zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ «КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

Логутіна Н.В.

Україна, м. Вінниця, ВНМУ ім. М. Пирогова

 

Abstract. In the scientific theses theoretical bases of concept «communicative competence» for formation of readiness for professional foreign dialogue of the future experts of sphere of health protection are presented.

Keywords: theoretical bases, communicative competence, readines, professional foreign dialogue, sphere of health protection.

 

Аннотация. В научных тезах представлены теоретические основы понятия «коммуникативная компетентность» для формирования готовности к профессиональному иностранному общению у будущих специалистов сферы охраны здоровья.

 

Спілкування - це невід'ємна риса кожного з видів професійної діяльності людини. Особливо це стосується професій, представники яких постійно знаходяться в безпосередньому контакті з людьми, у взаємодії та спілкуванні з ними. До них, поряд з працівниками сфери побуту, культури, освіти, належать і працівники охорони здоров'я.

Уміння спілкуватися з колегами, керівництвом та пацієнтами - основа діяльності сучасного лікаря. Від того, наскільки ефективно оволодів мистецтвом спілкування майбутній фахівець медичної сфери, іноді залежить життя людини. Тому ефективність праці майбутніх лікарів висуває високі вимоги не тільки до їхньої професійної, але й до їхньої комунікативної компетентності, готовності до професійного спілкування. Отже, метою даної статті є теоретичне визначення сутності поняття „комунікативна компетентність" для подальшого обґрунтованого його використання в процесі підготовки майбутніх лікарів до професійного спілкування.

У зв'язку з цим постає завдання систематизації та накопичення достовірних знань з питань спілкування. У тому числі уточнення наукових уявлень про сутність комунікативної компетентності. На етапі дослідження особливостей комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів медичного профілю важливо, на наш погляд, чітко визначити зміст понять „комунікація", „компетентність" та проаналізувати взаємозв'язок поняття „комунікація" з поняттям „спілкування". Різні точки зору науковців щодо визначення взаємозалежності цих понять можна розподілити за трьома напрямами.

Учені першого напряму вважають, що поняття „спілкування" ширше за поняття „комунікація". Комунікація розглядається ними лише як обмін інформацією, який не призводить до істотних змін у поведінці, думках, уявленнях, особистісних утвореннях людей Тоді як спілкування - це складний процес, під час якого відбувається збагачення кожного з учасників за рахунок і обміну інформацією, і сприймання, і розуміння іншої людини, і впливу кожного з партнерів зі спілкування один на одного.

Учені другого напряму говорять про те, що комунікація ширше за обсягом, ніж спілкування, оскільки обмін інформацією тут відбувається не тільки в живій, але й в неживій природі та суспільстві.

Згідно з третьою точкою зору, поняття „спілкування" та „комунікація" можна ототожнити. Але ці слова можуть виступати синонімами тільки в лінгвістичному аспекті, в той час як в педагогіці та психології більша увага приділяється визначенню сутності кожного з цих понять як особливих видів людської діяльності.

З нашої точки зору, таке трактування комунікативної компетентності є дещо вузьким, оскільки відображає лише один з її аспектів - налагодження зв'язків встановлення та підтримання контактів. Тому вважаємо, що у визначенні поняття „комунікативна компетентність мають бути не лише відображені знання, уміння, навички людини, які забезпечують ефективність комунікації, але й розширене, уточнене поняття самої ефективності, яка зумовлюється наскільки добре вдається обмін повідомленнями заради досягнення певних цілей, задоволення певних потреб партнерів зі спілкування.

На основі аналізу педагогічної, методичної, лінгвістичної літератури в структурі професійного іншомовного спілкування майбутніх фахівців сфери охорони здоров’я ми виділили такі її компоненти:

·       когнітивний – знання норм сучасної іноземної мови (лексичних, граматичних тощо), фахової термінології;

·       комунікативно-операційний – уміння використовувати мовні засоби відповідно до мети, умов, ситуації спілкування, володіння базовими професійно мовленнєвими уміннями, які зумовлені потребами професійної діяльності;

·       комунікативно-експресивний – володіння екстралінгвістичними засобами спілкування (темп мовлення, інтонація).

Ураховуючи багатогранність діяльності майбутнього лікаря і взявши за основу типологічний критерій „мета професійного іншомовного спілкування”, ми виділили три функції професійного іншомовного спілкування фахівця цього профілю:

·           Інформаційну (обмін, передача і прийом інформації у формах повідомлень, думок, поглядів, задумів, рішень учасників ділового спілкування, набуття індивідуального соціального досвіду у процесі спілкування);

·           Організаційну (засвоєння норм соціально-типової поведінки, здійснення управління колективом, взаємне орієнтування та узгодження дій при організації спільної діяльності);

·           Експресивну (виявлення змісту взаємодії, взаємопізнання і взаєморозуміння партнерами один одного, зміна поведінки, особистісних мовленнєвих якостей партнера, його намірів, установок, дій, визначення впливу на аудиторію, створення психологічного фону взаємодії через породження емоційних переживань і станів).

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що комунікативна компетентність студентів - майбутніх лікарів - це здатність їх до професійного спілкування, під час якого відбувається не тільки обмін необхідною для справи інформацією, але й здійснюється продуктивна співпраця, створюється морально-психологічна атмосфера досягнення найсприятливішого результату у взаємовідносинах з колегами, клієнтами та пацієнтами, забезпечується вплив на партнерів зі спілкування.

Досліджувана нами сутність поняття комунікативної компетентності студентів-лікарів виявляється актуальною тому, що в умовах професійної підготовки майбутні працівники сфери охорони здоров’я повинні засвоїти необхідний досвід спілкування, набути відповідних знань, умінь і навичок організації та здійснення різних форм комунікативної взаємодії з людьми. Вивчення цього питання сприяє подальшому збагаченню знань і понять про особливості розвитку комунікативної компетентності майбутніх лікарів як особливого явища в суспільному житті та їх професійній діяльності.

 

Література:

1.     Большой толковый психологический словарь І Ребер Артур (Реngиіn). Том 1 (А-О): Пер. с англ. - М.: Вече, АСТ, 2000. - 592 с.

2.     Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел,- К.; Ірпінь: БТФ „Перун", 2001. - 1440 с.

3.     Гончаренко С. Український педагогічний, словник. - К.: Либідь, 1997.- 376 с.

4.     Психологический словарь / Под ред. В.Б. Давыдова, А.В. Запорожця, Б.Ф. Ломова и др., Научно-исследовательский институт общей и педагогическои психологии Акад. пед. наук СССР,- М: Педагогика, 1983. - 448 с., ил.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info