zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Кредитний ринок України в розрізі банківських установ: основні тенденції та проблеми розвитку

 

Круліковська Л.І.

Україна, м. Чернівці, БДФЕУ

 

В статье исследованы концептуальные подходы к определению понятия кредитного рынка и подана история исследования кредитного рынка на поприщах стран СНГ и Украины в частности. Осуществлен анализ кредитного рынка в разрезе банковских учреждений и их деятельности. Выявлены проблемы развития данной сферы кредитного рынка и предложены эффективные пути их решения.

 

В ринкових умовах господарювання суб’єкти підприємницької діяльності відчувають постійну нестачу фінансових ресурсів, що спричинена здійсненням активної інвестиційної та інноваційної політики. На ринку кредитування безпосереднім задоволенням потреб фізичних та юридичних осіб у капіталі займається кредитна система, до якої входять центральний банк, комерційні банки та інші кредитні інститути. Необхідно відмітити, що функціонування даних інститутів на кредитному ринку України пов’язане із низкою проблем, які перешкоджають ефективному їх розвитку.

Кредитний ринок дозволяє здійснити накопичення, спрямування, а також розподіл і перерозподіл позикового капіта­лу між сферами економіки, що визначає важли­вість його нормального функціонування.

Проблеми розвитку кредитного ринку знайшли своє відображення в дослідженнях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених: Ю. Коробова, О. Василика, С. Маслова, В. Шелудько, О. Опалова, М. Савлука, Чарльза Дж. Вулфела, Н. Рогожнікової, Н. Чижа, Е. Тихомирової, Я Жаліло, Д. Покришки, Я. Белінської та інших, але дане питання не є повністю висвітленим і потребує подальшого вивчення та аналізу.

Із розвитком кредитних відносин, виникла необхідність з’ясувати сутність та природу кре­дитного ринку, особливості функціонування, тощо. Існує велика кількість вчених, що займаються дослідженням цих питань, проте без­посередньо ж питаннями сутності та природи функціонування кредитного ринку займається досить обмежене коло вчених.

Детальний перегляд праць вказаних науковців дозволяє розкрити історію досліджень кредитно­го ринку на теренах країн СНД. Так, у 1995 році російський вчений Ю. Коробов дав виз­начення категорії кредитного ринку, описав меха­нізм дії та виділив його види. Ю. Коробов розуміє ринок кредитів як сферу обігу позикових коштів. Дві головні особливості даного ринку: 1) на ньому обертається один товар - гроші; 2) гроші нада­ються в позику. Без другої особливості ринок купівлі-продажу грошей неможливий (на думку вченого це є одне із підтверджень недоцільності поділу фінансового ринку на грошовий ринок і ринок капіталів) [3, 15].

Наступним науковцем стала В. Шелудько, автор підручника «Фінансовий ринок» (2006 р.), яка описала умови функціонування кредитного ринку, основних його учасників, розглянула структуру ринку і функції, що на ньому виконують держава та центральний банк тощо [6, 123]. В. Шелудько характеризує кредитний ринок як специфічну складову ринку інструментів пози­ки, які відображають відносини між емітентом та інвестором і, як правило, пов’язані з виплатою доходу інвестору за надану емітентові позику [6, 57].

В енциклопедії бізнесмена, економіста, мене­джера кредитний ринок визначається як специфіч­на сфера грошових відносин, де об’єктом операцій є грошовий капітал, що надається у позику, і фор­мується попит і пропозиція на нього [2, 314].

С. Маслова кредитний ринок уявляє як меха­нізм, за допомогою якого встановлюються взає­мовідносини між підприємствами і громадянами, які мають потребу в фінансових ресурсах, та організаціями і громадянами, які можуть надати необхідні кошти на певних умовах. На думку вченого кредитний ринок необхідно розглядати як синтез ринків різних платіжних засобів, тобто ринку грошових ресурсів та ринку боргових зобов’язань [4, 21]. На нашу думку, ринки різних платіжних засобів слід розглядати у ракурсі складових еле­ментів кредитного ринку.

На думку Ходаковської В.П., кредитний ринок – «це механізм, за допомогою якого встановлюються взаємозв’язки між підприємствами і громадянами, що потребують грошових коштів, та організаціями і громадянами, що можуть їх надати (позичити) на певних умовах.

О. Василик використовує поняття ринок кре­дитних ресурсів і визначає його як процес залу­чення коштів у грошовій формі на умовах повер­нення, платності та строковості [1, 325].

