zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МЕТОДИКА СПІВСТАВЛЕННЯ ПРОЦЕСНИХ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ

 

Булах І.Є., Чешук В.Є., Юрченко Л.С.

Україна, м. Київ,

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 

Статья посвящена разработке методики сопоставления процесных и результативных показателей качества деятельности высшего учебного заведения.

 

Головним завдання розвитку та вдосконалення вищої медичної освіти України, а також ключовою вимогою Болонського процесу є підвищення якості підготовки майбутніх медичних фахівців, що має визначальне значення для успішного розвитку будь-якої країни.

Медична освіта в Україні, як і у світі, є найконсервативнішою і однією із найтриваліших за часом навчання. Підготовка фахівців цього напряму здійснюється на основі базової і повної загальної середньої освіти та на основі повної вищої медичної освіти лише за очною (стаціонарною) формою навчання.

Визначальною рисою вищої медичної освіти є функціонування уніфікованого контролю професійної компетентності випускників медичного напрямку як форми державної гарантії якості. Так, починаючи з 1996 року у систему вищої медичної освіти запроваджена система медичних ліцензійних іспитів (МЛІ), які є обов’язковими для студентів усіх вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців галузі знань «Медицина», незалежно від їх підпорядкування.

Нині у вищій медичній освіті, єдиній серед інших напрямків професійної освіти в Україні, реалізована система зовнішнього оцінювання для моніторингу і управління якістю освіти даного напрямку через систему МЛІ. Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фахівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фармація» затверджено однойменним наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.08.98 за №251 [5, c.69].

Проблема якості вищої медичної освіти досліджується у працях І.Є. Булах, О.П. Волосовця, Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленка, М.Р. Мруги, Л.І. Остапюк та інших науковців, узагальнюючи дослідження яких, можна стверджувати, що важливою складовою забезпечення якості навчального процесу підготовки є ефективна організація навчального процесу у вищому медичному навчальному закладі.

Відповідно до вимог Болонського процесу організація навчального процесу у вищих навчальних закладах, зокрема, у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (НМУ) здійснюється за кредитно-модульною системою навчання.

Відповідно до діючого навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» навчальний процес у ВНЗ складається з аудиторної та самостійної роботи.

Засвоєння теми контролюється на кожному аудиторному занятті відповідно до його конкретних цілей. Підсумковий контроль засвоєння модулів (ЕСТS) здійснюється по їх завершенню. Застосовуються стандартизовані засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, контроль практичних навичок тощо.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів. Педагогічні дослідження та практичний досвід роботи у Національного медичного університету імені О.О. Богомольця дозволяють вважати достатньо ефективною для оцінювання навчальної діяльності студентів рейтингову систему контролю їхніх знань, умінь і навичок.

У контексті окреслених вище проблем актуальним є розробка методики співставлення процесних та результативних показників якості діяльності ВНЗ.

Ця методика базується на статистичному аналізі процесних та результативних показників якості діяльності ВНЗ і передбачає створення бази даних дослідження. Для її створення використано дані внутрішнього аудиту науково-педагогічної діяльності кафедр університету (процесні показники) зі студентами впродовж 1-3 курсів навчання та зовнішнього оцінювання успішності навчання цих студентів (результативні показники), проведеного після закінчення 3-го курсу.

В якості даних зовнішнього оцінювання успішності навчання студентів були обрані дані з Центру тестування професійної компетентності при МОЗ України про результат складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» («Крок 1. ЗЛП»).

Медичний ліцензійний іспит «Крок 1. ЗЛП» вимірює показник якості фахового компоненту базової вищої освіти майбутнього лікаря та є засобом її діагностування. Іспитом оцінюється вміння використовувати знання та розуміння ключових понять фундаментальних біомедичних наук: нормальна та патологічна анатомія, гістологія та ембріологія, біологія, біологічна хімія, нормальна та патологічна фізіологія, мікробіологія, фармакологія, головну увагу приділяючи принципам та механізмам, що лежать в основі здоров’я, хвороби та моделей лікування [1, 2]. МЛІ «Крок 1. ЗЛП» проводиться після третього курсу навчання.

Зауважимо, що загальноприйнята методика стандартизованої оцінки рівня професійних знань, що стала основою медичних ліцензійних іспитів, апробується в Україні у системі медичної освіти, починаючи з 1995 р. У 1996 р. в Україні була розроблена програма поступового впровадження сучасної технології медичних ліцензійних іспитів, яка здійснюється еволюційним шляхом із врахуванням досягнень вітчизняної медичної школи і національних традицій [3].

