zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ФЕНОМЕНУ «ПРОГНОСТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

 

Кінєшева А.Ю.

Україна, г. Одеса, ПНПУ ім. К.Д. Ушинського

 

Висвітлено психолого-педагогічні підходи до визначення поняття «прогностична компетентність» та визначено її структуру та компоненти.

 

Сучасні уявлення про професійну підготовку педагога як фахівця, насамперед, пов’язані з його компетентністю, що набуває все більшого значення у зв’язку з ускладненням і розширенням соціального досвіду, постійним розширенням сфери освітніх послуг, все більш прискорюваним процесом морального старіння всіх компонентів соціального досвіду, які потребують від сучасного фахівця в галузі освіти високої мобільності, суб’єктивної готовності до безперервного самоосвіти і можливості набуття нової спеціальності. У зв’язку з цим виникає необхідність у такій організації професійної освіти, при якій сучасні педагоги могли б орієнтуватися на вибір оптимальної освітньої траєкторії у контексті прогностичного бачення власної життєдіяльності і вибудовування своєї професійно-особистісної перспективи.

При розгляді підготовки фахівця в рамках компетентнісного підходу необхідно більш докладно зупинитися на понятті «прогностична компетентність».

Першопрохідниками «педагогічного прогнозування» були К. Абульханова-Славська, Б. Гершунский, І. Бестужев-Лада, М. Скаткін, Е. Костяшкін, В. Кутьєв, Л. Зеленіна та ін. На сучасному етапі проблемами педагогічного прогнозування займаються Н. Давкуш, Т. Корнілова, А. Присяжна, A. Рождественський, Л. Регуш та інші.

Процес пізнання майбутнього – єдиний цілісний дослідницько-пошуковий процес, кінцевим результатом якого є формулювання судження про певну майбутню подію. Саме його заведено позначати терміном «прогноз» (від гр. prόgnōsis – передбачення, пророкування), який уживається зазвичай у розумінні ймовірного судження про майбутнє на основі спеціального наукового дослідження [6].

Л. Регуш визначає прогнозування як пізнавальну діяльність, метою якої є отримання прогнозу, а продуктом – знання про майбутнє [5].

Здібності людини до прогнозування забезпечує такий психологічний механізм як антиципація. Термін антиципація як спеціальна психологічна категорія був введений у психологію В. Вундтом, у вітчизняній психології – Ф. Ломовим [2].

Антиципація (від лат. аnticipatio – передбачення) – здатність системи в тій чи іншій формі передбачати розвиток подій, явищ, результатів дій. У психології розрізняють два смислових аспекти поняття антиципації:

1)      здатність людини уявити собі можливий результат дії до його здійснення (В. Вундт), а також можливість її мислення уявити спосіб вирішення проблеми до того, як вона реально буде вирішена;

2)      здатність організму людини або тварини підготуватися до реакції на будь-яку подію до його настання. Це очікування (або «випереджаюче відображення») зазвичай виражається в певній позі або русі і забезпечується механізмом акцептора результатів дії [2].

Щодо поняття «прогностична компетентність», то на сьогодні однозначного тлумачення цього терміну не існує. Так, В. Менделевич та С. Соловйова під прогностичною спроможністю (прогностичною компетентністю) розуміють «здатність особистості, з високою ймовірністю, передбачати хід подій, прогнозувати розвиток ситуацій і власні реакції на них, діяти з часово-просторовим випередженням» [3]. У цьому розумінні «спроможність» близька за значенням до «компетентності» і в більшості випадків ці терміни – «антиципаційна спроможність» і «прогностична компетентність» – є ідентичними.

Т. Корнилова під прогностичною компетентністю розуміє вид професійної компетентності, що виявляється у взаємозв’язку теоретико-методологічної, професійно-практичної та рефлексивно-ціннісної компетенцій, ступінь сформованості яких виражається певною мірою володіння знаннями, вміннями, досвідом у галузі прогнозування і здатністю застосування такого досвіду у професійній діяльності; сформованістю відповідних рефлексивних і ціннісних якостей [1] .

Прогностична компетентність є інтегрованою якістю людини, її стійкою характеристикою, що визначає складне індивідуально-психологічне утворення професійних теоретичних знань, ціннісних установок, особистісних якостей і практичних умінь фахівця та певним чином формує ставлення до майбутнього і у цьому зв’язку може бути ідентифікована як форма пізнання майбутнього.

Структуру прогностичної компетентності, за визначенням А. Присяжної, складають такі компоненти: афективний – цілеспрямованість, гнучкість мислення, вольова сфера, толерантність, цілепокладання, уміння планувати, проектувати власну діяльність, достатній рівень пошуково-творчої діяльності, здатність оцінювати результати діяльності, адекватна самооцінка; пізнавальний, який включає знання прогностичної термінології, уміння і навички прогнозувати на певному відрізку освітньої траєкторії; діяльнісний, що виражається в якості навчальної, пізнавальної, професійної діяльності, яка дає змогу науково передбачити й адекватно оцінити власну освітню, професійну траєкторію, результати діяльності, що забезпечують потреби особистості й соціуму [4].

Висновок. Таким чином, прогностична компетентність – це володіння фахівцем системою знань й умінь у сфері педагогічного прогнозування і цілепокладання, усвідомлення ним її значущості для освітнього процесу (вміння здійснювати прогноз, формулювати обґрунтовані цілі педагогічної діяльності, здійснювати навчальний прогноз). Структуру прогностичної компетентності можна представити у вигляді афективного, пізнавального та діяльнісного компонентів.

Вважаємо, що формулювання прогностичної компетентності особистості на всіх рівнях освітньої траєкторії внесе вагомий внесок у вирішення завдання підготовки майбутніх фахівців до праці на рівні світових стандартів.

 

Література

1.      Корнилова, Т.В. Формирование прогностической компетентности будущих специалистов дошкольного образовательного учреждения в вузе : дис. ... кандидата педагогических наук : 13.00.08 / Татьяна Васильевна Корнилова. – Магнитогорск, 2009. – 198 с.

2.      Ломов, Б.Ф. Антиципация в структуре деятельности / Б.Ф. Ломов, Е.Н. Сурков. – М.: Наука, 1980. – 83 с.

3.      Менделевич, В.Д. Неврозология и психосоматическая медицина. / В.Д. Менделевич, С. Л. Соловьева. – М.: МЕДпресс-информ, 2002. – 608 с.

4.      Присяжная, А.Ф. Педагогическое прогнозирование в системе непрерывного педагогического образования (методология, теория и практика) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08 / Алла Федоровна Присяжная. – Челябинск, 2006. – 380 с.

5.      Регуш, Л.А. Психология прогнозирования: способность, ее развитие и диагностика. / Л.А. Регуш. – Киев: Вища шк., 1997. – 88 с.

6.      Советский энциклопедический словарь / [гл. ред. А.М. Прохоров]. – 4-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 1632 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info