zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК 336:339.543

 

КОНТРОЛЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ В МИТНИХ ОРГАНАХ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

Курсант Зеленська К.С., к. е. н., доцент Васильєва В.Г.

Україна, м. Дніпропетровськ Академія митної служби України

 

У статті висвітлено порядок проведення контролю грошових коштів. Здійснено аналіз різних стадій процесу контролю, рекомендовано необхідні аналітичні процедури під час контролю від початку облікового процесу до складання звітності у цілому по митному органу.

Ключові слова: облік, грошові кошти, грошовий потік, контроль, аналітичні процедури, ефективність, результат.

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

 

Митна діяльність є однією з найважливіших складових частин економіки країни, яка перераховує досить значні грошові надходження до Державного бюджету України.

Її ефективна діяльність залежить від багатьох чинників, проте одним із найважливіших є безперервність операційного циклу митниці. Важливою складовою операційного циклу митниці виступає фінансовий цикл, який розпочинається з моменту отримання коштів за і триває до моменту їх витрачання на придбання товарів або на оплату робіт, послуг, виплату заробітної плати тощо.

Необхідно здійснювати постійний моніторинг і контроль за грошовими потоками митниці.

Контроль грошових потоків - це контролююча система, яка забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільш пріоритетні напрями розвитку, своєчасне виявлення відхилень фактично досягнутих результатів їх формування від планових і прийняття оперативних управлінських рішень, що забезпечить їх безперервний рух [4].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На¬уковці, які займаються дослідженням розвитку контролю, в своїх роботах наводять інформацію, яка стосується внутрішнього і зовнішнього контролю, методів отримання результатів контролю, у тому числі застосування аналітичних процедур у цілому. За цим напрямом можна зазначити роботи В. Сопка, В. С. Леня, О.А. Михайлов, О.В. Лимишенко, С.М. Левицькі та і н.

Мета статті - запропонувати дії, які доцільно застосовувати під час виконання контролю грошових коштів, дослідити їх особливос¬ті, напрями і методи проведення внутрішнього та зовнішнього контролю.

 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

 

 Основними завданнями контролю грошових коштів є:

·                   виявлення фактичної наявності грошових коштів у касах, на

·                    реєстраційних, спеціальних реєстраційних, валютних та поточних рахунках;

·                    виявлення не облікованих грошових коштів;

·                    дотримання умов зберігання грошових коштів, а також правил

·                    оприбуткування та використання (витрачання) грошових коштів;

·                    перевірка реальної вартості обліковуваних на балансі матеріальних

·                    цінностей, сум дебіторської та кредиторської заборгованості, в тому числі щодо якої термін позовної давності минув, та інших статей балансу.

Дослідження стану контролю грошових потоків фахівцями показує, що контроль здійснюється на мінімальному рівні, тобто включає в себе проведення інвентаризацій і загальний контроль операцій із грошовими активами, або є системою, що не інтегрована в загальну систему контролю і не використовує новітні інформаційні технології.

Контроль за використанням грошових коштів митними органами здійснюється за допомогою зовнішнього та внутрішнього контролю.

Внутрішньо-системний контроль здійснюється Державною митною службою України, а внутрішньогосподарський митними органами. Щодо зовнішнього контролю, то його здійснює Рахункова палата, Державна фінансова інспекція України, Державне казначейство України, Державна податкова адміністрація України, Пенсійний фонд України, фонди соціального страхування.

Внутрішній контроль передбачає перевірку облікових даних, регістрів, нарахувань та інших господарських операцій виконавцями самостійно, або на вимоги того чи іншого питання комісією, склад якої затверджується наказом митниці. Фінансовий контроль здійснюється в чотирьох формах: експертиза, перевірка, ревізія та моніторинг.

Так, протягом 2009-2010 років, на підставі планів роботи по службі фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, проводились самоперевірки питань нарахувань по заробітній платі, листкам непрацездатності, встановлення надбавок та нарахування премій, розрахункам з дебіторами-кредиторами, укладення договорів з постачальниками послуг та ін. На підставі проведених перевірок складалися акти або довідки, з метою усунення недоліків, якщо такі мали місце та проводяться виправні проводки та відповідні перерахунки.

Крім того, відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XII, інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 30.10.1998р. № 90, на підставі наказів ДМСУ щорічно проводиться інвентаризація матеріальних цінностей та розрахунків, з метою виявлення наявності та збереження матеріальних цінностей, опрацювання питання щодо подальшого його розпорядження, недопущення необґрунтованого накопичування. По факту проведеної інвентаризації складається протокол інвентаризаційної комісії з висновками та пропозиціями, який затверджується начальником митниці [1].

З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою митниця повинна мати касу, а його керівники мають обладнати її та забезпечити в ній надійне їх зберігання. Якщо з вини керівників не були створені належні умови для забезпечення схоронності коштів під час їх зберігання і транспортування, то вони несуть за це відповідальність у встановленому чинним законодавством України порядку. Зберігання в касі готівки та інших цінностей, що не належать цьому органу, забороняється.

При проведенні інвентаризації готівкових операцій слід керуватися Постановою НБУ “Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” від 15.12.2004 № 637 (із змінами).

До початку інвентаризації у касі митного органу комісією записуються останні номери прибуткового та видаткового касового ордерів, чекової книжки тощо. Комісія шляхом повного перерахунку перевіряє наявність у касі усіх грошових коштів, цінних паперів, лімітованих чекових книжок, поштових марок тощо.

