zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>особливості професійного самовизначення старшокласників шкіл-інтернатів

 

Дуднік О.О.

Україна, м. Київ,

Національний авіаційний університет

 

Abstract: professional self-determination is extremely important step in everyone's life, as properly made career choices determines the success of professional work identity and psychological comfort. But if a child is not like most other children, many conventional methods of socialization may be it is not available - for example, children with special needs caused by hearing, vision, musculoskeletal, etc.. Such children are often characterized by inappropriate methods of professional self: the absence of their professional intentions due to low self-care, general passivity.

Keywords: professional self-determination, psychological readiness, graduates of boarding schools, сhildren with special needs, proactive stance, independent living, labor market.

 

Вступ. Складні умови сьогодення (зростаюче безробіття, відсутність соціальної захищеності, конкуренція на ринку праці, проблеми працевлаштування осіб з обмеженою працездатністю) вимагають від молоді більш раннього життєвого професійного самовизначення. Адже професійне самовизначення є винятково важливим етапом у житті кожної людини, оскільки правильно зроблений професійний вибір зумовлює успішність професійної діяльності особистості та її психологічний комфорт. Більш того, професійне самовизначення опосередковано впливає й на рівень соціально-економічного розвитку та добробуту суспільства. Водночас, великий інформаційний потік часто не лише не допомагає старшокласнику при виборі професії, але і приводить його в стан розгубленості, невизначеності. У такій ситуації необхідно виявити особливості професійного самовизначення і створити умови, які забезпечують його ефективність.

Особливої ваги набуває розв’язання зазначеної проблеми для вихованців спеціальних шкіл-інтернатів. Адже якщо дитина не така як більшість інших дітей, то багато звичайних способів соціалізації можуть бути їй не доступні – наприклад, діти з особливими потребами, зумовленими порушенням слуху, зору, опорно-рухового апарату тощо. Таким дітям часто притаманні неадекватні способи професійного самовизначення: відсутність власних професійних намірів у зв’язку з низькою самооцінкою здоров’я, загальною пасивністю та ін. Внаслідок збільшення кількості осіб з особливими потребами і відстороненість їх від світу, незатребування на ринку праці, соціальна ізоляція, не завжди дають можливість формувати у них активну життєву позицію. Не складається позитивна самооцінка. У більшості не формується стійкої довіри до світу. В зв'язку з цим люди з особливими потребами продовжують сприймати оточення як вороже
Разом з тим недостатня психолого-педагогічна підготовленість вихователів до роботи з депривованими дітьми створює несприятливі умови для професійного самовизначення та розвитку у них психологічної готовності до самостійного життя та. 
Вивченню питань професійного вибору, особливостей особистості, які формуються в процесі професійного самовизначення і розвитку, присвячені роботи багатьох учених І.Бех, В.Бодров, Е.Борисова, К.Гуревич, С.Максименко, JI.Митина, М.Слюсаревський та ін.);організація профорієнтаційної роботи в спеціальних школах і вивчення профінтересів учнів (О.Гозова, О.Гонца, В.Засенко та ін.); розробка спеціальних методик теоретичного і виробничого навчання (В.Влодавець, О.Гозова, Б.Орлов, В.Чулков, М.Шестакова та ін.); вплив загальної освіти і професійної підготовки на процеси соціально-трудової адаптації працівників з вадами слуху (М.Букун, Е.Бурменко, О.Пискова, Х.Гайнутдінов та ін.). Водночас проблему психологічних особливостей професійного самовизначення випускників спеціальних шкіл-інтернатів досліджено недостатньо
Актуальність та недостатня розробленість проблеми обумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості формування професійного самовизначення випускників шкіл-інтернатів».

Постановка задачі:

По-перше, психологічні особливості професійного самовизначення випускників спеціальних шкіл-інтернатів зумовлено рядом зовнішніх (політична та економічна обстановка в державі, зміни ринку праці, та ін.) та внутрішніх (інтереси, здібності, темперамент та ін.) чинників.

По-друге, оптимізації професійного самовизначення випускників шкіл-інтернатів у період професійного самовизначення буде сприяти спеціально організований психолого-педагогічний супровід, за якого: 1) враховуватимуться психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників та їх індивідуально-психологічні особливості; 2) забезпечуватимуться умови для формування особистісної зрілості, яка проявлятиметься в самостійному плануванні свого професійного майбутнього, відповідальності за прийняті рішення про первинний вибір професії, основаному на оцінці своїх здібностей, нахилів та інтересів; 3) реалізовуватиметься програма психолого-педагогічного супроводу оптимізації процесу професійного самовизначення в процесі профільного навчання, яке забезпечує адекватність професійного вибору.

