zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК: 371.132

 

ДІЛОВА ГРА ЯК МОДЕЛЬ ВІДТВОРЕННЯ ТИПОВИХ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ ЗМІСТУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ

 

Панькевич О.О.

Україна, м. Одеса,

Одеський національний політехнічний університет

 

Abstract: The article describes the essence of a business game, as an interactive teaching method based on постнеоклассического approach and its role in the process of preparation of students of UNIVERSITIES.

Key words: interactive technologies”, „online training”, „business game”.

 

В умовах сьогодення фахівці ВНЗ мають готувати таких спеціалісті, рівень освіти яких відповідав би потребам соціально-економічній ситуації, що склалася в нашій країні. У зв’язку з цим, триває безперервний пошук впровадження в процес навчання саме таких методів, які були б ефективними та забезпечували як професійний, так і особистісний розвиток майбутніх фахівців. Таким чином, з метою підвищення ефективності навчального процесу, доцільно використовувати ділову гру як модель відтворення типових проблемних ситуацій змісту майбутньої професійної діяльності студентів ВНЗ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми свідчить про необхідність коректування цілей освітньої діяльності та відповідно підходів до її досягнення, а саме: одним із пріоритетних завдань сучасної освіти потрібно вважати забезпечення належного рівня підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасного освітнього простору ВНЗ, шляхом використання такого інтерактивного методу навчання як ділова гра.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття полягає в описанні ділової гри, як інтерактивного методу навчання, в процесі підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасного освітнього простору ВНЗ на засадах постнекласичної методології.

Діловій грі, як методу інтерактивного навчання у ВНЗ, значну увагу приділяли такі дослідники, як: М.Ж. Арстанов, А.О. Вербицький, Н.В. Захарченко, І.В. Кулешов, П.І. Підласистий, В.А. Степанович, А.М. Смолкін, В.Ф. Шаталов та інші.

Аналізуючи методичну та науково-педагогічну літературу, ми дійшли висновку, що сьогодні апріорі підвищився інтерес дослідників до використання інтерактивних методів навчання і, зокрема, саме до ділової гри та її ролі. Однак, на засадах постнекласичної методології цей підхід найменш реалізований з наукової точки зору.

Відтак, успішна підготовка студентів в умовах сучасного освітнього простору ВНЗ залежить не тільки від змісту навчання, але й від самого процесу: індивідуально чи колективно, з опорою на увагу, сприйняття, пам’ять чи на весь особистісний потенціал студента, за допомогою пасивних, активних чи інтерактивних методів навчання.

Насамперед, це пов’язано з тим, що в історії розвитку педагогіки України змінювалася мета та зміст навчання наступних поколінь, а разом з тим змінювалися й методи, зв’язок майбутніх фахівців з викладачем, тобто типи викладання та стиль навчання взагалі тощо. Зазначимо, що всі перетворення, які відбуваються в мережі освіти, направленні на покращення процесу підготовки студентської молоді задля успішного існування та розвитку нашої країни. Аналіз і узагальнення психолого-педагогічної, методичної роботи щодо методологічних підходів і, як наслідок, методів що застосовувалися у ВНЗ за останні півстоліття надали змоги показати найбільш значущі зміни в методологічних поглядах науковців (див Табл. 1).

 

Таблиця 1.

Зміни методологічних підходів та їх складових у системі вищої професійної освіти

Підхід

Методи навчання

Мета

 

Результат

 

Головна

фігура

Стиль навчання

Тип

викладан-

ня

Класич-

ний

Пасивні:

лекція-монолог;

пояснення нового матеріалу викладачем;

демонстрація;

фронтальне опитування тощо.

Дати готові знання

Репро-

дуктивний

Середній

Викладач

(студент виступає об’єктом педагогічного впливу викладача)

автори-

тарний

моноло-

гічний

Некласич-

ний, особисті-

сно-орієнтова-

ний

Активні:

бесіда;

дискусія;

аналіз конкретних ситуацій;

лекція „прес-конференція”;

проблемне заняття тощо.

Вихова-

ти ініціати-

ву і розвити творчі здібності

Евристич-

ний

Достат-ній

Викладач, студенти

(студент-суб’єкт не тільки сприймає те, що подає йому викладач, але і сам організовує роботу)

демокра-

тичний

діалогі-

чний

Постне-

класич-

ний, синерге-

тичний

Інтерактивні:

бесіда;

диспут;

коучінг;

кейси;

тренінг;

мозкова атака;

ділова гра;

круглий стіл;

форум;

проблемна ситуація тощо.