МЛІ «Крок 1. ЗЛП» проводиться з використанням єдиного екзаменаційного тесту, до складу якого входять тестові завдання з нормальної та патологічної анатомії, гістології та ембріології, біології, біологічної хімії, нормальної та патологічної фізіології, мікробіології, фармакології. Структура іспиту сформована на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста напряму підготовки «Медицина». Тестові завдання складаються із ситуаційної задачі, запитання або твердження [4].

Результат ліцензійного іспиту представляється у якісній та кількісній формах. Якісний результат ліцензійного іспиту, представлений як «Склав»/ «Не склав», базується на вимогах щодо професійної компетентності фахівця відповідно до державних стандартів освіти України. Кількісний результат ліцензійного іспиту представлений у багатобальній шкалі медичного ліцензійного іспиту (бал МЛІ) з середнім балом 200 та стандартним відхиленням 20.

В якості даних внутрішнього аудиту науково-педагогічної діяльності кафедр використані дані з деканатів Національного медичного університету імені О.О. Богомольця про навчальну успішність з дисциплін, з яких проводиться зовнішнє оцінювання успішності навчання студентів-медиків. Ці дисципліни входять до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. ЗЛП»: нормальна та патологічна анатомія, гістологія та ембріологія, біологія, біологічна хімія, нормальна та патологічна фізіологія, мікробіологія, фармакологія.

Успішність засвоєння студентом дисципліни зафіксовано в оцінці з дисципліни. Оцінка з дисципліни виставляється як середнє арифметичне оцінок всіх модулів, на які вона структурована.

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до конкретних цілей, визначених програмою дисципліни і виражається за 200-бальною шкалою.

Дані з деканатів НМУ про навчальну успішність студентів були взяті з комп'ютерної програми "Контингент", яка використовується в університеті для обліку контингенту студентів та діловодства.

Комп'ютерна програма "Контингент" написана на замовлення Міністерства Охорони здоров'я України (наказ № 34-Адм від 04.03.1999) для автоматизації роботи відділів ВНЗ для обліку руху контингенту та створення відповідних наказів і звітів, а також для контролю міністерством руху контингенту у всіх медичних вузах України й отримання загальної статистики. Згідно з наказом МОЗ України № 281-Адм від 28.09.2000 р. програму "Контингент" упроваджено у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

Для здійснення експериментального дослідження ми виокремили такі показники:

·         показник навчальної успішності з дисциплін: нормальна та патологічна анатомія, гістологія та ембріологія, біологія, біологічна хімія, нормальна та патологічна фізіологія, мікробіологія, фармакологія – оцінка з дисципліни (середній бал і традиційна оцінка);

·         показник якості фахового компоненту базової вищої освіти майбутнього лікаря, який вимірюється медичним ліцензійним інтегрованим іспитом «Крок 1. Загальна лікарська підготовка» за субтестами.

Таким чином, розроблена методика дозволяє співставити процесні та результативні показники якості діяльності ВНЗ.

 

Список використаних джерел

1.      Моніторинг якості медичної освіти /Під заг. ред. І.Є.Булах. – К.: Центр тестування при МОЗ України, 2005. – 143 с.

2.      Наказ МОЗ України від 31.01.2005 р. № 52 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «лікар» у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації України за спеціальностями «лікувальна справа», «педіатрія», «медико-профілактична справа»».

3.      Система управляння якістю медичної освіти в Україні: Монографія / І.Є. Булах, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко та ін. – Д.: «АРТ-ПРЕС», 2003. – 212 с.

4.      «Крок 1» – Лікувальна справа: Навчально-методичний посібник. – К.:ЦМК МОЗ України, 1998. – 34 с.

5.      Ю.В. Поляченко, В.Г. Передерій, О.П. Волосовець, В.Ф. Москаленко, І.Є. Булах та ін. Медична освіта у світі та в Україні. – К.: Книга плюс, 2005. – 383.

6.      Моніторингове дослідження якості системи формування контингенту студентів ВНЗ України на основі ЗНО. Звіт за проектом 400777 / Міжнародний фонд «Відродження», Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти. // Вісник Тестування і Моніторинг в освіті. - 2010. – №4-5. – С. 14 – 47.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info