zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОЛЬ ХІМІЧНИХ ЗНАНЬ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Підгорний А.В., Назарова Т.М.

Україна, Київ,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»)

 

В работе показана роль междисциплинарных связей при подготовке высококвалифицированных специалистов для новых отраслей науки и техники, которые находятся на стыке естественных наук: химии, физики, математики, биологии.

 

The paper presents the role of interdisciplinary connections in a training of highly skilled specialists in the new areas of science and technology at the junction of natural sciences: chemistry, physics, mathematics and biology.

 

Поліпшення якості освіти, досягнення відповідності його рівня до актуальних та перспективних потреб суспільства, держави та особистості є приорітетним завданням освітньої політики України на сучасному етапі. Вища освіта України протягом останніх 10 років здійснює суттєві заходи щодо інтеграції у європейський освітній простір. НТУУ «КПІ», як один з провідних технічних університетів України, ретельно працює над втіленням у свою роботу ефективної системи керування якістю підготовки майбутніх фахівців для економіки країни. Одним з основних завдань вищого навчального закладу відповідно до нових реалій є перебудова роботи, формування таких спільних освітньо-наукових середовищ, в яких освітня компонента наповнювала б наукову сферу і високотехнологічний ринок праці талановитою молоддю, з якої виростуть майбутні вчені, керівники виробництва і бізнесу.

Якість технічної освіти не повинна обмежуватись лише оцінкою рівня професійної підготовки ВНЗ. Водночас, у число параметрів якості освіти повинні бути включені рівень сформованості світогляду, підсилена фундаментальна підготовка та наявність повного переліку загальнокультурних компетенцій в сфері набуття нових знань та комерціалізації наукового продукту. У новій моделі підготовка фахівців не повинна набувати вузькотехнічного характеру. Навпаки, на високотехнологічному ринку праці найбільш затребуваними є фахівці, які отримали ґрунтовну фундаментальну освіту, що здатні формулювати складні завдання, керувати процесами, комплексно та системно оцінювати всі наслідки тих чи інших управлінських рішень.

Успішна інженерна діяльність випускників ВНЗ можлива тільки на основі різнобічного розуміння процесів матеріального світу та навколишнього середовища, усвідомленого пошуку власного місця в повсякденному житті. Тому знання з фундаментальних дисциплін, у тому числі і з хімії, є необхідною основою для формування реальної світоглядної бази, на засадах якої майбутні фахівці можуть ефективно вирішити завдання практичної діяльності при створенні новітніх природничо-технологічних галузей.

Власне розширення та удосконалення фундаментальної підготовки дозволяє сформувати фахівців, здатних до нестандартного мислення та до вирішення реальних технічних завдань, які володіють вміннями аналізувати, систематизувати та узагальнювати отриману інформацію.

Протягом свого існування хімія завжди допомагала і продовжує допомагати людині в її практичній діяльності. Без хімії неможливий розвиток паливно-енергетичного комплексу, металургії, транспорту, електроніки, зв'язку, будівництва, сфери побуту та інше. Перш за все, мається на увазі, формування у майбутніх інженерів достатнього рівня хімічної культури. Кожен фахівець, будь то інженер-приладобудівник, машинобудівник, теплоенергетик, так само як і фахівець в області біомедичної інженерії, мікроелектроніки, повинен, як мінімум, мати певні знання про ті хімічні компоненти своєї діяльності, які сприяють її інтенсифікації чи, щонайменше, раціоналізують результати виконаної роботи.

Характерною рисою сучасних наукових розробок є усунення умовних розмежувань між галузями досліджень. Навпаки, при вирішенні завдань в сфері матеріального виробництва є необхідним, під час опису процесів та оцінки властивостей конструкційних матеріалів, застосовувати фізичні погляди на природу явищ в поєднанні їх з фундаментальними основами хімічних знань, а також бути здатним забезпечити дотримання екологічних вимог при їх втіленні. Також зрозуміло, що опис фізико-хімічних процесів, що здійснюються під час функціонування технічних пристроїв або в роботі замкнених циклів виробництва, потребує від інженера достатньо сформованого рівня математичних знань, необхідних для аналізу етапів досліджуваних процесів, розробки практичних рекомендацій з вирішення проблем їх оптимізації.

Саме на основі поєднання досягнень хімії та фізики було сформовано та розвинено напрями важливих науково-технологічних досліджень таких, як фізична хімія поверхневих явищ, металофізика, фізична хімія твердого тіла, хімічний каталіз, фізика та хімія плазми, напівпровідникове матеріалознавство, нанотехнології.

Суттєві досягнення в розробці та втіленні у практичну сферу методів одержання нових матеріалів з заданим набором фізико-хімічних властивостей стали втіленими в промислове виробництво завдяки застосуванню класичних законів молекулярної та статистичної фізики, хімічної термодинаміки та кінетики в поєднанні з використанням новітніх методів досліджень таких, як спектрофотометрія, хроматографія, різні типи спектроскопії. Вирішення завдань дисциплін профільної спеціальної підготовки є можливим лише за умови широкого застосування прийомів та принципів математичного моделювання, фізичних методів дослідження водночас із залученням системи поглядів сучасної хімічної науки.

Беручи до уваги вище зазначене, зрозуміло, що беззаперечним фактом є те, що плідна діяльність майбутніх інженерів у різноманітних галузях виробництва, та науки є неможливою без опанування системою фундаментальних хімічних знань.

Отже, вдосконалення фундаментальної підготовки майбутніх фахівців є неефективним без підсилення хімічної компоненти в навчальних програмах технічних напрямів підготовки. Створення збалансованої стратегії стабільного майбутнього розвитку людської цивілізації стає неможливим без застосування досягнень хімічної галузі природознавства в забезпеченні успішного та ефективного вирішення таких проблем як: розробка та втілення принципово нових процесів в сферу матеріального виробництва штучних та синтетичних матеріалів із різноманітними важливими властивостями; дотримання екологічних вимог у нових технологічних процесах, створення замкнених виробничих циклів та безвідходних технологій, теоретичне обгрунтування та розробка енерго- та ресурсозберігаючих технологій, модернізація існуючих виробництв; забезпечення зростаючого населення планети надійними джерелами чистої води, енергії, продовольства та продукцією галузі будівельних матеріалів, а також формування належного стану довкілля для підтримки здоров’я населення.

 

Література

1.      Підгорний А.В., Назарова Т.М. Основні методологічні підходи до забезпечення якісної фундаментальної підготовки бакалаврів/ Вища освіта України.- Додаток 2 до №3, Том VІ (32). – 2011 . – Тематичний випуск “Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. - С.281 - 287.

2.      Локтєв В.М. Чи все може «королева наук». – Київський політехнік. - №8 (2984). – 2012. – С.2.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info