М. Савлук у тлумаченні категорії в енциклопе­дії банківської справи України вживає поняття ринок позичкових капіталів і визначає його як різновид грошового (фінансового) ринку, на якому формується попит і пропозиція на гроші, що надаються у позичку.

У підручнику «Гроші та кредит» за 2006 рік, М. Савлук замість «ринку позичкових капіталів» вико­ристовує поняття «ринок кредитних угод». Такий ринок вчений відносить до специфічного ринку фінансових інструментів, який є однією з форм існування грошового ринку і який, на думку вченого, називається фінансовим [5, 71].

Що стосується російської вченої Л.А. Мусіної, то вона трактує кредитний ринок як «загальну форму взаємопов'язаних відносин кредиторів і позичальників з приводу купівлі-продажу кредитних продуктів з урахуванням попиту та пропозиції», тобто підкреслює відносини з приводу вартості позиченого, і далі визначає його структуру через сукупність ринків банківських кредитів, кредитів і позик небанківських фінансових інститутів, боргових цінних паперів і комерційних кредитів. Недоліком такого підходу до аналізу структури кредитного ринку є використання автором різних критеріїв виділення його сегментів (за складом кредиторів і способам оформлення кредитів), але, одночасно, перевагою є широке охоплення кредитних відносин. На відміну від Л.А. Мусіної, наприклад, В.М. Коркін звужує межі кредитного ринку до ринку банківських кредитів, з чим ми не згодні з позиції функціонального підходу до кредитного ринку. Е.Ф. Жуков так само, як і Л.А. Мусіна, розглядає кредитний ринок, визначаючи його як ринок позичкового капіталу.

Чимало зарубіжних авторів (Е. Роде, Е. Долан, К. Кемпбелл, Р. Кемпбелл, Р. Барр, Р. Міллер, Д. Ван -Хуз, Д. Кідуелл, Р. Петерсон, Д. Блекуелл, Фр. Мішкін) говорять з позиції функціонально-інституційного підходу про ринок капіталів в цілому, тобто без виділення сегмента кредитного ринка, тобто вони не розглядають кредитний ринок як окрему економічну категорію[8, 7-16], що на нашу думку є невірним, адже кредитний ринок є окремою складовою ринку капіталів.

Перегляд визначень кредитного ринку засвід­чує багатогранність даної економічної категорії. Дійсно досить важко охарактеризувати усі прояви сутності кредитного ринку у одному визначенні, тому слід розглядати ринок кредитів з двох сторін: як специфічну сферу грошового та фінансового ринків та як певний механізм взає­модії між суб’єктами ринку.

Кредитний ринок, як ми вважаємо, є самостійним сегментом фінансового ринку, який слід розглядати окремо, виходячи із специфіки кредиту як економічної категорії, а не юридичною оформлення угоди та з відносної однорідності його фінансових інструментів. Таким чином, кредитний ринок являє собою специфічну сферу економічних відносин, де об’єктом операцій є наданий на певних умовах у позику капітал, а важливою умовою функціонування кредитного ринку є наявність системи регулювання відносин на кредитному ринку.

У механізмі функціонування кредитного ринку держави велика роль належить комерційним банкам. Вони є багатофункціональними організаціями, що діють в різних секторах ринку позичкового капіталу. Банки акумулюють основну частку кредитних ресурсів і надають своїм клієнтам повний комплекс фінансових послуг, включаючи кредитування, прийом депозитів, розрахункове обслуговування, купівлю-продаж і зберігання цінних паперів, іноземної валюти та ін.

Підвищення економічної ролі комерційних банків нині виявляється і в розширенні сфери їх діяльності й розвитку нових видів фінансових послуг. Сьогодні комерційні банки окремих країн здатні надавати клієнтам до 300 послуг. Банки всіляко стимулюють кредитом ініціативу підприємств, організацій і кооперативів у підвищенні технічного рівня виробництва, в збільшенні випуску нових високоефективних видів продукції, наданні різноманітних послуг населенню, виробництву товарів для населення і на експорт.

Банківська діяльність піддається численним ризикам і саме тому в більшості країн ця діяльність є найбільш регульованим видом підприємництва. При цьому регулювання має яскраво виражені національні особливості, що відображають специфіку формування національної банківської системи. Ефективність банківської діяльності істотно впливає на розвиток економіки країни. Кредитна діяльність банку є одним із основоположних критеріїв, який відрізняє його від небанківських установ[8].

