zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ СУБЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ

 

Налукова Н.І.

Україна, м. Тернопіль,

Тернопільський національний економічний університет

 

Summarizing the various approaches to determine the essence of intangible assets management the author presented her scientific position regarding the interpretation of this term.

 

У теорії та практиці підприємств відбувається зміна орієнтирів у бік усвідомлення сутності, ролі та значення нематеріальних активів, котрі, не володіючи фізичною субстанцією, є мірою життєздатності господарюючої одиниці та ефективності її функціонування на довгострокову перспективу. Характерними ознаками таких ресурсів є, не лише відсутність матеріальної форми, а й складність при визначенні величини майбутньої вигоди від їх використання.

Проведений нами критичний аналіз наявних публікацій щодо нематеріальних активів та управління ними дав можливість оцінити рівень опрацювання проблем, що стосуються окресленої тематики, зокрема, значний вклад зробили такі вчені як: О.Ю. Амосов, Д.П. Богиня, Т.В. Бауліна, З.С. Варналій, О.А. Грішнова, О.М. Гребешкова, М.І. Долішний, М.С. Дороніна, О.В. Кендюхов, А.М. Колот, В.І. Куценко, Н.Д. Лук’янченко, А.А. Чухно та ін. Проте, у більшості наукових праць з даної проблематики аналізуються питання обліку нематеріальних активів та їх контролю на підприємствах.

Залишається відкритим для подальших досліджень такий аспект обраної теми: недостатньо напрацювань у частині обґрунтування сутності поняття “управління нематеріальними активами”, котрі, у подальшому сприятимуть формулюванню практичних рекомендацій, спрямованих на ухвалення таких управлінських рішень, за яких ринкова вартість українських підприємств обґрунтовано відрізнятиметься від балансової, а частка нематеріальних активів у загальній структурі активів відображатиметься у звітності та враховуватиметься у повній мірі, що і є метою нашого дослідження.

Відмітимо, що у фаховій літературі присутні різні підходи щодо визначення терміну “нематеріальні активи”. Ми ж підтримуємо наукову позицію вчених та практиків, на думку котрих нематеріальні активи є придбаними підприємством за плату правами на користування відповідними ресурсами, та перевагами, що дозволяють власникам здійснювати підприємницьку діяльність з метою отримання економічної вигоди.

Вважаємо досить вдалою класифікацію нематеріальних активів за такими категоріями: нематеріальні активи, пов’язані з ринком (активи, котрі найбільше використовуються у маркетингу, при просуванні товарів і послуг, і до котрих можна віднести: торгові марки, фірмові імена); нематеріальні активи, пов’язані із замовником, котрі утворюються у результаті взаємодії із партнерами (список клієнтів, невиконаних замовлень); нематеріальні активи, що є авторськими правами; нематеріальні активи, пов’язані із контрактом, котрі репрезентують вартість прав, що випливають з контракту (франшиза, ліцензії, дозвільні документи); нематеріальні активи, пов’язані з інноваціями, технічним прогресом: (запатентовані технології та секрети виробництва, ноу-хау); гудвіл.

Вчені, дискутуючи з приводу сутності поняття управління нематеріальними активами подають різні за редакцією визначення, проте усі однозначно стверджують що управління даним видом активів є діяльністю, котра передбачає здійснення комплексу заходів зі сторони відповідних органів на людей та економічні об’єкти і здійснюється з метою координації їх дій та отримання очікуваних результатів [1; 2; 3; 4; 5]. Узагальнивши окремі підходи до з’ясування сутності управління нематеріальними активами суб’єктів підприємництва, вважаємо, що дане поняття доцільно визначити як процес розробки та ухвалення рішень з ідентифікації та оцінки ексклюзивних цінностей господарюючої одиниці, котрі, не володіючи фізичною формою, мають вартісну і грошову оцінку та спрямовані на зростання вартості компанії і набуття нею стійких конкурентних переваг у довгостроковій перспективі. Варто враховувати, що формування комплексу заходів щодо управління нематеріальними активами передбачає розробку управлінських рішень для кожної із складових нематеріальних активів, оскільки такі активи як патенти, ліцензії, авторське право тощо, може придбати підприємство або створити власними силами за рахунок вкладення коштів за досить короткий термін, але є й такі активи, котрі, потребують значно більше коштів, часу.

Управлінська діяльність, спрямована на покращення кінцевих фінансових результатів функціонування суб’єктів підприємництва на практиці реалізується через застосування певного управлінського механізму, що і визначає необхідність системи управління нематеріальними активами суб’єктів підприємництва, котра, у свою чергу передбачає наявність таких складових як: операційний менеджмент, маркетинг, фінансовий менеджмент, інноваційний менеджмент. Відмітимо, що кожній з цих підсистем управління притаманні свої особливі принципи, методи управління, організаційні форми, норми і нормативи та спеціальні функції, спрямовані на досягнення цілей, як у середині кожної управлінської системи, так і загальних корпоративних цілей, та, разом з тим, вони (вказані підсистеми) ефективно взаємодіють між собою. Зауважимо, що за наявності саме таких елементів системи управління нематеріальними активами, потенціал даного виду ресурсів буде реалізовано у повній мірі, забезпечуватиметься реалізація поставлених власниками таких завдань, як: досягнення стабільних темпів нарощування фінансових ресурсів, виявлення та використання у повній мірі довготривалих конкурентних переваг підприємства, отримання стабільного додаткового доходу.

Таким чином, на основі проведеного дослідження, можемо зробити висновок, що правильне розуміння сутності поняття “управління нематеріальними активами” на практиці сприятиме не лише підвищенню ринкової вартості усіх активів підприємства та покращенню якості продукції, її конкурентоспроможності, але й виходу на нові ринки збуту, покращенню ділової репутації, закріпленню на ринку успішного бренду.

 

Перелік джерел літератури

1.    Балабанова Л.В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід: [монографія]. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Тугана-Барановського, 2006. – 294 с.

2.    Брукинг Э. Интелектуальний капитал [пер. з англ. под. ред. Л. Н. Ковалик] – СПб, Питер, 2001. – 288 с.

3.    Гуськов В.О роли нематериальных активов / В. Гуськов. – [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.renessans.kz/index.php?newsid=22

4.    Ліманскі А. Проблеми управління інтелектуальним капіталом підприємства / А. Ліманскі // Вісник Хмельницького національного університету, 2009. – № 5. – Т. 3. – С. 256 – 261.

5.    Мельничук Л.Ю. Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу: дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 / Мельничук Любов Юріївна. О.: ОДЕУ, 2010. 224 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info