zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ НАВЧАННЯ З ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

Підгорний А.В., Назарова Т.М.

Україна, м. Київ,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»)

 

В роботі аналізується важливість вивчення фундаментальних дисциплін (математики, фізики, хімії, біології) для забеспечення якісної підготовки інженерних кадрів для вирішення пріорітетних завдань інноваційного науково-технологічного розвитку.

 

The paper performs analysis importance of fundamental subjects study to provide quality training for priority decisions of innovation science and technological development.

 

Декілька століть у системі європейських університетів формувався комплекс освітніх дисциплін: фізика, хімія, математика, біологія, які складали основу освіченої особи - ресурсу розвитку суспільства. Увесь світовий досвід показує, що розвиток суспільства може грунтуватися тільки на систематичній освіті і повазі до знань. Суспільство розвивається тільки в умовах систематичної освіти та просвіти, що забезпечує формування у народу наукового світогляду.

Саме систематичність здобутих знань, розуміння глибинного різностороннього взаємозв’язку між явищами і фактами забезпечує успішне формування у майбутніх інженерів здатності до пошуку оптимального методу вирішення завдань практичного характеру, сприяє розвиненню логічного мислення та інтуїції при доведенні до прийнятного варіанту вирішення проблеми.

Сьогодні неможливо готувати фахівців, що мають відповідати за рівнем компетнцій вимогам, які забезпечували б інноваційний розвиток суспільства, високотехнологічного бізнесу та ефективного менеджменту без зупинення тенденції до скорочення навчальних годин з природничо-наукових дисциплін в навчальних програмах університетської підготовки.

Ефективне вирішення нагальних проблем, що мають забезпечити збалансовану стратегію стабільного майбутнього розвитку суспільства, є неможливим без забезпечення якісної бази хімічних знань при підготовці інженерних кадрів у ВНЗ.

Плідна фундаментальна наукова підготовка з фізики, хімії, математики, біології складає реальну світоглядну базу, на засадах якої можуть бути вирішені завдання при створенні новітніх природничо-технологічних галузей.

Характерною рисою сучасних наукових розробок є усунення умовних розмежувань між галузями досліджень. Навпаки, при вирішенні завдань в сфері матеріального виробництва є необхідним під час опису процесів та оцінки властивостей конструкційних матеріалів застосовувати фізичні погляди на природу явищ в поєднанні з фундаментальними основами хімічних знань, а також бути здатним забезпечити дотримання екологічних вимог при їх втіленні. Також зрозуміло, що опис фізико-хімічних аспектів, що здійснюються під час функціонування технічних пристроїв або в роботі замкнених циклів виробництва, потребує щоб інженер мав достатньо сформований математичний апарат, необхідний для аналізу cутності та етапів дослідження процесів, розробки практичних рекомендацій з вирішення проблем оптимізації цих процесів.

Саме на основі поєднання досягнень хімії та фізики було сформовано та розвинено напрями важливих науково-технологічних досліджень таких, як фізична хімія поверхневих явищ, металофізика, фізична хімія твердого тіла, хімічний каталіз, фізика та хімія плазми, напівпровідникове матеріалознавство, нанотехнології.

Суттєві досягнення в розробці та втіленні у практичну сферу методів одержання нових матеріалів з заданим набором фізико-хімічних властивостей стали втіленими в промислове виробництва завдяки застосуванню класичних законів молекулярної та статистичної фізики, хімічної термодинаміки та кінетики в поєднанні з використанням новітніх методів досліджень таких, як спектрофотометрія, хроматографія, різні типи спектроскопії. Вирішення завдань дисциплін профільної спеціальної підготовки є можливим лише за умови широкого застосування прийомів та принципів математичного моделювання, фізичних методів дослідження водночас із залученням системи поглядів сучасної хімічної науки.

Також одним з важливих аспектів хімічної освіти є екологічний. Майбутні інженери-технологи під час проведення конструкторських розробок мають не тільки якісно засвоїти закономірності фізико-хімічних процесів та набути вмінь керування їх оптимальними режимами, але одночасно навчитися запобігати техногенним впливам людини на природні процеси та володіти методами контролю можливих джерел забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами.