Для характеристики кредитного ринку в розрізі банківського кредитування статистика використовує показники розміру, складу, динаміки кредитних вкладень, вивчає взаємозв’язок кредитних вкладень з показниками обсягу виробництва, капітальних вкладень, розміру товарно-матеріальних цінностей.

Для аналізу інтенсивності динаміки можна використовувати ланцюгові і базисні,середньорічні темпи зростання і приросту, коефіцієнти прискорення (уповільнення), випередження та еластичності (табл.1).

 

Таблиця 1

Динаміка кредитів, наданих банками України

Роки

Кредити, млн. грн.

Абсолютний приріст, млн.грн.

Темп зростання, %

Темп приросту, %

ланцюго-вий

базис-ний

ланцю-говий

базис-ний

ланцю-говий

базис-ний

2009

723295

-

-

-

100

-

-

2010

732823

9528

9528

101,3

101,3

1,3

1,3

2011

801809

68986

78514

109,4

110,9

9,4

10,9

2012

815142

13333

91847

101,7

112,7

1,7

12,7

Розраховано за [11]

Отже, обсяг кредитів, наданих банками України за 2010 рік зріс на 9528 млн грн або на 1,3% спостерігаємо зростання кредитів за 2011 рік на 68986 млн грн або на 9,4% та за 2012 рік на 13333 млн. грн або на 1,7%.

Порівняння ланцюгових темпів зростання дає коефіцієнт прискорення (уповільнення) відносної швидкості розвитку, що розраховується як відношення темпів приросту.

k1 = = 1,08 - прискорення

k1 = = 0,93 - уповільнення

Обчислені коефіцієнти свідчать про уповільнення процесу кредитування банками в 2012 році [7], адже коефіцієнт є меншим за одиницю.

Зазначимо, що дане явище спричинене тим що, як вважають Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка та Я. В. Белінська, розвитку банківської сфери кредитування перешкоджає ряд чинників. А саме [9]:

·         відносно високий рівень ризиків банків: валютного і кредитного – через значну доларизацію активів банківської системи; операційних і регуляторних – через політичну нестабільність та мінливе нормативно-правове середовище; ліквідності – через переважання короткострокових пасивів у структурі ресурсної бази і збереження ризиків її відтоку, обмежених можливостей рефінансування зовнішніх запозичень;

·         збереження великої частки неробочих активів через відкладені кредитні ризики за реструктуризації банками проблемної заборгованості;

·         збереження низького рівня довіри внутрішніх і зовнішніх інвесторів та кредиторів до банківської системи, що обмежить можливості залучати додаткові фінансові ресурси на внутрішньому та зовнішньому ринках капіталу;

·         низький рівень фінансування іноземними групами своїх дочірніх українських банків через високі кредитні і девальваційні ризики, а також через проблеми з ліквідністю самих материнських груп [10].

Основною причиною уповільнення для більшості позичальників є завищений процент, що в свою чергу спричинений достатньо високим рівнем недовіри населення до банківської системи і таким чином, зменшення кількості депозитних операцій, щ о негативно впливає на кількість кредитних ресурсів банку. Також однією з причин підвищення ставок по кредитам є залученням дорогих ресурсів. Таким чином наприкінці 2011 року ставки по депозитам складали 23 – 25% річних, як правило на термін в 2-3 місяці на вклади в гривні[10]. Це є свідченням того, що банкам не вистачає гривні і тому вони залучають більш дорогі ресурси. Причиною нестачі гривневих ресурсів в банках є перш за все девальваційні настрої населення і бізнесу, такі настрої спричинили дострокові розірвання гривневих депозитів, з метою переведення їх у валюту.

Для того, щоб оцінити пропорції мiж кредитною та депозитною діяльністю банків необхідно проаналізувати рівень залучення коштів та кредитування, шо наведені в табл. 2.

 

Таблиця 2

Обсяги наданих кредитів та залучених депозитів комерційними банками України протягом 2010-2012 років в млн. грн.