Відповідно до мети та гіпотези дослідження в дисертації поставлені наступні завдання:

1.     На основі теоретичного аналізу літератури визначити основні підходи до проблеми професійного самовизначення особистості.

2.     Обґрунтувати сутність, специфіку та показники професійного самовизначення випускників спеціальних шкіл-інтернатів.

3.     Дослідити особливості та чинники професійного самовизначення випускників шкіл-інтернатів.

4.     Визначити умови, які забезпечують успішне професійне самовизначення випускників шкіл-інтернатів.

5.     Розробити та апробувати програму психолого-педагогічного супроводу, спрямовану на оптимізацію професійного самовизначення випускників шкіл-інтернатів.

Методи дослідження

Для вирішення поставлених завдань в дослідженні використовуються три групи методів: теоретичні методи (історіографічний, порівняльний та аналіз, узагальнення, синтез, систематизація наукових даних); методи збору емпіричних даних (опитувальник професійної готовності (ОПГ) автор Кабардова Л.Н., Методика "Опитувальник професійних переваг" (модифікація теста Голланда)., Методика «Мотивы выбора профессии»., Методика вивчення цінностей особистості Ш. Шварца., Анкета Оптанта., Структура інтересів Хенінга,; методи обробки та інтерпретації результатів (кореляційний, факторний, порівняльний аналіз), структурний, інтерпретаційний метод, графічні методы представлення одержаних даних.

Наукова новизна. Вперше проаналізовано й узагальнено вітчизняний досвід професійної підготовки випускників шкіл-інтернатів та представлено цілісну картину становлення і розвитку системи професійної освіти осіб з вадами слуху в Україні як історико-педагогічного явища.

Розроблено нову програму психолого-педагогічного супроводу, спрямовану на оптимізацію професійного самовизначення випускників шкіл-інтернатів.

Практичне значення дослідження полягатиме у розробці методичного інструментарію для оцінки рівня професійного самовизначення випускників спеціальних шкіл-інтернатів; в розробці комплексної програми психолого-педагогічного супроводу з формування оптимального рівня професійного самовизначення в залежності від особистісних якостей старшокласників при профільному навчанні.

Етапи дослідження

Перший етап: аналіз наукової літератури з питань історії і теорії професійного самовизначення випускників шкіл-інтернатів, вивчення стану розробки досліджуваної проблеми, обґрунтування актуальності теми дослідження, уточнення її мети і завдань; накопичення і систематизація фактичного матеріалу.

Другий етап: (продовження поглибленого вивчення науково-педагогічної літератури, архівних матеріалів), здійснення апробації результатів дослідження на наукових конференціях, готування до друку наукових статей. Проведення емпіричного дослідження особливостей професійного самовизначення випускників шкіл-інтернатів.

Третій етап: узагальнення результатів дослідження, розробка та апробація програми психолого-педагогічного супроводу, спрямованої на оптимізацію професійного самовизначення випускників шкіл-інтернатів, оформлення тексту дисертації.

 

Список літератури:

1.          Букун, Н.И. Психофизиологические основы повышения эффективности трудовой деятельности глухих и слабослышащих : Автореф. дис. ... д-ра психол. наук. - М., 1985. - 43 с. - Библиогр.: с. 39-43 (34 назв.). Шифр РНБ: 87-4/6014

2.          Васина Л.Г. Реабилитация через образование : [Проф. ориентация и проф. подгот. в разноуровневых спец. шк. для учащихся с нарушением слуха]/ Л.Г. Васина // Дефектология. -1998. -N 5. - C. 3-7. Шифр РНБ: П1/387.

3.          Еремина О.П. Особенности профессионального обучения глухих и слабослышащих в условиях технического колледжа : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / О.П. Еремина; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. Пб., 1999.-20 c.

4.          Лютостанский С.В. Создание условий для профессионального и личностного самоопределения глухих и слабослышаших детей в окружающем социуме : [Из опыта спец. коррекц. шк.-интерната N 15 для глухих и слабослышащих детей г. Томска]/ С.В. Лютостанский, А.В. Алеева // Профессиональное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проблемы и перспективы / Новосиб. гос. техн. ун-т, Ин-т соц. реабилитации. овосибирск: Изд-во НГТУ. -2003. - C. 104-109.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info