Встановлено, що 96 % шкідливих викидів у навколишнє середовище продукується підприємствами металургії, енергетики, транспорту, мікроелектроніки та іншими нехімічними виробництвами. Безперечно, взаємовідносини людини та природи мають бути керованими і раціонально збалансованими на основі екологічних знань майбутніх інженерів. Екологічні проблеми можуть бути успішно вирішені за умови, якщо знання з екології стануть закладатися під час вивчення дисципліни “Xімія” студентами бакалаврського циклу технічних напрямів підготовки.

Саме вивчення закономірностей фізико-хімічних процесів, робить можливим запобігти викидам в атмосферу синтетичих речовин неорганічного та органічного походження, продовжити терміни експлуатації інженерних конструкцій та технологічного обладнання, зменшити забруднення довкілля полімерними пакувальними матеріалами.

НТУУ “КПІ” - один з лідерів української вищої школи, який забезпечує підготовку інженерних кадрів для інноваційної економіки за основними напрямами сучасної науки та технології.

Серед пріорітетних концепцій діяльностіі університету є, насамперед, посилення ролі фундаментальної підготовки на основі синтезу загальнонаукових природничих знань та інженерного мислення в поєднанні із забезпеченням впровадження результатів наукових досліджень у сферу виконання конкурентноспроможних розробок та втілення їх у виробництво.

Як показує аналіз якості підготовки інженерних кадрів у НТУУ “КПІ”, за останні роки в університеті були створені сприятливі умови для того, щоб випускники були конкурентноспроможними на ринку праці. Моніторинг успішності студентів за результатами контрольних семестрових заходів та підсумками ректорського контролю визначення якості залишкових знань показав наступні результати навчальної роботи студентів. Засвоєння навчальних дисциплін студентами наявних підрозділів у відповідності з передбаченим обраним планом підготовки фахівців визначене за індексом якості виконання навчального плану становить майже 74%. Індекс якості складання сесії, що характеризує відносну кількість студентів, що склали сесію з результатом “відмінно” та “добре” становить в середньому 42%. Узагальнений індекс якості навчання показує, що 51% студентів у 2011 році відповідає найвищим критеріям якості оцінки отриманих знань і можуть стати фахівцями найвищої кваліфікації.

У відповідності з оцінками центру “Соціо+” за результатами опитування роботодавців на запитання “Наскільки знання випускників НТУУ з його спеціальності відповідають сучасному стану виробництва та бізнесу?” 38,7% роботодавців відповіли -“повністю відповідають”, а 53,3% - “швидше відповідають”, 6,7% - “швидше не відповідають”. Водночас, 44,3% роботодавців зазначають, що мають потребу у фахівцях широкого профілю, із них 39,6% хотіли б бачити фахівців вузької спеціалізації. Отже, все більше виправдовується курс КПІ на фундаменталізацію підготовки в гармонійному поєднанні її з завданнями підсилення міждисциплінарності та інноваційності навчання.

Отже, втілення в життя сучасної стратегії освітянської політики стає можливим тільки при забезпеченні належної якісної підготовки інженерних кадрів завдяки наповненності вузівської підготовки знаннями фундаментальних та прикладних спеціальних дисциплін, які стають в подальшому інструментом для вирішення пріоритетних завдань інноваційного науково-технологічного розвитку економіки та промислового виробництва.

Безперечно, належний рівень сучасних знань з природничих дисциплін не може бути забезпечений без збалансованого коригування навчальних планів підготовки бакалаврів загально-технічних напрямів підготовки завдяки введення достатньої кількості аудиторних годин необхідних для якісного засвоєння обсягів навчальних програм відповідних кредитних модулів. Особливо актуальним у сьогоденні є поновлення на належному рівні уваги до удосконалення та розширення хімічної підготовки з урахуванням надбань системи політехнічної інженерної освіти.

 

Література

1.     Згуровський М.З. Доповідь ректора НТУУ "КПІ" академіка НАН України на сесії науково-педагогічних працівників 29 серпня 2013 року. – Київський політехнік. - №26 (3042). – 2013. – С.2-4.

2.     Якименко Ю.І. Поглиблювати інтеграцію освіти, науки та іновацій. – Київський політехнік. - №10 (3026). – 2013. – С.1-2.

3.     Подгорный А.В., Назарова Т.М. Роль фундаментальных дисциплин при подготовке специалистов в техническом университете/ Материалы V Международной конференции "Технические университеты: интеграция с европейскими и мировыми системами образования". - Том І. – Ижевск (Россия), Из-во ИжГТУ. - 2012. - С.455 - 462.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info