zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ СТИМУЛІВ ПРИ УПРАВЛІННІ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

 

Русанов Р.А.

Україна, м. Миколаїв,

Миколаївський національний аграрний університет

 

Проведён анализ основных видов материального стимулирования. Стимулирование такого вида позитивно влияет на улучшение экономических показателей и часто используется на предприятиях. Обосновано важность использования методов материального стимулирования работников в сельскохозяйственных предприятиях.

Ключевые слова: материальное стимулирование, мотив, стимул, заработная плата.

 

The conducted analysis of basic types of financial stimulation. Stimulation of such kind positively influences on improvement of economic indicators and often used in organization. Importance of the use this method financial stimulation for workers is grounded in agricultural enterprises.

Keywords: financial stimulation, reason, stimulus, entitling.

 

Постановка проблеми. Останнім часом в аграрному секторі України постала проблема дефіциту людських ресурсів при досить високому рівні безробіття, що являє собою серйозну перешкоду в розвитку будь-якого підприємства. Праця в аграрному секторі втратила свою привабливість. Однією з причин незацікавленості працівників працювати на сільськогосподарських підприємствах є зруйнований механізм формування мотиваційного поля, що повинен спонукати працівників до ефективної праці. У зв’язку з цим необхідно забезпечити гармонійне функціонування та фінансове підкріплення всіх складових мотиваційного механізму, створити ефективну систему мотивації персоналу, що в результаті призведе до зацікавлення трудового потенціалу реалізувати фізичний та розумовий ресурс у сільській місцевості, сформувати та зберегти унікальний конкурентний потенціал [3].

Аналіз досліджень та публікацій. Упродовж останніх років у науковій літературі активізується увага до проблем, пов’язаних із формуванням мотивації працівників. Зокрема, над обґрунтуванням теоретичних, методологічних та практичних аспектів підвищення мотивації трудової діяльності персоналу сільськогосподарських підприємств працювали вчені В. Абрамов, В. Андрієнко, Д. Богиня, Н. Ветров, В. Данюк, Г. Дмитренко, Л. Долгов, М. Калінчик, А. Колот, Г. Куліков, В. Мандибура, О. Матієшина, М. Семикіна . Проте дана проблематика та питання що актуалізують її розвиток залишаються досить актуальними.

Постановка завдання полягає у проведенні дослідження особливостей використання засобів матеріального стимулювання у сільськогосподарських підприємствах.

Викладення основного матеріалу дослідження. Сучасна економічна ситуація вимагає нових підходів до формування механізму мотивації працівників зайнятих в АПК. Тобто, доцільно сформувати таку систему стимулів для працівників аграрного профілю, які б забезпечили ефективне функціонування всієї системи народного господарства, досягнення поставленої мети та здійснити перетворення завдань підприємства у власні цілі працівників [1].

Під системою матеріального стимулювання розуміють сукупність економічних важелів за допомогою яких здійснюють вплив на інтереси працівників і змінюють їх поведінку в потрібному для організації напрямку. Система матеріального стимулювання повинна забезпечувати, з одного боку, високий заробіток при досягненні високих результатів праці, покращенні якості продукції й зниженні витрат виробництва, з іншого боку, матеріальну відповідальність за недоліки в роботі. Тому низький рівень матеріального стимулювання працівників, призводить до погіршення кінцевих результатів їх діяльності .

Матеріальне стимулювання працівників підприємства здійснюється додатково до діючих систем погодинної та відрядної оплати праці з метою стимулювання працівників до високопродуктивної праці, досягнення високих кінцевих результатів виробництва та прискорення науково-технічного прогресу тощо.

