zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МСФЗ

 

Коваленко І.В.

Україна, м. Київ, КНТЕУ

 

Аbstract: The article deals with issues related to the interpretation of the nature and content of the economic concept of "accounting policies" as well as some aspects of accounting policies in the transition to the use of accounting IFRS.

Кeywords: accounting policies, professional judgment, accounting, financial reporting, IFRS.

 

Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні, здійснюване протягом останніх років, забезпечило значне наближення регламентацій вітчизняних бухгалтерських стандартів до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ). Разом з тим, ступінь відповідності фінансової звітності українських компаній, залежить не тільки від рівня їх адаптації до МСФЗ, а й значною мірою - від вибору облікової політики. І саме тому, не до кінця вирішеною на сьогодні залишається проблема формування облікової політики підприємствами, що ведуть бухгалтерський облік за МСФЗ.

Перед тим, як перейти до розгляду питання особливостей формування облікової політики відповідно до вимог МСФЗ, доцільно зупинитися на визначенні терміна «облікова політика».

 Облікова політика - це складова економічної політики підприємства, що проявляється у добровільному виборі нею одного з декількох можливих варіантів ведення обліку та складання звітності. Так, у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [1] і в Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [2] зазначено: облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Виходячи з цього визначення, основне завдання облікової політики виражається у виборі способів бухгалтерського обліку та послідовному застосуванні їх на практиці. Звертає на себе увагу те, що ні в самому визначенні, ні в текстах Закону і стандарту не зазначена мета її розробки - забезпечення достовірності фінансової звітності.

Розглядаючи облікову політику з точки зору організації обліку на підприємстві, зауважимо, що це є розпорядчий документ, який оформляється Наказом керівника підприємства, а його виконання є обов’язковим для всіх працівників, які мають відношення до обліку, що стосується зазначених в цьому Наказі положень. Наказ про облікову політику підприємства є методологічною основою організації обліку на підприємстві і в той же час виступає посередником в забезпеченні інтересів, з одного боку, держави, а з іншого – підприємства [3].

У МСБО робиться зовсім інший акцент: «облікова політика - це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та процедури, прийнята компанією для підготовки та подання фінансової звітності» (МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»). Підприємство повинно формувати і застосовувати облікову політику таким чином, щоб фінансова звітність відповідала вимогам всіх стандартів й інтерпретацій [4].

Необхідно зазначити, що окрім МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» деякі регламентації щодо формування облікової політики містить також МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Згідно п. 117 даного стандарту суб’єкт господарювання повинен розкривати у стислому викладі суттєвих облікових політик:

а) основу (або основи) оцінки, застосовані при складанні фінансової звітності;

б) інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності [5].

Для суб'єктів господарювання України, що здійснюють перехід на МСФЗ, вельми актуальним залишається питання: чи можливо зберегти існуючу структуру облікової політики, доповнивши її певними елементами і змінивши при необхідності окремі положення, або доведеться сформувати нову концепцію? Для отримання відповіді на нього, на наш погляд, визначальну роль відіграє дві обставини:

1)      МСФЗ являють собою облікову концепцію, що базується не на вузькоспеціальних правилах і методиках, а на фундаментальних принципах;

2)      облікова політика - явище, порівняно нове для українського обліку. Вітчизняна практика поки не може пишатися великим практичним напрацюванням у даній сфері. Тому це саме той випадок, коли доцільно скористатися зарубіжним досвідом.

У будь-якому випадку вибір залишається за конкретною організацією. Істотною відмінністю регламентацій вітчизняних та міжнародних стандартів є наявність у МСФЗ і відсутність в П(С)БО вимог до формування професійного судження при підготовці облікової політики. Разом з тим, проблема професійного судження вимагає свого вирішення і стоїть особливо гостро на сучасному етапі розвитку, коли в системах нормативного регулювання бухгалтерського обліку з'являється все більша кількість ситуацій, в яких таке судження застосувати необхідно [6, 8].

Отже, облікова політика є одним із пасивних методів підвищення ефективності діяльності підприємства, вона надає можливість логічно та раціонально надати уявлення про діяльність підприємства, його фінансовий стан та цілеспрямованість системи управління суб’єкта господарювання загалом, тому визначення поняття «облікова політика» повинно лаконічно, але в той же час точно відображати ті аспекти, які характеризують її економічний зміст. У формулювання даного поняття необхідно включити характеристику мети облікової політики, але не слід приводити конкретний перелік принципів, способів, прийомів обліку, оскільки вони можуть бути різноманітними, що ускладнить подання вичерпного переліку і зробить визначення надмірно громіздким.

 

Список літератури

1.     Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України: від 16.07.1999 р. № 996-XIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.gov.ua/file/link/360787/file/zakon.pdf

2.     Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=367055&cat_id=293533

3.     Гарасим П.М., Зеленко С.В. Облікова політика в системі управління сільськогосподарським виробничим кооперативом. [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./en_oif/2008_5_1/zbirnuk_O_FN_5_Ч_1_82.pdf

4.     Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/file/link/386723/file/8.pdf

5.     Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності». [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/file/link/386727/file/1.pdf

6.     Дружиловская Т.Ю., Коршунова Т.Н. Концептуальные основы формирования учетной политики в системах российских и международных стандартов / Т.Ю. Дружиловская, Т.Н. Коршунова // Международный бухгалтерский учет. – 2012. - № 46 (244). – С. 2-10Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info