Розвину-

ти не-лінейне мислен-

ня

Креатив-

ний

Високий

Студенти

(студент-суб’єкт пізнавально -активний співавтор лекцій та практичних, зосереджує увагу на генерації нових гіпотез та ідей, продовжуючи нову галузь знань)

демокра-

тичний

полілогі-

чний

 

У педагогіці має місце й таке поняття, як інтерактивні технології, які, наприклад, А.В. Семенова [2, с. 325] пояснює як організацію навчального процесу, за якої неможлива неучасть того, хто навчається в колективному взаємодоповнюючому, заснованому на взаємодії всіх його учасників, процесі навчального пізнання: або кожен студент має конкретне завдання, за яке він повинен публічно прозвітуватись, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою завдання.

Ми обрали саме методи, а не технології навчання, оскільки, погоджуючись з С.О. Сисоєвою [3, с. 117] технологія, на відміну від методик не допускає варіативності, з неї не можна викинути якісь елементи. Інакше кажучи, застосування технологій в навчанні не допускає творчої діяльності, незапланованої ініціативи, проб, помилок.

Відтак, під інтерактивним навчанням як різновиду активного, ми розуміємо групову і/або фронтальну взаємодію суб’єктів навчальної діяльності (які обов’язково є рівноправними), спрямовану на освіту, виховання та навчання під час гри різних соціальних ролей, з метою збагачення індивідуального та суспільного досвіду.

Узагальнюючи проведений аналіз різноманітних поглядів, під поняттям „ділова гра”, як інтерактивний метод навчання, постнекласичного підходу, це штучний спосіб відтворення змісту майбутньої професійної діяльності фахівця, шляхом моделювання професійних проблем (властивих певній діяльності), з шляхами їх вирішення. Тобто, це створення таких умов, за яких студенти будуть мати можливість крізь призму ділової гри не тільки побачити дійсність змісту майбутньої професії з труднощами та перешкодами, а й навчитися долати їх, набуваючи професійні та особистісні уміння та навички.

На відміну від класичного та некласичного підходів (пасивні й активні методи навчання) постнекласичний підхід (інтерактивні) надає можливість розвивати нелінійне мислення, професійну компетентність на основі полілогічного зв’язку, творчість, що майже завжди пов’язана з наявністю проблемної ситуації, із завданнями, які потрібно вирішити тощо. Тоді як на основі монологу (при класичному підході) важко розбудити зацікавленість до навчальної діяльності, освоєнню професії тощо. Тому лише інтерактивні методи, а в аспекті нашого дослідження це ділові ігри, здатні до „формування навиків налагодження контакту, правильного сприйняття й оцінювання партнера як особистості; вироблення стратегії тактики спілкування, а також вибору при цьому найбільш відповідних форм засобів” [1, с. 56]. Крім того, лише на основі постнекласичного підходу під час ділової гри, що вимагає від студента (як головної фігури взаємодії) ініціативи та креативності, виникне можливість досягти високого результату.

Відзначимо, що підготовка і безпосередньо проведення ділової гри буде максимально ефективною в умовах реальності майбутньої професійної діяльності, що надасть актуальності, оскільки сприятиме підвищенню пізнавальної мотивації навчання, як умови появи професійної мотивації, а також забезпечить проведення процесу навчання в умовах емоційно-позитивної атмосфери, яка також матиме сприятливий вплив.

Таким чином, ділова гра у навчальному процесі, як модель відтворення типових проблемних ситуацій змісту майбутньої професійної діяльності, виступає необхідною умовою модернізації та підвищення ефективності освітнього процесу в нових соціально-педагогічних умовах.

 

Література

1.     Катеруша О.П. Ділові ігри як засіб пізнавальної діяльності студентів / О.П. Катеруша // Вища школа. - 2009. - 12. - С. 53-60.

2.     Словник-довідник з професійної педагогіки / Під ред. Семенової А. В. - Одеса: Пальмира, 2006. – 364 с.

3.     Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня: Монографія. – К.: Поліграфкнига, 1996. – 406 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info