Так, серед засобів матеріального стимулювання слід виділити основну заробітну плату, при цьому вона виступає найважливішим засобом підвищення зацікавленості працівників в результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів виробництва, поліпшення її якості та асортименту. У заробітній платі як формі доходів персоналу закладено значний мотиваційний потенціал, розглянемо його більш детальніше. Намагання людини поліпшити свій добробут, задовольнити різні потреби спонукає її до активної трудової діяльності, підвищення якості своєї робочої сили, повної реалізації свого трудового потенціалу, більшої результативності праці. За таких умов заробітна плата має стати основною ланкою мотивації до високоефективної праці персоналу через установлення безпосередньої залежності заробітної плати від кількості та якості праці кожного працівника. Тому за допомогою заробітної плати здійснюється вплив на ефективність праці персоналу та її привабливість серед сільського населення [3].

При організації оплати праці на сільськогосподарських підприємствах необхідно справедливо оцінити будь-яку працю, що в свою чергу потребує наявності обґрунтованих норм часу, виробітку, обслуговування, точного обліку кількості праці, вкладеної кожним працівником чи колективом, обсягу виробленої продукції або виконаних робіт, тарифікації робіт і працівників.

Другим за значущістю фактором матеріального стимулювання виступає додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Виділяють такі види додаткової заробітної плати: за роботу в надурочний час, сумісництво професій, за роботу в нічний час тощо. Крім того, до додаткової заробітної плати відносять надбавки, доплати по тарифних ставках й окладах. Вони встановлюються, як правило, кваліфікованим працівникам, зайнятим на особливо відповідальній роботі, за високу кваліфікацію, майстерність. Тобто, чим вища основна оплата праці, тим більша і додаткова, оскільки остання нараховується за відрядними відсотками до основної [4].

 Додаткова заробітна плата має наступні форми: доплати за якість виконаних робіт; доплати за стаж роботи в даному господарстві; доплати за шкідливі умови праці; доплати за працю по технічно обґрунтованим нормам; надбавки за сумісництво професій і виконання додаткових обов’язків; доплати за роботу у вечірню й нічну зміни; персональні надбавки керівникам і спеціалістам за кваліфікацію; надбавки за вчені звання, ступені, почесні звання, встановлені державою; доплати за ненормований робочий день; доплати за наднормову роботу, роботу у вихідні й святкові дні; доплати за виконання державних обов’язків.

Широке застосування цих доплат і надбавок зумовлюється наступними обставинами: по-перше, має місце більш об’єктивна оцінка трудових зусиль персоналу сільськогосподарських підприємств і здійснення спонукального мотиву щодо виконання ними найвідповідальніших робіт; по-друге, працівники, внесок яких у загальні результати діяльності підприємств виявиться найбільшим, матимуть завдяки цьому й вищу оплату; по-третє, доплати й надбавки до посадових окладів спеціалістів дають змогу систематично коригувати їхній заробіток подібно до збільшення заробітної плати робітників за виконання та перевиконання ними встановлених норм виробітку.

Що стосується такого засобу матеріального стимулювання як преміювання, то слід виділити наступні його складові: преміювання за кінцевими результатами роботи, за підсумками виконання поставлених керівництвом завдань, найбільш важливих видів робіт, високу якість робіт, впровадження досягнень науки і передового досвіду, за раціоналізаторську роботу і винахідництво, економію сировини і матеріалів. Політика винагороди за працю організовується так, щоб свідома ініціатива працівника була спрямована на підвищення продуктивності праці, удосконалення своєї кваліфікації, надавала працівнику можливість збільшувати працею свій доход.

Преміювання покликане встановити зв'язок між винагородою і перевищенням встановленої норми продуктивності праці. Хоча заробітна плата також може успішно виконувати цю функцію, вона найчастіше має свої обмеження: або тимчасові (затримка зарплати), або матеріальні (обмежена розрядом). Тому така винагорода часто не співвідноситься одержувачем із виконаною роботою. Преміювання ж використовується як засіб мотивації на додаток до заробітної плати. Преміювання персоналу сільськогосподарських підприємств необхідно проводити за основною системою для зацікавлення покращення загальних результатів роботи господарства і за додатковими системами, які стимулюють виконання визначених видів робіт (стимулювання інноваційної діяльності, за результатами роботи за рік, за дострокове виконання важливих робіт, досягнення високої врожайності і прибутків, навчання молодих спеціалістів, економії витрат, продовженні строків служби техніки та обладнання). [2].