Для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності бланків документів суворої звітності та виявлення кількісних розходжень їх з обліковими даними застосовується інвентаризаційний опис бланків документів суворої звітності. За наявності бланків документів суворої звітності, що нумеруються одним номером, складається комплект із вказівкою кількості документів у ньому.

При перевірці наявності грошових коштів у касі приймається до уваги тільки фактична наявність готівки. Ніякі документи або розписки в залишок готівки у касі не включаються. При виявленні нестачі або лишків грошових коштів в акті вказують їх суму і причини виникнення. Виявлена в касі готівка коштів, не виправдана прибутковими касовими ордерами, вважається лишком і підлягає зарахуванню в дохід підприємства; нестача коштів - підлягає стягненню з касира.

Для відображення результатів інвентаризації фактичної наявності грошових коштів, цінних паперів, чекових книжок, поштових марок, оплачених путівок тощо, що знаходяться у касі митного органу, застосовується Акт інвентаризації наявності грошових коштів, цінностей.

Оформлені інвентаризаційні описи комісією передаються до бухгалтерії, де фактичні залишки матеріальних цінностей, зафіксовані в описах, порівнюють з даними бухгалтерського обліку і виявляють лишки або нестачі цінностей (якщо вони мали місце). Матеріальні цінності, по яких виявлені розходження з даними бухгалтерського обліку, записують в порівняльну відомість, а матеріально відповідальні особи повинні дати інвентаризаційній комісії письмові пояснення щодо причин їх виникнення.

Свої висновки і пропозиції щодо урегулювання інвентаризаційних різниць комісія оформляє протоколом і подає на затвердження керівнику митниці. Керівник повинен прийняти рішення про оприбуткування лишків та списання нестач цінностей і затвердити протокол у 5-денний строк.

Під час інвентаризації можуть бути виявлені випадки пересортиці, тобто лишки одних і нестачі інших матеріальних цінностей, як результат заміни одного сорту іншим при відпуску цінностей. Взаємний залік лишків і нестач матеріальних цінностей, що виникли в результаті пересортиці, може бути допущений, як виняток, якщо пересортиця виникла в однієї і тієї ж матеріально відповідальної особи, за один і той же період, по матеріальних цінностях одного і того ж найменування. Проте, якщо при заліку вартість нестачі матеріальних цінностей перевищить вартість лишку, то різниця у вартості підлягає відшкодуванню особами, що допустили пересортицю.

Результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку в 10-денний строк, після чого його показники приводяться у повну відповідність з фактичною наявністю господарських засобів й стану розрахункових відносин.

Ревізія митниці розпочинається з аналізу виконання основних показників діяльності управління митниці, кошторису видатків на її утримання, обґрунтування його розрахунками та інше [2].

Наприклад, ревізія видатків на заробітну плату працівників митних органів розпочинається з вивчення правильності їх планування в кошторисі. При ревізії фактичних видатків на заробітну плату в митних органах ревізору необхідно перевірити відповідність посад, передбачених штатним розкладом ї кошторисом, фактичному їх заповненню персоналом. При перевірці правильності виплати заробітної плати необхідно перевірити правильність складання платіжних відомостей, наявності підписів, а також достовірність підсумків по кожній сторінці відомості.

Так на підставі планів роботи митниці по службі фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, проводяться самоперевірки з питань нарахування по заробітній платі, листкам непрацездатності, встановлення надбавок та нарахування премій, розрахункам з дебіторами та кредиторами, укладення договорів з постачальниками послуг та інше. На підставі проведених перевірок на митниці складаються акти або довідки, з метою усунення недоліків, якщо такі мають місце та проводяться виправні проводки та відповідні перерахунки.

Зовнішній контроль передбачає перевірку контролюючими органами та установами. Зовнішні перевірки фіксуються в спеціальному журналі, в якому відображено перевіряючи органи та терміни [3].

 

ВИСНОВКИ

 

Контроль як важливий вид перевірки має не тільки підтверджувати достовірність звітності про діяльність митного органу, а й поєднувати зусилля інших фахівців для розробки стратегічних програм розвитку контролю митних органів. Це дасть змогу прогнозувати діяльність митного органу, впливати на ефективність його роботи, запобігати негативним явищам.

Авторами обґрунтовується, що саме тому необхідно правильно використовувати грошові кошти, контролювати їх використання, удосконалювати облік грошових розрахунків, зокрема комп’ютеризувати та автоматизувати процеси обліку грошових коштів, що матиме наслідком полегшення та прискорення роботи бухгалтерів, можливість ширше використовувати бухгалтерську інформацію, яка вимагає вдосконалення прийняття нормативно-правових актів, які б чітко регламентували процес обліку грошових розрахунків з метою запобігання виникнення різного роду помилок та неточностей.

 

ЛІТЕРАТУРА:

 

1.                     Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року 996-ХІ (зі змінами та доповненнями) / Електронний ресурс// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14

2.                     Наказ МФУ № 90 «Про затвердження Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ» від 30.10.1998р.(зі змінами та доповненнями) Електронний ресурс http://zakon2rada.gov.ua/laws/show/z0728-98

3.                     Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / 3-є вид., доп. і переробл. – Житомир: ПП „Рута”. - 2006. – 444 с.

4.                     Крисюк В. І., Каленський М. М., Юрченко О. В. Ревізія і контроль установах і організаціях бюджетної сфери: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – 1999 рік. - 148 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info