zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВСТУП

Вміст азоту у Fagus sylvatica L. як індикатор умов зростання

 

Москалик Г.Г.

Україна, м. Чернівці,

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

Анотація: Досліджено вміст загального азоту та його форм у листках Fagus sylvatica L., які зростали у парковій зоні м. Чернівці. Доведено достовірне збільшення загального, небілкового та білкового азоту у дерев, що росли у парку «Жовтневий». Обговорюється можливість використання даних показників як індикаторів антропогенного навантаження на екосистему.

 

Abstract: The research deals with general nitrogen contents and its forms in Fagus sylvatica L. leaves, growing in Chernivtsi park area. The authentic increase of general, proteinic and non proteinic nitrogen in trees, growing in park “Zhovtnevyi” is proved. The possibility of usage of present indices as indicators of antropogenic load on ecosystem is discussed.

Key word: Fagus sylvatica L., nitrogen, antropogenic load

 

Одна із найактуальніших проблем сучасної екології – проблема стійкості та функціонування екосистем, яка слугувала предметом дискусій і досліджень цілого ряду екологів протягом декількох останніх десятиліть [4]. Але оскільки екологічні системи досить складні і відкриті (отримують енергію ззовні, перетворюють її в різні форми, передають у різних напрямках і різними шляхами), то наступне питання полягає в кількісній оцінці таких змін. Чи можна виділити певну ознаку, фактор, який виступав би в ролі індикатора відповідної інформації, енергії? Ця ознака має бути пов'язана з перетворенням енергії або принаймні корелювати з її трансформацією.

Основний принцип індикації – адекватність індикатора до фактора чи системи, яка індикується (індиката), що вимагає глибоких знань про природу індикатора та їх взаємодії [4]. Показник, який відображає енергетичний стан і зміни екосистеми – це азот, а точніше – доступні для засвоєння відповідні його сполуки.

Бук лісовий (Fagus sylvatica L.) зростає у зеленій зоні м. Чернівці на північно-східній межі свого природного ареалу. Поряд з інтенсивним техногенним пресом на екосистеми, це стає додатковим чинником активізації адаптивних процесів у місцевих екотипів бука. Однак, досліджень з цього питання досі не проводилося.

Мета роботи – з'ясувати вміст азоту, як фізіолого-біохімічного показника адаптації Fagus sylvatica L. до умов існування. Матеріал дослідження – листки Fagus sylvatica L. з дерев 20-ти річного віку, які зростали у парках м. Чернівці, а саме: ім. Й. Шіллера, ім. Т.Г. Шевченка та "Жовтневий". Контролем слугували рослини, що зростали у ландшафтному парку, заказнику загальнодержавного значення "Цецино".

За результатами досліджень встановлено (рис. 1), що вміст загального азоту у листках F. sуlvatica із парку "Жовтневий" достовірно переважав контрольний варіант. У літературі [1] відмічено зменшення вмісту загального азоту для дуба звичайного, що зростав в умовах урботехногенної трансформації природного середовища.

Відомо, що найбільш інформативною біоіндикаційною ознакою є вміст небілкової форми азоту [2,4,5]. Цей показник у листках при оптимальних умовах зростання дерев може розглядатися як ознака достатньої забезпеченості рослин азотом, а в несприятливих – як прояв порушення азотного метаболізму.

 

 

Отримані дані (рис. 2) показали, що вміст небілкового азоту у листках F. sуlvatica коливався від 0,18 до 0,33 %. Причому у досліджуваних біотопах парків ім. Й. Шіллера та "Жовтневий" встановлено достовірне перевищення показника порівняно з контролем. Небілкові азотисті сполуки в листках рослин можуть нагромаджуватися внаслідок гальмування білкового синтезу або, як результат активного протеолізу. В обох випадках, на наш погляд, це відбувається в листках на загальному тлі насичення середовища азотовмісними техногенними сполуками.

Аналізуючи вміст білкового азоту в листках дерев встановлено, що ця форма є переважаючою порівняно з небілковою, значення показника коливалося від 0,55 до 0,85 %. Крім того, найбільший його вміст характерний для рослин з парку "Жовтневий" і становить 0,55 %. Нами проаналізовано літературні дані щодо вмісту гумусу та загального азоту у грунтах досліджуваних екотопів [3]. Так у парку ім. Т. Шевченка та "Жовтневий" грунт – темно-сірий лісовий, а ім. Й. Шіллера – чорнозем опідзолений.

 

 

Усі досліджувані едафотопи містять гумусу у 2-2,5 рази менше, ніж в контролі. Тобто високий вміст азоту у листках F. sуlvatica, що зростали у парку "Жовтневий" залежить не від його вмісту у грунті, а, швидше всього, від інших абіогенних факторів. Так, в літературі [5] вказано, що збільшення рівня загального азоту у листках бузку та берези зумовлене посиленням притоку азотистих сполук для усунення викликаних газами порушень в умовах антропогенного навантаження.

Отже, встановлено високий вміст загального азоту та його форм у листках Fagus sylvatica L., що зростали у парку "Жовтневий", це свідчить про ймовірні порушення метаболізму за антропопресингу і можливість використання даного показника в якості індикатора умов зростання рослин.

 

Список літератури:

1.     Гнатів П.С. Антропогенне зрушення азотного балансу і реакція деревних рослин / П.С. Гнатів // Промышленная ботаника. – 2003. – Вип. 3. – С. 113-119.

2.     Гнатів П.С. Метаболічні показники адаптації бука лісового в урботехногенному середовищі / П.С. Гнатів // Вісник Львів.ун-ту. Серія біологічна. – 2003. – Вип. 32. – С. 92-99.

3.     Гуцуляк В. Грунти ландшафтів міста Чернівці / В. Гуцуляк, С. Польчина, В. Присакар // Географія. – Чернівці : Рута. – 2004. – С. 3-23.

4.     Дідух Я.П. Азот як індикатор стійкості та функціонування екосистем / Я.П. Дідух // Экология. – 2004. – №2. – С. 75-78.

5.     Коршиков И.И. Содержание азота в листьях древесных растений и их повреждаемость – индикационные показатели эмиссионных воздействий химкомбината по производству азотных удорений / И.И. Коршиков, А.А. Игнатенко, Е.Н. Виноградова // Промышленная ботаника. – 2003. – Т.3. – С. 120-126.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info