Позичальник

Обсяг наданих кредитів та залучених депозитів станом на

31.12.2010

31.12.2011

31.12.2012

Кредити

Депозити

Кредити

Депозити

Кредити

Депозити

Резиденти

732 823

416 650

801 809

491 756

815 142

572 342

Інші фінансові корпорації

13 430

19 022

16 441

21 799

16 229

20 852

Сектор загальнодержавного управління

8817

-

8532

-

5803

-

Нефінансові корпорації

500 961

116 105

575 545

153 120

605 425

173 319

Домашні господарства

209 538

275 093

201 224

310 390

187 629

369 264

Інші депозитні корпорації

26 477

21 722

40 343

28 026

23 854

25 119

Нерезиденти

14 942

25 928

4 923

33 218

3 842

30 749

ВСЬОГО

1506988

874520

1648817

1038309

1657924

1191645

Розраховано за [11]

 

Як видно з даних табл. 2, порівнюючи обсяги фінансових ресурсів за депозитними та кредитними операціями можна стверджувати, що комерційні банки більше кредитують ніж залучають фінансових ресурсів у вигляді депозитів. Але необхідно відмітити позитивну тенденцію до нарощування обсягів депозитів протягом останніх років, а саме: у 2012 році порівняно з попереднім відбулось збільшення на суму 153336 млн. грн., а в порівнянні з 2010 роком збільшення складало 317125 млн. грн.

Що стосується динаміки кредитування в розрізі позичальників, то необхідно відмітити постійну тенденцію до збільшення обсягів залучення фінансових ресурсів резидентами та нефінансовими корпораціями як у 2010, так і у 2011 році, що є позитивним. Хоча по інших позичальниках відслідковується зменшення обсягів кредитування, особливо це стосується нерезидентів та домашніх господарств.

На кінець 2012 року обсяги кредитів виданих резидентам комерційними банками становили 815142 млн. грн., що на 13333 млн. грн. більше ніж у 2011 році та на 82319 млн. грн. більше ніж у 2010 році. Цьому сприяло зниження вартості отримання кредитних ресурсів.

Обсяги кредитів наданих іншим фінансовим корпораціям у 2012 році порівняно з попереднім роком зменшилися на 212 млн. грн., але порівняно з 2010 роком зросли на 2799 млн. грн. Насамперед така динаміка була зумовлена тенденціями розширення ресурсної бази банків, а також поліпшенням фінансового стану окремих підприємств, зокрема торгівлі та промисловості.

Сектор загальнодержавного управління у 2012 році залучив фінансових ресурсів менше ніж у 2011 році на 2729 млн.грн., та на 3014 млн.грн. ніж у 2010 році. В основному такі зміни залежали від ситуації з державним бюджетом.

Кредитування нефінансових корпорацій продемонструвало тенденцію до збільшення, а саме: у 2012 році вони залучили на 29880 млн. грн. більше ніж у минулому році та на 104464 млн. грн. більше ніж у 2010 році. Цьому сприяло поліпшення фінансового стану даних субєктів.

Домашні господарства протягом останніх трьох років все менше отримують кредитів від комерційних банків. Станом на 31 грудня 2012 року кредити видані домогосподарствам становили 187629 млн. грн., що на 13595 млн. грн. менше порівняно з 2011 роком та на 21909 млн. грн. порівняно з 2010 роком. Така тенденція спричинена нестабільністю фінансового стану даних позичальників та високим рівнем проблемної заборгованості.

Обсяги кредитів залучених іншими депозитними корпораціями станом на кінець 2012 року складали 23854 млн. грн., що на 16489 млн. грн. менше порівняно з 2011 роком та на 2623 млн. грн. порівняно з 2010 роком. Цьому сприяло зниження ліквідності та контролю за діяльністю даних установ.

У обсягах кредитування нерезидентів спостерігається постійна тенденція до зниження. У 2012 році даний показник знизився порівняно з попереднім роком на 1081 млн. грн., а в порівнянні з 2010 роком на 11100 млн. грн. Така динаміка спричинена тим, що нерезиденти не виявляють довіри до українського банківського кредитування через низький рейтинг України як кредитора.

Дослідження тенденцій розвитку та проблем кредитного ринку України засвідчує потребу більш ефективного розвитку та забезпечення стабільності банківської системи та вдосконалення законодавчої бази кредитного ринку. Цього можна досягти, запровадивши досконалі механізми регулювання кредитного ринку, а саме:

1. Розробити механізми, які б не давали змоги банкам кредитувати фізичних осіб без наявності інформації про їх доходи, що б позитивно вплинуло на якість кредитних портфелів комерційних банків. Таким заходом, наприклад, міг бути нормативний акт, який би впровадив суттєве підвищення норми відрахувань у резерви за такими кредитами.

