють довіру як «психічний стан, в силу якого ми покладаємося на яку-небудь думку, що здається нам авторитетною, і тому відмовляємося від самостійного дослідження питання, що може бути нами досліджене» [цит. за 3, с. 129].

Довгий час довіра не була предметом самостійного соціально-психологічного аналізу і вивчалася лише в контексті проблеми навіювання як методу психологічної впливу. Однак поняття довіри досить широко застосовувалося авторами в межах інших проблем (В. Вічев, Б.Ф. Поршнєв, І.С. Кон, А.В. Мудрик, В.А. Лосєнков, В.М. Куліков, Л.А. Петровська, О.І. Донцов, М.Ю. Кондратьєв, В.А. Петровський та ін.) [5]. Вперше на пострадянському просторі довіра як самостійне соціально-психологічне явище було проаналізовано Т.П. Скрипкіною [2, 5]. Велике практичне значення, на наш погляд, мають дослідження довіри і недовіри А.Б. Купрейченко та її послідовників [2].

На сьогоднішній день існує значна кількість наукових робіт, присвячених вивченню явища довіри в різноманітних умовах: в економічній, політичній, соціальній, правовій (зокрема криміналістичній) та інших сферах життя людини. Феномен довіри вивчається не тільки у прикладанні до різних сфер діяльності людини, але й для різних вікових категорій.

Сучасною тенденцією розвитку освіти є учбово-педагогічна співпраця, де знайшли своє відображення ідеї, сформульовані у працях теоретиків загальної і педагогічної психології (Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, Д.Б. Ельконін, В.В. Давидов, Ш.О. Амонашвілі та ін.) та передових практиків сучасної школи (А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський та ін.) [1]. Сучасна вища освіта ставить перед собою мету підготувати не тільки фахівця з високим рівнем знань та умінь, але й високорозвинену особистість, здатну до прийняття складних рішень та творчої діяльності. Такі вимоги висуває сьогодення.

Отже, можна стверджувати, що сучасний викладач (зокрема викладач вищого навчального закладу) повинен не тільки володіти певними знаннями, які він буде передавати своєму студентові, але й бути здатним встановити з ним такі взаємовідносини, за яких будуть найбільш ефективними процес передавання цих знань та процес виховання особистості студента. На наш погляд, невід’ємною складовою таких відносин має бути довіра, а її рівень повинен визначатися умовами (внутрішньо-особистісними і зовнішніми), за яких протікає навчально-виховний процес.

Проблему довіри і довірчих відносин в контексті освітнього процесу висвітлюють у своїх роботах І.Ф. Аметов, В.О. Дрофєєв, Р.Ю. Кондрашова, Л.С. Скрябіна та ін. У своїх дослідженнях автори зокрема розглядають особливості прояву довіри в системі "вчитель-учень" при різних стилях педагогічного керівництва, умови, що забезпечують довірчі відносини педагога та учня в освітньому процесі, особливості тощо.

Наше дослідження мало на меті виявити оптимальний, з точки зору студентів, рівень довіри між учасниками навчального процесу та встановити критерії довіри студента викладачу.

Завдання проведеного дослідження:

1.      визначення оптимального рівня довіри студента викладачу у технічному ВНЗ;

2.      зясування критеріїв довіри студента викладачу;

3.      встановлення відповідності особистісних якостей викладачів показникам, що відповідають оптимальному рівню довіри студентів;

4.      запропонувати зручний спосіб відображення цієї відповідності.

Дослідження проводилося на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі – НТУУ «КПІ») м. Києва. В ньому взяли участь 150 студентів (з них 81% юнаків та 19% дівчат, віком від 18 до 23 років) та 10 викладачів (з них 80% чоловіків та 20% жінки віком від 25 до 80 років) досліджуваної кафедри.

Для реалізації мети та завдань дослідження нами було розроблено наступні методики:

1.      авторський опитувальник для визначення функцій довіри у взаємодії студента і викладача технічного ВНЗ (для встановлення оптимального рівня довіри між студентом і викладачем);

2.      авторський опитувальник для визначення критеріїв довіри студента викладачу у технічному ВНЗ (модифікований опитувальник вивчення критеріїв довіри і недовіри особистості іншим людям А.Б. Купрейченко та С.П. Табхарової);

3.      авторський опитувальник для визначення відповідності якостей викладача критеріям довіри студента.

В результаті застосування методик нами було отримано наступні результати:

1.      зясовано, що оптимальний рівень довіри студента викладачу у технічному ВНЗ станосить 0,8 (за шкалою 0-1);

2.      визначено основні критерії довіри студента викладачу у технічному ВНЗ, серед яких наступні якості особистості: активний, веселий, надійний, такий, що допомагає мені, авторитетний, дуже розумний, свічений, відкритий, незалежний та ін.;

3.      визначено ступень вираженості відповідних якостей у досліджуваних викладачів;

4.      побудовано узагальнений «довірчий профіль» викладачів досліджуваної кафедри.

Отже, виходячи з результатів проведеного дослідження, ми пропонуємо застосовувати схему для співставлення відповідності якостей особистості викладача критеріям довіри, яка названа нами «довірчий профіль» викладача.

«Довірчий профіль» викладача, який викликає у студента абсолютну довіру, зображено на рисунку 1. Звичайно, така модель є ідеалізована і носить теоретичний характер.

 

Рис. 1. Ідеальний «довірчий профіль» викладача

 

На рисунку: вісь абсцисс містить критерії довіри, а вісь ординат – ступінь їх вираженості за шкалою від 0 до 1 (що умовно відповідає 0-100%).

У відповідності до результатів опитування щодо оптимального рівня довіри між студентом і викладачем технічного ВНЗ, можна побудувати інтуїтивний оптимальний «довірчий профіль» викладача (рис. 2).

 

Рис. 2. Оптимальний «довірчий профіль» викладача

 

Слід зауважити, що внесок кожного з критеріїв в оптимальний «довірчий профіль» викладача може бути нерівномірний і потребує додаткового дослідження.

На рисунку 3 зображено узагальнений «довірчий профіль» викладачів досліджуваної кафедри.

 

Рис. 3. Узагальнений «довірчий профіль» викладачів досліджуваної кафедри

 

Як видно з рисунку, певні показники – критерії довіри вимагають додаткової корекції щодо їх підвищення з метою встановлення оптимального рівня довіри між учасниками навчального процесу. Особливо:

1.      такий, що допомогає мені;

2.      відкритий;

3.      терпимий до недоліків інших;

4.      надійний.

На нашу думку, «довірчий профіль» викладача – зручний і наочний спосіб відображення степені вираженості якостей особистості викладача, які, на думку студентів, визначають рівень довіри до нього.

Таким чином, запропонована нами схема «довірчий профіль» викладача дає можливість швидко визначитись з тими якостями, які вимагають корекційної роботи для оптимізації рівня довіри між студентами і викладачем.

 

Список джерел

1.      Зимняя И.А. Педагогическая психология / Зимняя И.А. [Учебник для вузов] М.: Издательская корпорация «Логос», 2000. 384 с.

2.      Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия / А.Б.Купрейченко. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008. – 571 с.

3.      Мещеряков Б.Г. Большой психологический словарь. / Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. – М., 2002. – 632 c.

4.      Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. − 4-е изд., доп. − М. : Азбуковник, 2000. – 940 с.

5.      Скрипкина Т.П. Психология доверия: Учебное пособие / Т.П. Скрипкина - М.: Изд. центр «Академия», 2000. - 264 с.

6.      Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь русского языка / Д.Н. Ушаков– М.: АСТ, Астрель, 2000. – 720 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info