Отже, фонди оплати праці і преміювання повинні стати перш за все важливими ланками господарського механізму та матеріальною основою відтворення людського ресурсу.

Механізм нарахування доплат та премій за продукцію все ще має свої недоліки, тому не завжди вирішує задачу стимулювання трудових колективів, окремих працівників в ухваленні планів виробництва. Це нерідко приводить до перевитрат фонду оплати праці, без збільшення виробництва продуктів сільського господарства. Багато в чому з цієї причини темпи зростання об'ємів виробництва, продуктивності праці відстають від темпів підвищення оплати праці, що веде до збільшення собівартості продукції, знижує ефективність сільськогосподарського виробництва.

Серед засобів матеріального стимулювання слід виділити також участь в акціонерному капіталі (придбання акцій підприємства і отримання дивідендів, безвідплатне отримання акцій, придбання акцій за пільговими цінами тощо); участь у прибутку підприємства (формування заохочувального фонду); планові додаткові виплати тощо .

В процесі мотивації праці у працівників цілеспрямовано формується зацікавлене ставлення до праці і її результатів, оскільки стимулювання посилює бажану поведінку працівника, дає напрямок поведінки і ґрунтується на внутрішніх і зовнішніх факторах.

Для повнішого задоволення особистих і суспільних потреб, рішення задачі щодо підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції, що випускається, працівників підприємства, у тому числі і керівників, потрібно поставити в такі умови, які спонукатимуть їх нарощувати високоефективну техніку, покращувати використання виробничих ресурсів, стежити за ефективним набором кадрів. Для цього механізм матеріального стимулювання доцільно будувати у науково обґрунтованих критеріях оцінки діяльності підприємства.

Існуюча в аграрному секторі система соціальних пільг та гарантій використовується не в повній мірі, тому не створює у працівників відчуття соціальної захищеності, не стимулює працю. Дієвість матеріального стимулювання в системі вимог до внутрішньогосподарських економічних відносин буде ефективнішою за умови включення в договори питань організації виробництва й стимулювання праці персоналу. Трудовий договір повинен сприяти підвищенню трудової діяльності персоналу всіх категорій сільськогосподарських підприємств.

Разом з тим, необхідно враховувати той факт, що більша частина сільськогосподарських підприємств в даний час не може радикально змінити засоби матеріального стимулювання персоналу. Така ситуація склалась через низьку рентабельність сільськогосподарських підприємств.

Висновки. В результаті проведеного аналізу було досліджено, що на більшості сільськогосподарських підприємств система методів стимулювання має доволі обмежений перелік. Більшість факторів, які здійснюють вплив на формування мотиваційного поля персоналу не в повній мірі формують поведінку працівників або формують її таким чином, що це йде всупереч з інтересами і цілями підприємств. Як наслідок, виникає необхідність у розробці комплексної системи мотивації персоналу з урахуванням як потреб працівників так і факторів соціального та економічного впливу на їх трудову активність.

 

Список використаної літератури:

1.      Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Н.І. Єсінова. — К.: Кондор, 2004. — 432 с.

2.      Економіка і організація виробництва : навч. посіб. / Л. О. Городецька, Е. Д. Дмитренко, В. А. Паламарчук, О. І. Туз. — К.: НАУ-друк, 2010. — 400 с.

3.      Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу : навч. посіб. / А.М. Колот. — К.: КНЕУ, 2005.

4.      Майсюра О.М. Організаційна культура в управлінні персоналом / О.М. Майсюра // Економіка та держава. — 2011. — № 9. — C. 34-36.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info