2. Запровадити публікацію в доступних широкому колу суб’єктів ринку засобах масової інформації даних про рейтингові оцінки банків, які встановлені за результатами інспектувань Національного банку України, що забезпечить більш зважений підхід банків до допустимого рівня ризиків та дозволить більш зважено обирати позичальникам банка-партнери;

3. Здійснити масові перевірки банківських установ щодо дотримання ними вимог «Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту», які впроваджені Постановою Правління Національного банку України від 10 травня 2007 р. №168;

4. Національному банку України необхідно запровадити кваліфікаційні вимоги до працівників, які безпосередньо працюють на точках продажу кредитів (так званих «віддалених робочих місць»), які беруть участь у виборі кола позичальників банку, що повинно зменшити обсяг проблемних кредитів;

5. З метою забезпечення доступності житла для всіх категорій громадян необхідно створення такого фінансово-кредитного механізму:

·         для залучення в будівництво приватних інвестицій і для полегшення накопичення громадянами власних коштів на придбання житла використовувати випуск муніципальних і приватних позик на житлове будівництво (житлових сертифікатів). Сполучити можливість придбання житлових сертифікатів на частину вартості житла й одержання кредиту на відсутню частину;

·         надання банками середньострокових кредитів (1-1,5 року) на будівництво житла забудовникам (у першу чергу, будівельним організаціям, можливо індивідуальним забудовникам) із виплатою в період будівництва лише відсотків по кредиту і поверненням суми основного боргу по закінченні будівництва (у випадку, коли позичальником є будівельна організація) або переоформленням у довгостроковий (10-25 років) іпотечний кредит (у випадку, коли позичальником є індивідуальний забудовник);

·         надання банками довгострокових кредитів (10-25 років) на придбання індивідуальних будинків фізичними особами під заставу цих будинків і прилягаючих земельних ділянок. Використовуваний кредитний інструмент - кредит із відстрочкою платежу. Розмір одержуваного кредиту залежить від рівня прибутку позичальника таким чином, що щомісячні платежі по кредиту складають 25-30 відсотків від рівня щомісячного прибутку позичальника (членів його сім’ї);

·         заохочення підприємств і організацій у наданні кредиторам гарантій по поверненню кредитів, наданих їхнім робітникам. Гарантії можуть передбачати повернення залишку кредиту самим підприємством у якості поручителя по кредитному зобов’язанню або забезпечення їм страхування життя позичальника;

·         - для полегшення процесу використання громадянами вартості наявного житла при придбанні або будівництві нового банками даються короткострокові (3-6 місяців) проміжні кредити під заставу старого житла;

·         - для фінансування будівництва інженерної інфраструктури житлової забудови залучаються банківські кредитні засоби або муніципальні позики, забезпечені частиною майбутніх платежів за відповідні комунальні послуги;

·         - пропонується звільнити фізичних осіб від сплати житлового податку з засобів, використовуваних на оплату житлового кредиту, на весь кредитний період, а також від сплати державного збору за реєстрацію договору застави житла, що одержується за допомогою кредиту.

Реалізація вище наведених пропозицій та проведення подальших досліджень основних чинників формування кредитного ринку дасть змогу успішніше реалізовувати інтереси суспільства та забезпечувати ефективну стратегію розвитку національної економіки України.

 

Список літератури

1.      Василик О.Д. Теорія фінансів: підруч. / Остап Дмитрович Василик. — К.: НІОС, 2000. — 416 с.

2.      Дяків Р.С. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. / Р.С. Дяків К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. - 704 с.

3.      Коробов Ю.І. Банківський портфель / Ю.І. Коробов, Ю.Б. Рубин, В.І. Солдаткін. – М.: СОМІНТЗК, 1995. – 752 с.

4.      Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навч. посіб. / С.О. Маслова, О.А. Опалов К., Каравела, 2004 - 344с.

5.      Савлук М.І., Мороз А.М., Лазепко І.М. Гроші та кредит: Підручник. – 5-те вид., без змін / М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко та ін.; За заг. ред.. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2008. – 744 с.

6.      Шелудько В.М. Фінансовий ринок: підручник / Шелудько В.М.-2-ге вид.К.: Знання, 2008.-535 с.

7.      Рогожнікова Н.В. Аналіз стану та динаміки кредитної діяльності банків України[ електронне наукове видання]: міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» - Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2012.-№1(5).

8.      Тихомирова Е.В. Банковский рынок корпоративных кредитов России / Е.В. Тихомирова. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 259 с.

9.      Жаліло Я.А. Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти / Жаліло Я.А., Покришка Д.С., Белінська Я.В. – К. : НІС, 2010. – 96 с.

10.  Чиж Н.М. Сучасний стан банківського кредитування в Україні / Н.М. Чиж, Д.В. Смолич [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2011_2/63.pdf

11.  Статистичний бюлетень Національного банку України (електронне видання) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57897Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info